PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 117--131
Tytuł artykułu

Geografia rolnictwa w poznańskim ośrodku uniwersyteckim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pierwsze prace z geografii rolnictwa w ośrodku poznańskim, podobnie jak w całej Polsce, pojawiły się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Badania te nie miały jeszcze charakteru, który pozwalałby na jednoznaczne zaliczenie ich do geografii rolnictwa, jako dyscypliny naukowej w dzisiejszym rozumieniu. Problemy rolnictwa były przedmiotem zainteresowań geografów, ale prowadzone w tym zakresie badania nie miały charakteru wyłączności. Jeśli je podejmowano, to zawsze były swego rodzaju uzupełnieniem, bądź stanowiły margines badań, których celem było rozwiązanie różnych problemów fizyczno-i ekonomiczno-geograficznych. Geografię rolnictwa, jako samodzielną dyscyplinę naukową, uznano podczas Konferencji Geografów w Osiecznej w 1955 r. Konferencja ta, a zwłaszcza jej efekty były przełomowe dla rozwoju polskiej geografii. Geografia rolnictwa (od początku rozwoju), jako dyscyplina nauko-wa, w porównaniu z innymi naukami geograficznymi, nie cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy. W poszczególnych ośrodkach uniwersyteckich byli to pojedynczy specjaliści, którzy często nie mieli możliwości skupienia wokół siebie osób zainteresowanych problemami rolnictwa.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Barciński F., 1931, Geografia gospodarcza województwa kieleckiego, Kielecki Wy-dział Wojewódzki, Poznań, ss. 220.
 • Barciński F., 1935, Wstęp do nauki geografii gospodarczej, Koło Naukowe Towarzystw Studentów Wyższej Szkoły Handlowej, Poznań, ss. 91.
 • Barciński F., 1946, Geografia gospodarcza ogólna. Streszczenie wykładów z 1945 r, Komitet Studentów AH, Szczecin, ss. 156.
 • Barciński F., 1953, Człowiek zmienia oblicze ziemi, Wiedza Powszechna, Warszawa, ss. 184.
 • Chojnicki Z., 1970, Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa, Biuletyn KPZK, 61, s. 7-41.
 • Głębocki B., 1961, Produkcja roślinna i zwierzęca, [w:] F. Barciński, B. Krygowski, S. Zajchowska (red.), Województwo zielonogórskie - monografia geograficzno-gospodarcza, Instytut Zachodni, Poznań, s. 312-402.
 • Głębocki B., 1965, Rolnictwo, [w:] F. Barciński, B. Krygowski, S. Zajchowska (red.), Województwo koszalińskie - monografia geograficzno-gospodarcza, Instytut Zachodni, Poznań, s. 261-369.
 • Głębocki B., 1970, Struktura przestrzenno-ekonomiczna województwa szczecińskiego, PTPN, Poznań, ss. 220.
 • Głębocki B., 1973, Rolnictwo województwa zielonogórskiego - struktura przestrzenna, PWRiL, Warszawa, ss. 198.
 • Głębocki B., 1974, Naturalne warunki rozwoju rolnictwa, [w:] K. Berliński i K. Szuflita (red.), Produkcja roślinna woj. koszalińskiego, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, s. 7-27.
 • Głębocki B., 1979a, Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnic-twa, Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań, ss. 149.
 • Głębocki B., 1979b, Typologia rolnictwa woj. kaliskiego, [w:] Z. Chojnicki (red.), Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań, s. 123-130.
 • Głębocki B., 1985a, Delimitacja i analiza struktur typologicznych rolnictwa województwa poznańskiego, [w:] T. Czyż (red.), Metody badań struktury regionalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 80-99.
 • Głębocki B., 1985b, Problemy rozwoju rolnictwa województwa konińskiego, [w:] Człowiek i środowisko w świetle nauk przyrodniczych i społecznych na przykładzie Wielkopolski. Materiały z sympozjum naukowego, Sprawozdania PTPN, 102, Poznań, s. 60-85.
 • Głębocki B., 1986, Rolnictwo, [w:] R. Domański, S. Kozarski (red.), Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze, PWN, Poznań, s. 291-364.
 • Głębocki B., 1988, Analiza związków kanonicznych w badaniach geograficzno-rolniczych, [w:] T. Czyż (red.), Problemy metodologiczne analizy przestrzennej w geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 105-118.
 • Głębocki B., 1989, Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa w otoczeniu II elektro-wni jądrowej " Warta", [w:] E. Biderman (red.), Energetyka jądrowa - człowiek - środowisko, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 243-257.
 • Głębocki B., 1992, Organizacja przestrzenna rolnictwa indywidualnego w gminie Wolsztyn, Zeszyty IGiPZ PAN, 9, Warszawa, s. 5-33.
 • Głębocki B., 1994, Rolnictwo w okresie transformacji - wybrane problemy, [w:] B. Głębocki (red.), Miasto i Gmina Stary Sącz w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Stary Sącz, s. 57-100.
 • Głębocki B. (red.), 1998a, Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Głębocki B., 1998b, Przemiany struktury agrarnej polskiego rolnictwa w latach 1990-1996, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 9-73.
 • Głębocki B., 1998c, Rolnictwo, [w:] H. Rogacki (red.), Miasto i Gmina Skoczów. Społeczeństwo i gospodarka w okresie przemian, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 59-112.
