PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 133--148
Tytuł artykułu

Badania naukowe z zakresu geografii rolnictwa w ośrodku lubelskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początki badań z zakresu geografii rolnictwa w lubelskim ośrodku naukowym sięgają lat międzywojennych i mają związek z działalnością naukową niektórych profesorów i wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz funkcjonującej w ramach tego Uniwersytetu Katedry Geografii Gospodarczej, którą w latach 1929-1939 kierował W. Krzyżanowski. Dorobek publikacyjny z tego okresu jest jednak skromny i został już, przy innej okazji, omówiony przez R. Jeduta (1994c). Rozwój badań geograficzno-rolniczych po II wojnie światowej związany jest zaś przede wszystkim z nowo powstałym ośrodkiem geograficznym w ramach utworzonego wówczas (1944) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w tym szczególnie z Katedrą Geografii Ekonomicznej (obecnie Zakładem), której początki działalności sięgają 1949 r. Dorobek tego właśnie ośrodka zostanie poniżej pokrótce omówiony.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Antoszek J., 1982a, Podmiejskie strefy upraw warzyw gruntowych w Polsce. Metody-czne próby ich określenia i oceny, Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1980, IGiPZ PAN. Warszawa, s. 55-58.
 • Antoszek J., 1982b, Regionalizm uprawy warzyw gruntowych w Polsce na podstawie metody koncentracji, Czasopismo Geograficzne, 53, 2, Wrocław, s. 179-186.
 • Antoszek J., 1984a, Metodyczne próby określenia podmiejskich stref upraw warzyw gruntowych w Polsce, Annales UMCS, B, 39, 16, s. 315-330.
 • Antoszek J., 1984b, Próby metodyczne przestrzennej charakterystyki uprawy warzyw gruntowych w Polsce, Biuletyn LTN, Geografia, 26, 1-2, Lublin, s. 63-67.
 • Antoszek J., 1987, Uprawa warzyw gruntowych na rolniczym obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1978-1984, Czasopismo Geograficzne, 68, 1, Wrocław, s. 57-66.
 • Antoszek J., 199la, Rolnicze użytkowanie ziemi na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Wiadomości Statystyczne, 4, GUS, Warszawa, s. 24-26.
 • Antoszek J., 1991 b, Koncentracja uprawy truskawek w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 9, GUS, Warszawa, s. 33-35.
 • Antoszek J., 1992b, Uprawa warzyw gruntowych w województwie lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 8, GUS, Warszawa, s. 22-24.
 • Antoszek J., 1993a, Przemiany rolnictwa obszarów chronionych na przykładzie Pojezierza Łęczyńsko-Wlodawskiego, [w:] M. Śmigielska, J. Falkowski (red.), Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych. Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Kielce, s. 13-15.
 • Antoszek J., 1993b, Zmiany wybranych struktur rolniczych w województwie lubelskim, [w:] J. Falkowski (red.), Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich), Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Łódź, s. 140-145.
 • Antoszek J., 1993c, Produkcja roślinna i zwierzęca w województwie lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 10, GUS, Warszawa, s. 32-34.
 • Antoszek J., 1993d, Użytkowanie terenów wolnych w miastach wojewódzka lubelskiego, Czasopismo Geograficzne, 64, 3-4, Wrocław, s. 317-327.
 • Antoszek J., 1994a, Niektóre problemy restrukturyzacji państwowych gospodarstw rolnych w makroregionie środkowowschodnim, [w:] J. Falkowski (red.), Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych. Materiały XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Koszalin, s. 202-211.
 • Antoszek J., 1994b, Zróżnicowanie strukturalne i przestrzenne rolnictwa województwa lubelskiego, Annales UMCS, B, 49, 19, s. 268-285.
 • Antoszek J., 1995, Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich regionu zamojskiego, [w:] J. Falkowski, M. Kluba (red.), Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski. Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, s. 7-14.
 • Antoszek J., 1997, Przemiany strukturalne rolnictwa w makroregionie środkowowschodnim, [w:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Wystąpienia 46 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia, s. 265-266.
 • Antoszek J., 1998a, Struktura ludności wiejskiej w świetle przemian społeczno-gospodarczych wsi, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Materiały 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 239-240.
 • Antoszek J., 1998b, Przemiany rolnictwa w warunkach rozwoju zrównoważonego (w aspekcie badań strukturalnych), [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Materiały 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 336-337.
