PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 96--104
Tytuł artykułu

Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Divergence in Consumer Behavior Based on the Tourism Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba usystematyzowania zjawiska dywergencji zachowań konsumentów. Rozważania skupione zostaną wokół problematyki rynku turystycznego, jako przykładu rynku, na którym mogą zachodzić omawiane zjawiska. Na złożonym rynku turystycznym analiza procesów wynikających z tych procesów jest ważna z uwagi na możliwość indywidualnego podejścia do kompleksowego produktu turystycznego. Artykuł ma charakter przeglądowy, a główną metodą badawczą jest kwerenda literatury. Autorki dokonują przeglądu pojęć zjawiska dywergencji i dokonują usystematyzowania podejść wielu autorów. Zjawisko dywergencji prezentowane jest bowiem w ujęciu ogólnym, psychologicznym (tzw. myślenie dywergencyjne), a także w odniesieniu do procesów rozwoju regionalnego. Rzadziej zjawisko to omawiane jest w odniesieniu do zjawisk rynkowych. Autorki skupiają się właśnie na tym ostatnim podejściu, wykorzystując analizę rynku turystycznego, jako rynku, na którym istnieją warunki zachowań dywergencyjnych konsumentów. Cechy produktu turystycznego powodują występowanie zachowań dywergencyjnych w ramach usług świadczonych przez dany podmiot turystyczny. Jednocześnie mogą występować również zachowania konwergencyjne, czyli przeciwstawne do zjawisk dywergencyjnych (na przykład konwergencja wobec usługi noclegowej i dywergencja wobec usługi gastronomicznej danego przedsiębiorstwa hotelowego). W sytuacji nabywania gotowych pakietów, zachowania dywergencyjne nie zdarzają się tak często, jak w przypadku indywidualnego zestawiania usług przez konsumenta, który traktuje produkt turystyczny w ujęciu produktu obszaru. Omawiane procesy współistnieją ze zjawiskami charakteryzującymi współczesny rynek turystyczny po stronie popytu: prosumpcją, indywidualizacją oraz wirtualizacją konsumpcji. Zjawiskiem warunkującym te procesy jest globalizacja. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to systematize the phenomenon of divergence in consumer behaviour. Considerations are focused on problems of the tourism market, as an example of the market where the discussed phenomenon can occur. An analysis of processes resulting from these processes is important on the complex tourism market because of the possibility of an individual approach to a comprehensive tourism product. The article is a review, and literature query is the main research method. The authors present a review of the concepts of divergence and systematize approaches of many other authors. Divergence is presented generally and psychologically (i.e. 'divergent thinking'), as well as in relation to processes of regional development. This phenomenon is rarely discussed in relation to market phenomena. The authors focus is on the latter approach, using an analysis of the tourism market as the market where there are conditions for the divergence in consumer behaviour. Features of the tourism product cause the incidence of behavioural divergence within the services provided by a tourist operator. At the same time convergent behaviour may also occur, which is the opposite to the divergence phenomena (for example the convergence of an accommodation service and divergence of a catering service provided by a particular hotel). Divergent behaviour occurs less often when a package is bought compared with a custom-made offer, as the customer regards the tourism product in terms of a product from the particular area. These processes coexist with the phenomena characterizing contemporary tourist market on the demand side: prosumption, individualization and virtualization of consumption. Globalization conditions these processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Appadurai A., 2006, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy [in:] Media and cultural studies, M.G. Durham, D.M. Kelner, Blackwell Publishing.
 • Armstrong D., 2009, Bringing Hofstede Home: Culture as an Impetus for Diverging Consumer Behaviorin the Local Market, Submission for the IACCM Conference 2009, WU-Wien, pp. 24-26, June 2009 on Cross Cultural Competence: Knowledge Migration, Communication and Value Change.
 • Banyte J., Matulioniene L., 2005, The Singularities of the Cultural Elementin Consumer Behavior Innovative Marketing, Vol. 1, Issue 1, pp. 33-40.
 • Bartosik-Purgat M., 2011, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Bolonek R. http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/29.pdf (dostęp: 20.03.2015 r.).
 • Day G.S., Montgomery D.B., 1999, Charting New Directions for Marketing, "Journal of Marketing", 63 (Special Issue), pp. 3-13. 10.2307/1252096.
 • De Mooij M., Hofstede G., 2002, Convergence and Divergence in Consumer behavior: Implications for International Retailing, "Journal of Retailing", 78, pp. 61-69. 10.1016/S0022-4359(01)00067-7.
 • De Mooij M., 2010, Global Marketing and Advertising, Understanding Cultural Paradoxes 3rd edition, Sage Publications, Inc, USA.
 • Franch M., Martini U., Novi Inveradi P.L., Buffa F., 2006, From Reconstruction and Analysis of Tourist Profiles to some Suggestions to Destination Management - an empirical Research to the Dolomites Area, Tourism Review, AIEST, Vol. 61, No. 2, s. 30-37, 10.1108/eb058473.
 • Guilford J.P., 1978, Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa, s. 152-154.
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lau S., I want my MTV but in Mandarine, please, Admap, March 2001, 36(3), pp. 34-36.
 • Kopaliński W., 1983, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W., 2011, Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 47-69, s. 47-48.
 • Mróz B., 2009, Sarmata czy obywatel świata? Polski konsument w globalnej wiosce [w:] Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska - Europa, red. Z. Kędzior, M. Jaciow, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Niezgoda A., 2010, Nowe trendy w popycie - wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 21-34.
 • Niezgoda A., Markiewicz E., 2011, Changes In tourism supply and demand caused by globalization [w:] Modern Word economy. Micro- and Macroeconomic Issues, red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe UEP, Poznań, s. 366-377.
 • Niezgoda A., 2013, Prosumers in The Tourism Market: The Characteristic and Determinants of Their Behaviour, Poznan University of Economics Review, Vol. 13, Issue 4, pp. 130-141.
 • Niezgoda A., Markiewicz E., 2014, Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym [w:] Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny, Zeszyty Naukowe 807, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 227-242.
 • Ralston D., Holt D., Terpstra R., Yu K-C., 1997, The Impact of National Culture and Economic Ideology on Managerial Work Values: a Study of the United States, Russia, Japan, and China, Journal of International Business Studies, Vol. 28, Issue 1, pp. 177-207. 10.1057/palgrave.jibs.8400330. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave .jibs. 8400330.
 • Schub von Bossiazky G., Psychologische Marketingforschung, Verlag Franz Vahlen, Muenchen 1992.
 • Smith A.D, 1991, Towards a Global Culture in: Featherstone M., Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. Sage. 10.1177/026327690007002011. http://dx.doi.org/10.1177/026327690007002011.
 • Smith P.B., Bond M.H., 1999, Social Psychology Across Cultures, Allyn and Bacon, Boston, MA.
 • Soszyńska E., Francuz P., 2007, Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała [w:] P. Francuz, Obrazy w umyśle. Studia nad percepcja i wyobraźnią, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 291-314.
 • Sułkowski Ł., 2012, Globalization of Culture and Contemporary Management Models, "Journal of Intercultural Management", Vol. 4, Issue 4, December, pp. 18-28.
 • Usunier J.-C., 2000, Marketing Across Cultures, Pearson, London.
 • Zorska A., 1998, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.