PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 149--166
Tytuł artykułu

Charakterystyka dorobku z zakresu geografii rolnictwa w ośrodku śląskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dorobek z zakresu geografii rolnictwa śląskiego ośrodka naukowego jest stosunkowo niewielki, głównie z uwagi na krótki jego okres działalności. Poza tym przemysłowy charakter regionu oraz procesy urbanizacji obszarów wiejskich sprawiły, że rolnictwo nie było przedmiotem większego zainteresowania bada-czy. Z drugiej strony odmienne warunki rozwojowe rolnictwa stanowiły interesujący, pod względem poznawczym oraz pod względem osiąganych wyników, przedmiot rozważań. Stąd dorobek określony wymiarem regionalnym obejmuje również niektóre opracowania wykonane w innych ośrodkach naukowych.(fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bączkowska H., 1959, Inwentaryzacja drobiu na terenie GOP. Wskazówki dla hodowców stosujących klatki do intensywnego chowu kur, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 31, s. 59-74.
 • Boratyński K., 1958, Wykorzystanie nieczystości miejskich (osadów kanalizacyjnych i śmieci) dla celów nawozowych w produkcji warzyw i w ogrodnictwie, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 17, s. 145-164.
 • Bujwid J., 1959, Chów bydła na terenie GOP z uwzględnieniem rozwoju chowu względnie hodowli tegoż bydła, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 31, s. 9-18.
 • Bujwid J., 1961, Stan obecny i perspektywy rozwoju chowu i hodowli bydła rogatego na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 50, s. 5-27.
 • Busek B., Dominik A., 1988, Transfer ziemi rolniczej na inne cele użytkowania w województwie katowickim, [w:] Rolnictwo w aglomeracji wielkoprzemysłowej Górnego Śląska. Materiały konferencyjne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Wydział Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Mikołowie, Katowice, s. 140-157.
 • Czerniak A., 1979, Niektóre problemy intensyfikacji produkcji rolnej na Górnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 108, Nauki Społeczno-Ekonomiczne, 14, s. 105-123.
 • Dominik A., 1973, Bilans użytkowania powierzchni terenu w województwie katowickim, Zeszyty Naukowe WSE, 2, Katowice, s. 161-182.
 • Dominik A., 1982, Przemysłowo-urbanistyczne uwarunkowania gospodarki terenami w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, ss. 230.
 • Dubel K., Wrona A., 1984, Zagospodarowanie parków wiejskich w województwie katowickim, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, s. 81-105.
 • Duś E., 1978, Rolnicze użytkowanie ziemi we wschodniej części miasta Dąbrowa Górnicza, Geographia, Studia et Dissertationes, 2, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 88-106.
 • D u ś E., 1982, Procesy urbanizacyjne w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia, Studia et Dissertationes, 6, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 145-162.
 • Duś E., 1987, Żywicielska funkcja ogrodów działkowych, [w:] Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, Sosnowiec, s. 37-38.
 • Duś E., 1988, Ogrody działkowe w użytkowaniu i funkcjonowaniu przestrzeni Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986-1987, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 83-86.
 • Duś E., 1990, Ogrodnictwo działkowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia, Studia et Dissertationes, 14, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 93-117.
 • Duś E., 1992, Użytkowanie ogrodów działkowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia, Studia et Dissertationes, 16, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 135-148.
 • Duś E., 1993, Tendencje zmian w rolniczym użytkowaniu ogrodów działkowych w świetle zagrożeń ekologicznych, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych. Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Kielce, s. 35-41.
 • Duś E., 1998, Przestrzenne zróżnicowanie przemian w rolnictwie województwa katowickiego, [w:] B. Głęboki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 235-254.
 • Duś E., 1998a, Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie katowickim, Geographia, Studia et Dissertationes, 22, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 78-94.
 • Duś E., 1999, Rolnictwo, [w:] Studium wiedzy o regionie śląskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1755, Katowice, s. 161-193.
 • Duś E., 2001, Ograniczenia i możliwości rozwoju rolnictwa w województwie śląskim, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 185-194.
 • Duś E., 2001 a, Problemy rozwoju obszarów wiejskich w okresie przemian ustrojowych w Polsce, [w:] Zmeny geografickeho prostredi v pohranićnich oblastech hornoslezskeho a ostravskeho regionu. Sbornik referatu z ćesko-polske konference, Ostravskä Univerzita, Ostrava, s. 115-120.
