PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 91--116
Tytuł artykułu

Geografia rolnictwa w ośrodku krakowskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kraków stanowi jeden z ważniejszych w skali kraju ośrodków badań geograficzno-rolniczych o wyraźnie zarysowanej specjalizacji ukierunkowanej na zjawiska i procesy zachodzące w rolnictwie na obszarach karpackich - górskich i podgórskich oraz w strefach podmiejskich. Najbardziej znaczący udział w dorobku naukowym tego ośrodka ma Uniwersytet Jagielloński, gdzie jeszcze przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości wykonano szereg opracowań poświęconych sprawom rolnictwa i pasterstwa na terenie Karpat. Po II wojnie światowej prace z zakresu geografii rolnictwa powstawały też w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia Pedagogiczna).(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bromek K., 1955, Opracowanie szczegółowej mapy użytkowania ziemi dla Krakowa, Przegląd Geograficzny, 27, 3-4.
 • Bromek K., 1966, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego ok. 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 14, Kraków.
 • Bromek K., Guzik Cz., 1979, Rolnictwo, [w:] Miejskie Województwo Krakowskie -elementy struktury geograficzno-ekonomicznej, Folia Geographica, Series Geographica Oeconomica, 12, s. 79-92.
 • Bromek K., Guzik Cz.., 1978a, Rolnictwo I, [w:] Atlas miejskiego województwa krakowskiego, 9 map, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk. Geogr., Urząd M. Krakowa, Kraków.
 • Bromek K., Guzik Cz.., 1978b, Rolnictwo II, [w:] Atlas miejskiego województwa krakowskiego, 9 map, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk. Geogr., Urząd M. Krakowa, Kraków.
 • Bromek K., Leśnicki J., 1968, Gronków - przykład wsi podhalańskiej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 20, Kraków.
 • Bromek K., Miś M., 1967, Kaszów - wieś położona na granicy strefy podmiejskiej Krakowa, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 14, Kraków.
 • Cebula St., Górz B., 1995, Wykorzystanie walorów przyrodniczych terenów podgórskich do uprawy niektórych warzyw przyspieszonych i gruntowych, Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie, 310, Kraków.
 • Dobrowolska M., 1948, Dynamika krajobrazu kulturalnego, Przegląd Geograficzny, 21, 3-4, s. 151-203.
 • Dobrowolska M., 1958, Badania nad geografią osiedli południowej Małopolski, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, 8, Geografia, Kraków, s. 93-124.
 • Dobrowolska M., 1959, Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi małopolskiej, Przegląd Geograficzny, 31, 1, s. 3-32.
 • Dobrowolska M., 1961, The morphogenesis of the agrarian landscape of southern Poland, Geogr. Ann., 43, 1-2, s. 26-45.
 • Dobrowolska M., 1962, Dynamika kształtowania się regionów w Polsce południowej po drugiej wojnie światowej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, 10, Prace Geo-graficzne, Kraków, s. 89-101.
 • Dobrowolska M., 1965, Rola kombinatu siarkowego w przeobrażeniach demograficznych i osadniczych rolniczego zaplecza, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, PAN, 13, s. 17-34.
 • Dobrowolska M., 1970, Démographie and social changes in post-war Polish villa-ges, [w:] B. Sârfalvi (red.), Recent population movements in the East European countries, Studies in Geography in Hungary, 7, Akad. Kiado, Budapeszt, s. 35-41.
 • Dobrowolska M., 1976, The impact of industrialization on the transformation of the rural seulement structures and occupational structures in Southern Poland, [w:] J. Turowski, L. M. Szwengrub (red.), Rural Social Change in Poland, Ossolineum, Wrocław, s. 109-139.
 • Dobrowolska M., 1978, Changes in the agrarian structure and the villages of southern Poland in the 19 th and 20 th centuries, Geogr. Pol., 38, s. 41-48.
 • Dobrowolska M., Górz B., 1974, Différenciation régionale du niveau de moderni-sation de la campagne dans le secteur de l'économie paysanne individuelle. Problèmes méthodologiques, Geogr. Pol., 29, Kraków, s. 81-102.
 • Dobrowolska M., Prochownik A., 1971, Urbanizacja wsi a przemiany układów osadniczych, Folia Geographica, Series Geographica Oeconomica, 4, s. 5-52.
 • German K., Guzik Cz., 2001, Przyrodnicze bariery i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian naturalnych, [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, s. 671-678.
 • Górka Z., 1981, Użytkowanie ziemi na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Studia Ośr. Dokum. Fizjogr., 8, Kraków, s. 273-326.
 • Górka Z., G ó r z B., G u z i k C z., 2002, Rolnictwo i obszary wiejskie w województwie małopolskim, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, PTG Oddz. w Krakowie, Koło PTG w Nowym Sączu, IGiGP UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 91-108.
 • Górka Z.,Guzik Cz., 1985, Dostępność górskich gospodarstw rolnych drogami polnymi na przykładzie wsi Czarna Góra i Sól w Karpatach. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Opole-Warszawa, s. 41-42.
 • Górka Z., Guzik Cz., 1987, Użytkowanie ziemi i rolnictwo, [w:] Stosunki wodne i gospodarka wodna w dorzeczu górnej Wisły. Synteza monografii dorzecza górnej Wisły, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 18-19.
 • Górka Z., Guzik Cz., 1978, Rolnictwo III, [w:] Atlas miejskiego województwa krakowskiego. Struktura zasiewów w 1972 r. (gospodarstwa indywidualne), mapa, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk. Geogr., Urząd M. Krakowa, Kraków.
 • Górz B., Guzik Cz., 1992, Środowisko geograficzne i gospodarka na Pogórzu Karpackim na wschód od Krakowa, PTG Oddz. w Krakowie, Kraków, s. 1-23.
