PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 | 46--66
Tytuł artykułu

Muzea uczelniane w Polsce - przestrzeń spędzania czasu wolnego inspirowana nauką. Stan obecny i kierunki rozwoju w kontekście turystyki kulturowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
How is it done in the Czech Republic? : Three examples of restoration and tourist facilitation of historic residential buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczelnie wyższe to nie tylko placówki dydaktyczne i naukowo-badawcze, ale także ważny element europejskiej kultury i tożsamości. Muzea uczelniane, które znajdują w strukturach instytucji szkolnictwa wyższego, gromadzą cenne zbiory związane z ich profilem kształcenia oraz osiągnięciami naukowymi pracowników i studentów. Instytucje te funkcjonują na pograniczu świata nauki, kultury i historii oraz działają na rzecz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie i promocję. Oferta muzeów uczelnianych w Polsce jest szeroka i zróżnicowana pod względem tematycznym, ale wciąż zbyt mało rozpowszechniona. Współczesne procesy związane z rozwojem nowych form uczestnictwa w kulturze i turystyce stwarzają konieczność zmiany lub modyfikacji ich podejścia do prezentacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego. Dlatego też, celem artykułu było przedstawienie stanu obecnego i współczesnych kierunków rozwoju muzeów uczelnianych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z innymi instytucjami kultury tego rodzaju, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w udostępnianiu zbiorów i organizacji ekspozycji oraz działania w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej dla różnych grup zwiedzających. Współczesnym muzeom uczelnianym potrzebne są innowacyjne formy mówienia o zgromadzonym dziedzictwie. Muzea te starają się wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom i oczekiwaniom turystów. Duże znaczenie w ich rozwoju mają fundusze europejskie, a także współpraca w ramach krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń będących platformą umożliwiającą inicjowanie i organizowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych oraz efektywne pozyskiwane środków finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education institutions are not only teaching and research and scientific institutions, but also an important element of European culture and identity. University museums, which operate within the structures of higher education institutions, gather valuable collections related to their activity, teaching profile, achievements of researchers and students. Theseinstitutionsfunction between the world of science, culture and history, and they act inorder to preserve academic heritage through its protection, popularisation and promotion. The offer of university museums in Poland is wide and varied in terms of themes but still not popularised enough. Modern processes related to the development of new forms of participation in culture and tourism, make it necessary to change or modify the approach of university museums to presenting the cultural heritage and making it available. Therefore, the aim of the article was to show the present state and current directions of the development of university museums in Poland. Particular attention was paid to cooperation with other cultural institutions of this type, the use of information and communication technologies in making collections available and organising exhibitions and actions concerning the development of educational offer for different groups of visitors. Contemporary university museums need innovative forms of talking about the gathered heritage. These museums try to meet the modern needs and expectations of tourists. What is important in their development are European funds as well as cooperation within the framework of national and international associations, which are a kind of a platform that enables initiating and organising joint cultural events and obtaining financial means. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
46--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Arnold-Forster K., 2006, Museums for the Future: Recognising new relevance for University Museums, UMAC 2006: New roads for university museums. September 25-29, Mexico City
 • Bohnert F., Zukerman I., 2009, Non-instrutive personalisation of the Museum Experience, (in) G. J. Houben, G. MacCalla, F. Pianesi, M. Zancanaro (eds.), User modelling adaptation and personalization. 17th International Conference, UMAP 2009, formerly UM and AH, Trento, Italy, June 22-26, 2009 Proceedings, Italy, s. 197-209
 • Boylan P. J., 1999, Universities and museums: past, present and future, "Museum Management and Curatorship", nr 18(1), s. 43-56
 • Camarero C., Garrido J. M., Vicente E., 2015, Achieving effective visitor orientation in European museums. Innovation versus custodial, "Journal of Cultural Heritage", nr 16, s. 228-235
 • Chatterjee H. J., 2011, Object-based learning in higher education: The pedagogical power of museums, International Committee for University Museums and Collections (UMAC) Proceedings, nr 3, s. 179-182
 • Chatterton P., 2000, The cultural role of universities in the community: revisiting the university community debate, "Environment and Planning A", nr 32, s. 165-181
 • Danilov V. J., 1996, University and college museums, galleries, and related facilities: A descriptive directory, Westport, Conn: Greenwood Press
 • Economou M., 1999, The evaluation of museum multimedia applications: lessons from research, "Museum Management and Curatorship", nr 17(2), s. 173-187
