PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 20 | 87--97
Tytuł artykułu

Etos menedżera administracji publicznej działającego w ramach jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ethos of a Manager of Public Administration Acting Within the Unit of Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieje wiele dokumentów prawnych zobowiązujących pracowników administracji publicznej do określonych postaw i zachowań mających służyć obywatelom naszego kraju i budować etos tychże służb. Jednakże same tylko nakazy i zakazy prawne nie mogą i nie spełniają funkcji wystarczająco kształtujących postawy moralne menedżerów administracji publicznej. Wiele urzędów podejmuje proetyczne działania, zwierzchnicy analizują zachowania swych podwładnych, wprowadza się szkolenia, ocenę 360 ̊ itp. Próbuje się kształtować sferę etyczną przez sięganie do wszelkich procesów zarządzania zasobami ludzkimi, jak chociażby kultura czy system wartości organizacyjnych. Skoro zatem jest prawo mówiące o dobrej administracji oraz podejmuje się wewnątrz-organizacyjne próby podniesienia poziomu etyki pracowniczej, to dlaczego wciąż tak marne wyniki osiągamy na polu etosu menedżera administracji publicznej? Celem niniejszego opracowania jest próba odnalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie, wraz z określeniem czynności naprawczych. W pierwszej kolejności w artykule zostaną omówione, zaczerpnięte z teorii omawianego zagadnienia, zasady etycznego zarządzania, a tym samym będzie wskazany wzorzec postępowania menedżera. Następnie wzorzec ten zostanie zderzony z nieprawościami, patologiami, niestety jakże często obserwowanymi na co dzień w urzędach. Ostatnią część pracy stanowić będzie pogłębiona refleksja zmierzająca do określenia obecnego poziomu etyki w jednostkach samorządowych oraz wskazania tych czynników, które mogłyby wpłynąć na przywrócenie należytego miejsca etosu menedżerów administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
There are a number of legal documents requiring public administration employees to specific attitudes and behaviors designed to serve the citizens of our country and build the ethos of these services. However, the legal orders and prohibitions are not enough to fulfill and do not fulfill the function of shaping moral attitudes of managers of public administration. A lot of offices take the proethical actions, the supervisors analyze the behavior of their subordinates, introduce training, assessment 360 ̊ etc. The attempts have been made to shape the ethical sphere by reaching out to all human resource management processes, such as the culture or value system of the organization. So if there is the law concerning the good administration and intraorganizational attempts to raise the level of employee ethos are made, there is the question what is the reason of so poor results achieved in the field of public administration manager ethos? The purpose of this paper is to try to find answers to the above question, along with the determination of corrective action. The purpose of this paper is to try to find an answer to the above question, along with the determination of corrective action. Firstly, in the article there are discussed the principles of ethical governance taken from the theory of the subject, and thus, it is designated a pattern of manager conduct. Then, the pattern is clashed iniquities, pathologies, unfortunately, all too often seen every day in offices. The last part of the work will be a deep reflection aiming to determine the current level of ethics in local government units and to identify those factors that could affect the proper place to restore the ethos of public administration managers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Arszułowicz M., Whistleblowing, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 2. Białasiewicz M., Nowe role kadry menedżerskiej we współczesnym zarządzaniu, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2002.
 • 3. Błaszczyk W., Zarządzanie konfliktami interpersonalnymi, [w:] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 4. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 • 5. Colman A.M., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 6. Galata S., Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy, Difin, Warszawa 2006.
 • 7. Holstein-Beck M., Menedżer poszukiwany, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 • 8. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, dostęp: http://dsz.oil.lublin.pl/dokumenty/3_evangelium_vitae.pdf
 • 9. Jędrejek G., Mobbing. Środki ochrony prawnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • 10. Kaczmarek B., Organizacje: polityka, władza, struktury, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
 • 11. Kampka F., Sens pracy ludzkiej w nauczaniu społecznym Kościoła, [w:] Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji kodeksu pracy, materiały z konferencji naukowej odbytej w Opolu w dniach 12-13 grudnia 1996 r., red. S.L. Stadniczeńko, Uniwersytet Opolski, Opole 1997.
 • 12. Kodeks pracy 2015 z komentarzem, stan prawny na 20 stycznia 2015 r., INFOR.
 • 13. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • 14. Kostera M., Koźmiński A.K., Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietel, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 15. Kratz H.J., Mobbing, rozpoznanie, reagowanie, zapobieganie, Helion, Gliwice 2007.
 • 16. Rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań pracowników w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 98, Siedlce 2013.
 • 17. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005.
 • 18. Kuc B.R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody zarządzania, Helion, Gliwice 2000.
 • 19. Lennick D., Kiel F., Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki prowadzenia interesów i skutecznie zarządzać, Purana, Wrocław 2007.
 • 20. Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • 21. Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • 22. Pietrzkiewicz T., Etyka i racjonalność decyzji gospodarczych. Uwarunkowania i problemy, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2002.
 • 23. Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • 24. Stadniczeńko S.L., Etos pracowników zawodów administracji publicznej, dostęp: http://www.wuwr.com.pl/online-texts/download/24.html
 • 25. Stor M., Prawne i etyczne zarządzanie, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • 26. Szewczyk H., Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 6.
 • 27. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.