PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 11--24
Tytuł artykułu

Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego - aspekt konkurencyjny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Resource-Based View of Coopetition in Local Government Units - Competitive Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejście zasobowe jest współcześnie jedną z wiodących szkół zarządzania strategicznego i koncentruje się na możliwościach generowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o potencjał wewnętrzny organizacji. W dobie coraz bardziej zmiennego, złożonego i niepewnego otoczenia organizacje, aby zwiększać swoją konkurencyjność, zmuszone są do poszukiwania nowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Często są one wyłącznie w dyspozycji bezpośrednich konkurentów. Jest to przesłanką do kształtowania nowych form relacji międzyorganizacyjnych - koopetycji. Artykuł podejmuje problematykę koopetycji w odniesieniu do działalności jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego (gmin). Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka kluczowych zasobów, o które zabiegają gminy w procesie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł jest wynikiem pogłębionego przeglądu literatury oraz jej krytycznej analizy. Wykorzystano zarówno krajowe, jak i zagraniczne materiały źródłowe(abstrakt oryginalny)
EN
Resource-based view is one of the leading schools of strategic management that focuses on the potential to generate a competitive advantage based on organizational resources. In an era of increasingly variable, complex and uncertain environment organizations, to increase their competitiveness, are forced to seek new sources of gaining competitive advantage. Key resources and competencies are often only available to obtain from direct competitors. It is a prerequisite to the development of new forms of inter-organizational relation - coopetition. This article takes into account the issue of coopetition of local governments. The main aim of the study is to identify and characterize the key resources from the view of local government activities. The article is the result of a thorough review of the literature and its critical analysis(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., 2001, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Barney J.,1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 17, no. 1, s. 99-120.
 • Bartkowiak P., Koszel M., 2015, Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 68-76.
 • Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J., 2010, Co-opetition dynamics - An outline for future inquiry, Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitivenes, no. 20(2), s. 194-197.
 • Bengtsson M., Kock S., 2014, Coopetition - Quo vadis? Past accomplishes and future challenges, Industrial Marketing Management, no. 43.
 • Brandenburger A., Nalebuff B., 1998, Co-opetition. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation, Currency Paperback, New York.
 • Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Cygler J., 2007, Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie, nr 2(128).
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cygler J., 2014, Granice inspiracji w kooperencji, [w:] Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 10.
 • Czakon W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Czakon W., 2013, Kierunki badań nad strategią koopetycji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Czakon W., 2015, "Droga po strukturze" - od strategii współdziałania do strategii sieci, [w:] Krupski R. (red.), Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe WWSZiP, t. 32, Wałbrzych.
 • Czakon W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M., 2012, Relacje koopetycji w tworzeniu efektywności rynku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 116, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czyż T., 2009, Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Czyż T. (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113-128.
 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w świetle relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • European Commission, 2000, European competitiveness report, working document of the services of the European Commission, Luxemburg, s. 23-24.
 • Fehr E., Schmidt K.M., 1999, A theory of fairness, competition and cooperation, Quarterly Journal of Economics, no. 114(3).
 • Godziszewski B., 2006, Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych.
 • Gorzelak G., 1997, Przemiany polskiej przestrzeni, [w:] Gorzelak G. (red.), Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Góralski P., Lazarek M., 2009, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse, Marketing, nr 1(50).
 • Hall R., 1993, Framework linking intangible resources and capabilities to sustainable competitive advantage, Strategic Management Journal, no. 14, s. 618-697.
 • Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A., 2000, Siedem kultur kapitalizmu, przeł. D. Gostyńska, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kalinowski S., 2008, Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, przeł. P. Kuropatwiński, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" Wydawnictwo, Gdańsk.
 • Klasik A., 1999, Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 821.
 • Klasik A., Kuźnik F., 2001, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, [w:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Kotler P., Caslione J., 2009, Chaotics: The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence, AMACOM, New York.
 • Krupski R., 2006, Formułowanie strategii w ujęciu szkoły zasobowej, Współczesne Zarządzanie, nr 2.
 • Łaźniewska E., 2013, Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2014, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, 2005. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 6 września 2005 r. po wprowadzonych zmianach, Warszawa.
 • Obłój K., 1997, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Krytyczna Teoria Organizacji, Zeszyt 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Piotrkowska-Trybuł M., 2004, Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] Kosiedowski W. (red.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Prahalad C.K., Hamel G., 1990, The core competence of the corporation, Harvard Business Review, May-June, s. 79-90.
 • Przygocki Z., 2005, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - poszukiwanie zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK, nr 218, Warszawa.
 • Rogalski M., 2011, Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 17-18.
 • Stawasz D., 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szałko B., 2014, Konkurencyjność w świetle badań atrakcyjności inwestycyjnej gminy, [w:] Laskowski P. (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Prace Naukowe WWSZiP, nr 28(3), Wałbrzych.
 • Twardowski D., 2014, Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - istota, czynniki oraz jej kształtowanie, [w:] Laskowski P. (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Prace Naukowe WWSZiP, nr 28(3), Wałbrzych.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim, Dz.U. z 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Winiarski B., 1999, Konkurencyjność, kryterium czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego Polski, 1996, Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.