PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(33) | 107--124
Tytuł artykułu

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the Effectiveness of Regional Tourist Organizations in the Areas of Tourist Reception in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, a dalej ich oddziaływania i wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. W toku badań i analiz porównawczych dokonano wskazania katalogu parametrów umożliwiających ocenę poziomu skuteczności funkcjonowania ROT-ów (w tym aspektów prawnych, kadrowych, finansowych i jakościowych) oraz przeprowadzono klasyfikację organizacji według fazy ich rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The results identify exogenous and endogenous conditions affecting their ability to effectively functioning regional tourist organizations in the areas of tourist reception in Poland. In the course of research and comparative analyzes carried out indicate the directory parameters to assess the level of effectiveness of the operation ROT-s (including legal aspects, human resources, financial and qualitative) and classification were carried out by the organization phase of their development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarczyk, M., 2010, Ku przyszłości polskiej turystyki - potencjał konkurencyjności sektora turystycznego, "Scientarium Polonarum, Oeconomia" 9 (4), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 49-60.
 • Bielski, M., 2004, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Borzyszkowski, J., 2011a, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Borzyszkowski, J., 2011b, Regionalne organizacje turystyczne w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, Wrocław, s. 375-387.
 • Borzyszkowski, J., 2007, Dotychczasowy stan funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, tom 6/2007, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Warszawa, s. 36- 46.
 • Bratnicki, M., 2009, Pomiar efektywności organizacji świadczących usługi publiczne, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katowice, s. 80-105.
 • Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M., 2013, Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji, "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance", red. P. Walentynowicz, E. Wojnicka-Sycz, nr 4/2, s. 53-66.
 • Czernek, K., 2010a, Sposoby i problemy oceny korzyści współpracy w regionie turystycznym, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 117-126.
 • Czernek, K., Poznań 2010b, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Turystyki,.
 • Czernek, K., 2011, Instytucje jako uwarunkowania współpracy w regionie turystycznym - ujęcie z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław, s. 400-410.
 • Czernek, K., 2012a, Region turystyczny w ujęciu systemowym a potrzeba współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, [w:] "Turystyka i Hotelarstwo", red. A. Stasiak, nr 18, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 9-26.
 • Czernek, K., 2012b, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, PROKSENIA, Kraków.
 • Czernek, K., 2012c, Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie, [w:] Popyt turystyczny - zagadnienia podstawowe, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług nr 82, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 69-80.
 • Dębski M., 2012, Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jej konkurencyjności, [w:] "Organizacja i Kierowanie, Organization and Management", nr 3 (152), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 73- 86.
 • Fedyk, W., Morawski, M., 2014, Regionalne organizacje turystyczne - organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, [w:] "Folia Turistica", red. W. Alejziak, Varia nr 32-2014, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 241-274.
 • Fedyk, W., 2010, Obecni i potencjalni zleceniodawcy badań w regionach. Źródła finansowania badań, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 136-140.
 • Fedyk, W., 1999, Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce, [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław, s. 85-116.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., 2010, Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym i publicznym, [w:] "Organizacja i Zarządzanie" nr 4 (12), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 5-25.
 • Glinka, B., Kostera, M., 2012, Zarządzanie i organizacje we współczesnym świecie, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 20-22.
 • Gołembski, G., Niezgoda, A., 2014, Organization of Tourism in Poland after Twenty Years of Systematic Changes, [w:] European Tourism Planning and Organisation Systems: The EU Member States, red. C. Costa, E. Panyik, D. Buhalis, Channel View Publications, seria: Aspects of Tourism.
 • Grabińska, E., Mierniczak, P., 2010, Rola i znaczenie regionalnych organizacji turystycznych w zakresie promocji turystycznej regionu, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 613-636.
 • Grabowska, A., 2013, Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów, w: Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, red. T. Żabińska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 68-80.
 • Greiner, L.E. 1972, Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review" Vol. 50 (4).
 • Gryszel P., 2001, Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w inspirowaniu rozwoju produktu turystycznego w regionie, Prace Naukowe AE nr 924, Wydawnictwo AE, Wrocław, s. 28-42.
 • Gryszel P., 2004a, Funkcjonowanie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w Polsce, [w:] Gospodarka a środowisko. Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1043, tom 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 149-165.
 • Gryszel, P., 2004b, Regionalne i lokalne organizacje turystyczne jako instytucje wspierające rozwój regionalnego produktu turystycznego, [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze, s. 23-34.
 • Migdal, M., 2009, Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Instytut Wspierania Turystyki - Doradztwo, Szkolenia, Badania, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 • Migdal, M., 2012, Nie marnujmy unijnych dotacji, "Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik Branży Turystycznej" nr 21 (267), 1-15 listopada 2012 r., Warszawa, s. 14.
 • Migdal, M., 2013a, VI Gremium Ekspertów Turystyki 29.11.-1.12.2013 r., "Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik Branży Turystycznej", nr 9 (279), 1-15 maja 2013 r., Eurosystem Jarosław Śleszyński, Warszawa, s. 15.
 • Migdal, M., 2013b, Poradnik. Lokalna Organizacja Turystyczna, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 • Nawrocka, E., 2008, Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w Polsce, [w:] Gospodarka a środowisko. Innowacyjność w gospodarce, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 2 (1202), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 53-66.
 • Kowal, W., 2013, Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, [w:] "Organizacja i Kierowanie" nr 4 (157), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademia Nauk, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11-22.
 • Łasiński, G., Głowicki, P., 2010, Efektywność działań indywidualnych w ujęciu prakseologicznym, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 336-343.
 • Panasiuk, A., 2009, Instrumenty polityki turystycznej w regionie, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wrocław, s. 15-23.
 • Peszko, A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, wyd. IV, Kraków.
 • Peters, T.J., Waterman, R.H., 2000, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Rapacz A., Jaremen D., 2007, Regionalne organizacje turystyczne, jako przejaw partnerstwa w gospodarce turystycznej. Przypadek Dolnego Śląska, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Jaremen Press, Jelenia Góra, s. 222-233.
 • Raport "Opracowanie metody oceny efektywności działań ROT i przeprowadzenie badań pilotażowych w dwóch województwach w celu zweryfikowania narzędzi oceny" przygotowany przez SMG/ KRC Poland Media na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, 10 grudnia 2008.
 • RAPORT - Regionalne Organizacje Turysty czne. ROT-y walczą z marszałkami o kompetencje, "Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik Branży Turystycznej", wydanie internetowe z 10.09.2012 r., http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ index.php?action=artykuly&start=artykul&m=,&ID=345, dostęp 12.12.2014.
 • Stabryła, A., 2011, Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych, [w:] Nauki o zarządzaniu. Management Sciences. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu 2011 (8), nr 216, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 20-31.
 • Sobolewski, K., 1998, O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Wysokiński J., 2008, Deklarowane a realizowane zadania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT nr 1, Rzeszów, s. 70-85.
 • Wąsowicz-Zaborek E. (red.), 2009a, Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Wąsowicz-Zaborek E. (red.), 2009b, Załącznik do Kodeksu Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Zieleniewski, J., 1972, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B., 2010, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 632-641.
 • Ziębicki B., 2012, Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 381-391.
 • Żemła, M., 2010, Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału turystycznego obszaru recepcji przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 93-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.