PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 17--52
Tytuł artykułu

Dorobek Instytutu Geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN w zakresie geografii rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania IGiPZ PAN prowadzone w ramach Zakładu Geografii Rolnictwa, a w późniejszych okresach Zakładu Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ostatnio w ramach Zespołu Badań Transformacji Obszarów Wiejskich obejmowały bardzo szeroki zakres zagadnień z zakresu przestrzennej problematyki rolnictwa i gospodarki żywnościowej Polski, Europy i świata. Początkowo koncentrowały się one na problematyce użytkowania ziemi, zwłaszcza na metodach sporządzania szczegółowych map użytkowania ziemi, na badaniach wybranych regionów kraju (woj. białostockie i strefa podmiejska Warszawy, Ponidzie, ob-szary przygraniczne) oraz typologii rolnictwa. Następnie na badaniach struktury i organizacji przestrzennej rolnictwa w Polsce, realizowanych głównie w ramach problemów rządowych i międzyresortowych (IGiPZ PAN był koordynato-rem tych badań w skali kraju).(fragment tekstu)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bański J., 1989, Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno Rolnicze, Politechnika Białostocka, UMK, PTG, s. 34-42.
 • Bański J., 1991, Typy rolnictwa Jemenu Południowego, Przegląd Geograficzny, 63, 3-4, s. 307-324.
 • Bański J., 1996, Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 80-tych, [w:] Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conference Papers, 25, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 71-78.
 • Bański J., 1996a, Zróżnicowanie i dynamika przekształceń rolniczego użytkowania ziemi na przykładzie wybranych województw, Przegląd Geograficzny, 68, 1-2, s. 99-113.
 • Bański J., 1997, Przemiany użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988, Prace Geograficzne, 168, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 105.
 • Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 117.
 • Bański J., 1998a, Wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi, [w:] M. Rzętała, T. Skrzypek (red.), Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Referaty, komunikaty, postery 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 338-339.
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe a polityka regionalna, [w:] Aktualne problemy społeczno-gospodarcze regionów i sposoby ich rozwiązywania. Seminarium Ukraińsko-Polskie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Kompleksu Rolno-Przemysłowego Ukrainy, PAN, Kijów-Humań-Warszawa, s. 323-257.
 • Bański J., 1999a, Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 128.
 • Bański J., 1999b, Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w strukturach europejskich, Przegląd Geograficzny, 71, 1-2, s. 45-57.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju, Czasopismo Geograficzne, 71, 1, s. 3-21.
 • Bański J., 2000a, Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych, Wieś i rolnictwo, 2(107), IRWiR, Warszawa, s. 31-43.
 • Bański J., 2001, Methods of delimiting of agricultural problem areas. Problems of Geography, Bułgarska Akademia na Naukite, 1-2, Sofia, s. 26-34.
 • Bański J., 2001a, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obsza-rów Wiejskich, 1, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 29-42.
 • Bański J., 200lb, Rolnictwo Danii w okresie przynależności do Unii Europejskiej, Przegląd Geograficzny, 73,4, s. 517-534.
 • Bański J., 2001 c, Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce, Zeszyty Geograficzne, 22, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 60.
 • Bański J., 2002, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG Oddz. w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 267-276.
 • Bański J., 2002a, Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce, [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 51-61.
 • Bański J., 2004, Obszary problemowe h\' Polsce, [w:] T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, s. 9-32.
 • Bański J., 2004a. Land tenure and land relations in Poland, [w:] V. Belenkyi (red.), An international encyklopedia of land tenure relations for the nations of the world, 3, The Edwin Mellen Press, Lewiston, s. 400--467.
 • Bański J., 2004b, Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli - wyniki badań ankietowych, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, U AM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 289-303.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, ss. 111.
 • Biegajło W., 1957, Ciechanowiec. Monografia geograficzno-gospodarcza, [w:] Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne, 9, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 141-159.
 • Biegajło W., 1957, Gospodarka rolna w strefie podmiejskiej - Gromada Horodniany, Przegląd Geograficzny, 30, 1, s. 143-158.
 • Biegajło W., 1959, Gospodarka rolna na Żuławach. Wieś Radunica, Przegląd Geograficzny, 31,2, s. 345-369.
 • Biegajło W., 1960, Użytkowanie ziemi w powiecie gdańskim, Dokumentacja Geograficzna, 1, s. 1-59.
 • Biegajło W., 1962, Sposoby gospodarowania w rolnictwie województwa białostockiego, Prace Geograficzne, 35, IG PAN, Warszawa, s. 190.
 • Biegajło W., 1965, Borysówka, Grodzisko and Hruskie Villages in the North Eastern Undeveloped Corner of Poland, Geographia Polonica, 5, s. 29-60.
 • Biegajło W., 1965a, Z badań nad użytkowaniem ziemi w Prowansji. Gmina Banon, Przegląd Geograficzny, 37, 1, s. 109-141.
 • Biegajło W., 1966, Badania nad oceną warunków przyrodniczych i rejonizacja produkcji rolnej w Czechosłowacji, Przegląd Geograficzny, 2, s. 485-493.
