PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 67--89
Tytuł artykułu

Dorobek naukowy z zakresu geografii rolnictwa w ośrodku toruńskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początki badań w zakresie geografii rolnictwa w ośrodku toruńskim są ściśle związane z geografią społeczną i były realizowane na początku w ramach Katedry Antropogeografii, powstałej w 1946 r. przy Wydziale Humanistycznym. W 1959 r. katedra ta została przeniesiona na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, gdzie otrzymała najpierw nazwę Katedry Geografii Gospodarczo-Społecznej, a rok później z chwilą utworzenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - Katedry Geografii Ekonomicznej. Od początku aż do 1961 r., organizacja tej katedry ; kierowanie pracami badawczymi spoczywało w rękach M. Kiełczewskiej.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Biczkowski M., Kluba M., Rudnicki R., 2003, Przejęcie gruntów skarbowych przez kontrahentów miejskich jako nowy czynnik przemian agrarnych w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość wsi polskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 123-136.
 • Biczkowski M., 2004a, Walory, zagospodarowanie oraz kierunki rozwoju wpływające na atrakcyjność turystyczną parku krajobrazowego, [w:] R. Rudnicki, A. Drozdowski (red.), Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą. Materiały seminaryjne, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, s. 21-34.
 • Biczkowski M., 2004b, Problemy kształtowania infrastruktury technicznej na obszarach chronionych, [w:] R. Rudnicki, A. Drozdowski (red.), Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą. Materiały seminaryjne, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, s. 41-52.
 • Cymerman R., Hopfer A., Falkowski J., 1992, Krajobrazy wiejskie. Klasyfikacja i kształtowanie, ART, Olsztyn, ss. 185.
 • Falkowski J.,1973a, Rolnictwo w Szwecji, Czasopismo Geograficzne, 44,1, s. 33-48.
 • Falkowski J., 1973b, Użytkowanie ziemi w dolinie Drwęcy i na obszarze przyległym, AUNC, Geografia, 9, 31, UMK, Toruń, s. 247-286.
 • Falkowski J., 1974, Struktura przestrzenna rolnictwa strefy podmiejskiej Torunia, Dokumentacja Geograficzna, 6, s. 117-120.
 • Falkowski J., 1976, Próba zastosowania metody modelu potencjału do badania struktury przestrzennej rolnictwa na przykładzie aglomeracji bydgosko-toruńskiej, AUNC, Geografia, 8, 34,UMK, Toruń, s. 59-76.
 • Falkowski J., 1977a, Ocena struktury użytkowania ziemi w aglomeracji dolnej Wisły, Miasto, 11, s. 15-19.
 • Falkowski J., 1977b, Próba typologii i regionalizacji rolnictwa aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Przegląd Geograficzny, 49,4, s. 713-730.
 • Falkowski J., 1977c, Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, PWN, Warszawa, Poznań, Toruń, ss. 153.
 • Falkowski J., 1977d, Z dziejów planowania regionalnego na obszarze Pomorza i Kujaw, Komunikaty TUP, 3/4, s. 1-20.
 • Falkowski J., 1978a, Struktura przestrzenna rolnictwa makroregionu środkowo-zachodniego, Czasopismo Geograficzne, 49, 3, s. 287-308.
 • Falkowski J., 1978b, Wpływ procesów urbanizacji i uprzemysłowienia na rozwój rolnictwa województwa bydgoskiego. Zeszyty Naukowe Rady Naukowej przy Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, 4, s. 71-88.
 • Falkowski J., 1978c, Wybrane problemy planowania strefy żywicielskiej w aglomeracji dolnej Wisły, Miasto, 11, s. 13-18.
 • Falkowski J., 1979a, Rolnictwo, [w:] Dzieje Golubia-Dobrzynia i okolic, Toruńskie Towarzystwo Kulturalne, Toruń, s. 166-177.
 • Falkowski J., 1979b, Wpływ urbanizacji na zmiany w strukturze przestrzennej osadnictwa wiejskiego - na przykładzie aglomeracji dolnej Wisły, Miasto, 7, s. 32-34.
 • Falkowski J., 1980a, Selected problems of śuburban agriculture in the central part of the Lower Vistula Region, Geographica Slovenica, 11, s. 103-115.
 • Falkowski J., 1980b, Struktura przestrzenna rolnictwa centralnej części regionu dolnej Wisły, AUNC, Geografia, 15, 47, UMK, Toruń, s. 119-142.