 • Górz B., 1964, Elektryfikacja wsi woj. krakowskiego. Wpływ energii elektrycznej na przemiany ekonomiczno-społeczne na przykładzie wsi powiatu Nowy Sącz, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, 22, Kraków, s. 245-271.
 • Górz B., 1968, Zasoby siły roboczej, żywej siły pociągowej i energii mechanicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych w okręgu siarkowo-metalurgicznym, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, PAN, 29, s. 251-277.
 • Górz B., 1970a, Organizacja przestrzenna i działalność instytucji i organizacji usługowych rolnictwa w Tarnobrzeskim Rejonie Siarkowym, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Geograficzne, 5, 40, Kraków, s. 235-245.
 • Górz B., 1970b, Wpływ elektryfikacji na postęp w modernizacji technicznej rolnictwa Tarnobrzeskiego Rejonu Siarkowego, Folia Geographica, 3, s. 129-149.
 • Górz B., 1977, Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie katowickim w latach 1931-1970, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Geograficzne, 7, 62, Kraków, s. 113-134.
 • Górz B., 1980, Rolnictwo regionu strzyżowskiego, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, Rzeszów.
 • Górz B., 1982, Problemy rozwoju i modernizacji drobnoobszarowego rolnictwa (na przykładach z Regionu Krakowskiego), Wyd. Nauk. WSP, Prace Monograficzne, 50, Kraków, ss. 202.
 • Gór z B., 1983a, Problemy rozwoju rolnictwa drobnoobszarowego (na przykładach z Regionu Krakowskiego), Folia Geographica, Series Geographica Oeconomica, 15, s. 97-114.
 • Górz B., 1983b, Pozaprzyrodnicze czynniki wzrostu produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych województwa nowosądeckiego, Rocznik Nauk.-Dydaktyczny WSP, 88, Prace Geograficzne, 10, Kraków, s. 203-230.
 • Górz B., 1983c, Specyficzne cechy i problemy rolnictwa Sądecczyzny, [w:] Wybrane problemy geograficzne Sądecczyzny, UJ, Kraków, s. 61-74.
 • Górz B., 1984, Uwarunkowania rozwoju gmin jako mikroregionów społeczno-gospodarczych na przykładach województwa krakowskiego i nowosądeckiego, Folia Geographica, Series Geographica Oeconomica, 17, s. 103-119.
 • Górz B., 1985, Skutki komasacji gruntów we wsi Jabłonka na Orawie, [w:] Z badań nad strukturą i infrastrukturą rolnictwa, Dokumentacja Geograficzna, s. 41-100.
 • Górz B., 1987, Główne kierunki zmian w rolnictwie indywidualnym południowej Polski, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, 112, Prace Geograficzne, 11, Kraków, s. 207-224.
 • Górz B., 1988, Proizvodststvennye i obscetvenno-ekonomiceskie priznaki sel'skogo chozjajstva Verchnesilezskogo Promyslennogo Okruga. Die gegenwartigen Funktio-nierungsprobleme der ökonomischen Strukturen der Oberschlesischen Ballung und des Ballungsgebiets von Dresden, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 35-49.
 • Górz B., 1989a, Changes of the mountainous areas in Poland on the example of the Pod-hale region. The special-book with the referats from the V Yugoslav-Polish Geographical Seminar, Geographica Iugoslavica, 10, s. 212-223.
 • Górz B., 1989b, Contemporary trends and problems concerning the development of villages and agriculture in the Carpathian areas (a case-study from the Nowy Sącz voivodship), [w:] A. Stasiak, W. Tyszkiewicz (red.), Socio-economic problems of the development of rural areas. Proceedings of the 4-th Polish-Yugoslav Geographical Seminar, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 147-159.
 • Górz B., 1989c, Powojenne zmiany w zaludnieniu wsi województwa nowosądeckiego i ich związek z rolnictwem, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 29, PAN, s. 195-208.
 • Górz B., 1990a, Powojenne tendencje rozwojowe rolnictwa i ich wpływ na środowisko przyrodnicze, [w:] Program rozwoju ekoenergetyki i ratowania zasobów naturalnych Tatr, Podhala, Spiszą, Orawy, Pienin i Gorców. Materiały na seminarium, AGH, Kraków, s. 105-115.
 • Górz B., 1990b, Przeobrażenia obszarów górskich Polski na przykładzie Podhala, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii rolnictwa, 3, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 67-77.
 • Górz B., 1990c, Rolnictwo woj. nowosądeckiego i jego wpływ na środowisko przyrodnicze, [w:] L. Korzeniowski (red.), Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego województwa nowosądeckiego, Centrum Doskonalenia Naucz., Oddz. w Nowym Sączu, Nowy Sącz, s. 101-121.
 • Górz B., 1990d, Transformations of the rural areas and agriculture in Central Carpathian Mountains, [w:] P. Korcelli, B. Gałczyńska (red.), The impact of urbanization upon rural areas. Papers from the Polish-Italian Geographical Seminar, Conference Papers, 7, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 91-108.
 • Górz B., 1992, Problemy restrukturyzacji rolnictwa w strefie podmiejskiej Krakowa, na przykładzie upraw warzywnych, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich. Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, PTG, Instytut Geografii Ekonomicznej UŁ, Instytut Geografii UMK, Łódź, s. 66-83.
 • Górz B., 1993, Rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym wsi i rolnictwa w polskiej części Euroregionu Karpat, [w:] Gospodarka żywnościowa w Regionie Karpackim. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej, AR w Krakowie, Urząd Wojew. w Krośnie i Przemyślu, TPN w Przemyślu, Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Korytnikach i Iwoniczu, Przemyśl-Korytniki, s. 23-31.
 • Górz B., 1994a, Emigracja zarobkowa ludności wsi podhalańskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Podhala, Prace Monograficzne, 172, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 92-116.
 • Górz B., 1994b, Główne problemy restrukturyzacji rolnictwa i gospodarki wiejskiej w Makroregionie Południowo-Wschodnim, [w:] Przekształcenia w rolnictwie, Człowiek i Środowisko, 18, 1, s. 63-80.