 • Antoszek J., 1998c, Gospodarka na obszarach wiejskich Lubelszczyzny w warunkach integracji Polski z Unią Europejską (na przykładzie wybranych gmin), [w:] R. Sasimowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich (strategia eko-rozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). Materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno - Rolniczego, Białystok-Toruń, s. 29-33.
 • Antoszek J., 2000, Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego), [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. Materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin, s. 8-16.
 • Antoszek J., 2002, Koncepcja zrównoważonego rozwoju i możliwości jej wdrożenia na obszarach wiejskich Lubelszczyzny (w świetle badań ankietowych), Annales UMCS, B, 57, s. 193-210.
 • Antoszek J., Jedut R., 1990, Rolnictwo i rekreacja a problemy ekologiczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego ze szczególnym uwzględnieniem okolic jeziora Piaseczno, [w:] Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego. Materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, UMCS, Lublin, s. 81-89.
 • Antoszek J., Jedut R., Swić H., 1990, Problematyka geograficzno-rolnicza środkowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] R. Jedut (red.), Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, Lublin, s. 90-134.
 • Antoszek J., Sobczyk W., 1992, Intensywność rolnictwa w województwie lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 7, GUS, Warszawa, s. 23-25.
 • Antoszek J., Sobczyk W., 2002, Bariery dostępu do edukacji młodzieży wiejskiej Zamojszczyzny w aspekcie aktywizacji gospodarczej regionu, [w:] Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 95-105.
 • Antoszek J., Swić H., 1983, Zróżnicowanie przestrzenne przemysłu owocowo-warzywnego w Polsce, Annales UMCS, B, 38, 13, s. 243-258.
 • Barwińska L., 1972, Rozmieszczenie ludności rolniczej, [w:] Województwo lubelskie. Rejonizacja produkcji rolniczej, 2, WRN, Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Lublin, s. 160-168.
 • Barwińska L., 1973, Sytuacja demograficzna wsi lubelskiej na tle Polski 1960-1970, WUS, Lublin, ss. 30.
 • Berger J., Maksymiuk A., 1977, Uprawa manioku na świecie, Czasopismo Geograficzne, 48, 3, s. 289-298.
 • Burlikowska I., 1973, Problem wody dla wsi Działów Grabowieckich, Przegląd Geograficzny, 43, 3, s. 373-379.
 • Burlikowska I., 1974, Zaopatrzenie w wodę wsi województwa lubelskiego, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 99.
 • Burlikowska I., 1995, Znaczenie płytkich wód podziemnych w pokryciu potrzeb wodnych wsi centralnej części Wyżyny Lubelskiej, [w:] Człowiek i środowisko. Materiały 44 Zjazdu PTG, Toruń, s. 85-89.
 • Ernst J., 1964, Alcuni metodi per la regionalizzazione geoeconomica, [w:] Conferenza tenuta presso la Facolta di Economia e Commercio deli 'Universita di Roma, s. 10.
 • Ernst J., 1966, Niektóre metody określania regionów geograficzno-rolniczych, Annales UMCS, B, 21, Lublin, s. 1-26.
 • Ernst J., 1967, Regioni geoagricole e metodi per la loro delimitazione, Annali delia Facolta di Economia e Commercio dell'Universita degli Studi di Bari, 22, Cacucci Edi-tore, Bari, ss. 29.
 • Ernst J., 1969a, Dynamika zmian struktury głównych upraw w Europie w latach 1935-1963, Czasopismo Geograficzne, 48, 1, Wrocław, s. 27-43.
 • Ernst J., 1969b, Dynamika zmian produkcji rolnej i hodowlanej na tle przyrostu ludności na świecie, Annales UMCS, B, 24, 5, s. 196-220.
 • Ernst J., 1971, La dinamica delia produzione agricola e deU'allevaniento nel ąuadro degli sviluppi demografici mondiali, Estratto dal Nitiziario di Geografia Economica, Numero speciale, Scritti in onore di Ferdinando Milone, Roma, s. 17-31.
 • Ernst J., 1974, Wzrost produkcji i zużycia nawozów mineralnych na świecie w latach 1961-1970, Annales UMCS, B, 29, s. 3-21.
 • Flaga M., 2002, Zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po 1989 r., Annales UMCS, B, 57, s. 211-133.
 • Flaga M., Wesołowska M., 2002, Warunki kształcenia dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 83-93.
