PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 31--48
Tytuł artykułu

Logistyczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce (część 1)

Warianty tytułu
Logistic Conditions for the Development of Supply Chains in Poland (part 1)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka zaczyna odgrywać nie tylko istotną rolę w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw, ale rośnie także jej znaczenie w skali makroekonomicznej. Zaczyna być widoczne jej oddziaływanie na cały system gospodarczy danego kraju, kontynentu, a nawet świata. Coraz częściej mówi się o wyodrębniającym się i nabierającym znaczenia sektorze logistycznym, jako jednym z sektorów mających udział w funkcjonowaniu przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i w konsekwencji generowaniu dochodu narodowego. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie logistycznych uwarunkowań rozwoju zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i łańcuchów dostaw. Analizą i oceną objęto infrastrukturalne uwarunkowania związane z transportem: • lądowym (drogowym, kolejowym), • powietrznym (lotniczym), • wodnym (żeglugą śródlądową i morską). Dokonując prezentacji i charakterystyki logistycznych uwarunkowań transportowych, autorzy, punkt ciężkości swoich rozważań przesunęli na aspekt towarowy. Ze względu na tematykę artykułu, kwestie związane z transportem pasażerskim zostały potraktowane marginalnie. Zasadnicza teza, której weryfikacji ma służyć treść wywodów, sprowadza się do następującego sformułowania: ilość i jakość infrastruktury logistycznej kraju jest jednym z istotnych warunków wpływających na rozwój łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics is beginning to play an important role not only in the operation of individual companies, but also at the macroeconomic level. Its impact on the entire economic system of a country, a continent and even the world is being exposed more and more. The separate and increasingly significant logistics sector is more and more often seen as one of the sectors participating in the functioning of enterprises/supply chains and, consequently, in generating national income. The main aim of this article is to present logistic conditions for the development of both individual companies and supply chains. The analysis and evaluation cover the following infrastructural conditions including: • land transport (road, rail); • air transport; • water transport (inland and sea). While presenting and describing the transport conditions, the authors shift their attention to the aspect of freight transport. Due to the subject of the article, issues related to passenger transport have been treated marginally. The main thesis, which is intended to verify the content of the arguments, boils down to the following statement: quantity and quality of logistic infrastructure of a country is one of the essential conditions affecting the development of supply chains. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Burnewicz, J. (2010). Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych - ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego [Dz.U. 2012 L 343/32].
 • European Commission. (2014). EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2014. Belgium: European Commission, 9.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2003). Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2002. Warszawa-Szczecin: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2006). Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2005. Warszawa-Szczecin: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2009). Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2008. Warszawa-Szczecin: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2011). Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2010. Warszawa-Szczecin: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2014a). Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013. Warszawa-Szczecin: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Główny Urząd Statystyczny. Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2014b). Żegluga Śródlądowa w Polsce w latach 2010-2013 - Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 31.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2014c). Transport, wyniki działalności w 2013 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2014d). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2015). Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2014. Warszawa-Szczecin: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Komisja Europejska (2011). Biała Księga Transportu, Belgia: Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu.
 • Marcu, S., Kisilowska, I., Meibergen, M., Mochoń, M. (2013). Kolejowe przewozy towarowe w Polsce - wzrost w trybie warunkowym. Warszawa: A.T. Kearney.
 • Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Raport realizacji polityki morskiej w 2013 roku. Warszawa: Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, 118-126.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2014). Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z dnia 22 grudnia 2014 r. (projekt). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa: MTBiGM.
 • Moś, T. (2006). Program rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla województwa dolnośląskiego - część VII. Wrocław: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu,8.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 roku w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi i uchwalające dyrektywę Rady 80/1119/EWG (Dz.U. L. 264 z 25.09.2006 r,).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77, poz. 695).
 • Skowrońska, A. (2011). Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (1).
 • Skowrońska, A. (2013a). Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (9).
 • Skowrońska, A. (2013b). Od systemu transportowego do systemu makrologistycznego, czyli odpowiedź na nowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Katowice: Studia Ekonomiczne - Wydziałowe Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • PriceWaterhouseCoopers i in. (2010). Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski - Prace analityczne. Raport Główny na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Warszawa: PriceWaterhouseCoopers.
 • Rada Ministrów. (2013). Uchwala Rady Ministrów nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030). Warszawa: Rada Ministrów (Dz.U. 2013 nr 6, poz. 75).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L. 348 z 20.12.2013 r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 128, poz. 1334, z późn. zm.).
 • Urząd Transportu Kolejowego. (2014). Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 roku. Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego, 33,36.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014, poz. 1662).
 • Woś, K. (2010). Żegluga śródlądowa - szanse rozwoju. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 3.
 • Załoga, E., Rusak, M. (2000). Dostosowanie polskiego transportu śródlądowego do wymogów i standardów UE. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 25.
 • http://www.log24.pl/artykuly/kolejowy-transporttowarowy,3760 (04.04.2015).
 • http://www.pasazer.com/news/25515/cargo,w,2014,r,na,polskich,lotniskach.html (28.04.2015).
 • http://www.pasazer.com/news/12717/cargo,w,2013,r,na,polskich,lotniskach.html (28.04.2015).
 • http://ww.rynekkolejowy.pl/BialaKsiega.pdf (11.01.2015).
 • http://www.rynek-kolejowy.pl/55630/przewozy_towarowe_rok_2014_bez_wiekszych_zmian.htm, (03.04.2015).
 • http://www.mdustrial.pl/zakres_danych_pl.html (12.12.2014).
 • http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2008/n546-08.pdf (12.12.2014).
 • http://www.euroinfrastructure.eu/infrastruktura/utk-spedycja-przewozy-towarowe-w-polsce/ (06.04.2015).
 • http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/39472-transport-wodny-w-polsce-dwa-swiaty-podsumowanie-2014-roku-cz-l (21.03.2015)
 • http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/39472-transport-wodny-w-polsce-dwa-swiaty-podsumowanie-2014-roku-cz-l (21.03.2015).
 • http://www.bct.gdynia.pl/ (21.03.2015).
 • http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/raport-polskie-porty-morskie-w-pierwszym-p 1roczu-2014-roku.html (24.03.2015).
 • http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/raport-polskie-porty-morskie-w-pierwszym-p 1roczu-2014-roku.html (24.03.2015).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submit ViewTableAction.do (12.05.2012).
 • http://www.icao.int/annual-report-2013/Documents/Appendix_l_en.pdf (12.05.2005).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.