 • Biegajło W., 1967, Rolnictwo, [w:] Województwo białostockie. Monografia geograficzno-gospodarcza, Lublin, s. 76-302.
 • Biegajło W., 1969, Użytkowanie ziemi i gospodarka rolna w środkowej Macedonii pow. Titovo Veles, wieś Elovac, Dokumentacja Geograficzna, 5, s. 5-32.
 • Biegajło W., 1973, Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego. Prace Geograficzne, 100, IG PAN, Warszawa, ss. 163.
 • Biegajło W.,Jankowski W., 1972, Land use mapping in Poland, Geographia Polonica, 22, s. 105-112. Biegajło W., Kulikowski R., 1972, Kierunki użytkowania gruntów ornych. Studium porównawcze na przykładzie Polski, Czechosłowacji i Węgier, Przegląd Geograficzny, 44, 3, s. 539-547.
 • Biegajło W., Tobjasz J., 1957, Zagadnienie trójpolówki z ugorem, wieś Grabowiec, Przegląd Geograficzny, 1, s. 111-141.
 • Bielecka K, Paprzycki M., Piasecki Z., 1979, Ocena stosowalności wybranych metod ilościowych w typologii rolnictwa, Studia KPZK PAN, 68, ss. 93.
 • Bielecka K., 1971, Metody określania elementów wiodących w strukturze - modyfikacje metody J.C. Weavera, Przegląd Geograficzny, 43, 1-2, s. 19-36.
 • Bielecka K., Paprzycki M., 1979, Evaluation of taxonomic methods from the point of view of comparability of results in space and in time - in optimalization aspect, Geographia Polonica, 40, s. 187-190.
 • Bielecka K., Szczotka F. A., 1978, Badania nad oceną stosowalności metod ilościowych w typologii rolnictwa, Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego \"Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania Kraju\", Biuletyn Informacyjny, 23, ss. 94.
 • Dorsz B., Kulikowski R., 1973-1978, Nakłady pracy uprzedmiotowionej w rolnictwie, Narodowy Atlas Polski, Zakład Narodowy Ossolińskich, PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, plansza 76.
 • Dziewoński K., 1956, Detailed survey of land utilization in Poland, Przegląd Geograficzny, 28, suplement, s. 20-31.
 • Dziewoński K., Kostrowicki J., Piskorz H., Szczęsny R., 1956, Tymczasowa Instrukcja sporządzania szczegółowych map użytkowania ziemi (projekt), Dokumentacja Geograficzna, 1, ss. 35.
 • Dziewulska A., 1982, Kierunki rolniczego użytkowania ziemi i chowu zwierząt we Włoszech, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 571-589.
 • Dziewulska A., 1986, Przestrzenne zróżnicowanie użytków zielonych w Europie, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 203-219.
 • Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa, ss. 516.
 • Gadomski W., 1967, Z badań nad użytkowaniem ziemi w rejonie Górnej Nitry. Spółdzielnia Nitrianskie Sučany, Dokumentacja Geograficzna, 1, s. 5-26.
 • Gadomski W., 1968., Strefa podmiejska Warszawy w świetle przeglądowego zdjęcia użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 4, s. 93-105.
 • Gadomski W., Kulikowski R., 1969, Użytkowanie ziemi i specjalizacja rolnictwa we Wschodnich Rodopach na przykładzie TKZS Sziroko Polje, Dokumentacja Geograficzna, 5, s. 73-90.
 • Gałczyńska B., 1982, Typologia rolnictwa Bułgarii, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 551-570.
 • Gałczyńska B.,1985, Struktura przestrzenna rolnictwa Bułgarii, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, s. 124-126.
 • Gałczyńska B., 1988, Wykształcenie ludności zatrudnionej w rolnictwie indywidualnym w Polsce. Analiza przestrzenna, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 367-378 + 5 map.
 • Gałczyńska B., 1993a, Wybrane aspekty mechanizacji rolnictwa indywidualnego (w ujęciu przestrzennym), IERiGŻ, Warszawa, ss. 29.
 • Gałczyńska B., 1993b, Zmiany poziomu wykształcenia ludności zatrudnionej w rolnictwie indywidualnym 1978-1988 (w ujęciu przestrzennym), IERiGŻ, Warszawa, ss. 21.
 • Gałczyńska B., 1995, Wykształcenie ludności rolniczej, [w.] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszawa, plansza 63.5.
 • Gałczyńska B., 1996, Nakłady pracy i kapitału w rolnictwie, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszawa, plansza 81.6.
 • Gałczyńska B., 1998, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce, [w:] H. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, Politechnika Białostocka, UMK, PTG, Białystok-Toruń, s. 70-75.
 • Gałczyńska B., 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy w badaniach geograficznych, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 139-159.