 • Górz B., Jedut R., 2000a, Podstawy rozwoju obszarów wiejskich w strefie przygranicznej polsko-ukraińskiej, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. Materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin, s. 112-124.
 • Gurba S., 1982, Zastosowanie metody kropkowej do mapy użytkowania ziemi w Polsce, Polski Przegląd Kartograficzny, 32, 1, s. 19-25.
 • Jedut R., 1964, Próba regionalizacji głównych form użytkowania ziemi w woj. lubelskim metodą "względnego uprzywilejowania", Annales UMCS, B, 19, s. 213-241.
 • J e d u t R., 1970, Problemy porządkowania i podziału jednostek terytorialnych przy użyciu zespołu metod taksonomicznych, Annales UMCS, B, 25, s. 177-222.
 • J e d u t R., 1971 a, Próba regionalizacji geograficzno-rolniczej na przykładzie województwa lubelskiego, Dokumentacja Geograficzna, 6, s. 99-107.
 • Jedut R., 197 lb, Regiony produkcji rolniczej województwa lubelskiego, Annales UMCS, B, 26, s. 349-390.
 • Jedut R., 1973a, Metodyczne aspekty regionalizacji na przykładzie produkcji roślinnej, Annales UMCS, B, 28, s. 243-286*
 • Jedut R., 1973b, Zmiany koncentracji ludności w województwie lubelskim w latach 1960-1970, Biuletyn LTN, Geografia, 15, 1, s. 79-85.
 • Jedut R., 1974, Zmiany koncentracji ludności w województwie kieleckim w latach 1960-1970, Biuletyn LTN, Geografia, 16, 1, s. 61-69.
 • Jedut R., 1977a, Współczesne zmiany rozmieszczenia ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim, Czasopismo Geograficzne, 48, 2, s. 143-162.
 • Jedut R., 1977b, Geografia rolnictwa, [w:] D. Zinkiewicz (red.), Materiały pomocnicze z geografii dla nauczycieli przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego, Lub-lin, s. 134-144.
 • Jedut R., 1981, Zróżnicowanie poziomu intensywności rolnictwa w środkowo-wschód-nim makroregionie planowania. Biuletyn LTN, Geografia, 23, 1/2, s. 105-113.
 • Jedut R., 1983, Instrukcja sporządzania szczegółowej mapy użytkowania ziemi oraz infrastruktury technicznej i społecznej na terenach podmiejskich, INoZ UMCS, Lublin, ss. 17 + 10 map.
 • Jedut R., 1984a, Problemy rolnictwa i użytkowania ziemi na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, [w:] Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Obrady plenarne i sekcyjne, 1, Lublin, s. 167-172.
 • Jedut R., 1984b, Przemiany w rejonie Milejowa pod wpływem zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego, [w:] Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wycieczki naukowe, 2, Lublin, s. 55-61.
 • Jedut R., 1984c, Sadownictwo lubelskiego rejonu Nadwiślańskiego, [w:] Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wycieczki naukowe, 2, Lublin, s. 102-108.
 • Jedut R., 1984d, Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego w Zagłobie [w:] Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wycieczki naukowe, 2, Lublin, s. 109-113.
 • Jedut R., 1985a, Rolnictwo Lubelskiego Zagłębia Węglowego w regionalnych planach przestrzennego zagospodarowania (zamierzenia a realizacja), [w:] II Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Wrocław, s. 105-119.
 • Jedut R., 1985b, Integracja przestrzenna rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie ZPOW w regionie lubelskim, [w:] Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Opole-Warszawa, s. 42-44.
 • Jedut R., 1985c, Baza surowcowa Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Milejowie, Czasopismo Geograficzne, 56, 3/4, s. 379-388.
 • Jedut R., 1987a, Relacje między przyrostem ludności a produkcją żywności, Czasopismo Geograficzne, 58, 2, s. 191-210. Jedut R., 1987b, Problemy planowania i rozwoju rolnictwa w regionach uprzemysławianych na przykładzie Lubelskiego Zagłębia Węgłowego (LZW), [w:] Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, Sosnowiec, s. 39-41.
 • Jedut R., 1987c, Ocena racjonalności wykorzystania warunków przyrodniczych i ekonomicznych oraz wskazania możliwości poprawy struktury i organizacji przestrzeni w różnych siedliskach społeczno-gospodarczo-przestrzennych na przykładzie LZW, [w:] Urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Sprawozdanie z realizacji I etapu badań Resortowego Programu Badawczego Nr 21, Komunikaty Raporty Opracowania, IPiUTW AR, Wrocław, s. 171-174.