 • Górz B., 1994c, Niektóre problemy rozwoju agroturystyki na terenie Polski południowo-wschodniej, Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego Akademii Rolniczej, Kraków, 309, s. 87-98.
 • Górz B., 1994d, Rolnictwo Podhala, [w:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Pod-hala, Prace Monograficzne, 172, Wyd. Nauk. WSP Kraków, s. 142-175.
 • Górz B., 1995a, Rolnictwo (w rozdz. Przemiany demograficzne i gospodarczo-społeczne), [w:] F. Kiryk (red.), Historia Starego Sącza 1939-1980, Wyd. Secesja, Kraków, s. 152-176.
 • Górz B., 1995b, Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo Australii i Nowej Zelandii, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Australia, Oceania, Antarktyda, 1, Wyd. OPRESS, Kraków, s. 73-79, 139-141.
 • Górz B., 1995c, Uwarunkowania społeczne rozwoju rolnictwa i pozarolniczych stref gospodarki w woj. przemyskim, [w:] S. Makarski (red.), Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. przemyskim, AR w Krakowie, Filia w Rzeszowie, TPN w Przemyślu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach, Przemyśl, Korytniki s. 19-29.
 • Górz B., 1996a, Rolnictwo, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Europa, 5, Wyd. OPRESS, Kraków, s. 113-132.
 • Górz B., 1996b, Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Ameryka Północna, 4, Wyd. OPRESS, Kraków, s. 110-133.
 • Górz B., 1996c, Warzywnictwo i sadownictwo (mapy i tekst): Warzywa (1988, 1:3 000000). Uprawa warzyw gruntowych (1992, 1:6 000000). Produkcja warzyw (1992, 1:6000000). Uprawy warzyw pod osłonami (1992, 1:6 000000), [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszawa.
 • Górz B., 1996d, Współczesne problemy rozwoju Sądecczyzny, Rocznik Sądecki, 24, s. 60-67.
 • Górz B., 1997, Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Ziemia, 9, Wyd. OPRESS, Kraków, s. 267-311.
 • Górz B., 1998a, Obszary wiejskie Południowej Polski po roku 1989. Wybrane problemy rozwoju, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 5, Rzeszów, s. 75-95.
 • Górz B., 1998b, Procesy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w południowej Polsce, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechniki Białostockiej, Instytut Geografii UMK, PTG, Białystok-Toruń.
 • Górz B., 1998c, Wybrane problemy planowania regionalnego. Rolnictwo, [w:] Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddz. w Krakowie, Kraków, s. 82-92.
 • Górz B., 2000, Główne kierunki zmian ustrojowych i produkcyjnych w rolnictwie państw Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR, [w:] Działalność człowieka i jego środowisko, Wyd. Naukowe AP, Kraków, s. 207-224.
 • Górz B., 2001, Budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich południowej Polski po roku 1988, [w:] J. Rajman (red.), Polska - Europa. Gospodarka, Przemysł, Wyd. Naukowe AP, Kraków, s. 261-278.
 • Górz B., 2002, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich Podhala, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 451-468.
 • Górz B., 2003, Współczesne procesy społeczno-gospodarcze i przyszłość wsi w kotlinach śródkarpackich (na przykładzie wsi Gołkowice Dolne w pow. nowosądeckim), [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 163-180.
 • Górz B., 2004, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska. Procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 197-218.
 • Górz B.,Guzik Cz., 1987, Stan i wyniki badań ośrodka krakowskiego z zakresu geografii rolnictwa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 20.
 • Górz B., Jedut R., 2000, Podstawy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, UMCS, Lublin, s. 112-124.
 • Górz B" Kurek W., 1998, Poland, [w:] D. Tumock (red.), Privatization in Rural Eastern Europe. The Process of Restitution and Restructuring, Northampton, s. 169-199.
 • Górz B., Kurek W., 1999, Variations in technical infrastructure and private economic activity in the rural areas of Southern Poland, GeoJournal, 46, Kluwier Academic Publishers, s. 231-242.
 • Górz B" Kurek W., 2001a, The population of the Polish countryside. Demography and living conditions, GeoJournal, 50, Kluwier Academic Publishers, s. 101-104.
 • Górz B., Kurek W., 2001b, Agrarian change, [w:] D. Tumock (red.), East Central Europe and the Former Soviet Union. Environment and Society, Arnold, London, co-published by Oxford University Press Inc., New York, s. 104-117.
 • Górz B.,Kurek W., 2001 c, Sustainable agriculture, [w:] D. Turnock (red.), East Cen-tral Europe and the Former Soviet Union. Environment and Society, Arnold, London, co-published by Oxford University Press Inc., New York, s. 200-206.
 • Górz B., Mróz G., Szot Z., Troc M., 1996, Rosja, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Europa, 5, Kraków, Wyd. OPRESS, s. 382-417.
 • Górz B., Prochownik A., 1985, Wsie górskie w procesie przemian po II wojnie światowej, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 18, s. 43-61.
 • Górz B., Raj man J., 1987, Die landwirtschaftlichen Produktionsformen in der VR Polen, Praxis Geographie, 17, 2, s. 23-28.
 • Górz B., Rajman J., 1988a, Rolnictwo górskie w Karpatach (wybrane problemy), [w:] Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce. IV Sympozjum Geografów Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Instytut Zachodni, Poznań, s. 117-124.
 • Górz B., Rajman J., 1988b, Współczesne kierunki rozwoju rolnictwa w Karpatach, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 21, s. 5-23.
 • Górz B., Raj man J., 1989, Die Gebirgslandwirtschaft in den Karpaten-ausgewählte Themen, [w:] Die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik Polen. Schul-buchgespräche in Geographie 1987/1988. Studien zur Internationalen Schulbuchfors-chung, Schriftenreihe des Geogr-Eckert-Instituts, 61, s. 119-125.