 • Falkowski J., 198la, Próba typologii i regionalizacji rolnictwa województwa włocławskiego, Zapiski kujawsko-dobrzyńskie, Gospodarka, s. 169-177.
 • Falkowski J., 198 lb, Struktura przestrzenna rolnictwa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, Zapiski kujawsko-dobrzyńskie. Gospodarka, s. 141-157.
 • Falkowski J., 1981 c, Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa - na przykładzie aglomeracji dolnej Wisły, Rozprawy UMK, Toruń, ss. 186.
 • Falkowski J., 1983a, Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa, [w:] Materiały Zjazdu Geografów Polskich, UMK, Toruń, s. 185-186.
 • Falkowski J, 1983b, Aktualne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego, Miasto, 1/83, s. 9.
 • Falkowski J., 1984a, Kierunki i metody badawcze geografii rolnictwa i gospodarki żywnościowej (na podstawie opracowań Zakładu Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii UMK w Toruniu), [w:] Materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, UMK, Toruń, s. 83-105.
 • Falkowski J., 1984b, Rolnictwo i leśnictwo, [w:] R. Galon (red.), Województwo toruńskie. Przroda-ludność, Osadnictwo-gospodarka, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 363-407.
 • Falkowski J., 1984c, Strefa żywicielska Włocławka jako element środowiska miejskego, Kształtowanie środowiska, Zapiski kujawsko-dobrzyńskie, E, Włocławek, s. 125-142.
 • Falkowski J., 1984d, Struktura przestrzenna gospodarki województwa toruńskiego, [w:] Problemy społeczno-gospodarcze województwa toruńskiego, U.W., Toruń, s. 11-34.
 • Falkowski J., 1984e, Wielkie regiony rolnicze świata, [w:] Z. Batorowicz (red.), Problemy geografii świata, UŁ, Łódź, s. 51-73.
 • Falkowski J., 1985a, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodz, Folia Geographica, 5, s. 273-285.
 • Falkowski J., 1985b, Zagospodarowanie rolnicze a funkcja ochronna dorzecza Drwęcy, [w:] Ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Drwęcy, 4, U.W., NOT, Toruń, s. 2-43.
 • Falkowski J., 1986a, Aspects méthodologiques de l'urbanisation et de l'industria-lisation sur les transformations de la structure spatiale de l'agriculture, Les cahiers de Fontenay, 41-43, s. 93-120.
 • Falkowski J., 1986b, Dalsze doskonalenie warsztatu planistycznego celem rozwoju planów zagospodarowania przestrzennego rolnictwa, [w:] Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, AR, Wrocław, s. 82-86.
 • Falkowski J., 1986c, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie rolnictwa w makro-regionie dolnej Wisły, [w:] II Zjazd Geografów Polskich, UŁ, Łódź, s. 178-181.
 • Falkowski J., 1986d, Środowisko geograficzne i użytkowanie ziemi w strukturze własności rolnictwa Polski, AUNC, Geografia, 19, 60, UMK, Toruń, s. 89-108.
 • Falkowski J., 1986e, Wielkie regiony rolnicze i przemysłowe świata, [w:] Problemy geografii regionalnej świata. Materiały III konferencji naukowo-dydaktycznej dla nauczycieli geografii, Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Toruń, s. 8-36.
 • Falkowski J., 1986f, Zmiany w strukturze rolnictwa górskiego na tle protekcjonizmu dla regionów górskich, [w:] Materiały III Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, AR, Kraków, s. 5-12.
 • Falkowski J., 1987a, Struktura funkcjonalno-przestrzenna makroregionu dolnej Wisły, [w:] Problemy regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, s. 9-13.
 • Falkowski J., 1987b, Struktura przestrzenna gospodarki woj. toruńskiego, [w:] Województwo toruńskie. Kompendium wiedzy o regionie, ODN, Toruń, s. 25-38.
 • Falkowski J., 1987c, Typy krajobrazu rolniczego w regionie dolnej Wisły, AUNC, Geografia, 20, 66, UMK, Toruń, s. 127-141.
 • Falkowski J., 1987d, Wpływ warunków przyrodniczych na rozwój rolnictwa Polski, [w:] Warunki przyrodnicze rozwoju gospodarczego Polski, ODN, Toruń, s. 37-44.
 • Falkowski J., 1987e, Wpływ zagospodarowania rolniczego na degradację środowiska (na wybranych przykładach z dorzecza Drwęcy i dolnej Wisły), [w:] Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 53-56.
