PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 2 | 26--51
Tytuł artykułu

Architektura kluczowych kompetencji - analiza wybranych modeli

Warianty tytułu
The Architecture of Key Competence - Analysis of Selected Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka kompetencji, w tym kompetencji kluczowych, jest szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i w praktyce gospodarczej. Stanowi doskonałe, nowoczesne i innowacyjne narzędzie walki konkurencyjnej, wpływając jednocześnie na strategię przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. W rywalizacji rynkowej wykorzystuje się zasadnicze atuty organizacji, które charakteryzują się wyjątkowością, niepowtarzalnością, wartością i niemożnością imitacji. Pomimo dużego znaczenia i szerokiego praktycznego wykorzystania idei kluczowych kompetencji brak jest w literaturze jednolitej, homogenicznej koncepcji, która wyjaśniałaby wszystkie zawiłości, problemy i procedury postępowania przy ich identyfikacji. W dyskursie naukowym można bowiem znaleźć wiele odniesień do za- łożeń filozofii zasadniczych atutów organizacji, ponadto są one w gestii zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, takich jak psychologia, nauki społeczne, teoria organizacji, zachowanie organizacyjne czy zarządzanie strategiczne. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa szczególnie istotne są modele oraz różnego rodzaju wzorce, które pozwalają zobrazować i uprościć skomplikowaną rzeczywistość do zrozumiałego i przejrzystego kanonu do wykorzystania w priorytetowych obszarach działalności firmy. Modele prezentowane w literaturze tematu skupiają się na różnych aspektach, kwestiach i perspektywach, począwszy od ujęć hierarchicznych, poprzez zasobowe i kapitałowe, a kończąc na kompleksowych zależnościach obejmujących wszystkie podmioty współpracujące w ramach danej sieci. Wychodząc z powyższych założeń za cel artykułu przyjęto analizę wybranych modeli kluczowych kompetencji. Autorzy uważają, że omówienie założeń i ram poszczególnych modeli przyczyni się do większej przejrzystości idei kluczowych kompetencji, a tym samym stworzy możliwość jej wykorzystania w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of competence, including key competencies, is widely discussed in both the scientific community as well as in practice. It is an excellent, modern and innovative tool of the competitive struggle whilst it also affects the corporate strategy in all areas of its operation. In market competition it capitalizes on the basic strengths of the organization which are characterized by uniqueness, rareness, value and the impossibility of imitation. Despite the importance and wide practical application of the idea of key competences in literature there is no single, homogeneous concept that would explain all the complexities, problems and procedures for their identification. In scientific discourse it is impossible to find many references to assumptions on the philosophy of the basic strengths of the organization. They also fall within the areas of interest of many scientific disciplines such as psychology, social science, organizational theory, organizational behaviour and strategic management. From the point of view of the company there are particularly relevant models and different kinds of patterns that allow a visualization and simplification of a complex reality into a clear and transparent canon which can be used in priority areas of the company activities. The models presented in the literature focus on different aspects, issues and perspectives, ranging from hierarchical approaches through resource and capital and ending with the complex relationships involving all stakeholders cooperating within the network. Starting from these assumptions the purpose of the article is a discussion of the selected models of key competences. The authors believe that the discussion of the assumptions and framework of selected models will contribute to greater transparency in the idea of core competencies and hence increase the possibility of its use in practice. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
26--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Antia, K., Frazie, G.L., 2001, The Severity of Contract Enforcement in Interfirm Channel Relationships, Journal of Marketing, vol. 65, no. 4.
 • Awuah, G.B., 2001, A Firm`s Competence Development through Its Network of Ex- change Relationship, Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 16, no. 7.
 • Baker, J.C., Mapes, J., New, C.C., Szwejczewski, M., 1997, A Hierarchical Model of Business Competence, Integrated Manufacturing Systems, vol. 8, no. 5.
 • Gallon, M.R., Stillman, H.M., Coates, D., 1995, Putting Core Competency Thinking into Practice, Research Technology Management, vol. 38, no. 3.
 • Gilgeous, V., Parveen, K., 2001, Core Competency Requirements for Manufacturing Effectiveness, Integrated Manufacturing System, vol. 12, no. 3.
 • Głuszek, E., Niemczyk, J., 2003, Portfel kompetencji, MBA, nr 6.
 • Goddard, J., 1997, The Architecture of Core Competence, Business Strategy Review, vol. 8, no. 1.
 • Grant, R.M., 1991, The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications for Srategy Formulation, California Management Review, vol. 33, no. 3.
 • Håkansson, H., Avila, V., Pedersen, A.C., 1999, Learning in Networks, Industrial Marketing Management, vol. 28, no. 5.
 • Javidan, M., 1998, Core Competence: What Does It Mean in Practice?,Long Range Planning, vol. 31, no. 1.
 • Kippenberger, T., 1997, The Hunt for Core Competencies, The Antidote, vol. 2, iss. 1.
 • Kontt, P., Pearson, A., Taylor, R., 1996, A New Approach to Competence Analysis, International Journal of Technology Management, vol. 11, no. 3/4.
 • von Krogh, G., Roos, J., 1995, A Perspective of Knowledge Competence and Strategy, Personnel Review, vol. 24, iss. 3.
 • Ljungquist, U., 2007, Core Competency Beyond Identification: Presentation of a Model, Management Decision, vol. 45, iss. 3.
 • Ljungquist, U., 2008, Specification of Core Competence and Associated Components, European Business Review, vol. 20, iss. 1.
 • Prahalad, C.K., Hamel, G., 1990, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May - June.
 • Zook, Ch., Allen, J., 2005, Strategia zrównoważonego wzrostu dla twojej firmy, cz. 1. Strategia wzrostu w erze turbulencji, Bain and Company, Inc.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.