 • Jedut R" 1988a, Zróżnicowanie poziomu, struktury i tendencji w spożyciu białka, Czasopismo Geograficzne, 59, 1, s. 31-50.
 • Jedut R., 1988b, Problemy wyżywienia ludności świata, Wieś Współczesna, 5 (375), s. 100-107.
 • Jedut R., 1989a, Geografia produktów spożywczych świata - tłuszcze, Czasopismo Geograficzne, 60, 1, s. 43-63.
 • Jedut R" 1989b, Nowe tendencje w rolnictwie światowym, Wieś Współczesna, 33, 12 (394), s. 109-117.
 • Jedut R., 1989c, Ocena racjonalności wykorzystania warunków przyrodniczych i ekonomicznych oraz wskazania możliwości poprawy struktury i organizacji przestrzeni w różnych siedliskach społeczno-gospodarczo-przestrzennych na przykładzie LZW, [w:] Urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Sprawozdanie z II etapu badań (1988-1989) RPBR Nr 21, Komunikaty Raporty Opracowania, IPiUTW AR, Wrocław, s. 381-387.
 • Jedut R., 1990a, Zarys rozwoju rolnictwa środkowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] R. Jedut (red.), Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin, s. 64-73.
 • Jedut R., 1990b, Rolnicze zagospodarowanie obszarów torfowiskowych na przykładzie torfowiska "Krowie Bagno ", [w:] R. Jedut (red.), Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin, s. 74-80.
 • Jedut R., 199 la, Ocena racjonalności wykorzystania warunków przyrodniczych i ekonomicznych oraz wskazania możliwości poprawy struktury i organizacji przestrzeni w różnych warunkach społeczno-gospodarczo-przestrzennych na przykładzie, [w:] Sprawozdanie z badań wykonanych w latach ¡986-1990, Komunikaty Raporty Opracowania, IPiUTW AR, Wrocław, s. 460-466.
 • Jedut R., 199lb, Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju rolnictwa Lubelskiego Zagłębia Węglowego, [w:] Rolnicze rejony problemowe RPBR Nr 21, Komunikaty Raporty Opracowania, IPiUTW AR, Wrocław, s. 115-139.
 • Jedut R., 199Je, Zróżnicowanie i tendencje w zakresie wyżywienia ludności świata. Czasopismo Geograficzne, 62, 3, s. 203-219.
 • Jedut R" 1992a, Współczesne problemy transportu rolniczego w warunkach polskich, [w:] K. Warakomska (red.), Współczesne problemy geografii komunikacji. Materiały konferencji naukowej, Lublin, s. 52-65.
 • Jedut R., 1992b, Integracja przestrzenna rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie ZPOW w regionie lubelskim, Annales UMCS, B, 44/45, s. 239-261.
 • Jedut R" 1992c, Zróżnicowanie struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Biuletyn LTN, Geografia, 32, 1/2, Lublin, s. 17-23.
 • Jedut R., 1992d, Zróżnicowanie struktury agrarnej obszaru Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Biuletyn LTN, Geografia, 32, 1/2, Lublin, s. 9-15.
 • Jedut R., 1993a, Relacja gospodarstwo rolne a środowisko w regionie Polesia Lubelskiego, [w:] S. Radwan (red.), Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych w obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej, Krasne, s. 96-97.
 • Jedut R., 1993b, Wybrane problemy i uwarunkowania lokalizacji rolnictwa ekologicznego w Polsce, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych. Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Kielce, s. 47-55.
 • Jedut R., 1994a, Podstawowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w makroregionie środkowowschodnim, Annales UMCS, B, 47, s. 245-270.
 • Jedut R., 1994b, Struktura agrarna obszarów przygranicznych Polski środkowowschodniej, Annales UMCS, B, 49, s. 255-265.
 • Jedut R., 1994c, Początki geografii w lubelskim ośrodku naukowym - Katolicki Uniwersytet Lubelski 1923-1949, Przegląd Geograficzny, 66, 3-4, s. 407-419.
 • Jedut R., 1994d, Gospodarka rolna na obszarach torfowiskowych Polesia (na przy-kładzie Krowiego Bagna), [w:] Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy, Lublin, s. 162-163.