 • Falkowski J., 1988, Gospodarcze znaczenia i wykorzystanie wszechoceanu, [w:] Problematyka morska w nauczaniu geografii, ODN, Toruń, s. 18-33.
 • Falkowski J., 1989a, Degradacja, ochrona i kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich północnej i zachodniej Polski, [w:] Ekologiczne aspekty zagospodarowania na obszarach wiejskich, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 27-32.
 • Falkowski J., 1989b, Geographical and economical problems of the development of rural areas in the Lower Vistula Macroregion, [w:] Socio-economic problems of the development of rural areas, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 35-47.
 • Falkowski J., 1989c, Zastosowanie fotointerpretacji do badań geograficzno-rolniczych, [w:] Materiały XIII ogólnopolskiej konferencji fotointerpretacji, UMK, Toruń, s. 24-26.
 • Falkowski J., 1989d, Zmiany w rolnictwie polskim w kontekście dydaktyki geografii, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii rolnictwa Polski, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, s. 58-59.
 • Falkowski J., 1990a, Changes of rural areas in the North-Western Poland (1979-1987), Zagrebski Zbornik, Geografja, 27, s. 78-89.
 • Falkowski J., 1990b, Przemiany obszarów wiejskich w północno-zachodniej Polsce, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii rolnictwa, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 78-87.
 • Falkowski J., 1990c, Rolnicze obszary problemowe Polski - zakres problematyki i metodyka badawcza, [w:] Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno--Rolniczego, UMCS, Lublin, s. 3-11.
 • Falkowski J., 1990d, The impact of industrialization and urbanization of the rural landscape of Northern Poland, [w.] The transformation of rural society, economy and landscape, Department of Human Geography, University of Stockholm, s. 255-258.
 • Falkowski J., 1991, Podstawowe problemy gospodarki żywnościowej Polski, [w:] Wybrane problemy gospodarki żywnościowej Polski. Materiały VIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, UMK, Toruń, s. 3-19.
 • Falkowski J., 1992a, Ocena walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla plano-wania ekorozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 401, s. 267-270 + 5 tabel.
 • Falkowski J., 1992b, Od Hamburga do Alp, Biblioteczka Geograficzna, WSiP Warszawa, ss. 144.
 • Falkowski J., 1992c, Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski na tle tendencji ogólnoeuropejskich, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski. Materiały IXOgólnopolskiego Seminarium Geograftczno-Rolniczego, Łódź, s. 7-15.
 • Falkowski J., 1992d, Struktura funkcjonalno-przestrzenna makroregionu dolnej Wisły, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 52, Wrocław, s. 85-99.
 • Falkowski J., 1992e, The methodological aspects of the influence of urbanization and industrialization upon the rural landscape, [w:] The transformation of the European Rural Landscape, Bulletin de la Societe beige d'Etudes deographiques, 61,1, s. 33-38.
 • Falkowski J., 1993a, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1984-1993), [w:] T. Kozłowska-Szczęsna, J. Kondracki, W. Stankowski (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne w 75 rocznicę działalności, UAM, Warszawa-Poznań, s. 112-117.
 • Falkowski J., 1993b, Krajobrazy rolnicze północno-zachodniej Polski, [w:] A. Hopfer (red.), Zachowanie i poprawa walorów ekologicznych i krajobrazowych, Problemy kompleksowego urządzania obszarów gmin, 4, s. 29-35.
 • Falkowski J., 1993c, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski /ujęcie diagnostyczno-modelowe/, UMK, Toruń, ss. 202.
 • Falkowski J., 1993d, Wiejski krajobraz kulturowy podstawą regionalizacji Polski, [w:] Dziedzictwo kulturowe a problemy podziału administracyjno-terytorialnego kraju na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego, Przegląd Regionalny, 6, Toruń, s. 50-53.
 • Falkowski J., 1994a, Gospodarstwo rolne w Dolnej Saksonii, [w:] D. Licińska (red.), W Europie. Wypisy geograficzne, WSiP Warszawa, s. 67-69.
 • Falkowski J., 1994b, Kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Kanady, Geografia w Szkole, 47, 1, 1, s. 8-15.
 • Falkowski J., 1994c, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich regionu toruńskiego, [w:] J. Łoboda (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 101-107.