 • Gałczyńska B.,Ilieva M., 2001, Rolnictwo Polski i Bułgarii w okresie transformacji - wybrane problemy, Europa XXI, 6, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 49-66.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 1980, Agricultural suburban zone of Warsaw in the light of studies on the spatial differentiation of agriculture in the Warsaw voivodship, [w:] Geographical Problems of Suburban Areas. II Polish-Yugoslav Seminar, Warszawa, 11, s. 295-313.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 1982, Struktura przestrzenna rolnictwa indywidualnego iv województwie stołecznym warszawskim, Dokumentacja Geograficzna, 5-6, ss. 111.
 • Gałczyńska B.,Kulikowski R., 1986, Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne, Przegląd Geograficzny, 58, 4, s. 783-794. \'
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 1988, Wielkość gospodarstw a efekty produkcyjne rolnictwa indywidualnego w Polsce, Dokumentacja Geograficzna, 2-3, s. 39-45.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Warszawy, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich). Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograjiczno-Rolniczego, Łódź, s. 41-53.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 2000, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Zróżnicowania przestrzenne i procesy transformacji, Dokumentacja Geograficzna, 20, ss. 75.
 • Hauzer S., 1965, Użytkowanie ziemi i gospodarka rolna w gromadzie Łomianki, Dokumentacja Geograficzna, 5, s. 39-65.
 • Jankowski W., 1972, Mapy użytkowania ziemi w Polsce, Polski Przegląd Kartograficzny, 1, s. 14-26.
 • Jankowski W., 1975, Land use mapping. Development and method. Geographical Stu-dies, 111, ss. 111.
 • Jankowski W., Kowalczyk D., 1969, Użytkowanie ziemi i rolnictwo we wsi Żeleznik, strefa podmiejska Belgradu, Dokumentacja Geograficzna, 5, s. 51-72.
 • Jankowski W., Kulikowski R., 1973, Polska mapa użytkowania ziemi w skali 1:200000, Polski Przegląd Kartograficzny, 5, 3, s. 111-116.
 • Kostrowicki J. (i in.), 1984, Types of agriculture map of Europe. Mapa 1:2 500 000 (9 arkuszy), Wyd. Geologiczne, Warszawa (wersja polska i angielska).
 • Kostrowicki J. (red.), 1959a, Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 2, ss. 128, 1959/1960, 2, 124 s., 1962, 3, Wydanie III -poprawione i uzupełnione, ss. 129.
 • Kostrowicki J. (red.), 1967, Województwo białostockie. Monografia geograficzno-gospodarcza, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, ss. 648.
 • Kostrowicki J. (red.), 1969, Atlas województwa białostockiego, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • Kostrowicki J. (red.), 1978, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 512.
 • Kostrowicki J., 1957, O kierunkach rozwojowych geografii rolnictwa, Przegląd Geograficzny, 29, 1, s. 3-19.
 • Kostrowicki J., 1957a, Uwagi o geografii rolnictwa w krajach anglosaskich, Przegląd Geograficzny, 29, 1, s. 47-65.
 • Kostrowicki J., 1959, Badania nad użytkowaniem ziemi w Polsce, Przegląd Geograficzny, 31,3-4, s. 517-533.
 • Kostrowicki J., 1960, Land utilization as a basis for geographical typology of agriculture, Przegląd Geograficzny, 32, suplement, s. 169-183.
 • Kostrowicki J., 1960a, Problematyka geograficzno-rolnicza szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi Polski, Przegląd Geograficzny, 32, 3, s. 227-279.
 • Kostrowicki J., 1960b, The aims, concept and method of Polish land utilization survey, Dokumentacja Geograficzna, 2, ss. 43.
 • Kostrowicki J., 1961, Środowisko geograficzne Polski. Warunki przyrodnicze rozwoju gospodarki narodowej, PWN, Warszawa, ss. 609. (Wyd. II, 1968 r.).
 • Kostrowicki J., 1964, Geographical typology of agriculture in Poland. Methods and problems, Geographia Polonica, 1, s. 111-146.
 • Kostrowicki J., 1964a, Polish Detailed Survey of Land Utilization. Methods and Techniques of Research, Dokumentacja Geograficzna, 2, ss. 72.
 • Kostrowicki J., 1965, An Attempt to Determine the Geographical Types of Agriculture in East-Central Europe on the Basis of the Case Studies on Land Utilization, Geographia Polonica, 5, s. 453-498.
 • Kostrowicki J., 1965a, Land Utilization. Case Studies: Origins, Aims, Methods, Techniques, Geographia Polonica, 5, s. 7-28.
 • Kostrowicki J., 1966, Zdjęcie użytkowania ziemi i jego przydatność praktyczna, Biuletyn KPZK PAN, 42, s. 211-217.
 • Kostrowicki J., 1968, Agricultural typology, agricultural regionalization, agricultural development, Geographia Polonica, 14, s. 265-274.
 • Kostrowicki J.,1968a, Zakład Geografii Rolnictwa IG PAN 1956-1968. Zakres, problematyka i metody badań, Dokumentacja Geograficzna, 4, s. 7-33.
 • Kostrowicki J., 1969a, Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, Przegląd Geograficzny, 41,4, s. 559-621.
 • Kostrowicki J., 1970, Data requirementsfor land use maps, The World Land Use Survey, Occasional Papers, 9, s. 73-81.