 • Duś E., 2001b, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa śląskiego, Studia nad regionem śląskim, 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1972, Katowice, s. 11-42.
 • Duś E., 2002, Infrastruktura społeczna na przykładzie wybranych wsi południowej Polski, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, s. 107-118.
 • Duś E., 2005, Pozarolniczo działalność produkcyjna na obszarach wiejskich, [w:] E. Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 95-103
 • Duś E., Kłosowski F., Szajnowska-Wysocka A.,Tkocz M., 1997, Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1622, Katowice, ss. 152.
 • Duś E., Szajnowska A.Z., 1980, Baza surowcowa dla przemysłu wełnianego w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 4, s. 453-457.
 • Duś E., Tkocz M., 1995, Wybrane problemy i możliwości zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa katowickiego, [w:] Materiały XII Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, s. 37-45.
 • Duś E., Tkocz M.,1996, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie katowickim, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały XIII Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk, s. 35-43.
 • Duś E., Tkocz M., 2000, Wyposażenie wsi w infrastrukturą w świetle uwarunkowań historycznych, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim. Materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin, s. 66-72.
 • Duś E., Tkocz M., 2003, Przemiany funkcjonalne gmin wiejskich aglomeracji górnośląskiej, Geographia, Studia et Dissertationes, 26, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 126-146.
 • Fierla W., 1978, Poziom przeciętnych kwalifikacji zawodowych rolników w województwie częstochowskim, Prace Komisji Naukowych PAN Oddz. w Katowicach, 3, s. 111-116.
 • Filipowicz J., Mazur Z., 1959, Zagadnienia zdrowotności i względy estetyczne przy rolniczym wykorzystaniu wód ściekowych, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 30, s. 77-92.
 • Gołębiowski J., 1964, Reforma rolna na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Zaranie Śląskie, 2, s. 206-226.
 • Grzywocz J., 1967, Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarstw rolnych chłopów-robotników w województwie katowickim, Biuletyn ŚIN, 78, Katowice, ss. 115.
 • Grzywocz J., 1971, Zaopatrzenie województwa katowickiego w produkty żywnościowe w latach 1961-1980, Zeszyty Naukowe ŚIN, 41, ss. 184.
 • Jałowiecki B., 1970, Wpływ uprzemysłowienia i procesów urbanizacji na obszary wiejskie województwa katowickiego, [w:] J. Kantyka (red.), Wieś województwa katowickiego w XXV-leciu PRL, Zeszyty Naukowe ŚIN, 28, s. 21-35.
 • Januszewski J.,Szajnowska A.Z., 1980, Elementy podstaw przyrodniczych rolnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice, ss. 121.
 • Jasieński W., 1971, Warunki bytowe ludności rolniczej w województwie katowickim, Studia nad Ekonomiką Regionu, 2, s. 269-282.
 • Jasieński W., Sznura S., 1975, Rolnictwo w Rybnickim Okręgu Węglowym i jego przemiany strukturalne, [w:] S. Żmuda (red.), Z badań nad Rybnickim Okręgiem Węglowym, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 39-53.
 • Kańtoch F.,Sznura S.,Zarzycki Z., 1962, Przemiany struktury agrarnej na Górnym Śląsku, Wyd. Śląsk, Katowice, ss. 88.
 • Kamiński Z., 1977, System terenów rekreacyjnych w rejonach o dominacji rolnictwa (na przykładzie regionu górnośląskiego), Miasto, 3-4, s. 15-19.
 • Kamiński Z.J., 1985, Problematyka kulturowa obszarów wiejskich w planowaniu przestrzennym, Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury, 4, s. 18-23.
 • Kamiński Z.J., 1991, Gospodarka przestrzenna i modernizacja polskiej wsi (cele modernizacji), Komisja Urbanistyki i Architektury PAN Oddz. w Katowicach, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, ss. 139.
 • Kamiński Z.J., 1995, Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich, [w:] Z. J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 29-40.
 • Karweta S., 1978, Wpływ emisji metali ciężkich na rośliny i ich siedliska, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 206, s. 96-113.
 • Kłosowski F., Runge J., 2002, Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999), Biuletyn Geograficzny, 1, UMK, Toruń, s. 77-86.
 • Kołczak T., 1989, Skażenie metalami ciężkimi pasz roślinnych i produktów zwierzęcych w rejonie strefy ochronnej KM \"Huta Katowice\", Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, s. 91-112.
 • Krawczyk S., 1977, Wieś w aglomeracji katowickiej i jej infrastruktura w świetle zmian administracyjnych, Studia nad Ekonomiką Regionu, 9, s. 343-362.