 • Falkowski J., 1994d, Restrukturyzacja byłych państwowych gospodarstw rolnych jako problem badawczy i aplikacyjny, [w:] J. Falkowski, M. Jasiulewicz (red.), Restrukturyzacja PGR w świetle doświadczeń ogólnokrajowych, WSI, Koszalin, s. 7-13.
 • Falkowski J., 1994e, Restrukturyzacja PGR w świetle doświadczeń ogólnokrajowych ze szczególnym uwzględnieniem woj. koszalińskiego i słupskiego, [w:] J. Falkowski, M. Jasiulewicz (red.), Materiały XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, WSI, Koszalin, ss. 255.
 • Falkowski J., 1994f, The influence of industrialization of changes in the rural lands-capes of Poland, [w:] L 'anenir des paysages ruaux europeens entre gestion des héritages et dynamique du changement, Uniwersytet w Lyonie, s. 195-200.
 • Falkowski J., 1995a, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski w procesie przemian systemowych, [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, UMK, Toruń, s. 113-132.
 • Falkowski J., 1995b, Restrukturyzacja obszarów wiejskich jako problem badawczy i aplikacyjny, [w:] J. Falkowski, M. Kluba (red.), Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, UMK, Toruń, s. 46-54.
 • Falkowski J., 1995c, Uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki rolnej i obszarów wiejskich, [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń, s. 185-200.
 • Falkowski J., 1996a, Gospodarka rolna i obszary wiejskie, [w:]. S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Województwa toruńskie i włocławskie w okresie transformacji systemowej, Turpress, Toruń, s. 71-107.
 • Falkowski J., 1996b, Problematyka geograficzno-ekonomiczna i gospodarki przestrzennej w badaniach Zakładu Geografii Ekonomicznej i Zagospodarowania Przestrzennego UMK, [w:] Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego, UMK, Toruń.
 • Falkowski J" 1996c, Rolnictwo i wieś, [w:] J. Stachowski (red.), Województwo toruńskie w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-1994. Studium zagospodarowania przestrzennego woj. toruńskiego, U.W., Toruń, s. 140-160.
 • Falkowski J., 1996d, Spoleczno-ekonomiczne i przestrzenne problemy wielofunkcyjnych obszarów wiejskich, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego, s. 45-54.
 • Falkowski J., 1997. Rozwój i restrukturyzacja gospodarki rolnej i obszarów wiejskich w układach lokalnych, [w:] W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 177, s. 109-128.
 • Falkowski J., 1998a, Koncepcja restrukturyzacji gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich Polski w procesie jednoczenia się Europy, [w:] S. L. Bagdziński, M. Marszałkowska (red.), Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie jednoczenia się Europy, UMK, Toruń, s. 419-428.
 • Falkowski J., 1998b, Strategia rozwoju gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich Polski, [w:] H. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju iv warunkach integracji z Unią Europejską). Materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Politechnika Białostocka, UMK, PTG, Białystok-Toruń, s. 59-69.
 • Falkowski J., 1998c, Strategy for the preservation of historical and ecological value in the present and future development of rural landscape in Poland, [w:] The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Trondheim, s. 67-79.
 • Falkowski J., 1999a, Polityka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i rolnic-twa w Polsce, [w:] Wieś i rolnictwo - problemy rozwoju regionalnego, Nowe Życie Gospodarcze, s. 1-24.
 • Falkowski J., 1999b, Strategia rozwoju gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich i rolnictwa regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Wieś i rolnictwo - problemy rozwoju regionalnego, Nowe Życie Gospodarcze, s. 75-100.
 • Falkowski J., 2000a, Geograficzno-ekonomiczne uwarunkowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa regionu kujawsko-pomorskiego, AUNC, Geografia, 30, s. 115-151.
 • Falkowski J., 2000b, Wkład polskiej geografii w poznanie kresów, [w:] B. Górz (red.), Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geogrąficzno-Rolnicze, UMCS, Lublin, s. 78-93.
 • Falkowski J., 2001 a, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski w procesie przekształceń systemowych, [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, UMK, Toruń, s. 125-141.
 • Falkowski J., 2001 b. Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej (2005-2020) - scenariusz pesymistyczny - optymistyczny - realistyczny, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, IGiPZ PAN, PTG, War-szawa, s. 53-70.
 • Falkowski J., 2002, Architektura i waloryzacja krajobrazów ziemi lubawskiej, [w:] R. Zróbek (red.), Gospodarka przestrzenna - analiza stanu istniejącego i kierunki roz-woju, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 41-55.