 • Górz B., Raj man J., 1995, Społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Południowej Polski. Problemy metodyczne badań, [w:] A. Jagielski (red.), Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej. Materiały konferencyjne, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Instytut Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław-Szklarska Poręba, s. 83-91.
 • Górz B., Rajman J., 1996, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń obszarów wiejskich w południowej Polsce, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), PTG, Słupsk, s. 55-62.
 • Górz B.,Uliszak R., 2002a, Poland 's agriculture faces integration into the European Union, [w:] G. Stober (red.), Polen, Deutschland und die Osterweiterung der EU aus geographischen Perspektiven, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung, 108, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, s. 76-90.
 • Górz B., U1 i s z a k R., 2002b, Wielofunkcyjny rozwój na obszarach wiejskich w południowej Polsce, [w:] W. Kamińska (red.) Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
 • Górz B., Ustupski J., 1996, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki na Podhalu, [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Guzik Cz., 1967, Z zagadnień użytkowania ziemi w powiecie bocheńskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 15, Kraków, s. 61-94.
 • Guzik C z., 1968, Użytkowanie ziemi w powiecie chrzanowskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 20, Kraków, s. 23-80.
 • Guzik C z., 1969, Struktura produkcji rolnej w powiecie chrzanowskim, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 2, s. 77-103.
 • Guzik Cz., 1971, Charakterystyka gospodarki rolnej powiatu tarnowskiego z punktu widzenia wpływu miasta na rolnictwo, Przegląd Geograficzny, 43, 1-2, s. 47-56.
 • Guzik Cz., 1973a, Gospodarka rolna w powiecie krośnieńskim, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, 2, Kraków, s. 247-269.
 • Guzik Cz., 1973b, Próba wielkoskalowego kartowania użytkowania ziemi, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 33, Kraków, s. 103-109.
 • Guzik Cz., 1974, Próba zastosowania metody wielkoskalowej analizy użytkowania ziemi do wyceny produkcyjności użytków rolnych, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 38, Kraków, s. 7-19.
 • Guzik Cz., 1976a, Użytkowanie ziemi w dorzeczu Białej Dunajcowej, Studia Ośr. Dokum. Fizjogr., 5, PAN, Kraków, s. 293-310.
 • Guzik Cz., 1976b, Big Scale Investigations on Agricultural Management, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 43, Kraków, s. 153-156.
 • Guzik C z., 1977, Gospodarka rolna w dolinie Jasiołki na południe od Dukli, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 44, Kraków, s. 87-104.
 • Guzik C z., 1978, Próba bonitacji przyrodniczej karpackiego regionu sadowniczego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 46, Kraków, s. 75-89.
 • Guzik C z., 1980a, Biogeographical Agents of The Integrated Protection of Orchards in The Carpathian Fruit-Growing Region, Folia Geographica, Series Geograghica-Oeconomica, 13, s. 93-102.
 • Guzik C z., 1980b, Problemy siły roboczej w karpackim rejonie sadowniczym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 52, Kraków, s. 65-78.
 • Guzik Cz., 1980c, Warunki przyrodnicze karpackiego rejonu sadowniczego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 50, Kraków, s. 7-22.
 • Guzik C z., 1981 a, Problemy rozwoju sadownictwa w karpackim rejonie sadowniczym, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 14, s. 129-141.
 • Guzik C z., 1981 b, Geograficzno-ekonomiczna analiza sadownictwa w karpackim rejo-nie sadowniczym, Rozprawy Habilitacyjne UJ, 50, Kraków, s. 1-193.
 • Guzik C z., 1982, Przewodnik wycieczki geograficznej po nowosądeckim rejonie sadowniczym, [w:] Przewodnik wycieczek geograficznych po Sądecczyżnie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 60-67.
 • Guzik Cz., 1983, Sądecki rejon sadowniczy, [w:] Wybrane Problemy Geograficzne Sądecczyzny, UJ, Kraków, s. 75-92.
 • Guzik C z., 1986, Problemy organizacji wsi sadowniczych w pogórskim obszarze Kar-pat, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 19, s. 84-96.
 • Guzik C z., 1987, Der Obstanbau in den Karpaten. Ein Beispiel aus der Agrargeographie Polens, Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Schriftenreihe des Georg--Eckert-Instituts, 61, s. 127-134.
 • Guzik Cz., 1988a, Gleby - charakterystyka rolnicza, [w:] J. Warszyńska (red.), Województwo Tarnowskie. Monografia, Ossolineum, s. 57-67.
 • Guzik Cz., 1988b, Rolnictwo [w:] J. Warszyńska (red.), Województwo Tarnowskie. Monografia, Ossolineum, s. 249-270.
 • Guzik Cz., 1988c, Społeczno-ekonomiczne czynniki przemian w sadownictwie karpackiego rejonu sadowniczego, [w:] Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w rolnictwie na terenach południowo-wschodniej Polski, AR w Krakowie, Kom. Techn. Roln. PAN w Warszawie, Tow. Rozwoju Oświaty Roln. w Rzeszowie, Rzeszów, s. 209-218.
 • Guzik Cz., 1988d, Rolnictwo w warunkach urbanizacji, Poradnik Służby Rolnej, 94, PWRiL, Centr. Ośr. Oświaty i Postępu w Roln., Oddz. w Krakowie, Kraków, s. 25-35.
 • Guzik Cz., 1988e, Sadownictwo jako przykład gospodarki rolnej w Karpatach, [w:] Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce, II Sympozjum Wspólnej Kom. Podręcznikowej PRL-RFN, Instytut Zachodni, Poznań, s. 125-136.
 • Guzik C z., 1989a, Sadownictwo w rejonie podkarpackim. Tradycje, problemy,. Poradnik Służby Rolnej, 98, PWRiL, Centr. Ośr. Oświaty i Postępu w Roln., Oddz. w Krakowie, Kraków, s. 31-36.