 • Głębocki B., 1998d, Zmiany w strukturze agrarnej województwa poznańskiego w latach 1988-1997, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Wieś i rolnictwo Wielkopolski - przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymanie własnej tożsamości czy poszukiwanie innych rozwiązań. Materiały konferencji naukowej, 1, AR, Poznań, s. 19-40.
 • Głębocki B., 2000a, Changes in the agrarian structure of Polish agriculture in the years 1990-1996, [w:] B. Głębocki (red.), Poland 's agrarian structure in the period of political and economic transformation, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-74.
 • Głębocki B, 2000b, Poziom rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich Wielkopolski, [w:] A. Stasiak (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 110, Warszawa, s. 205-217.
 • Głębocki B., 2000c, Typy rolnictwa Polski, [w:] J. Parysek, H. Rogacki (red.), Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku, Poznań, s. 7-25.
 • Głębocki B" 2001, Produkcja rolnicza, [w:] H. Rogacki (red.), Śrem. Przestrzeń społeczno-gospodarcza gminy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 79-114.
 • Głębocki B., 2002, Struktura własności użytków rolnych w Polsce po 11 latach trans-formacji gospodarki, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 425-450.
 • Głębocki B., 2003, Zmiany stosunków własnościowych a możliwości rozwoju obszarów wiejskich w latach 1990-2002, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.). Współczesne prze-kształcenia i przyszłość polskiej wsi, PTG, IGiGP UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 71-98.
 • Głębocki B.,Jędryczka (Kacprzak) E., 1998, Kierunki restrukturyzacji rolnic-twa województwa gorzowskiego, [w:] J. Parysek i B. Gruchman (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego, Koncepcje rozwoju, 3, Poznań, s. 46-136.
 • Głębocki B., Roszczewski P.. 1979, Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, [w:] S. Zajchowska (red.), Województwo kaliskie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 224-317.
 • Jędryczka (Kacprzak) E., 1998, Restrukturyzacja byłego KPGR w Manieczkach, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 413-433.
 • Jędryczka (Kacprzak) E., Kaczmarek U., Kołodziejczak A., 1994, Warunki gospodarowania w rolnictwie gminy Stary Sącz w świetle badań ankietowych indywidualnych gospodarstw rolnych, [w:] B. Głębocki (red.), Miasto i gmina Stary Sącz w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Stary Sącz, s. 101-119.
 • Jędryczka (Kacprzak) E., Kołodziejczak A., 1998, Warunki gospodarowania w rolnictwie gminy Skoczów w świetle badań ankietowych indywidualnych gospodarstw rolnych, [w:] H. Rogacki (red.), Miasto i Gmina Skoczów. Społeczeństwo i gospodarka w okresie przemian, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113-136.
 • Jurek J., 1991, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, UAM, Poznań, ss. 136.
 • Kacprzak (Jędryczka) E.,2002,Zmianyprzestrzenno-organizacyjnesadownictwa w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 214.
 • Kaczmarek T., 1998, Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 75-101.
 • Kaczmarek U., 1998, Rozwój ubóstwa ipatologii społecznych na obszarach wiejskich województwa szczecińskiego, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 335-351.
 • Kaczmarek U., 1999, Społeczne skutki restrukturyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych w województwie szczecińskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 150.
 • Kaczmarek U., Kaczmarek T., 1998, Problemy przekształceń własnościowych rolnictwa w Polsce i Wschodnich Niemczech, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 447-458.
 • Kamiński Z., 1982, Przestrzenna dyfuzja innowacji rolniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 115.
 • Kołodziejczak A., 1998, Restrukturyzacja byłego kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Naramowice, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 435-446.
 • Kołodziejczak A., 2001, Warunki gospodarowania w rolnictwie gminy Śrem w świetle badań ankietowych indywidualnych gospodarstw rolnych, [w:] H. Rogacki (red.), Śrem. Przestrzeń społeczno-gospodarcza gminy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 114-127.
 • Kołodziejczak A., 2002, Struktura przestrzenna upraw i produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian społeczno-gospodarczych w latach 1988-1993, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, ss. 172.
 • Kołodziejczak A., 2003, Rola rolnictwa w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 57-66.
 • Mackiewicz B., 2004, Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i pow. poznańskim w latach 1995-2000, UAM, Poznań.
 • Nowakowski S., 1929, Środowisko geograficzne, wytwórczość roślinna, [w:] Geografia gospodarcza Polski Zachodniej, 1, Wydawnictwo Magistratu St. Miasta Poznania, Poznań, ss. 436.
 • Nowakowski S., 1930, Wytwórczość zwierzęca, przemysł rolny, [w:] Geografia gospodarcza Polski Zachodniej, 2, Wydawnictwo Magistratu St. Miasta Poznania, Poznań, ss. 403.
 • Polna M., 2003a, Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 195.
 • Polna M., 2003b, Zmiany w zalesieniu prywatnych gruntów rolnych w Polsce, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia ¡przyszłość polskiej wsi, PTG, IGiGP UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 163-175.
 • Stryjakiewicz T., 1988, Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 235.
 • Świderski A., 2002, Obrót nieruchomościami gruntowymi w wybranych gminach województwa wielkopolskiego, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne prze-kształcenia i przyszłość polskiej wsi, PTG, IGiGP UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 191-206.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.