PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 249--259
Tytuł artykułu

Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Stabilising Role of the Monetary Policy in the Common Currency Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania jednolitej polityki pieniężnej w kształtowaniu stabilności makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty. Podstawą rozważań dotyczących oddziaływania polityki pieniężnej na proces stabilizacji makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty są prace teoretyczne na temat polityki stabilizacji. Procesy integracji walutowej powodują jednak, że wnioski wynikające z tych prac nie mogą być w prosty sposób zastosowane do analizy sytuacji gospodarczej całego ugrupowania oraz jego poszczególnych krajów członkowskich. W unii walutowej prowadzona jest jednolita polityka pieniężna dla wszystkich krajów członkowskich, które pomimo wielu cech wspólnych, stanowią dość heterogeniczną grupę zarówno pod względem istniejących w nich uwarunkowań mikro-, jak i makroekonomicznych. Te szczególne uwarunkowania powodują, że w analizie dotyczącej stabilizacyjnego oddziaływania polityki pieniężnej w unii walutowej należy uwzględnić przede wszystkim ryzyko nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej, jakość krajowej polityki fiskalnej, a także zagrożenie nieadekwatności polityki nadzorczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the influence of the single monetary policy on the process of macroeconomic stabilisation in the monetary union. The basis for the considerations concerning the impact of the monetary policy on the macroeconomic stabilisation process in the common currency area is theoretical works on the stabilisation policy existing in the related literature. However, the monetary integration processes are responsible for the fact that the conclusions of these works cannot be easily applied to the analysis of the economic situation in the entire currency union and in its individual member states. In the monetary union, the main central bank conducts the single monetary policy for all member states which, despite many common features, are quite a heterogeneous group at the micro- as well as the macro level. These special characteristics are the reason for which the analysis of the stabilising influence of the single monetary policy in the monetary union should include a risk of inadequacy of the single monetary policy, the quality of national fiscal policy, as well as the risk of inadequacy of supervisory policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
249--259
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Albiński P. (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, Richard D. Irwin, Homewood 1961.
 • Balcerowicz L., O zapobieganiu kryzysom w strefie euro, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 1.
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., Polityka stabilizacji koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Borio C., Lowe P., Securing Sustainable Price Stability: Should Credit Come Back from the Wilderness?, BIS Working paper, No. 157, 2004.
 • Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 • Bukowski S.I., Unia monetarna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2007.
 • Crockett A., The theory and practice of financial stability , De Economist 144, 1996, nr 4.
 • De Grauwe P., Ji Y., How much Fiscal Discipline in a Monetary Union?, Journal of Macroeconomics 39, 2014.
 • De Grauwe P., Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa 2003.
 • Eichengreen B., Hagen J. von, Fiscal Policy and Monetary Union: Federalism, Fiscal Restrictions and No-Bailout Rule, CEPR Discussion Paper, nr 1247, 1995.
 • Gajda-Kantorowska M., Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie, [w:] Z. Dach (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Grubel H.G., International Economics, Homewood, Illinois 1977.
 • Hockuba Z., Stabilność finansowa a stabilność cen, odczyt na Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich, Warszawa 2008.
 • http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/hockuba_zbp.pdf [dostęp: 2.05.2013].
 • http://www.nbportal.pl/r/euro/materialy_papierowe_pdf/Konwergencja_nominalna_na_stron_.pdf [dostęp: 10.09.2013].
 • Issing O., Assets Prices and Monetary Policy, Cato Journal 29(1), 2009.
 • Jakóbik W., Dylematy akcesji do strefy euro, [w:] J. Stacewicz, Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Jantoń-Drozdowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009.
 • Jurek M., Marszałek P., Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Jurek M., Ograniczenie autonomii polityki pieniężnej w warunkach integracji finansowej, Ekonomista 2010, nr 3.
 • Kiedrowska, M., Marszałek, P., Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, cz. I, Bank i Kredyt 2002, marzec.
 • Kołodziejczyk H., Działania Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys finansowy, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa 2012.
 • Kowalski T., Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitalizmie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1987, z. 2.
 • Lipowski A., Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w. - ku realistycznym podstawom polityki gospodarczej, Ekonomista 2003, nr 3.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Korzyści i koszty wejścia Polski do strefy euro w świetle integracji długu i budżetu UGW, [w:] J. Adamiec (red.), Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, BAS, Warszawa 2013.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro, Studia Ekonomiczne 1, 2012.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Obligacje unijne, Infos BAS 18, 2013.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Reformy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, Studia BAS 3, 2010.
 • Misala J., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2007.
 • Misiak M., Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013.
 • Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 • Ochrymiuk M., Rogut A., Konwergencja nominalna w strefie euro. Implikacje dla Polski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 • Pätzold J., Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Paul Haupt Verlag, Bern-Stuttgart 1991.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Krytyka celów i instrumentów kreowania polityki pieniężnej współczesnych banków centralnych, [w:] W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Istota i cele polityki pieniężnej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M., Ewolucja nowoczesnych strategii polityki pieniężnej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M. (red.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa 2012.
 • Rogut A., Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, [w:] P. Kowalewski et al. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.
 • Rosati D., Kierunki zmian w systemie zarządzania fiskalnego w strefie euro, Ekonomista 2010, nr 5.
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 • Sławiński A., Makroekonomia a nadzór bankowy, Rzeczpospolita, 16.03.2010, http://www.rp.pl/artykul/19423,447653_Makroekonomia_a_nadzor_bankowy.html [dostęp: 10.09.2013].
 • Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, Ekonomista 1, 2008.
 • Szyszko M., Wpływ banków centralnych na sferę realną we współczesnej gospodarce, [w:] W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Szyszko M., Współczesna teoria ekonomii a polityka pieniężna, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa 2012.
 • Tchorek G., Czaja J., Doświadczenia integracji rynków finansowych w strefie euro. Implikacje dla Polski, [w:] J. Adamiec (red.), Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, BAS, 2013, Warszawa.
 • Tchorek G., Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania instytucjonalne, Management and Business Administration. Central Europe 21, 2013, No. 2(121).
 • Urbanowicz Z., Inadequacy of the European Central Bank's monetary policy in the process of macroeconomic stabilization in the Eurozone, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, maszynopis powielony [2014].
 • Urbanowicz Z., Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność sfery realnej w strefie euro, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, [w druku, 2014].
 • Urbanowicz Z., Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność cen w strefie euro, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [w druku, 2014].
 • Woś J., Hnatyszyn-Dzikowska A., Stabilizacyjna funkcja państwa w teoriach współczesnych szkół ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, z. 4.
 • Wójcik C., Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Żywiecka H., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Bezpieczny Bank, nr 3, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.