 • Guzik C z., 1989b, Zmienność kierunków użytkowania ziemi w strefach wysokościowych Karpat, [w:] Techniczna rekonstrukcja rolnictwa podgórskiego. Wyjazdowa Sesja Naukowa, Kom. Techn. Roln. PAN, Oddz. w Rzeszowie, s. 59-70.
 • Guzik C z., 1989c, Migracje ludności jako czynnik przemian w rolnictwie urbanizującej się strefy aglomeracji śląsko-krakowskiej, [w:] Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej w ramach tematu RPBR, 21, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, s. 41-57.
 • Guzik C z., 1989d, Problems of Agriculture in Urbanizing zone of Upper Silesia Cracow Agglomération (Krzeszowice Community Example), Bochumer Geogr. Arbeiten, 51, Paderborn, s. 163-173.
 • Guzik C z., 1990a, On sonie Problems of Agriculture in Urbanizing zone of Upper Silesia Cracow Agglomération, [w:] P. Korcelli, B. Gałczyńska (red.), The impact of urbanization upon rural areas. Papers from the Polish-Italian Geographical Seminar, Conférence Papers, 7, IGiPZ PAN, Warszawa, 75-89.
 • Guzik Cz., 1990b, Studium przestrzenne warunków terenowych, użytkowania ziemi oraz układów osadniczych w Karpatach, [w:] Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w rolnictwie na terenach południowo-wschodniej Polski, AR w Krakowie, Kom. Techn. Roln. PAN w Warszawie, Tow. Rozwoju Oświaty Roln., Rzeszów, s. 71-88.
 • Guzik C z., 1990c, Czynniki aktywności demograficznej, społecznej i gospodarczej wyludniających się wsi w regionie Podhala, [w:] Czynniki aktywności demograficznej, społecznej i gospodarczej wyludniających się wsi w Polsce południowo-wschodniej, Biul. Inf., 3, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 79-118.
 • Guzik Cz., 1991, Problems of Orcharding in Polish Carpathians, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 87, Kraków, s. 31-41.
 • Guzik Cz., 1992a, Pionowa zmienność użytkowania ziemi w Karpatach, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 91, Kraków, s. 55-71.
 • Guzik C z., 1992b, Czynniki intensyfikacji sadownictwa w Karpatach i ich wpływ na środowisko przyrodnicze, [w:] Wychowanie środowiskowe w nauczaniu-uczeniu się geografii. Materiały, na Konf. Dydakt., 2, PTG, WOM, Kraków, s. 27-43.
 • G u z i k C z., 1992c, Karpacki rejon sadowniczy. 41 Zjazd PTG, PTG Oddz. w Krakowie, IGiPZ PAN, IG UJ, IG WSP, Kraków, s. 5-11.
 • Guzik C z., 1992d, Procesy przemian struktury społecznej i rolnictwa wsi górskich na przykładzie gminy Stryszawa, [w:] Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich, Biul. KPZKPAN, 158, s. 151-178.
 • Guzik Cz., 1992e, Tendencje zmian w podkrakowskich rejonach warzywniczych, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski. Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Łódź, s. 115-129.
 • Guzik C z., 1992f, Uwarunkowania zmian produkcji ogrodniczej w strefie podmiejskiej Krakowa, [w:] Wychowanie środowiskowe w nauczaniu-uczeniu się geografii. Materiały na Konf. Dydakt., 3, PTG, Kraków, s. 15-39.
 • Guzik Cz., 1993, Stan i kierunki zmian strukturalnych rolniczego użytkowania ziemi w Karpatach, 110, CUP, Biuro Plan. Region., Kraków, s. 1-141.
 • Guzik C z., 1994a, Zmiany w polskim rolnictwie w dobie przechodzenia kraju do gospodarki wolnorynkowej (na przykładzie sadownictwa karpackiego), [w:] Geografia w okresie przemian, Kom. Dydakt. Geogr., PTG, Kraków, s. 5-30.
 • Guzik C z., 1994b, Geograficzno-ekonomiczne uwarunkowania uprawy warzyw w rejonie Gdowa i Starego Sącza, [w:] Geografia w okresie przemian, Kom. Dydakt. Geogr., PTG, Kraków, s. 31-67.
 • Guzik C z., 1994c, Zmiany w polskim rolnictwie w dobie przechodzenia kraju do gospodarki wolnorynkowej /na przykładzie sadownictwa karpackiego. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG Oddz. w Lublinie, UMCS, Lublin, s. 246-247.
 • Guzik C z., 1995, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, UJ, Kraków, s. 239-252.
 • Guzik C z., 1996, Gospodarka piętrowa elementem przeobrażeń rolnictwa karpackiego w dobie transformacji gospodarczej kraju, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej na obszarze południowo-wschodniej Polski. Międzynarodowe Sympozjum, PAN w Warszawie, AR w Krakowie, FAR w Rzeszowie, ODR Iwonicz-SITR Krosno, Rzeszów-Jasło-Trzcinica, s. 275-286.
 • Guzik Cz., 1997a, Sadownictwo, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszawa.
 • Guzik Cz., 1997b, Droga polskiego rolnictwa do wspólnej Europy. Informator, PTG Oddz. w Krakowie, Kraków, s. 35-37.
 • Guzik C z., 1998, Rolnictwo polskie w perspektywie integracji europejskiej, [w:] Przemiany w organizacji gospodarstw - nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AR, Kraków, 55, 1, s. 171-188.
 • Guzik Cz., 1999a, Warunki rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce, [w:] R. Orłowski, Z. Zioło (red.), Przemiany gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 31-43.
 • Guzik Cz. 1999b, Geografia rolnictwa, [w;] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, IG UJ, Kraków, 359-382.