 • Evans J. A., Sterry P., 1999, Portable computers & interactive multimedia: a new paradigm for interpreting museum collections, (in) D. Bearman, J. Trant (eds.), Cutural Heritage Informatics: selected papers from ichim99, Archives & Museum Informatics, Washington, DC, s. 93-101
 • Falk J. H., Dierking L. D., 1992, The museum experience, Whalesback Books, Washington, DC
 • Falk J. H., Dierking L. D., 2000, Learning from museums: visitor experiences and the making of meaning, AltaMira Press, Lanham
 • Florida R., 2002, The rise of the creative class and how it's transforming work, Basic Books, New York
 • Folga-Januszewska D., 2008, Muzeum: definicja i pojęcie, czym jest muzeum dzisiaj, "Muzealnictwo" nr 49, s. 200-203
 • Folga-Januszewska D., 2009, Muzea w Polsce 1989-2008, "Muzealnictwo", nr 50, s. 18-46
 • Forycki M., 2002, Założenie obserwatorium astronomicznego w Poznaniu i jego międzynarodowe znaczenie, "Mazowieckie Studia Humanistyczne", nr 18(2), s. 41-49
 • Gammon B., Burch A., 2008, Designing Mobile Digital Experiences, (in) L. Tallon, K. Walker (eds.), Digital technologies and the museum experience handheld guides and other media, AltaMira Press, Lanham, s. 35-62
 • Geladaki S., Papadimitriou G., 2014, University museums as spaces of education: the case of the history of education museum at the University of Athens, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", nr 147, s. 300-306
 • Guthe A. K., 1966, The role of a university museum, "Curator: The Museum Journal", nr 9, s. 103-105
 • Hall P., 1997, The University and the city, "GeoJournal", nr 41, s. 301-309
 • Hamilton J., 1995, The role of the university curator in the 1990s, "Museum Management and Curatorship", nr 14(1), s. 73-79
 • Hospers G. J., 2003, Creative cities: breeding places in the knowledge economy, "Knowledge, Technology & Policy", nr 16(3), s. 143-162
 • Kamińska A., 2015, (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Praca Doktorska, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań (https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12882/1/Kami % 84ska Aneta - Re konstrukcje muzeum...- doktorat.pdf)
 • Kelly M. (ed.), 2001, Managing university museums: education and skills, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris
 • Kultura w 2012 r., 2013, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Kwaśniewska K., 2015, Funkcje szkoły wyższej w społeczności lokalnej, "Miscellanea", nr 5, s. 267-274
 • Landry Ch., 2008, The creative city. A toolkit for urban innovators. Routledge, London
 • Lourenço M. C., 2005. Between two worlds: the distinct nature and contemporary significance of university museums and collections in Europe, Praca Doktorska, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (http://webpages.fc.ul.pt/~mclourenco/chapters/MCL2005_Appendix1.pdf)
 • Mägi R., 2009, University museums in a university town: University of Tartu Museums in the service of the local community, "University Museums and Collections Journal", nr 2, s. 85-89
 • Markowski T., Drzazga D., 2008, Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast - próba syntezy, [w:] T. Markowski, D. Drzazga, Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CXXI, Warszawa, s. 7-13
 • Marszałek A., 2010, Rola uczelni w regionie, Wyd. Difin, Warszawa
 • Olechnicka A., 2012, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa
 • Olmi G., 2001, Science-Honour-Metaphor: Italian cabinets of the sixteenth and seventeenth centuries, (in) O. Impey, A. MacGregor (eds.), The origins of museums: the cabinet of curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe, second edition, House of Stratus, London, s. 1-17
 • Owen R., Buhalis D., Pletinckx D., 2004, Identifying technologies used in Cultural Heritage, (in) K. Chrysanthou, K. Cain, N. Silberman, F. Niccolucci (eds.), VAST2004: The 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, Brussels, 5-7 December, Oudenaarde, Brussels, s. 155-163
 • Parry R., 2010, The practice of digital heritage and the heritage of digital practice, (in) R. Parry (ed.), Museums in a Digital Age, Routledge, Abington, s. 1-7
 • Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 5-18
 • Pyrcz T. W., Garlacz R., 2013, Centrum Edukacji Przyrodniczej - nowa jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, synteza tradycji i nowoczesności, "Opuscula Muzealia", nr 21, s. 153-156
 • Ruiz B., Pajares J. L., Utray F., Moreno L., 2011, Design for all in multimedia guides for museums, "Computers in Human Behavior", nr 27, s. 1408-1415
 • Sandell R., Nightingale E., 2012, Museums, equality, and social justice, Routledge, Abingdon, Oxon
 • Stasiak A., 2012, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", nr 23(1), s. 29-39
 • Tallon L., 2008, Introduction: mobile, digital, and personal, (in) L. Tallon, K. Walker (eds.), Digital technologies and the museum experience handheld guides and other media, AltaMira Press, Lanham, s. 13-25
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24 t.j., z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r., nr 114, poz. 493 t.j. z późn. zm.)
 • Were G., 2010 Re-engaging the university museum: knowledge, collections and communities at University College London, "Museum Management and Curatorship", nr 25(3), s. 291-304
 • Willumson G., 2000, The shifting audience of the university museum, "Museum International", nr 52(2), s. 15-18
 • Zalasińska K., 2013, Muzea uwikłane w rynek sztuki, "MOCAK Forum", t. 1, nr 6, s. 26-29
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429262

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.