 • Jedut R., 1994e, Geograficzne aspekty restrukturyzacji PGR wschodniej Polski, [w:] Restrukturyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych. Materiały XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Koszalin, s. 186-201.
 • Jedut R., 1995a, Uwarunkowania lokalizacji rolnictwa ekologicznego w Polsce, [w:] Kompleksowy program wdrażania produkcji żywności metodami naturalnymi, Końskowola, s. 11-23.
 • Jedut R., 1995b, Przekształcenia obszarów Polski wschodniej w następstwie zmian systemowych, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski. Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, s. 95-100.
 • Jedut R., 1997a, Gospodarstwa ekologiczne Mazowsza, [w:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Wystąpienia 46 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia, s. 255-258.
 • Jedut R., 1997b, Obiekty zabytkowe Mazowsza (przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa), [w:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Wystąpienia 46 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia, s. 258-261.
 • Jedut R., 1998a, Rolnictwo ekologiczne, 1995, [w:] Przemiany struktury rolnictwa. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK, Warszaw, plansza 81.12.
 • Jedut R., 1998b, Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Bariery i perspektywy rozwoju, Przegląd Geograficzny, 69, 3-4, s. 239-260.
 • Jedut R., 1998c, Rolnictwo europejskie, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 694-708.
 • Jedut R., 1998d, Szanse polskiego ogrodnictwa w warunkach integracji z Unią Europejską, [w:] H. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). Materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Białystok-Toruń, s. 114-124.
 • Jedut R., 1998e, Regionalne kierunki przekształceń własnościowych rolnictwa na przykładzie woj. chełmskiego i zamojskiego, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań, s. 255-282.
 • Jedut R. 2000, Historic monuments taken over by the Treasury 's Agricultural Property Agency, [w:] B. Głębocki (red.), Poland's agrarian structure in the period of political and economic transformation, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 101-142.
 • Jedut R., Sobczyk W., 1982, Przewodnik do ćwiczeń z geografii rolnictwa, Zakład Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin, ss. 89.
 • Jedut R" Swić H., 1991c, Problemy aktywizacji gospodarczej strefy nadbużańskiej, CUP, ss. 16.
 • Kaszewski B.M., 1995, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym na Lubelszczyżnie, [w:] J. Kołodziej, R. Turski (red.), Gleby i klimat Lubelszczyzny. Materiały z konferencji naukowej, LTN, Lublin, s. 141-151.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., 2002, Charakterystyka zaopatrzenia wsi w wodę w województwie lubelskim, Annales UMCS, B, 57, s. 235-256.
 • Kozy sa J., 1978, Stan i rozwój rolnictwa w europejskich krajach RWPG, Czasopismo Geograficzne, 49, 1, s. 553-564.
 • Michna E., 1975, Z badań nad klimatem woj. rzeszowskiego w świetle potrzeb rolnic-twa, turystyki i wypoczynku, Prawnicze, administracyjne i ekonomiczne studia wyższe w Rzeszowie, UMCS, Filia w Rzeszowie, s. 215-234.
 • Paczos S., 1988, Wybrane zagadnienia z klimatu wschodniej części Polskich Karpat w aspekcie potrzeb rolnictwa, Zeszyty Naukowe, 158, Rolnictwo, 27, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, s. 51-60.
 • Pu1ikowski M., 2002, Rola funduszy pomocowych w procesie aktywizacji obszarów wiejskich Lubelszczyzny, Annales UMCS, B, 57, s. 273-289.
 • Sobczyk W., 1977, Próba metodycznego ujęcia zależności między produkcją roślinną a warunkami naturalnymi na przykładzie Polski, Biuletyn LTN, Geografia, 1,19, Lub-lin, s. 41-44.
 • Sobczyk W., 1997, Zróżnicowanie warunków życia ludności wiejskiej w województwie lubelskim, [w:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Wystąpienia 46 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia, s. 215-216.
 • Sobczyk W., 2002, Zmiany struktury upraw województwa lubelskiego w początkowym okresie transformacji, Annales UMCS, B, 57, 16, s. 291-309.
 • Sobczyk W., Swić H., 1989, Problemy nowego rolnictwa chińskiego, Czasopismo Geograficzne, 60, 2, s. 201-204.
 • Szyszko Z., 1976, Próby metodyczne oceny powierzchni paszowej dla hodowli bydła na przykładzie Polski, Annales UMCS, B, 30/31, s. 269-285.