 • Falkowski J., 2003, Changes in the Landscape of the Gdańsk Pomerania and Kujawy Regions under the influence of industrialization, technical infrastructure, tourism and recreation, [w:] European Landscape: from Mountain to sea, Huma Publishers, Tallin, s. 37-44.
 • Falkowski J., 2004, Miejsce obszarów wiejskich Polski w polityce regionalnej Unii Eurpoejskiej, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2003, U AM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 263-273.
 • Falkowski J., Biczkowski M., 2002a, Directions in functional-spatial transformations of rural regions in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship in the years 1988-2000, [w:] B. Gałczyńska, M. Ilieva (red.),Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria - a case study, Dokumentacja Geograficzna, 27, s. 85-103.
 • Falkowski J., Biczkowski M., 2002b, Poziom wykształcenia ludności wiejskiej województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Problemy społeczne wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 69-82.
 • Falkowski J., Biczkowski M., Jezierska-Thöle A., 2003, Strategy of regional and multifunctional rural areas development in Poland during the integration process with the European Union, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 5, 6, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-nesu, Warszawa-Poznań-Koszalin, s. 14-18.
 • Falkowski J.,Churski Z., 1991, Z. 'agriculture en Pologne, Eurogeo - Bulletin Geo-graphique, 5, s. 91-93.
 • Falkowski J., Jezierska A., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego, AUNC, Geografia, 28, UMK, Toruń, s. 165-191.
 • Falkowski J., Kluba M., 1995, Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski /ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego/. Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, UMK, ss. 230.
 • Falkowski J., Kluba M., 2004, Uwarunkowania aktywności pozarolniczej gospodarstw rolnych w świetle badań ankietowych, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 151-161.
 • Falkowski J., Kluba M., Rudnicki R., 1996, Budownictwo na wsi, 1994, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszawa, ark. 94.1.
 • Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa, ss. 516.
 • Falkowski J.,Maik W.,Rochnowski H., 1997, Geografia społeczno-gospodarcza świata. Podręcznik dla szkól ponadpodstawowych, Turpress, Toruń.
 • Falkowski J.,Rochnowski H., 1993, Stan i perspektywy zagospodarowania rolniczo-przemysłowego makroregionu dolnej Wisły, [w:] Z. Churski (red.), Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły, UMK, Toruń, s. 205-231.
 • Falkowski J., Tyszkiewicz W., 1988, Struktura agrarna Polski, [w:] Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce. Materiały Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, 14, s. 81-98.
 • Jezierska A., 1996a, Ekorozwój obszarów chronionych Brodnickiego Parku Krajobrazowego jako przykład wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] J. Falkowski, E. Rydz (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, WSP, Słupsk, s. 121-129.
 • Jezierska A., 1996b, Problemy bezrobocia ludności wiejskiej woj. bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia ukrytego, [w:] J. Falkowski (red.), Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego, s. 93-104.
 • Jezierska A., 1997, A socio-economic transformation of areas underprotection (the example of the Zbiczno commune), [w:] Transformation of Polish and Bulgarian agriculture after 1989, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 4-10.
 • Jezierska A., 1998a, Przemiany struktury agrarnej na terenie nowych i starych landów Niemiec, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, Białystok-To-ruń, s. 111-117.
 • Jezierska A., 1998b, Rolnictwo ekologiczne na obszarach chronionych na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, Sosnowiec, s. 340-341.
 • Jezierska A., 1998c, The spatial agricultural structure of Zbiczno commune, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, s. 99-106.
 • Jezierska A., 2002, Migracje ludności na obszarach wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998, [w:] E. Rydz. (red.), Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 21-31.
 • Jezierska-Thöle A., 2000a, Nowe funkcje zespołów dworskich w osadnictwie wiejskim w regionie toruńskim, AUNC, Geografia, 30, UMK, Toruń, s. 175-190.
 • Jezierska-Thöle A., 2000b, Przekształcenia strukturalne rolnictwa Meklemburgii i Pomorza nadwiślańskiego, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin, s. 150-156.
 • Jezierska-Thöle A., 2001 a, Neue Funktion von Adelshofanlagen im ländlichen Sie-dlungswesen in der Region Toruń, [w:] Perspektiven der historischen Geographie, Universität Bonn.
 • Jezierska-Thöle A., 2001 b, The Way of Using Manor-and-Park and Palace-and-Park Complexes in Rural Settlements in the Background of the Economic Changes in the Toruń Province, [w:] Geography et Cultures, University of Paris-Sorbonne.