 • Kostrowicki J., 1970, Land use studies as a basis of agricultural typology of East-Central Europe, Geographia Polonica, 19, s. 263-279.
 • Kostrowicki J., 1972, Próba typologii rolnictwa świata, Przegląd Geograficzny, 44, 3, s. 395-435.
 • Kostrowicki J., 1973, Zarys geografii rolnictwa, PWN, Warszawa, ss. 631.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601-611.
 • Kostrowicki J., 1978, O sposobach syntetyzowania w nowoczesnej geografii, Folia Geographica, 11, s. 9-20.
 • Kostrowicki J., 1978a, Rolnictwo, [w:] S. Berezowski (red.), Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa, s. 307-383.
 • Kostrowicki J., 1978b, Rural areas as multifunctional space: some research and planning problems, [w:] L. Koutaniemi (red.), Rural development in highlands and high latitude zones. Proceedings of a Symposium held by the International Geographical Union \'s Commission on Rural Development, University of Oulu, Oulu, s. 175-182.
 • Kostrowicki J., 1979, Twelve years\' activity of the IGU Commission on Agricultural Typology, Geographia Polonica, 40, s. 235-260.
 • Kostrowicki J., 1980, Układ hierarchiczny typów rolnictwa świata, Przegląd Geograficzny, 52, 2, s. 271-302.
 • Kostrowicki J., 1982, Systemy użytkowania ziemi. Próba klasyfikacji, Przegląd Geo-graficzny, 54, 4, s. 399-426.
 • Kostrowicki J., 1982a, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1956-1981, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 385-397.
 • Kostrowicki J., 1983, Polska geografia rolnictwa. Mechanizmy rozwoju, Przegląd Geograficzny, 55, 3-4, s. 597-631.
 • Kostrowicki J., 1985, Mapa typów rolnictwa Europy. Koncepcja, realizacja, doświadczenia, Przegląd Geograficzny, 57, 1-2, s. 105-113.
 • Kostrowicki J., 1986, Transformations de I \'agriculture européenne r la lumière de la carte des types agricoles de l\'europe, Geographia Polonica, 52, s. 191-208.
 • Kostrowicki J., 1988, Badania porównawcze rolnictwa światowego. Przegląd metodologiczny, Przegląd Geograficzny, 60, 4, s. 511-571.
 • Kostrowicki J., 1988a, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1982-1986, Dokumentacja Geograficzna, 2-3, s. 7-13.
 • Kostrowicki J., Biegajło W., 1966, Użytkowanie ziemi w krajach Europy środkowo-wschodniej. Wyniki badań na terenie Czechosłowacji i Jugosławii w latach 1962-1964, Dokumentacja Geograficzna, 2-3, ss. 162.
 • Kostrowicki J., Jankowski W., Kulikowski R., 1971, Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:200000 (Wzór mapy, wersja czarno-biała i kolorowa), PPWK, Warszawa.
 • Kostrowicki J.,Kowalczyk D., 1962, Użytkowanie ziemi w powiecie suwalskim, Dokumentacja Geograficzna, 6, s. 41-77. Kostrowicki J., Kulikowski R., 1971, Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi (Projekt instrukcji), Dokumentacja Geograficzna, 2, ss. 27 + klucz znaków.
 • Kostrowicki J., Szczęsny R., 1967, Rolnictwo, [w.] Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa, s. 97-154.
 • Kostrowicki J., Szczęsny R., 1971,Rolnictwo, [w:] Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa, s. 17-124.
 • Kostrowicki J., Szczęsny R., 1972, Polish agriculture. Characteristics, types and regions, [w:] Geography of World Agriculture, 1, Budapest, ss. 119.
 • Kostrowicki J., Szczęsny R., 1972a, A new approach to the typology of Polish Agriculture, [w:] Agricultural typology and land utilization, Verona, s. 213-222.
 • Kostrowicki J.,Szczęsny R., 1975, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa w Polsce w latach 1960-1970, Biuletyn KPZK PAN, s. 91-128.
 • Kostrowicki J., Szczęsny R., 1978, Typy rolnictwa, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 428-478.
 • Kostrowicki J., Szyrmer J. H., 1990, Typologia rolnictwa. Koncepcja i metoda, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 131.
 • Kulikowski R., 1969, Zmiany w kierunkach użytkowania gruntów ornych w Polsce w latach 1958-1965, Przegląd Geograficznymi, 2, s. 281-286.
 • Kulikowski R., 1973, Próba zastosowania metody określania kierunków rolniczego użytkowania ziemi, Przegląd Geograficzny, 47, 2, s. 383-391.
 • Kulikowski R., 1977, Przemiany kierunków produkcji globalnej w rolnictwie indywidualnym w Polsce (1960-1965-1970), Przegląd Geograficzny, 49, 4, s. 689-702.
 • Kulikowski R., 1980, Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN, 31, ss. 34 + 28 map.
 • Kulikowski R., 1981, Technique of successive quotients to determine agricultural land use orientations, [w:] M. Noor (red.), Perspectives of agricultural geography, 1, Concept Publishing Company, New Delhi, s. 417-427.
