PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (24) | 127--149
Tytuł artykułu

Zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania finansowego jednostki małej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Information Scope of the Condensed Financial Statement of Small Undertakings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z implementacją zapisów nowej dyrektywy rachunkowości celem artykułu jest prezentacja zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 23 września 2015 r. Autorka określa ich wpływ na zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania finansowego jednostki małej. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy treści regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) oraz metody porównań i wnioskowania. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, wprowadzona w życie 23 września 2015 r., w myśl implementacji dyrektywy 2013/34/UE, ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz zniesienie bądź zminimalizowanie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Przyjęte w ustawie zmiany umożliwiają jednostkom małym stosowanie uproszczeń w zakresie sporządzania skróconych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej), co w efekcie ma doprowadzić do obniżenia kosztów ponoszonych przez jednostki małe na prowadzenie rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the implementation of provisions of the New Accounting Directives, the purpose of the article is to present changes introduced in the amendment of the Accounting Act of 23 September 2015. The author determines their impact on the information scope of a condensed financial statement of small undertakings. To solve the problem the author adopted a method of content analysis of legal regulations (domestic and international) and methods of comparisons and conclusions. The amendment of the Accounting Act taken effect on 23 September 2015, in accordance with the implementation of Directive 2013/34/EU, aims to improve conditions for the pursuit of business activity and to abolish or to minimize the barriers to development of entrepreneurship. The adopted changes in the Act allow the small undertakings the use of simplifications in keeping account books and preparation of the condensed financial statements (balance sheet, profit and loss account and note), which in turn is supposed to lead to lower costs of accounting for small undertakings(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Dadacz J., 2015, Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, Rachunkowość, nr 6, SKwP, s. 2-12.
 • Dudek J., 2015, Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz, Rachunkowość, nr 11, SKwP, s. 2-6.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. L 182/19 z 29 czerwca 2013 r.
 • Maszczak T., 2011, Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Rachunkowość a Controlling, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 402-410.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2014, SKwP, Warszawa.
 • Rówińska M., 2014, Zakres sprawozdania finansowego małych i średnich jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Szczecin, s. 221-230.
 • Sawicki K., 2015, Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin, s. 583-593.
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, DzU 2015, poz. 111 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-nosprawnych, DzU 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2015, poz. 584, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.