PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 49--58
Tytuł artykułu

Kształtowanie trendów w rozwoju "zielonych" zamówień publicznych w świetle uregulowań wspólnotowych

Autorzy
Warianty tytułu
Trend Shaping in the Development of Green Public Procurement and the European Union Law Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Termin "zielone" zamówienie odnosi się do takiego postępowania, w którym zamówienie uwzględnia przynajmniej jeden z czynników środowiskowych już na etapie określenia potrzeb, zdefiniowania przedmiotu zamówienia, sformułowania specyfikacji technicznych, wyboru kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia. Celem zielonych zamówień publicznych jest w możliwie najszerszym zakresie uwzględnianie kwestii środowiskowych w procedurach przetargowych. Główną ideą ekologicznych zamówień publicznych jest ustalenie jasnych i ambitnych kryteriów środowiskowych dla produktów i usług. Nie bez znaczenia jest działalność Komisji Europejskiej w tym zakresie. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do rozwijania technologii środowiskowych. Nie wolno zapominać, że bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i surowców będzie korzystne dla środowiska i całej gospodarki. Ze względu na interes społeczny, poprawę jakości życia i stanu środowiska naturalnego ważne jest, aby w zamówieniach publicznych aspekty środowiskowe były uwzględniane w możliwie jak najszerszym zakresie. Należy podkreślić, że co prawda "zielone" zamówienia publiczne stanowią instrument dobrowolny, niestety obecnie kryteria środowiskowe są przez polskich zamawiających stosowane nad wyraz rzadko. (abstrakt oryginalny)
EN
Green Public Procurement denotes a proceeding in which the procurement process involves at least one environmental factor already present at the needs assessment stage, when the subject of procurement is defined, its technical specifications formulated, and the procurement criteria or the manner in which it will be conducted are decided upon. The aim of the GPP is to determine the environmental issues in the tendering procedures to the fullest possible extent. The main idea behind the GPP is establishment of clear and challenging ecological criteria for products and services. Green Public Procurements are not obligatory, only recommended, and sadly not at all popular in Poland where ecological criteria in tenders are seldom respected, despite the fact that if properly promoted, in a long perspective GPP could bring considerable profits to all the environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--58
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Matusiak, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, "Zamówienia Publiczne. Doradca" 2013, nr 2.
 • A. Piotrowska, Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych, w: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, cz. 1, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009, nr 2.
 • Dyrektywa nr 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dz. Urz. UE L 134.
 • Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. Urz. UE L 134.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:PL:PDF.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz. Urz. L 153 z 18 czerwca 2010 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:01:PL:HTML.
 • Dyrektywa z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dz. Urz. UE L 2009, nr 120, poz. 5.
 • EcoDesign of EuP Products: Preparatory Studies LOT 4: Imaging Equipment: Copiers, Faxes, Printers, Scanners, MFD (Ekoprojekt dla produktów wykorzystujących energię (PWE). Analizy przygotowawcze, cz. 4: Urządzenia przetwarzające obraz: kopiarki, faksy, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne). http://www. ecoimaging.org.
 • http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm.
 • http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.
 • http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF.
 • http://www.blauerengel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf.
 • http://www.blauerengel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf.
 • http://www.blauer-engel.de/index.htm
 • http://www.svanen.nu/
 • http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44.
 • http://www.zielonezamowienia.gov.pl.
 • J. Kulczycka, M. Góralczyk, Znaczenia i możliwości stosowania oceny cyklu życia (LCA) i kosztów cyklu życia (LCC) w ekologicznych zamówieniach publicznych, w: Zielone zamówienia publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska [SEK(2008) 2124} (SEK(2008) 2125} {SEK(2008) 2126}.
 • Komunikat Komisji - EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010), 2020.
 • Komunikat Komisji - Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat stanu wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej, KOM (2009), 693.
 • Komunikat Komisji - Sprawozdanie z realizacji Planu Działania w dziedzinie Technologii Środowiskowych w 2004 roku - KOM (2005), 16.
 • Komunikat Komisji - Stymulowanie technologii dla zrównoważonego rozwoju, Plan Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych dla Unii Europejskiej (ETAP), KOM (2004), 38.
 • Komunikat Komisji - Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, KOM (2008), 400.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu, Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, w: Zielone zamówienia publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.
 • Komunikat Komisji dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, KOM (2008), 397.
 • Komunikat Komisji dotyczący zintegrowanej polityki produktowej (IPP), KOM (2003), 302.
 • Komunikat Komisji Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy, KOM (2007), 860.
 • Komunikat Komisji w sprawie prawa wspólnotowego mającego zastosowanie do zamówień publicznych oraz możliwości włączenia aspektów środowiskowych do zamówień publicznych, KOM (2001), 274.
 • Krajowy plan działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 2010.
 • M. Pchałek, A. Jachnik, P. Kupczyk, Prawne aspekty "zielonych" zamówień publicznych, w: Zielone zamówienia publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.
 • M. Płużański, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2009, komentarz do art. 60 PzP, Legalis.
 • M. Skowron, Zielone zamówienia publiczne - II Podręcznik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2012.
 • Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE, 10917/06.
 • P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 60 PzP, Legalis.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.
 • Ustawa - Prawo zamówień publicznych z 12 października 2012 r., Dz. U. 2012, poz. 1271.
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.