 • Krawczyk S., 1982, Przeobrażenia i kwalifikacje ludności wiejskiej województwa częstochowskiego na tle makroregionu południowego, Studia nad Ekonomiką Regionu, 12, s. 195-225.
 • Kucharski R., 1988, Profilaktyka ekologiczna terenów przemysłowych w aspekcie zmniejszenia narażenia człowieka, Instytut Ochrony Środowiska, Prace habilitacyjne i doktorskie, Wyd. Geologiczne, Warszawa, ss. 86.
 • Kucharski R., Marchwiska E., 1988, Narażenie konsumentów roślin jadalnych i paszowych w województwie katowickim, [w:] Rolnictwo w aglomeracji wielkoprzemysłowej Górnego Śląska. Materiały konferencyjne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Wydział Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Mikołowie, Katowice, s. 65-85.
 • Kucharski R., Marchwiska E., Karpińska B., 1986, Skażenie gleb uprawnych na terenie województwa katowickiego, [w:] E. Konstantynowicz (red.), Problemy ochrony środowiska i zasobów naturalnych w województwie katowickim, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddz. Górnośląski, Sosnowiec, s. 68-76.
 • Langhamer L. 1969, Przekształcenia struktury użytków i dewastacyjne przemiany gleb jako skutek industrializacji obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Pamiętnik Puławski, 38, s. 23-71.
 • Langhamer L., 1982, Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. Województwo częstochowskie, IUNiG, Puławy, ss. 65.
 • Langhamer L., 1988, Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. Województwo bielskie, IUNiG, Puławy, ss. 75.
 • Langhamer L., 1990, Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. Województwo katowickie, IUNiG, Puławy, ss. 81.
 • Lazar J., 1962, Gleby województwa katowickiego. Możliwości ich ulepszania i inne czynniki produkcji roślinnej (klimat, budowa geologiczna itp.) oraz ogólne podstawy gospodarki rolnej i leśnej i rejonizacji produkcji rolnej i leśnej, PWRiL, Warszawa, ss. 304.
 • Lubkowski Z., 1959, Stan i analiza produkcji roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 32, s. 7-52.
 • Lubkowski Z., 1961, Stan i analiza produkcji roślinnej Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 43, s. 5-53.
 • Lubkowski Z., 1961 a, Stan obecny i analiza produkcji roślinnej Rybnickiego Okręgu Węglowego, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 48, s. 5-44.
 • Łucka M., Sznura S., 1959, Pracownicze ogrody działkowe w GOP. Stan istniejący i założenia rozwojowe, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 32, s. 53-95.
 • Łucka M., Sznura S., 1961, Pracownicze ogrody działkowe w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 43, s. 55-82.
 • Łucka M., Sznura S., 196la, Pracownicze ogrody działkowe w Rybnickim Okręgu Węglowym, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 48, s. 45-60.
 • Łucka M., Sznura S., 196lb, Sadownictwo i warzywnictwo w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 43, s. 83-144.
 • Majerski S., 1962, Stacje cieplne kombinatów szklarniowych ogrzewanych ciepłem odlotowym, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 58, s. 41-102.
 • Malina R., T k oc z J., 1993, Potrzeby scaleń gruntów w Polsce, [w:] Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 5-12.
 • Marchwińska E., Kucharski R., 1983, Zawartość mikroelementów w wybranych gatunkach warzyw w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 242, s. 659-665.
 • Mazur Z., 1964, Możliwości rolniczego wykorzystania ścieków na terenie Górno-śląskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn Zakładu Badań Naukowych GOP PAN, 3, s. 83-98.
 • Mazur Z., Borys J., 1962, Doświadczenia i obserwacje nad rolniczym wykorzystaniem ścieków i osadów miasta Gliwic w latach 1958-1959, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 53, s. 9-32.
 • Michalkiewicz S. (red.), 1982, Wieś i rolnictwo pod wpływem industrializacji w XIX i XX wieku na Górnym Śląsku i w okręgu ostrowskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 496, Katowice, ss. 178.
 • Mierzwiński S., 1962, Doświadczalne szklarnie dla badania systemów ogrzewania i mikroklimatu, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 58, s. 112-155.
 • Mierzwiński S., Wilgusiewicz W., 1958, Możliwości budowy obiektów ogrodnictwa szklarniowego w GOP w oparciu o tanią energię cieplną zakładów przemysłowych, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 18, s. 61-82.