 • Kulikowski R., 1982, Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 475-497.
 • Kulikowski R., 1983., Ocena rozwoju organizacji przestrzennej gospodarki żywnościowej Polski, Biuletyn KPZK PAN, 123, s. 28-47.
 • Kulikowski R., 1984, Gospodarka żywnościowa w Polsce - zakres pojęcia i próba analizy przestrzennej, [w:] Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Instytut Geografii UMK, Toruń, s. 13-56.
 • Kulikowski R., 1986, Problems and research results of the geography of agriculture, [w:] Concepts and methods in geography, UAM, Poznań, s. 69-174.
 • Kulikowski R., 1986a, Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce -próba analizy przestrzennej, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 191-202.
 • Kulikowski R., 1987, Geografia rolnictwa iv pracach nad planem przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 r. Przegląd Geograficzny, 59, 4, s. 603-609.
 • Kulikowski R., 1987a, Production types in Polish non socialized Agriculture, Rural Systems, 5, 1, s. 11-16.
 • Kulikowski R., 1991, Potrzeby żywnościowe świata i stopień ich pokrycia, [w:] Wybrane problemy gospodarki żywnościowej Polski. VIII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Gdańsk, s. 20-31.
 • Kulikowski R., 1992, Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 158, s. 23-40.
 • Kulikowski R., 1992a, Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce, IERiGŻ, ss. 20.
 • Kulikowski R., 1995, Depressed areas in Polish private farming, [w:] G. Węcławowicz, B. Gałczyńska (red.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, Conference Papers, 24, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 137-144.
 • Kulikowski R., 1996, Produktywność i towarowość w Polsce, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszawa, plansza 81.10.
 • Kulikowski R., 1998, Transformation of Polish suburban rural areas, [w:] I. Iordan, W. Stola, (red.), Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland, Romanian-Polish Geographical Seminar, Instytut Geografii Akademii Rumuńskiej, s. 13-18.
 • Kulikowski R., 1999, Changing spatial patterns of Polish agriculture and some comparisons with EU agriculture, [w:], M. Duro (red.), Spatial Research in Support of European Integration, Centre for Regional Studies, Pecs, Hungary, s. 113-119.
 • Kulikowski R., 1999a, Przemiany rolnictwa w Polsce po 1989r. i porównania z rolnictwem Unii Europejskiej, [w:] J. Kitowski (red.). Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, IGiPZ PAN, Wydział Ekonomiczny UMCS w Rzeszowie, PTG, Rzeszów, s. 175-190.
 • Kulikowski R., 2000, Spatial differentiation and changes in commercial production of agriculture in Poland, [w:] M. Jasiulewicz (red.), Socio-Economical Alternations in Rural Areas of Central Europe in the Transition Period, Politechnika Koszalińska, IGiPZ PAN, Koszalin, s. 76-96.
 • Kulikowski R., 2001, Production of Poland\'s farming and comparison with EU agriculture, Probierni na Geografijata, 1-2, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, s. 17-25.
 • Kulikowski R., 200la, Przemiany rolnictwa Polski w latach dziewięćdziesiątych. Daleko czy blisko do UE15?, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 71-84.
 • Kulikowski R., 200lb, Przemiany rolnictwa Węgier w latach 1990., Przegląd Geograficzny, 73,4, s. 499-515.
 • Kulikowski R., 2001 c, Transformation in agriculture in the countries of the EU first accession group from Central Europe, [w:] J. Kitowski (red.), Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of 20th century, 2, s. 367-392.
 • Kulikowski R., 2002, Przemiany i zróżnicowania przestrzenne produkcji rolnej w Polsce, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 407-423.
 • Kulikowski R., 2003, Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, PSR 2002, GUS, Warszawa, s. 179-185.
 • Kulikowski R., 2003a, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 152.
 • Kulikowski R., 2003b, Szczegółowy przegląd czynników opisujących produkcję rolną i charakterystyka możliwości produkcyjnych rolnictwa, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, GUS, Warszawa, s. 9-87.
 • Kulikowski R., 2003c, The changes in the spatial patterns of Polish agriculture, [w:] J. Bański, J. Owsiński (red.), Alternatives For European rural Areas, European Rural Development Network, 1, IERiGŻ, IGiPZ PAN, s. 123-136.
 • Kulikowski R., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany rolnictwa w Polsce po 1990 r., [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 193-210.
 • Kulikowski R., 2004a, Struktura przestrzenna rolnictwa Polski w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, [w:] A. Stasiak (red.), Wieś polska w świetle wyników NSP 2002 r. i PSR 2002 r. Aspekty Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, Biuletyn KPZK PAN, 213, s. 40-65.
 • Kulikowski R., Bański J., 1998, Rolnictwo na obszarach projektowanego prze-biegu autostrad, [w:] Sieć komunikacyjna Polski w europejskich pracach integracyjnych, Europa XXI, 1, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 25-36.
