PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 444--467
Tytuł artykułu

Paradoks lokalizacji - wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Paradox of Location - Location Virtualization and its Tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu elementarnym kategoriom badań naukowych, w tym kwestiom definiowania i określania celów badawczych, poświęca się niewiele miejsca. Równocześnie wzrasta liczba publikacji dotyczących specjalistycznych zagadnień z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu. W tej sytuacji ma miejsce paradoks: im więcej wiemy o metodologii badań naukowych, tym więcej popełniamy błędów i braków w postępowaniu badawczym. Sposobem na złagodzenie sformułowanego paradoksu jest bardziej intensywne, ale też kompleksowe zajęcie się problematyką ustalania celów badawczych. W opracowaniu artykułu, którego celem jest prezentacja rodzajów i miejsca celów naukowych w procesie badawczym oraz czynników wpływających na kształt i treść celu badania, pomocne były studia literatury z zakresu metodologii nauk, krytyczna analiza wybranych prac naukowych i ich recenzji oraz własne obserwacje i przemyślenia. Wnioski płynące z rozważań, a dotyczące konieczności zajęcia się, w różnej formie, formułowaniem celów badawczych, mogą stać się impulsem do dalszej potrzebnej w tym względzie dyskusji(abstrakt oryginalny)
EN
In the literature, elementary categories of research, including issues of defining and determining research purposes take little space. At the same time, the number of publications on specific issues related to the methodology of science of management is increasing. In this situation there is a paradox: the more we know about the methodology of scientific research, the more we commit errors and deficiencies in the research procedure. The way to alleviate described paradox is more intense, but also complex addressing problems of determining research purposes. In the study of the article, which aim is to present the types and place for scientific research process and also the factors that influence the shape and content of the research, helpful was literature in the field of scientific methodology, critical analysis of selected research work and their reviews and also own observations and thoughts. The conclusions of analysing related with the need of dealing in various forms with formulating research purposes, can become an impulse for further discussion which is needed in this matter(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik (red.) A., 2011, Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Adamik A., Nowicki M., 2012, Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2002, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Beyer K., 2012, Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 25.
 • Białecki K., 2006, Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Borowiecki R., 2011, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Gąsiewski M., Modrzewski P., 2012, Mała firma w sieci. Narzędzia Google dla początkujących, Poltext, Warszawa.
 • Glinkowska B., 2011, Tendencje rozwojowe e-biznesu, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 • Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Wrocławiu, Wrocław.
 • Godlewska H., 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej, DW. Elipsa, WSHiFM, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H., 2013, Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa.
 • Grzebyk M., Kryński Z., 2011, Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Halligan B., Shah D., 2010, Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, One Press - Helion, Gliwice.
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły dla nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 • Klimczak T., Leszczyńska B., 2014, Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu, PARP 2014, http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/19451.pdf (15.10.2015).
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kuciński K. (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 • Matejun M., Nowicki M., 2013, Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2010, Zarządzanie marketingowe w instytucjach kultury w dobie wirtualizacji życia społecznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 145.
 • Mazurkiewicz A., Frączek P., 2011, Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw,[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Michalski E., 2003, Marketing: Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Misterek W., 2012, Czynniki decydujące o wyborze rachunku bankowego wśród gospodarstw domowych w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 46.
 • Mitek A., Miciuła I., 2012, Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 28.
 • Nojszewski D., 2006, Przegląd modeli e-biznesowych, E-mentor nr 5(17).
 • Nojszewski D., 2007, Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), E-mentor nr 2(19).
 • Nowicki M., 2015, Lokalizacja narzędziem przełamywania kryzysu w procesach rozwoju przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, nr 5.
 • Nowicki M., w druku, Sieć internetowa jako wirtualna płaszczyzna lokalizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe WSB w Chorzowie.
 • Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M.A., Sabat A., 2009, Kształtowanie konkurencyjności gmin regionu świętokrzyskiego - wyniki badań, [w:] Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, R. 13, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Ołpiński K., 2011, E-biznes - istota i zakres zastosowań, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 • Penc J., 1995, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 2006a, Doskonalenie strategii, Helion, Gliwice.
 • Porter M.E., 2006b, Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • Porter M.E., 2010, Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Q1, 2014, http://www.areadevelopment.com/Corporate-Consultants-Survey-Results/Q1-2014/28th-Corporate-Executive-RE-survey-results-6574981.shtml.
 • Rex T., 2014, Overview of Economic Competitiveness: Business and Individual Location Factors, witch a Focus on Arizona, A Report from the Productivity and Prosperity Project (P3), Supported by the Office of the University Economis, Center for Competitiveness and Prosperity Research, Arizona, 2014, https://wpcarey.asu.edu/sites/default/files/uploads/center-competitiveness-and-prosperity-research/competitiveness11-14.pdf.
 • Robins E., 2006, Location Location Location: Has Electronic Banking Affected the Importance of Bank Location?, Financial Industry Perspectives, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Roszyk-Kowalska G., 2006, Przewaga konkurencyjna w aspekcie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Płoszajski P., Bełza G. (red.), Wybory strategiczne firm: nowe instrumenty analizy i wdrażania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Scheibe A., 2011, Modele biznesowe w Internecie, [w:] Babis H., Czaplewski R. (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 • Sławińska M., 2005, Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sobocińska M., 2012, Badania marketingowe w dobie wirtualizacji życia społecznego, Nauki o Zarządzaniu, nr 2(11).
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stawasz D., 2000, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sztucki T., 1999, Promocja: Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa.
 • Szymańska A.I., Płaziak M., 2014, Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10.
 • Świerczyńska-Kaczor U., 2012, e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, Warszawa.
 • Wieloński A., 2007, Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zhuang Y., Lederer A.L., 2003, An instrument for measuring the business benefits of e-commerce retailing, International Journal of Electronic Commerce, vol. 7, no. 3.
 • CEIDG, https://prod.ceidg.gov.pl (14.10.2015).
 • ePUAP, http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta (14.10.2015).
 • KRS, https://ems.ms.gov.pl (14.10.2015).
 • MF, http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje (15.10.2015).
 • PRINTOR, www.printor.pl (13.10.2015).
 • Siedlce.pl, www.siedlce.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2943 (13.10.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.