 • Guzik Cz., 2000a, Droga polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej. Informator o działalności Krakowskiego Oddziału PTG w latach 1997/98, 1998/99, Kraków, s. 96-97.
 • Guzik C z., 2000b, Migracje ludności do Stanów Zjednoczonych czynnikiem przemian życia gospodarczego w rejonie Nowego Targu na Podhalu, Urbanne a krajinne śtudie, 3, Inśtitut turizmu a hoteloveho manaźmentu, Filozoficka fakulta Presovskej Uniwe-rzity, Preśov, s. 262-269.
 • Guzik Cz., 2000c, Agroturystyka w obszarach chronionych, [w:] Ochrona przyrody a turystyka. Materiały IV Krajowej Konferencji, Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP, Rzeszów, s. 57-63.
 • Guzik C z., 2001 a, Rola rolnictwa górskiego w gospodarce kraju (na przykładzie polskich Karpat), [w:] Człowiek i przestrzeń, IGiGP UJ, Kraków, s. 173-184.
 • Guzik C z., 2001 b, Rolnictwo i agroturystyka w koncepcji wielofunkcyjnej wsi w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, Zeszyty Naukowe AR, Sesja naukowa, 1, Kraków, s. 379-389.
 • Guzik C z., 2002a, Turystyka wiejska na obrzeżach Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny -zagospodarowanie, konflikty, zagrożenia, Ojców, s. 621-640.
 • Guzik C z., 2002b, Gmina Zarszyn w procesie przemian społeczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych, [w:] A. Klasik, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej. Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 217-230.
 • Guzik C z., 2003a, Agrotourism in the Podhale Region (villages Białka and Bukowina Tatrzańska example), [w:] W. Kurek (red.), Problemy gospodarki turystycznej i uzdro-wiskowej, Prace Geograficzne, 111, Kraków, s. 61-69.
 • Guzik Cz., 2003b, Edukacyjna rola lasu wśród atrakcji agroturystycznych, [w:] Jaka turystyka w rezerwatach przyrody. Ochrona przyrody a turystyka. Materiały V Krajowej Konferencji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 179-191.
 • Guzik C z., 2003c, Sadownictwo karpackiego rejonu sadowniczego w dobie transformacji systemowej kraju, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia ¡przyszłość polskiej wsi, PTG, IGiGP UJ, IG AP, Kraków, s. 99-110.
 • Guzik Cz., 2003d, Społeczny kontekst przemian na wsi polskiej u progu XXI. - na przykładzie gminy Zarszyn, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia ¡przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 147-162.
 • Guzik Cz., 2003e, Tradycje powiązań Podhala z Tatrami, [w:] J. Partyka (red.), Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 651-674.
 • Guzik Cz., 2003f, Tradycyjne rolnictwo Podhala i jego przemiany, [w:] Zagadnienia rozwoju wsi w Małopolsce, Krakowskie Studia Małopolskie, 7, Kraków, s. 241-259.
 • Guzik Cz., 2003g, Turystyka wiejska na Podhalu (na przykładzie Białki i Bukowiny Tatrzańskiej), [w:] J. Biliński, D. Sewaryn (red.), Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 279-288.
 • Guzik C z., 2004a, Gospodarka rolna w gminie Pilica na przełomie wieków XX i XXI, [w:] J. Partyka (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo - kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Kultura, 2, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 385-394.
 • Guzik C z., 2004b, Przemiany tradycyjnego rolnicza Podhala, [w:] Social, Economic and Farm Transformation in Ukraine and Poland under Condition of their Enterance to European Union. Reports of participants of XI Ukrainian - Polish scientific seminar, National Scientific Academy of Ukrainę, United Institute of Economics, IGiPZ PAN, Kiev-Zaporozhie-Warshava, s. 199-206.
 • Guzik Cz., 2004c, Wieś podhalańska i jej przeobrażenia w historii regionu, [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda - Człowiek - Bóg, IGiGP UJ, Kraków, s. 209-218.
 • Guzik C z., Betlej A., 2001, Rolnictwo i turystyka wiejska w strategii rozwoju gminy Zarszyn, Zeszyty Naukowe AR, Sesja naukowa, 2, Kraków, s. 261-270.
 • Guzik Cz., Czemerda A., 1984, Przyrodnicze czynniki rozwoju sadownictwa w sądecko-limanowskim rejonie sadowniczym, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 25, PAN, s. 135-152.
 • Guzik Cz., German K., 2001, Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian gospodarczych, [w:] K. German i J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, s. 661-670.
 • Guzik Cz., Górka Z., 1990, Socio-Economic Problems of Polish Carpathians, [w:] P. Korcelli, B. Gałczyńska (red.), The impact of urbanization upon rural areas. Papers from the Polish-Italian Geographical Seminar, Conference Papers, 7, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 109-128.
 • Guzik C z., G ó r k a Z., 1991, Użytkowanie ziemi i rolnictwo, [w:] I. Dynowska, M. Ma-ciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły, 1, PWN, Warszawa-Kraków, s. 119-127.
 • Guzik C z., Górka Z., 1992, Sadownictwo i ogrodnictwo w strefie podmiejskiej Krakowa w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Wychowanie środowiskowe w nauczaniu-uczeniu się geografii. Materiały na Konf. Dydakt., 2, PTG, WOM, Kraków, s. 6-12.
 • Guzik C z., Górka Z., 2001, Gospodarka rolna w rejonie Zbiornika Dobczyckiego na Rabie, [w:] Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, Procesy, gospodarka, monitoring, 1, IGiGP UJ, Kraków, s. 105-123.
 • Guzik C z.,Górka Z.,Górz B., 2002, Rolnictwo i obszary wiejskie w województwie małopolskim, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, PTG Oddz. W Krakowie, Koło PTG w Nowym Sączu, IGiGP UJ, IG AP, Kraków, s. 91-108.
 • Guzik Cz., Górz B., 1987, Stan i wyniki badań ośrodka krakowskiego z zakresu geografii rolnictwa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 20, s. 67-82.