 • Kulikowski R.,Gałczyńska B.,1990, Agriculture in the zone of influence of Warsaw agglomeration, [w:] P. Korcelli, B. Gałczyńska (red.), The impact of urbanization upon rural areas, Conference Papers, 7, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 59-74. Kulikowski R., Gałczyńska B., 1996, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji, [w:] W. Stola, J. Grzeszczak (red.), Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conférence Papers, 25, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 63-70.
 • Kulikowski R., Gałczyńska B., Morgan W.B., 1990, Typology of individual agriculture in the suburban zone of Warsaw, Geographia Slovenica, 21, Ljubliana, s. 133-151.
 • Kulikowski R., SzyrmerJ., 1978, Changes in the production orientations of the individual agriculture in Poland in the years 1960-1965 and 1970, [w:] Transformation of rural areas. Preceedings of the lst Polish-Yugoslav Geographical Seminar, Warszawa, s. 141-151.
 • Kulikowski R., SzyrmerJ., 1978, Produktywność, towarowość i struktura produkcji rolnej, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 360-409.
 • Matusik M., 1973, Próba typologii i regionalizacji rolnictwa na obszarze Dolnego Powiśla, Prace Geograficzne, 102, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 153.
 • Morgan W.B., Gałczyńska B., Kulikowski R., 1987, Productivity and Location in Private Agriculture around Warsaw, Poland, GeoJournal, 15, 4, s. 375-385.
 • Narodowy Atlas Polski, 1973-1978, Zakład Narodowy Ossolińskich, PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Piskorz-Skocka H.,1962, Użytkowanie ziemi w powiecie koszalińskim, Dokumentacja Geograficzna, 6, s. 7-39.
 • Piskorz-Skocka H., 1965, The Commune of Milogoszcz on the Pomeranian Baltic Sea Coast, Geographia Polonica, 5, s. 157-194.
 • Plan perspektywiczny przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 r., 1988, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Stasiak A., 1995, Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie terenów wsi, Wieś i Państwo, 1, s. 51-76.
 • Stasiak A., 1995a, Wspływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, [w:] J. Kołodziejski (red.), Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju \"Polska 2000 plus\", Hipoteza, 1, CUP, Warszawa, s. 137-153.
 • Stasiak A., Kulikowski R., 1996, Gminy wiejskie w Polsce, Wieś i Państwo, 2-3, s. 21-90.
 • Stasiak A.,Okuniewski J., Kamiński W., 1992, Wnioski i propozycje w sprawie obecnej sytuacji i konieczności przyspieszenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Postępy Nauk Rolniczych, 1, s. 51-56.
 • Stasiak A., Zgliński W., 1997, Przemiany struktury rolnictwa i obszarów wiejskich na przełomie wieków, [w:] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, s. 91-116.
 • Stasiak A., Zgliński W., 1999, Wieś polska na przełomie XX i XXI wieku, Wieś i Państwo, 1-2, s. 33-73.
 • Stola W., 1962, Gospodarka rolna w strefie podmiejskiej. Wieś Bielawa, Przegląd Geograficzny, 34, 1, s. 173-183.
 • Stola W., 1965, The Commune of Czersk in the Warsaw Suburban Zone, Geographia Polonica, 5, s. 87-124.
 • Stola W., 1965a, Użytkowanie ziemi i stosunki gospodarcze w powiecie pińczowskim, Dokumentacja Geograficzna, 5, s. 3-38.
 • Stola W., 1970, Próba typologii rolnictwa Ponidzia, Prace Geograficzne, 81, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 147.
 • Stola W., 1972, Typologia rolnictwa mezoregionu. Porównanie wyników zastosowania dwóch metod, Przegląd Geograficzny, 44, 1, s. 85-95.
 • Stola W., 1973, Rolnictwo departamentu Vaucluse (Francja). Próba typologii, Dokumentacja Geograficzna, 3, ss. 86.
 • Stola W., 1974, Etudes regionales sur la typologie de 1 \'agriculture polonaise, Geographia Polonica, 29, s. 231-243.
 • Stola W., 1975, Procede typologiąue de 1 \'agriculture r I exemple du bassin de Nida. Pologne meridionale, [w:] M. Vojvoda (red.), Land utilization in East Central European Countries. Conference of Subcommittee of Land Utilization in East-Central European countries, Maribor, Geographia Slovenica, 4, s. 62-71.
 • Stola W., 1977, Próba zastosowania metod typologicznych do badań porównawczych rozwoju rolnictwa Belgii i Polski, Przegląd Geograficzny, 49, 4, s. 757-771.
 • Stola W., 1978, Użytkowanie ziemi, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 110-180.
 • Stola W., 1978a, Nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 45-109.
 • Stola W., 1979, Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Organizacja przestrzenna obszarów wiejskich, Biuletyn KPZK PAN, 101, s. 52-79.
 • Stola W., 1982, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 427-451.
 • Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace habilitacyjne IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Stola W., 1988, Próba zastosowania metod typologicznych do badań porównawczych rozwoju rolnictwa Polski i Belgii, Przegląd Geograficzny, 49, 4, s. 757-771.
 • Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, ss. 77.
