PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 85--97
Tytuł artykułu

Analiza obowiązujących w polskim prawie karnym unormowań dotyczących procederu handlu dziećmi

Warianty tytułu
Analysis of the Regulations on Child Trafficking under Current Polish Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł wskazuje na karnoprawną ochronę dziecka jako na problematykę, która winna być traktowana przez państwo w sposób priorytetowy. Już sama bowiem Konstytucja RP ochronę dziecka gwarantuje. Tymczasem dokonana analiza przepisów prawa karnego, w szczególności w zakresie handlu dziećmi, wskazuje na brak zapewnienia przez państwo należytej ochrony dziecku. Na mocy ustawy z 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 626) został dodany do Kodeksu karnego art. 189a k.k., penalizujący handel ludźmi (zastąpił dotychczasowy art. 253 k.k.). Ustawą tą wprowadzono także do ustawowych definicji pojęcie handlu ludźmi. Autorki w niniejszym artykule zastanawiają się, w jakim stopniu wprowadzone do Kodeksu karnego zmiany przyczyniły się do zwiększenia ochrony dziecka przed procederem handlu dziećmi. De lege ferenda podnoszą konieczność wprowadzenia do ustawowych definicji pojęcia dziecka oraz handlu dziećmi, co wyeliminowałoby trudności interpretacyjne, oraz opowiadają się za koniecznością wprowadzenia kwalifikowanej postaci przestępstwa z art. 189a k.k. przez zaostrzenie odpowiedzialności wobec sprawców dopuszczających się handlu dziećmi. Powyższe zmiany, zdaniem autorek, zagwarantują ochronę dziecka na najwyższym poziomie, gdyż aktualna ochrona przewidziana w Kodeksie karnym zdaje się niewystarczająca. (abstrakt oryginalny)
EN
The postulate proposed in this paper is that State authorities should consider criminal law protection of children as a priority. Protection of a child is also guaranteed by relevant provisions of the Constitution of the Republic of Poland. However, an analysis of the binding criminal law regulations, particularly in the scope of children trafficking, shows that the State fails to provide for their adequate protection, despite the fact that pursuant to the Law of 20 May 2010, article 189a providing for penalisation of human trafficking has been recently added to the Criminal Code (Journal of Laws No. 98, item 626) replacing former article 253. Pursuant to the same Law, a statutory definition of human trafficking has also been introduced. A question asked in the paper is to what extent these amendments to the Criminal Code contribute to the antitrafficking protection of children. It is proposed de lege ferenda that a statutory definition of a child should be formulated and adopted. This would eliminate the current interpretation difficulties. A recommendation to introduce another type of qualified offence under article 189a of the Criminal Code is also made with a view to toughen the criminal liability of perpetrators who commit the offence of child trafficking. The authoresses believe that these changes will ensure a much higher level of child protection. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Morawska, Handel dziećmi - zarys zjawiska, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006.
 • COM (2005) 514, "Dziennik Urzędowy" C/2006/49/23.
 • COM (2006) 367, wersja ostateczna - niepublikowany w "Dzienniku Urzędowym".
 • D. Gajewska, G. Kuhn, A. Popławska, Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie. Charakterystyka zjawiska i regulacje prawne, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2012.
 • Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526.
 • Dz. U. 2000, Nr 39, poz. 448 ze sprost.
 • Dz. U. 2000, Nr 6, poz. 69 ze zm.
 • Dz. U. 2004, Nr 238, poz. 2389.
 • Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 158.
 • Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 160.
 • Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 788.
 • Dz. Urz. C 311 z 9 grudnia 2005 r.
 • Dz. Urz. L 13 z 20 stycznia 2004 r.
 • Dz. Urz. L 138 z 9 czerwca 2000 r.
 • Dz. Urz. L 203 z 1 sierpnia 2002 r.
 • Dz. Urz. UE z 15 kwietnia 2011 r., L 101/1-11.
 • E. Sobol, Słownik języka polskiego, Warszawa 2005.
 • E. Zielińska, O potrzebie zmian kodeksu karnego w związku z ratyfikacją protokołu o zapobieganiu oraz karaniu handlu ludźmi, "Studia Iuridica" 46, 2006.
 • E. Zielińska, Zakaz handlu ludźmi w polskim prawie karnym, w: Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009, Ministerstwo Sprawiedliwości 2009.
 • G. Vermeulen, Handel kobietami i dziećmi - perspektywa międzynarodowa, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006.
 • J. Kondratiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • J. Potulski, Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • K. Liżyńska, A. Płońska, Kilka refleksji nad definicja handlu ludźmi, "Przegląd Prawa i Administracji" 85, 2011.
 • K. Liżyńska, A. Płońska, Współczesne polskie prawo karne wobec handlu ludźmi, w: T. Bojarski et al., Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie 17 czerwca 1999 r. Dz. U. 2004, Nr 139, poz. 1474.
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz. U. 2000, Nr 2, poz. 11 ze zm.
 • L. Drabik et al., Słownik języka polskiego, Warszawa 2006.
 • L. Loof, Dzieci i młodzież - ofiary handlu. Działania regionalne na rzecz zapewnienia prawa do ochrony, opieki i rehabilitacji, "Dziecko Krzywdzone" 2005, nr 4.
 • M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • M. Koss, Międzynarodowe instrumenty zwalczania handlu dziećmi, w: Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.), Handel dziećmi - wybrane problemy, Warszawa 2007.
 • M. Kukułowicz, Polityka Unii Europejskiej wobec problemu handlu dziećmi, www.dzieckokrzywdzone.pl. (dostęp: 10.11.2012).
 • M. Pomarańska-Bielecka, Komercyjna adopcja dzieci, w: Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.), Handel dziećmi - wybrane problemy, Warszawa 2007.
 • M. Pomarańska-Bielecka, M. Wiśniewski, Analiza przepisów prawa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku handlu dziećmi, Warszawa 2010.
 • M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990.
 • O. Sitarz, Wątpliwości i kontrowersje wokół definicji handlu ludźmi, "Archiwum Kryminologii" 32, 2010.
 • Raport Fundacji Dzieci Niczyje, Problem handlu dziećmi w Polsce - opinie i doświadczenia profesjonalistów, wersja elektroniczna: www.dzieci.ofiaryhandlu.fdn.pl (dostęp: 10.09.2012).
 • Ustawa z 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku 25 maja 2000 r., Dz. U. 2004, Nr 238, poz. 2389.
 • Ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 2010, Nr 98, poz. 626.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji, druk sejmowy nr 2387.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.