 • Guzik Cz., Grabiński T., 1984, Typologia gospodarki sadowniczej w rejonie karpackim, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 25, PAN, s. 167-185.
 • Guzik Cz., Je1onek A., 2000, Szanse rozwoju wielofunkcyjnej wsi w Makroregionie Południowo-Wschodnim, [w:] A. Stasiak (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, KPZK PAN, SGGW, Studia, 110, Warszawa, s. 303-313.
 • Guzik Cz.,Kern W., 1994, Sozioökonomische und Geographische Rahmenbedingun-gen für den Gemüseanbau in Polen und in Österreich am Beispiel der Gemeinden Gdów, Stary Sącz und Wals-Siezenheim, Salzburger Geographische Arbeiten, 26, s. 43-48.
 • Guzik Cz., Kost uch R., Józefko U., Panek E., S k i ba S., 1998, Rolnictwo, [w:] A. Manecki (red.), Strategia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) Karpat w granicach województwa nowosądeckiego, 1, PAN, Zakład Sozologii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków, s. 37-95.
 • Guzik Cz., Leśnicki J., 1995, Przemiany rolnictwa na Podhalu w latach powojennej emigracji zagranicznej (na przykładzie Gronkowa), Zeszyty Naukowe AR, 295, Sesja Naukowa, 43, Kraków, s. 367-373.
 • Guzik Cz., Leśnic ki J., 1999a, Od rolnictwa tradycyjnego po współczesne, [w:] F. Kiryk, B. Górz (red.), U podnóża Gorców - wczoraj i dzisiaj wsi podhalańskich. Gmina Nowy Targ, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ, s. 220-243.
 • Guzik Cz.,Leśnicki J., 1999b, Development of Rural Settlement in Podhale, Prace Geograficzne, 112, Kraków, s. 161-172.
 • Guzik Cz., Leśnicki J., Troc M., 1999, Pozarolniczo działalność gospodarcza, [w:] F. Kiryk, B. Górz (red.), U podnóża Gorców - wczoraj i dzisiaj wsi podhalańskich. Gmina Nowy Targ, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ, s. 244-254.
 • Guzik C z., Machowski E., 1988, Kierunki użytkowania ziemi w polskich Karpatach, Prawo - Ekonomia - Rolnictwo, Rzesz. Zesz. Nauk., UMCS, Filia w Rzeszowie, AR w Krakowie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów, s. 37-57.
 • Guzik C z.,Makosz E., 1983b, Warunki przyrodnicze w karpackim rejonie sadowniczym, Hasło Ogrodnicze, 10, s. 2-4.
 • Guzik Cz., Makosz E., 1984b, Podkarpacie: gdzie najkorzystniej lokować uprawy sadownicze?, Hasło Ogrodnicze, 5, s. 4-6.
 • Guzik Cz., Początek S., 1988, Problemy wodne rolnictwa w województwie tarnowskim, Poradnik Służby Rolnej, 95, PWRiL, Centr. Ośr. Oświaty i Postępu w Roln., Oddz. w Krakowie, Kraków, s. 8-13.
 • Guzik C z., Zborowski A., 1989a, Procesy wyludniania się wsi polskiej na przy-kładzie Karpat, [w:] Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej w ramach tematu RPBR, 21, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, s. 26-39.
 • Guzik Cz., Zborowski A., 1989b, Relation Between Land Use and Demographical Changes in Polish Carpathians in the 70s, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 76, s. 75-83.
 • Jelonek A., 1961, Z badań nad użytkowaniem ziemi w powiecie limanowskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 2, Kraków.
 • Jelonek A., Guzik C z., 1983, Zapotrzebowanie i bilans siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych wsi Goleniowy, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 56, Kraków, s. 65-74.
 • Kostrowicki J. (red.), 1978, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ss. 512.
 • Kozanecka M., 1968, Rolnictwo na Bliskim Wschodzie, Nauka dla wszystkich, 78, PAN, Kraków, ss. 40.
 • Kubijowicz W., 1926, Zycie pasterskie w Beskidach Wschodnich, Prace IG UJ, 5, Kraków, s. 1-139.
 • Kurek W., 1974, Wpływ wzniesienia nad poziom morza, ekspozycji i nachylenia na rolnicze użytkowanie ziemi w Zawoi, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 7, s. 145-165.
 • Kurek W., 1977a, Warunki przyrodnicze a indywidualne gospodarowanie w rolnictwie obszaru górskiego (na przykładzie gospodarstw rolnych w dorzeczu Skawicy), Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 10, s. 109-129.
 • Kurek W., 1977b, Niektóre zagadnienia gospodarki rolnej Ochotnicy Górnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 44, Kraków, s. 113-122.
 • Kurek W., 1978, Społeczno-gospodarcze podstawy rolnictwa w Beskidzie Żywieckim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 46, Kraków, s. 105-115.
 • Kurek W., 1980, Problems and research methods of agriculture of mountain régions (as exempliefied by a chosen area in the Polish Carpathians), Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 13, s. 103-113.
 • Kurek W., 1984a, Gospodarka rolna - stan obecny i kierunki rozwoju, [w:] Struktura geograficzno-ekonomiczna województwa bielskiego, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 16, s. 67-85.
 • Kurek W., 1984b, Orientations of agriculture production offarms in the Babia Góra region, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 60, Kraków, s. 65-70.
 • Kurek W., 1985, Próba typologii gospodarstw rolnych w Beskidzie Żywieckim na przykładzie gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Stryszawa i Zawoja, Zesz. Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 62, Kraków, s. 83-110.
 • Kurek W., 1989, An attempt of retrospective comparision of socio-economic transformations of rural areas of Polish Carpathians and Massif Central in France, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 80, Kraków, s. 55-64.
 • Kwiecień I., 1968, Bobin, przykład wsi użytkującej najlepsze w Polsce warunki środowiska geograficznego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 20, Kraków.
