PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 21--34
Tytuł artykułu

Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Warianty tytułu
An Alien's Right to Appeal in an Expulsion Procedure in Light of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Decyzja o wydaleniu cudzoziemca powinna określać organ właściwy w sprawach wydalania cudzoziemców oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach. Cudzoziemiec, jako adresat decyzji o wydaleniu, powinien mieć zagwarantowane prawo odwołania się do niezależnego organu, właściwego do zbadania legalności tej decyzji. Wymaga podkreślenia, że efektywność omawianego uprawnienia zależy przede wszystkim od tego, czy odwołanie ma efekt suspensywny, który powodowałby wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu w momencie złożenia odwołania. Na gruncie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) prawo cudzoziemca do wniesienia środka odwoławczego w procedurze wydaleniowej jest przewidziane w art. 13 i art. 1 Protokołu nr 7. Analizując dotychczasowy dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, można jednak dojść do wniosku że, art. 1 Protokołu nr 7 nie odegrał jak dotąd znaczącej roli w praktyce. Na taki stan rzeczy składają się trzy zasadnicze powody. Po pierwsze, przysługujące cudzoziemcom gwarancje proceduralne w procesie wydalenia pozostają poza zakresem prawa do rzetelnego procesu sądowego na podstawie art. 6 EKPC. Po drugie, niektóre państwa w dalszym ciągu odmawiają ratyfikacji Protokołu nr 7. Po trzecie, zaistniałą lukę w zapewnieniu cudzoziemcom proceduralnej ochrony przed wydaleniem stara się wypełnić art. 13 EKPC, który formułuje prawo do skutecznego środka odwoławczego. (abstrakt oryginalny)
EN
In cases concerning expulsion of aliens, an expulsion decision should identify a competent authority as well as applicable provisions of substantive law and relevant procedural rules. An alien should be granted a right to appeal to an independent authority requesting revision of the legality of the expulsion order. The effectiveness of the above right depends on whether it has a suspensive effect leading to a State suspending an expulsion decision at the moment it is filed. Under the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the right of an alien to appeal against a deportation order is expressed in Article 13 and Article 1 of Protocol No. 7 to the ECHR. However, on the basis of the existing case law and decisions of the European Court of Human Rights, it may be concluded that Article 1 of Protocol No. 7 to the ECHR has not played any important role in practice. The procedural guarantees to which an alien is entitled in expulsion proceedings remain beyond the scope of the right to a fair trial under Article 6 of the ECHR. What is more, there are still countries unwilling to ratify Protocol No. 7. Thus Article 13 of the ECHR is an attempt to close the loophole concerning procedural protection against expulsion and formulates the right to an effective remedy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--34
Opis fizyczny
Bibliografia
 • A. Szklanna, Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
 • A. Wróbel, Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w: L. Garlicki (red.), Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. 2: Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • A.R. Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford-Portland-Oregon 2004.
 • Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167.
 • Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284.
 • Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1270.
 • Dz. U. 2003, Nr 42, poz. 364.
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka, Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284.
 • Explanatory Report on Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS, No. 117.
 • H. Lambert, The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, 2007.
 • J. Białocerkiewicz, Nowe polskie prawo o cudzoziemcach, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 • J. Borkowski, w: J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe zasady w zakresie przyjmowania i wydalania cudzoziemców (Regles internationales sur l'admission et l'expulsion des etrangers / International Rules on the Admission and Expulsion of Aliens), Instytut Prawa Międzynarodowego, 1892 r.
 • N. Sitaropoulos, The Role and Limits of the European Court of Human Rights in Supervising State Security and Anti-Terrorism Measures Affecting Aliens' Right, w: E. Guild, A. Baldaccini, Terrorism and the Foreigner: A Decade of Tension around the Rule of Law in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 2007.
 • Orzeczenie ETPC Klass i inni p. Republice Federalnej Niemiec, skarga nr 5029/71.
 • Orzeczenie ETPC z 12 lutego 2009, Nolan i K. p. Rosji, skarga nr 2512/04.
 • Orzeczenie ETPC z 15 listopada 1996 r., Chahal p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 22414/93.
 • Orzeczenie ETPC z 20 czerwca 2002 r., Al-Nashif p. Bułgarii, skarga nr 50963/99.
 • Orzeczenie ETPC z 24 kwietnia 2008 r., C.G. i inni p. Bułgarii, skarga nr 1365/07.
 • Orzeczenie ETPC z 25 marca 1983 r., Silver i inni p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75.
 • Orzeczenie ETPC z 26 kwietnia 2007 r., Gebremedhin p. Francji, skarga nr 25389/05.
 • Orzeczenie ETPC z 26 marca 1987 r., Leander p. Szwecji, skarga nr 9248/81.
 • Orzeczenie ETPC z 26 października 2000 r., Kudła p. Polsce, skarga nr 30210/96.
 • Orzeczenie ETPC z 27 kwietnia 1988 r., Boyle i Rice p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 9659/82, skarga nr 9658/82.
 • Orzeczenie ETPC z 27 września 1999 r., skarga nr 33985/96, skarga nr 33986/96.
 • Orzeczenie ETPC z 30 października 1991 r., Vilvarajah i inni p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87.
 • Orzeczenie ETPC z 4 maja 2000 r., Rotaru p. Rumunii, skarga nr 28341/95.
 • Orzeczenie ETPC z 5 lutego 2002 r., Conka p. Belgii, skarga nr 51564/99.
 • Orzeczenie ETPC z 5 października 2000 r., Maaouia p. Francji, skarga nr 39652/98.
 • Orzeczenie ETPC z 5 października 2006 r., Bolat p. Rosji, skarga nr 14139/03.
 • Orzeczenie ETPC z 6 września 1978 r., Klass i inni p. Republice Federalnej Niemiec, skarga nr 5029/71.
 • Orzeczenie ETPC z 8 czerwca 2006 r., Lupsa p. Rumunii, skarga nr 10337/04.
 • P. Boeles et al., European Migration Law, Antwerp-Oxford-Portland, 2009.
 • P. Boeles, Fair Immigration Proceedings in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1997.
 • P. Hofmański, A. Wróbel, Prawo do skutecznego środka odwoławczego, w: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. 1: Komentarz do art. 1-18, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Recommendation 1504(2001): Non-expulsion of long-term immigrants, z 14 marca 2001 r.
 • Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Recommendation 1624(2003): Common policy on migration and asylum, z 30 września 2003 r.
 • Postanowienie NSA z 31 marca 2005 r., II OZ 155/05.
 • Postanowienie WSA w Warszawie z 11 czerwca 2011 r., V SA/Wa 62/11.
 • Postanowienie WSA w Warszawie z 9 września 2009 r., V SA/Wa 831/09.
 • R. White, C. Ovey, The European Convention on Human Rights, wyd. 5, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Recommendation of the Council of Europe Commissioner for Human Rights concerning the rights of aliens wishing to enter a Council of Europe member State and the enforcement of expulsion orders, CommDH/Rec(2001)1, z 19 września 2001 r.
 • Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694.
 • Wyrok NSA z 14 grudnia 2005 r., II OZ 1330/05.
 • Wyrok NSA z 15 lipca 2010 r., II OSK 1134/09.
 • Wyrok NSA z 3 sierpnia 1999 r., V SA 230/99.
 • Wyrok NSA z 30 czerwca 2006 r., I OSK 116/06.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 lipca 2012 r., II SA/Bd 468/12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.