 • Swić H., 1977, Ocena obecnego stanu i dotychczasowego rozwoju rolnictwa w LZW, Biuletyn LTN, Geografia, 19, 1, Lublin, s. 45-48.
 • Swić H., 1990, Zastosowanie współczynnika specjalizacji do badania zróżnicowania regionalnego upraw roślin przemysłowych, Wiadomości Statystyczne, 12, GUS, Warszawa, s. 18-19.
 • Swić H., 1992, Przestrzenne zróżnicowanie upraw roślin przemysłowych w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 5, GUS, Warszawa, s. 16-19.
 • Swić H., 1992a, Zróżnicowanie przestrzenne i strukturalne upraw roślin przemysłowych w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 63, 1, s. 51-65.
 • Swić H., 1992b, Rejonizacja uprawy pszenżyta w Polsce, Annales UMCS, B, 47, s. 215-227.
 • Uhorczak F., 1951, Mapa użytkowania ziemi 1:300000, [1] Wody, [2] Łąki i pastwi-ska, [3] Lasy, [4] Osadnictwo, [5] Łąki i pastwiska+lasy, [6] Wody+ląki i pastwiska, [7] Wody+lasy, [8] Wody+osadnictwo, [9] Osadnictwo+lasy, [10] Osadnictwo+ląki i pastwiska, [11] Wody+lasy+osadnictwo, [12] Wody+lasy+osadnictwo+łąki i pastwiska, [w:] Atlas regionalny Lubelskiego, PTG, Warszawa.
 • Uhorczak F., 1955, Łąki i pastwiska (użytki zielone) 1:2 000 000, [w:] Atlas Polski, 4, CUGiK, PPWK, Warszawa.
 • Uhorczak F., 1956, Polska. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1000000, [1] Wody, [2] Łąki i pastwiska, [3] Lasy, [4] Ziemia orna, [5] Osadnictwo, IG PAN, Warszawa.
 • Uhorczak F., 1957, Polska. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1000000, [1] Wody, [2] Łąki i pastwiska, [3] Lasy, [4] Ziemia orna, [5] Osadnictwo, [6] Wody+ląki i pastwiska, [7] Wody+lasy, [8] Wody+ziemia orna, [9] Wody+osadnictwo, [10] Łąki i pastwiska+lasy, [11] Łąki i pastwiska+ziemia orna. [12] Łąki i pastwiska+osadnic-two, [13] Lasy+ziemia orna, [14] Lasy+osadnictwo, [15] Ziemia orna+osadnictwo, [16] Wody+ląki i pastwiska+lasy, [17] Wody+lasy+ziemia orna, [18] Wody+la-sy+ziemia orna+osadnictwo, [19] Wody+ląki i pastwiska+lasy+ziemia orna, [20] Wody+ląki pastwiska+lasy+ziemia orna, [21] Ziemia orna + pozostałe elementy razem, CUGiK, PPWK, Warszawa.
 • Uhorczak F., 1963, Użytkowanie ziemi, w wielkich regionach geograficznych [Tabl. IV], Rolnictwo I [Tabl. V], Rolnictwo II [Tabl. VI], [w:] Geografia powszechna, 2, PWN, Warszawa.
 • Uhorczak F., 1969, Polska. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1 000000, Prace Geograficzne, 17, IG PAN, 17, Warszawa, ss. 31.
 • Uhorczak F., J. Kozłowski, 1960, Międzynarodowa mapa użytkowania ziemi 1:1000000, 34, Kraków NM, IG PAN, Warszawa.
 • Uhorczak F., Szczepanik T., 1963, Charakterystyka gospodarcza Polesia Lubelskiego, [w:] T. Wilgat (red.), Polesie Lubelskie. Materiały sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 89-137.
 • Wojtanowicz J., 2002, Geneza i wiek krajobrazów kulturowych Europy, [w:] A.T. Jankowski, U. Myga-Piątek, G. Jankowski (red.), Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 13-19.
 • Wojtanowicz J., 2003, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju krajobrazów rolniczych Europy, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geo-graficznych. Studia teoretyczne i regionalne, PTG Oddz. we Wrocławiu, IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 253-260.
 • Zinkiewicz W., 1969, Warunki klimatyczne i bioklimatyczne na obszarze Lubelszczyzny dla celów gospodarczych, Biuletyn LTN, Geografia, 9, Lublin, s. 49-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429916

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.