 • Jezierska-Thöle A., 2002a, Transformations in the Agrarian Structure of Vistulian Pomerania Region in the Years 1988-1998, UMK, Toruń.
 • Jezierska-Thöle A., 2002b, Neue Funktionen von Adelshofanlagen in den länd-lichen Siedlungen der Region Thorn, Siedlungsforschung Archäologie-Geschichte--Geographie, 20, Universität Bonn, s. 307-313.
 • Jezierska-Thole A., Falkowski J., Kozłowski L., 2003, Przyszłość obszarów wiejskich w świetle strategii rozwoju, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, PTG, IGiGP UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 51-69.
 • Jezierska-Thôle A., 2004, La nouvelle fonction des manoirs touristiques dans L 'space rural L'exmple de la region de Torun, [w:] Y. Richard, A-L. Sanguin (red.), L'europe de l'est chute du mur, L'Ecde-Polytechnique, University of Paris-Sorbonne, s. 177-189.
 • Kluba M., 1986, Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w Dolnoreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. Materiały II Zjazdu Geografów Polskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kluba M., 1987, Wybrane elementy rolnictwa podmiejskiego (na przykładzie gminy Lubicz), [w:] Materiały 36. Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec.
 • Kluba M., 199la, Problematyka rolnictwa w osadach radzieckich na Spitsbergenie, [w:] Abstrakty 18 Sympozjum Polarnego, Szczecin-Świnoujście.
 • Kluba M., 199 lb, Rozwój pracowniczych ogródków działkowych w Polsce i ich rola w gospodarce żywnościowej, [w:] J. Falkowki (red.), Wybrane problemy gospodarki żywnościowej Polski. Materiały VIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, UMK, Toruń.
 • Kluba M., 1993, Zagadnienie rolnictwa i zapotrzebowanie na żywność w osadach radzieckich na Spitsbergenie. Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej "Spitsbergen '89", UMK, Toruń.
 • Kluba M., 1994, Rozwój, zagospodarowanie i użytkowanie pracowniczych ogrodów działkowych w Polsce w łatach 1981-1987, AUNC, Geografia, 26, UMK, Toruń, s. 73-106.
 • Kluba M., 1996a, Gospodarka leśna, [w:] E. Switalski (red.), Geografia Polski, Tur-press, Toruń, s. 130-135. Kluba M., 1996b, Gospodarka rolna i problemy wyżywienia, [w:] E. Świtalski (red.), Geografia Polski, Turpress, Toruń, s. 107-129.
 • Kluba M., 2001, Gospodarka ziemią w gminie Golub-Dobrzyń w okresie restrukturyzacji, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Materiały 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rzeszów, s. 151-153.
 • Kluba M., 2002a, Gospodarka ziemią w gminie Golub-Dobrzyń - stan i przemiany w latach 1988-1999, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy nadgranicznej - bilans dokonań, Uniwersytet Rzeszowski, s. 303-322.
 • Kluba M., 2002b, Influence of former state borders on the present spatial differentiation of agrarian structure (on the example of Kujawsko-Pomorskie province), [w:] The Territorial Recombining of the European Union. Collection of Papers Abstracts. International Conference Between Schengen Space and Enlargement to the East, Metz--Schengen, s. 24.
 • Kluba M., 2002c, Poziom, struktura i zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2001, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 157-166.
 • Kluba M., 2002d, Influence de l'anciennefrontiere etatique dans la différenciation des structures agraires: l'exemple de la province de Cujavie-Pomeranie en Pologne, [w:] Les recompositions territoriales de l'Union Européenne. Entre espace Schengen et éla-rgissement a l'est, Revue du Centre d'Etudes géographiques de l'Universite de Metz, Mosella, 27, 3-4, s. 201-205.
 • Kluba M., 2003, Kierunki rolniczego zagospodarowania parków krajobrazowych, [w:] R. Rudnicki, A. Drozdowski (red.), Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, s. 13-20.
 • Kluba M., 2004a, Gospodarka rolna ¡problemy wyżywienia, [w:] E. Świtalski, Z. Preisner (red.), Geografia Polski. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, Turpress, Toruń, s. 95-112.
 • Kluba M., 2004b, Gospodarka leśna, [w:] E. Świtalski, Z. Preisner (red.), Geografia Polski. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, Turpress, Toruń, s. 113-118.