 • Stola W., 2000, Rozwój rolnictwa Belgii w warunkach wspólnej europejskiej polityki rolnej, Przegląd Geograficzny, 72, 3, s. 179-198.
 • Stola W., Szczęsny R., 1975, Geografia rolnictwa Polski, WSiP, wyd. I, ss. 168; 1982, wyd. II, ss. 159.
 • Stola W., Szczęsny R., 1992, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa s. 137-212; kilka wydań; wydanie ostatnie 2004 r. s. 155-245.
 • Szczegółowa mapa użytkowania ziemi, 1964, Sheet N-34-54-C-a, Chroberz, IG PAN, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • Szczęsny R. 1965, The Carpathian Commune of Cergowa, Geographia Polonica, 5, s. 61-86.
 • Szczęsny R., 1959, Gospodarka rolna w Beskidzie Niskim. Gmina Cergowa, Przegląd Geograficzny, 29, 3^4, s. 629-644.
 • Szczęsny R., 1960, Gospodarka rolna w powiecie myszkowskim, Dokumentacja Geograficzna, 1, s. 60-101.
 • Szczęsny R., 1963, Kierunki produkcji rolniczej w Polsce w ¡938 i 1958 roku, Warszawa, ss. 264. (Maszynopis w IGiPZ PAN).
 • Szczęsny R., 1966, Próba określenia kierunków produkcji rolnej w Polsce, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 41-59.
 • Szczęsny R., 1969, Kierunki hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce (próba metod), Przegląd Geograficzny, 4, s. 683-694.
 • Szczęsny R., 1977, Przemiany typów rolnictwa Austrii w latach 1960-1970, Przegląd Geograficzny, 49,4, s. 741-755.
 • Szczęsny R., 1977a, Zakład Geografii Rolnictwa IGiPZ PAN 1956-1976. Zakres -Problematyka - Metody badań, Przegląd Geograficzny, 49, 4, s. 819-832.
 • Szczęsny R., 1982, Typy rolnictwa Szwajcarii, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 511-531.
 • Szczęsny R., 1988, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970-1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, Prace habilitacyjne IGiPZ PAN, Ossolineum, ss. 170.
 • Szczęsny R., 1992, Produktywność ziemi w rolnictwie indywidualnym w Polsce. Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1938-1988, Zeszyty IGiPZ PAN, 7, s. 5-31.
 • Szczęsny R., 1992a, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa indywidualnego Polski w latach 1938-1988. Próba syntezy, Dokumentacja Geograficzna, 4, ss. 106.
 • Szczęsny R., 1993, Poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce. Przestrzenne zróżnicowania i przemiany w latach 1960-1988, Zeszyty IGiPZ PAN, 7, ss. 55.
 • Szczęsny R., 1995, Struktura przestrzenna rolnictwa Finlandii. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 67, 3-4, s. 259-269.
 • Szczęsny R., 1996, Gospodarka żywnościowa Polski w okresie restrukturyzacji 1989-1993, Przegląd Geograficzny, 68, 3-4, s. 1-13.
 • Szczęsny R., 1996a, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1956-1996, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 3-18.
 • Szczęsny R., 1997, Struktura przestrzenna rolnictwa Polski w 1995 r., Zeszyty IGiPZ PAN, 50, ss. 114.
 • Szczęsny R., 1998, Spożycie żywności w Polsce w latach 1989-1996, [w:] A. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (Strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Semi-narium Geograficzno-Rolnicze, Białystok-Toruń, s. 191-198.
 • Szczęsny R., 1999, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1988-1996, Zeszyty IGiPZ PAN, 59.
 • Szczęsny R., Kulikowski R., (red.), 1993, Rolnictwo zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, [w:] Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Projekt badawczy 6 6130 92 03, Biuletyn, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 109.
 • Szczęsny R., Kulikowski R., Tkocz A., 1997, Przestrzenne konsekwencje prze-mian organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1989-1994, [w:] A. Stasiak, W. Zgliński (red.), Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. Podstawy naukowo-badawcze koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 115-151.
 • Szczęsny R., Stola W., 1967, Rolnicze użytkowanie ziemi w międzyrzeczu Dunaju i Cisy na przykładzie wsi Harta, Dokumentacja Geograficzna, 1, s. 27-49.
 • Szyrmer J., 1973, Propozycja zastosowania nowej metody taksonomicznej do typologii rolnictwa, Przegląd Geograficzny, 45, 4, s. 117-135.
 • Szyrmer J., 1975, Stopień specjalizacji rolnictwa. Próba zastosowania nowej metody mierzenia, Przegląd Geograficzny, 47, 1, s. 117-135.
 • Szyrmer J., 1976, Przemiany w strukturze przestrzennej produktywności i specjalizacji w rolnictwie indywidualnym w Polsce 1960-1970, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, ss. 74.
 • Szyrmer J., 1980, Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1979, Prace Geograficzne, 134, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 95.
 • Szyrmer J., 1984, Essai de la typologie de l\'agriculture autogérée algérienne, Geogra-phia Polonica, 50, s. 151-168.