 • Leszczycki S., 1938, Region Podhala. Podstawy geograftczno-gospodarcze planu regionalnego, Biul. Kom. Studiów Ligi Popierania Turystyki, Kraków, ss. 284.
 • Nowakowski M., 1979a, Aktualna sytuacja rolnictwa w Nigerii, Czasopismo Geograficzne, 3.
 • Nowakowski M., 1979b, Tendencje zmian w warzywnictwie gruntowym w miejskim województwie krakowskim, Ogrodnictwo, 7.
 • Nowakowski M.,1980, Uprawy specjalne w Krakowie, Zeszyty Nauk UJ, Prace Geograficzne, 50, Kraków.
 • Nowakowski M., 1983, Próba określenia stopnia specjalizacji i kierunki produkcji warzywnictwa gruntowego na obszarze woj. miejskiego krakowskiego, Zeszyty Naukowe AR, 178, Ogrodnictwo, 11, s. 177-189.
 • Nowakowski M., 1985a, Drogi i kierunki rozwoju gruntowej produkcji warzywnej w woj. miejskim krakowskim, [w:] Rolnictwo w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i regionów. II Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Wrocław.
 • Nowakowski M., 1985b, Próba wyjaśnienia rozmieszczenia gruntowej produkcji warzywnej w woj. miejskim krakowskim metodą regresji wielorakiej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 6, Kraków.
 • O r m i c k i W., 1927, Rozprzestrzenienie uprawy ziemniaka w Polsce na tle kultury materialnej, Przegląd Geograficzny, 7, 1-2, s. 53-71.
 • O r m i c k i W., 1929, Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, Prace Instytutu Geografii UJ, 11.
 • Ormicki W., 1930, Produktywność rolna w Polsce, Wiadomości Geograficzne, 1, s. 14-16.
 • Ormicki W., 1931, Wielkość i rozmieszczenie gospodarstw w Polsce, Wiadomości Geograficzne, 4, s. 69-71.
 • Ormicki W., 1932, Przyczynek do kartografii użytkowania powierzchni ziemi, Sprawozdanie z posiedzenia Kom. Geogr. PAU, 34.
 • Ormicki W., 1933, Die Kartoffelwirtschaft in Südwest-Polen, Wiadomości Geograficzne, 6-7, s. 69-71.
 • Ormicki W., 1934a, Die wichtigsten Anbauarten in den polnischen Westkarpaten, Wiadomości Geograficzne, 5-9, s. 67-70.
 • Ormicki W., 1934b, Rozmieszczenie ludności wiejskiej i lokalizacja przemysłu w Polskich Karpatach Zachodnich, Wiadomości Geograficzne, 5-9, s. 70-71.
 • Ormicki W., 1937a, Rola geografii rolniczej w planowaniu obrony państwa, Nauka a obrona państwa, Kraków, s. 72-93.
 • Ormicki W., 1937b, Sprawa reformy rolnej na Śląsku, Ruch Prawn., Ekonom, i Socjolog., 4, Poznań, s. 3-15.
 • Prochownik A., 1962, Rozdrobnienie gospodarstw a emigracja ze wsi. Studium wsi Piotrkowice Wielkie w pow. proszowickim, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, 10, Kraków, s. 159-174.
 • Prochownik A., 1964, Powiat proszowicki. Ziemia i ludzie, [w:] Ziemia proszowicka, WAG.
 • Prochownik A., 1965, Przemiany struktury osadniczo-agrarnej wsi powiatu proszowickiego od polowy XIX w. do 1960 roku (na wybranych przykładach), Dokumentacja Geograficzna, Warszawa.
 • Prochownik A., 1971,Z problematyki urbanizacji wsi podkrakowskiej (wsie powiatu krakowskiego), Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, 40, Kraków, s. 248-259.
 • Prochownik A., 1975, Rozdrobnienie gruntów w rolnictwie indywidualnym Polski. Struktura przestrzenna rolnictwa, Biuletyn Informacyjny IG PAN, 3, Warszawa.
 • Sawicki L., 1911, Wędrówki pasterskie w Karpatach. I Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk., Warszawa.
 • Sawicki L., 1919a, Szałaśnictwo na Śląsku Cieszyńskim, Mat. Antrop.-Archeol. i Etnogr., 14, 3, Kraków.
 • Sawicki L., 1919b, Szałaśnictwo na Wołoszczyźnie Morawskiej, Mat. Antrop.-Archeol. i Etnogr., 14, 3, Kraków.
 • Sawicki L., 1919c, Szałaśnictwo w górach Żywieckich, Mat. Antrop.-Archeol. i Etnogr., 14, 3, Kraków.
 • U1iszak R., 1995, Główne problemy produkcyjne i ekologiczne rolnictwa Unii Europejskiej, Geografia w Szkole, 3.
 • U1iszak R., 1998, Przemiany w poziomie intensywności rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1975-1993, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Geograficzne, 17, 198, Kraków.
 • Uliszak R., 2000a, Polskie rolnictwo w drodze do Unii Europejskiej, Geografia w Szkole, 4.
 • Uliszak R., 2000b, Poziom wykształcenia ludności rolniczej w gminach Polski południowo-wschodniej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP, Prace Geograficzne, 18, 209, Kraków.
 • Uliszak R., 2001, Problemy przestrzennego i strukturalnego rozwoju rolnictwa Polski Południowej w świetle doświadczeń krajów Europy Zachodniej. Praca doktorska, AP, Kraków.
 • Werwicki A.,Guzik Cz., 1971, Struktura przestrzenna Tarnowa i otaczających go stref malejącej urbanizacji, Przegląd Geograficzny, 43, 1-2, s. 37-59.
 • Wrzosek A., 1971, Zagadnienia użytkowania przestrzeni kraju w okresie perspektywicznym, Biul. KPZK PAN, 66, s. 7-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429896

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.