 • Kluba M., 2004c, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz struktury bezrobocia na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji gospodarki, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 361-373.
 • Kluba M., Rudnicki R., 1996a, Osadnictwo, ludność i działalność gospodarcza na obszarze dorzecza Strugi Toruńskiej, [w:] Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa w Koniczynce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, s. 123-148.
 • Kluba M"Rudnicki R., 1996b, Prywatyzacja i restrukturyzacja gruntów PGR Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, [w:] J. Falkowski (red.), Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego, UMK, Toruń, s. 104-115.
 • Kluba M., Rudnicki R., 2003, Differentiation of the socio-economic development level and directions of agrarian conversions during the system transformation period on vistulian pomerania region, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 5, 6, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-nesu, Warszawa-Poznań-Koszalin.
 • Kluba M., Rudnicki R., 2004, Struktura i kierunki produkcji rolniczej na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2002, [w:] M. Kejna, J. Uscka (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, IOŚ, s. 393-400.
 • Kluba M., Świtalski E., Świtalski P., 2001, Polska. Podręcznik geografii dla III klasy gimnazjum, Turpress, Toruń, ss. 188.
 • Kozłowski L., 2002, Przemiany rozłogów gruntów państwowych w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach 1988-2002, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy nadgranicznej - bilans dokonań, Uniwersytet Rzeszowski, s. 285-303.
 • Kozłowski L., Rudnicki R., 2002, Historical-economic basis of present regions in Poland, [w:] The Territorial Recombining of the European Union. Between Schengen Space and Enlargement to the East, Mosella Geographical Review, International Geo-graphical Union - University of Metz, s. 8.
 • Kozłowski L., Tkocz J., 1991, Dziedzictwo elementów osadnictwa rolniczego wobec obecnych zmian obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe AR, 256, 30, Kraków, s. 193-199.
 • Kozłowski L., Tkocz J., 1992, Influence of historical settlement factors on actual changes in Poland's rural area, [w:] A. Verhoeve, J.A.J. Vervloet (red.), The Transformation of the European Rural Landscape. Methodological issues and agrarian change 1770-1914, Brussels, s. 214-220.
 • Kozłowski L., Tkocz J., 1994, Localism of the agrarian landscape in Poland regions of field patterns, [w:] A. Bideau (red.), L'avenir des paysages ruraux euro-péens. Entre gestion des héritages et dynamique du changement, Uniwersytet w Lyonie II Lumićre, Uniwersytet w Lyonie III Jean Moulin, Lyon, s. 165-170.
 • Rudnicki R., 1991 a, Produktywność ziemi jako element geograficzno-rolniczych ba-dań kompleksu gospodarki żywnościowej, [w:] Materiały VIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Gdańsk.
 • Rudnicki R., 199 lb, Próba oceny poziomu kultury ludności rolniczej makroregionu dolnej Wisły, AUNC, Geografia, 23, UMK, Toruń, s. 81-111.
 • Rudnicki R., 1993, Geograficzno-rolnicza analiza mechanizacji rolnictwa indywidualnego w makroregionie dolnej Wisły latach 1979 i 1987, AUNC, Geografia, 24, UMK, Toruń, s. 201-221.
 • Rudnicki R., 1996, Przemiany struktury agrarnej w układzie przestrzennym województwa toruńskiego w latach 1988-1995, [w:] J. Falkowski (red.), Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego, UMK, Toruń, s. 125-135.
 • Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnic-twa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, UMK, Towarzystwo Naukowe, Toruń, ss. 167.
 • Rudnicki R., 1998a, Przemiany w układzie przestrzennym struktury agrarnej województwa toruńskiego w latach 1988-1995, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 285-333.
 • Rudnicki R., 1998b, Stan i zagospodarowanie gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oddział terenowy w Bydgoszczy, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 115-166.
 • Rudnicki R" 1998c, Wybrane zagadnienia restrukturyzacji rolnictwa na przykładzie województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, [w:] S.L. Bagdziński, M. Marszałkowska (red.), Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy. Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji, UMK, Toruń, s. 255-274.
 • Rudnicki R., 1999a, Wpływ zagospodarowania gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na przemiany struktury agrarnej województw gdańskiego i elbląskiego, [w:] S. Paszkowski (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo, 53, 2, s. 229-253.
 • Rudnicki R., 1999b, Wpływ zagospodarowania gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na tle przemian struktury agrarnej województw koszalińskiego i słupskiego, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, Politechnika Koszalińska, Koszalińskie Towarzystwo Naukowe, Koszalin, s. 157-178.