 • Ocetkiewicz J., 1959, Stan drobnego inwentarza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 29, s. 7-75.
 • Ocetkiewicz J., 1961, Inwentaryzacja drobnego żywego inwentarza ROW, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 50, s. 53-72.
 • Piesak Z., 1991, Zawartość ołowiu i kadmu w liściach buraków pastewnych w niektórych rejonach województwa katowickiego, Archiwum Ochrony Środowiska, 2, s. 111-116.
 • Piotrowska M., 1997, Wpływ zanieczyszczenia gleb na zawartość kadmu w roślinach uprawnych, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, s. 201-208.
 • Pietrucha J., 1970, Przemiany ekonomicznej struktury ludności wsi województwa katowickiego, [w:] J. Kantyka (red.), Wieś województwa katowickiego w XXV-leciu PRL, Zeszyty Naukowe ŚIN, 28, s. 36-52.
 • Pirożnik I., 1995, Rozwój funkcji uzdrowiskowych na obszarach wiejskich w podmiejskiej strefie Mińska, [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 187-193.
 • Problematyka rolnicza w katowickim środowisku naukowym, 1983, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 270, ss. 129.
 • Pukowska-Mitka M., 1995, Urbanizacja gminy Zebrzydowice pod wpływem KWK \"Morcinek\", [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 195-204.
 • Rajman J., Kłosowski F., 1989, Dostępność placówek kulturalnych dla mieszkańców wsi województwa katowickiego w 1987 roku, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 22, s. 105-119.
 • Raszeja-Tobjasz E., 1961, Rolnictwo Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Warunki rozwoju i kierunki produkcji rolniczej w GOP, PWRiL, Warszawa, ss. 164.
 • Rola H., 1987, Rolnictwo w województwie katowickim w latach 1945-1955, Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 17, s. 211-235.
 • Rostański A., 1997, Zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach z otoczenia niektórych emitorów zanieczyszczeń na Górnym Śląsku, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, s. 89-117.
 • Rosik-Dulewska C., Wrona A., Gronet J., 1999, Przekształcenia użytkowania gruntów na obszarach górniczych KWK Knurów i KWK Szczygłowice, Archiwum Ochrony Środowiska, 2, s. 89-117.
 • Runge J., 1990, Przeobrażenia demograficzno-społeczne gmin województwa katowickiego w latach 1977-1988, [w:] Sbornik referatu 7. Severomorawskeho Demografickeho Kolokvia, Olomouc, s. 84-91.
 • Runge J., 1993, Wybrane aspekty urbanizacji gmin województwa katowickiego, Geographia, Studia et Dissertationes, 17, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 88-99.
 • Sendobry T., 1980, Specyficzne cechy użytkowania ziemi w województwie katowickim, Studia nad Ekonomiką Regionu, 10, s. 298-313.
 • Serafin F., 1969, Rolnictwo w województwie katowickim w ćwierćwieczu Polski Ludo-wej (przemiany osiągnięcia), Zaranie Śląskie, 4, s. 575-595.
 • Serafin F., 1970, Przemiany gospodarczo-społeczne na wsi województwa katowickiego w pierwszych latach władzy ludowej, [w:] J. Kantyka (red.), Wieś województwa katowickiego w XXV-leciu PRL, Zeszyty Naukowe ŚIN, 28, s. 7-20.
 • Serafin F., 1977, Wieś śląska w latach międzywojennych, ŚIN, Katowice, ss. 462.
 • Stec J., 1959, Stan obecny i perspektywy rozwoju hodowli i produkcji trzody chlewnej w GOP, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 31, s. 19-58.
 • Stec J., 1961, Stan obecny i perspektywy rozwoju hodowli i produkcji trzody chlewnej w ROW, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 50, s. 29-52.
 • Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B\" 1990, Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce. Wyniki badań ankietowych - 1988, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, 1-4, ss. 2354.
 • Szajnowska A.Z., 1973, Próba zastosowania modelu Markowa do prognozowania własnościowego obrotu ziemią, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, 5, s. 249-260.
 • Szajnowska A.Z., 1975, Zagadnienia układu agrodemograficznego. Acta Univ. Wratisl., Prace Geograficzne, 237, s. 109-119.
 • Szajnowska A.Z., 1976, Charakterystyka systemu agrodemograficznego Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 135, Katowice, ss. 123.
 • Szajnowska A.Z., 1976a, Typologia agrosystemu na przykładzie Polski, Geographia, Studia et Dissertationes, 1, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 117-139.