 • Tyszkiewicz W. 1965, The Commune of Kruszwica, on the Cuiavian Plain in Central Poland, Geographia Polonica, 5, s. 125-156.
 • Tyszkiewicz W., 1977, Typy rolnictwa Macedonii jako przykład rolnictwa światowego, Przegląd Geograficzny, 49, 4, s. 781 -804.
 • Tyszkiewicz W., 1978, Struktura agrarna Polski 1945-1975. Analiza przestrzenno-czasowa, Dokumentacja Geograficzna, 1, ss. 87.
 • Tyszkiewicz W., 1978, Struktura agrarna, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 15-45.
 • Tyszkiewicz W., 1979, Agricultural typlogy of the Thracian Basin, Bulgaria, as a case of the typology of world agriculture, Geographia Polonica, 40, s. 171-186.
 • Tyszkiewicz W., 1979a, Tipowi zemjodelstwa w SR Makedonija, 17, Skopje, s. 55-81.
 • Tyszkiewicz W., 1986, Typological study of Swedish agriculture, [w:] V. Singh,N.K. Singh, (red.), Perspectives in Agricultural Typology, Varanasi, Indie, s. 39-54.
 • Uhorczak F., 1957, Polska. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1000000, CUGiK, PPWK, Warszawa, 21 map.
 • Uhorczak F, 1969, Polska. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1 000000, Prace Geograficzne, 17, IG PAN, 17, Warszawa, ss. 31.
 • Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 1966, Dokumentacja Geograficzna, 2/3, ss. 160 + 6 map.
 • Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 1967, Dokumentacja Geograficzna, 1, ss. 125 + 5 map.
 • Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 1969, Dokumentacja Geograficzna, 5, ss. 108 + 5 map.
 • Zgliński W., 1982, Przestrzenne zróżnicowania i ocena przyrodniczych podstaw gospodarki rolnej, [w:] Studia nad funkcjonalnym makroregionem Warszawy, Biuletyn informacyjny MR I 28, 23, IGiPZ PAN, s. 52-77.
 • Zgliński W., 1982a, Założenia i wytyczne w zakresie rolnictwa do przestrzennego zagospodarowania gmin w woj. stołecznym warszawskim, Zeszyty TUP, 120, Warszawa, s. 112-120.
 • Zgliński W., 1985, Miejsce analiz geograficznych w procesie planowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej, [w:] Rolnictwo w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i regionów. II Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Wrocław.
 • Zgliński W., 1986, Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w funkcjonalnym makroregionie Warszawy, [w:] Studia nad funkcjonalnym makroregionem Warszawy Ul, Biuletyn Informacyjny MR I 28, 53, IGiPZ PAN, s. 223-250.
 • Zgliński W., 1992a, Obszary nadwyżek i niedoborów artykułów rolnych w Polsce (Regionalne bilanse produkcji i spożycia 1981 i 1990), IERiGŻ, Warszawa, ss. 27.
 • Zgliński W., 1992b, Problemy restrukturyzacji strefy żywicielskiej (na przykładzie aglomeracji Warszawy), IERiGŻ, Warszawa, ss. 20.
 • Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 162, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 164.
 • Zgliński W., 1997, Przekształcenia państwowego rolnictwa w Polsce - skutki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, Zeszyty IGiPZ PAN, 48, ss. 64.
 • Zg1iński W., 1999, Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe rolnictwa państwowego i ich wpływ na zagospodarowanie wsi i przestrzeni rolniczej, Biuletyn KPZK PAN, 188, s. 91-115.
 • Zgliński W., 2000, Dekolektywizacja rolnictwa i jej skutki w postkomunistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Europa XXI, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Zgliński W., 2000a, Szanse rozwoju wielofunkcyjnego na obszarach postpegeerowskich, [w:] A. Stasiak (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 110, s. 181-204.
 • Zgliński W., 2002, Regionalne zróżnicowania a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 381-406.
 • Zgliński W., 2002a, Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju strefy żywicielskiej Warszawy, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 161-180.
 • Zgliński W., 2003, Skutki transformacji Państwowych Gospodarstw Rolnych w ujęciu przestrzennym [w:] A. Stasiak (red.), Przemiany zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 207, s. 151-192.
 • Zgliński W., 2003a, Wpływ transformacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na przemiany rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 39-55.
 • Zgliński W., 2004, Prywatne gospodarstwa wielkoobszarowe powstałe w wyniku transformacji Państwowych Gospodarstw Rolnych jako nowy element w strukturze rolnictwa Polski, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 261-274.
 • Zgliński W., 2004a, Transformacja rolnictwa państwowego w Polsce w latach 1989-2003 - skutki ekonomiczne, społeczne i przestrzenne w świetle integracji z Unią Europejską, [w:] Społeczno-ekonomiczna i agrarna transformacja na Ukrainie i w Polsce w kontekście integracji europejskiej, Zjednoczony Instytut Ekonomiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów-Zaporoże, s. 159-167.
 • Zgliński W., 2004b, Współczesne procesy i perspektywy rozwoju w zakresie gospodarki rolnej, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 59-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429836

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.