 • Rudnicki R., 2000a, Spółki prawa handlowego jako nowy element w strukturze przestrzennej rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego, AUNC, Geografia, 30, UMK, Toruń, s. 153-170.
 • Rudnicki R., 2000b, Zmiany w strukturze agrarnej regionu północno-wschodniej Polski pod wpływem polityki proekologicznej, [w:] H. Sasinowski (red.), Ekorozwój w polityce regionalnej, Politechnika Białostocka, Białystok, s. 89-100.
 • Rudnicki R., 2001 a, Gospodarstwa rolne z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce Północnej, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 145-152.
 • Rudnicki R., 2001 b, Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998 (uwarunkowania - dynamika - kierunki), UMK, Toruń, ss. 231.
 • Rudnicki R., 2002a, Dzierżawcy gruntów skarbowych jako nowa klasa społeczna w rolnictwie Polski Północnej, [w:] D. Szymańska (red.), Przemiany w procesach i strukturach ludnościowych. III Konferencja Ludnościowa, Biuletyn Geograficzny, 1, UMK, Toruń, s. 235-249. Rudnicki R., 2002b, Wielkoobszarowe formy zagospodarowania państwowych gospodarstw rolnych a poziom bezrobocia w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 147-155.
 • Rudnicki R., 2003, Zasada zrównoważonego rozwoju jako paradygmat kształtowania przestrzennego parków krajobrazowych. Recenzja seminarium, [w:] R. Rudnicki, A. Drozdowski (red.), Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą. Materiały seminaryjne, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, s. 53-64.
 • Rudnicki R., 2004, Renty strukturalne jako nowy instrument kształtowania struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, U AM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 275-288.
 • Rudnicki R., Biczkowski M., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczo działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 103-122.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefie pod-miejskiej Torunia, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski. IX Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 146-153.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1993a, Przestrzenne zróżnicowanie oraz zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionie dolnej Wisły w latach 1978-1986, AUNC, Geografia, 25, UMK," Toruń, s. 99-107.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1993b, Społeczno-demograficzna charakterystyka ludności indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 15 ha (w świetle badań ankietowych), [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych. Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, PTG, WSP, Kielce, s. 63-66.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1994, Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w regionie bydgosko-toruńsko-włocławskim, [w:] Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych. Materiały XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Koszalin, s. 166-173.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1995, Wpływ procesu przekształceń własnościowych w rolnictwie na przemiany struktury agrarnej w województwie włocławskim, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, PTG, UMK, Toruń, s. 175-188.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1996, Wpływ uwarunkowań regionalnych na tempo i kierunek przekształceń własnościowych w rolnictwie (na przykładzie OTAWRSP w Bydgoszczy), [w:] Rydz E. (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG, WSP, Słupsk, s. 225-233.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1998a, Agrarno-społeczne przemiany strukturalne rolnic-twa województwa toruńskiego, [w:] H. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). Materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Politechnika Białostocka, Białystok-Toruń, s. 225-238.
 • Rudnicki R., Kluba M., 1998b, Proekologiczna działalność indywidualnych gospodarstw rolnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadami oraz nośników energii w województwie toruńskim, [w:] M. Rzętała, T. Szczypek (red.), Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty, postery, Sosnowiec, s. 344-347.
 • Rudnicki R., Kluba M., 2000, Przemiany gospodarstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1988-1998, [w:] B. Górz (red.), Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. Materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, PTG, UMCS, Lublin, s. 259-267.
 • Rudnicki R., Kluba M., 2001, Opinia rolników na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w świetle badań ankietowych), [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 195-202.
 • Rudnicki R., Kozłowski L., Kluba M., 2002, Grunty Agencji Własności Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim - przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na strukturę agrarną, UMK, Toruń, ss. 160.
 • Rudnicki R., Marszelewski W., 2002, Ownership changes of fishery lands in Kujawsko-pomorskie province with special regard to lakes, Limnological Review, 2, UMCS, Lublin, s. 343-352.
 • Rudnicki R., Szymańska D., Stachowski J., 1995, Miasto i gmina Janikowo -wczoraj, dziś i jutro, UMK, UGiM w Janikowie, Toruń-Janikowo, ss. 120.
 • Sasinowski H., Rudnicki R., 1998, (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). Materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Politechnika Białostocka, UMK, PTG. Białystok-Toruń, ss. 320.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.