PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 16--25
Tytuł artykułu

Konkurencyjność - kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w.

Warianty tytułu
Competitiveness - Critical Success Factors of Enterprises in XXI Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza stanu wiedzy dotyczącej kluczowych czynników sukcesu (KCS) konkurencyjności przedsiębiorstw i przedstawienie teoretycznego, autorskiego modelu dla polskich przedsiębiorstw przyszłości. Pierwsza część rozdziału zawiera analizę literatury na temat cech charakterystycznych celów organizacji i KCS oraz wzajemnego ich związku. Przedstawiono typologie źródeł tych czynników występujące w literaturze. W drugiej części zaprezentowano metody badania KCS i ich ewolucję. W ostatniej części określono wyzwania jakie pojawią się w trzeciej dekadzie XXI w. dla polskich organizacji gospodarczych i zbudowano teoretyczny model KCS przedsiębiorstw przyszłości, uwzględniający wspomniane wyzwania. Zawiera on cztery obszary (kapitały) źródeł KCS (technologiczny, finansowy, intelektualny, kulturowy) otaczające trzy wymiary wzrostu KCS (instytucjonalny, behawioralny i strukturalny. (abstrakt oryginalny)
EN
The research problem addressed in this paper concerns finding answers of enterprise managers about key success drivers in the 21st century. The aim of the work carried out is to outline the status quo of knowledge about critical success factors (CSF) in competitive process and deriving their theoretical model for Polish enterprises in future. The first part of this chapter includes an analysis of literature concerning features characteristic of enterprise goals and CSF, and their relationship. Source typologies of CSF found in literature were shown. The second part presents methods used to research CSF and their evolution. The last part outlines challenges that will be faced by Polish enterprises in the 3rd decade of the 21st century and a theoretical model of CSF addressing those challenges is proposed. The model include four sources (technological, financial, intellectual and cultural capitals), which surrounds three dimensions (institutional, behavioral and structural) of CSF growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium"
Bibliografia
 • [1] Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa.
 • [2] Anthony R.N., Dearden J., Vancil R.F. (1972), Management Control Systems, R.D. Irwin, Homewood, Illinois.
 • [3] Bacior M. (2015), Kreowanie wartości firmy jako cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • [4] Bigaj M. (2007), Czynniki sukcesu na przykładzie firmy Ever, [w:] E. Skawińska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. IIZ, Politechnika Poznańska, Poznań, s. 257-268.
 • [5] Boynton A.C., Zmud R.W. (1984), An Assessment of Critical Success Factors, "Sloan Management Review", Vol. 25, No. 3, pp. 17-27.
 • [6] Bullen C.V., Rockart J.F. (1981), A Primer on Critical Success Factors, Center for Information Systems Research, MIT, Cambridge.
 • [7] Calof J., Smith J.E. (2012), Foresight Impacts from around the World: A Special Issue, "Foresight", Vol. 14, No. 1 pp. 5-14.
 • [8] Caralli R.A. (2004), The Critical Success Factor Method: Establishing a Foundation for Enterprise Security Management (CMU/SEI-2004-TR- 010). Software Engineering Institute Carnegie Mellon University.
 • [9] Chich-Jen Shieh, Yu Pei (2013), Crirical Success Factors in Overseas Investment of High-tech Industry, "Pakistan Journal of Statistics", Vol. 29, No. 5, pp. 601-610.
 • [10] Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner і Ska, Warszawa.
 • [11] Daniel D.R. (1961), Management Information Crises, "Harvard Business Review, Vol. 39, pp. 110-121.
 • [12] Dryll I. (2015), Moda na przemysł, "Nowe Życie Gospodarcze", Nr 3-4, s. 22.
 • [13] Europe 2020, (2010), A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Brussels.
 • [14] Fishman A. (1998), Critical Success Factors, Key to Attaining Goals, "Inside Tuscon Business", Vol. 8, No. 17, pp. 10-12.
 • [15] Foresight technologiczny przemysłu. Analiza końcowa, Tom V, Technologie kluczowe i priorytetowe (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://iztech.pl/images/files/ pdf/tom_v_lista-kopia_st.pdf, data dostępu: 10.10.2015 r.
 • [16] Gates I..P. (2010), Strategie Planningwilh CriticalSuccess Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework, November 2010, Technical Report CMU/SEI - - 2010-TR-037ESC-TR-2010-102, www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA532574, access date: 24.07.2015.
 • [17] Gierszewska G., Romanowska M. (1995), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa.
 • [18] Gorynia M. (2002), Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej - aspekt konceptualny i metodyczny, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do UE, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 48-69.
 • [19] Gorynia M. (2009), Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 78-90.
 • [20] Grunert K.G., Ellegaard Ch. (1992), The Concept of Key Succęss Factors: Theory and Method, MAPP Working Paper No. 4, October, http://pure.au.dk/ws/files/32299581/ wp04.pdf, access date: 01.08.2015.
 • [21] Hardaker M" Ward B.J. (1987), Getting things done, "Harvard Business Review" , Vol. 65, p. 114.
 • [22] Hunter J.E., Schmidt L.F. (2004), Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks.
 • [23] Ignaś A. (2010), Ekonomiczne i społeczne konsekwencje naruszania praw akcjonariuszy, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 471-481.
 • [24] Jabłoński A. (2014), Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", Nr 6, s. 24-32.
 • [25] Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 8-12.
 • [26] Jarosiński A. (2013), Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [27] Jenster P. (1987), Using Critical Success Factors in Planning, "Long Range Planning", Vol. 20, No. 4, p. 102.
 • [28] Johnson G., Scholes K. (2002), Exploring Corporate Strategy, Hertfordshire, Prentice.
 • [29] Kleer J. (2015), System kulturowy a myślenie strategiczne, Biuletyn PTE, Vol. 2, Nr 65, s. 70-77.
 • [30] Komorowski К. (2011), Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [31] Kuan Y. Wong (2005), Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 105, No. 3, pp. 261-279.
 • [32] Lehtovaara M. et al. (2014), Major Factors Contributing to Wind Power Diffusion, "Foresight", Vol. 16, No. 3, pp. 250-269.
 • [33] Lynch R. (2002), Corporate Strategy, 2nd edition, Prentice Hall, London.
 • [34] Mamalis S. (2009), Critical Success Factors of the Food Service Industry, "Journal of International Food and Agribusiness Marketing", Vol. 21, p. 191-206.
 • [35] Mantura W. (2002), Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] E. Skawińska, (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Wyd. PTE Oddz. w Poznaniu, s. 82.
 • [36] McGrattan E., Prescott E.T. (2015), Openess, Technology, Capital and Development, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, 2008 October. Working Paper 13515 http://www.nber.org/papers/wl3515, access date: 06.08.2015.
 • [37] More R. (2015), How General Motors Lost Its Focus - And Its Way, http://iveybusinessjournal.com, access date: 27.07.2015.
 • [38] Niemczyk J. (2014), Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmaty nauk ekonomicznych, "Organizacja i Kierowanie", Vol. 159, Nr 1A, s. 167- 175.
 • [39] Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [40] Pollalis Y., Grant J.H. (1984), Information Resources and Corporate Strategy Development, "Information Strategy: The Executive's Journal", Vol. 11, No. 1, p. 12.
 • [41] Rockart J.F. (1979), Chief Executives Define their own Data Needs, "Harvard Business Review", Vol. 57, pp. 81-92.
 • [42] Saaty T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • [43] Saaty T.L. (2008) Decision Making with Analytical Hierarchy Process, "International Journal of Services Sciences", Vol. 1, No. 1, pp. 83-98.
 • [44] Sambasivan M., Ng Yun Fei (2008), Evaluation of Critical Success Factors of Implementation of ISO 14001 Using Analytic Hierarchy Process (AHP): A Case Study from Malaysia, "Journal of Cleaner Production", Vol. 16, No. 13, pp. 1424-1433.
 • [45] Samul J. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach budowlanych, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [45] Schenhar A.J. et al. (2002), Refinig the Search for Project Success Factors; A Multivariate, Typological Approach, "R&D Management", Vol. 32, No. 2, p. 111.
 • [46] Skawińska E" Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, Wyd. PWE, Warszawa.
 • [47] Skawińska E. (2012), Wyniki badań kapitału społecznego, [w:] E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 129.
 • [48] Song M. et al. (2008), Success Factors in New Ventures: A Meta-analysis, "Journal Product Innovation Management", Vol. 25, pp. 7-27.
 • [49] Stachowicz J. (2014), Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarządzania, [w:] J. Stachowicz i in. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Dom Organizatora TNOiK Lublin, Toruń, s. 393-413.
 • [50] Strategor (1996), Zarządzanie firmą, Wyd. PWE, Warszawa.
 • [51] Sułkowski Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie", Nr 2, s. 17-26.
 • [52] Zalewski R.I., Skawińska E. (2015), Kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. - czynniki wzrostu, Wyd. PWE, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.