 • Szalonek I., Warteresiewicz M., 1966, Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na niektóre rośliny warzywne, Biuletyn Zakładu Badań Naukowych GOP PAN, 8, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 75-84.
 • Szalonek I., Warteresiewicz M., 1979, Wpływ zanieczyszczenia powietrza na wzrost i plonowanie wybranych gatunków roślin w rejonie huty aluminium, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-A, s. 39-62.
 • Szczepańska J., 1995, Rekreacyjne funkcje wsi w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] ZJ. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 239-247.
 • Sznura S., 1958, Zaopatrzenie w warzywa ludności Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 18, s. 9-21.
 • Tkocz J., 1966, Geneza układu działek podmiejskiej głogóweckiej niwy użytków specjalnych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3, s. 535-538.
 • Tkocz J., 1971, Rolnicze użytkowanie ziemi w gromadzie Polska Cerekiew, Ziemia Kozielska, Studia i Materiały, 1, Opole, s. 151-214.
 • Tkocz J., 1972, Próba określenia cech agregatu rolniczego, Przegląd Geograficzny, 2, s. 289-298.
 • Tkocz J., 1973, Zastosowanie typów generalnych rozłogów w typologii rolnictwa, Przegląd Geograficzny, 45, 3, s. 631-635.
 • Tkocz J., 1995, Statystyczna charakterystyka wsi i miast województwa toruńskiego w 1988 roku, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1522, Katowice, ss. 69.
 • Tkocz J. 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1734, Katowice, ss. 455.
 • Tobjasz J., 1961, Rolnictwo obrzeża miasta Tychy (problemy geograficzno-ekonomiczne), Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 62, s. 5-142.
 • Tobjasz J., 1963, Rolnictwo okręgu przemysłowego. Problemy struktury przestrzennej i typologii rolnictwa na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, 5, Warszawa, ss. 193.
 • Tomaszewska E., 1978, Problemy gospodarki rolniczej w Zespole Jurajskiego Parku Krajobrazowego, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN Oddz. w Krakowie, 22, s. 265-267.
 • Warteresiewicz M., 1978, Wpływ dwutlenku siarki na rośliny, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 206, s. 29-42.
 • Warteresiewicz M., 1979, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki na wybrane gatunki roślin w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Archiwum Ochrony Środowiska, 1, s. 95-114.
 • Wierzbicki J., 1958, Możliwości i sposoby użytkowania ścieków w rolnictwie i ogrodnictwie GOP, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 17, s. 13-36.
 • Wierzbicki J., 1959, Możliwości wykorzystania ścieków w stawach rybnych na tere-nie GOP, Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP, 30, s. 43-51.
 • Wrona A., 1975, Główne kierunki przeobrażeń użytkowania ziemi w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Problemy Postępu Technicznego, 2, s. 22-27.
 • Wrona A., 1976, Zmiany w strukturze użytkowania ziemi w zachodniej części w Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Wpływ czynników antropogenicznych na gleby i rośliny. Materiały na naukową sesję jubileuszową Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, s. 121-134.
 • Wrona A., 1977a, Zmiany użytkowania ziemi w zachodniej części w Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Archiwum Ochrony Środowiska, 2, s. 107-130.
 • Wrona A., 1977b, Wpływ uprzemysłowienia na zmiany rolniczo-leśnego użytkowania ziemi w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, Problemy Postępu Technicznego, 3, s. 16-22.
 • Wrona A., 1979, Przyczyny dewastacji użytków zielonych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 5, s. 133-136.
 • Wrona A., 1980, Wpływ przemysłu na leśne użytkowanie ziemi w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Sylwan, 6, s. 35-42.
 • Wrona A., 1981, Ochrona gruntów rolnych województwa katowickiego, Problemy Postępu Technicznego, 5, s. 20-24.
 • Wrona A., 1990, Zmiany w przyrodniczym użytkowaniu gruntów we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 5, s. 57-82.
 • Wrona A., 1994, Zastosowanie metod teledetekcyjnych do oceny stanu i zmian użytkowania gruntów miasta Zabrza, Archiwum Ochrony Środowiska, 1-2, s. 129-146.
 • Wrona A., 1996, Grunty zdewastowane w dzielnicy przemysłowo-skladowej Gliwice -Ligota Zabrska, Archiwum Ochrony Środowiska, 1-2, s. 109-132.
 • Wrona A., 1997, Zmiany struktury przyrodniczego użytkowania ziemi wybranych miast aglomeracji górnośląskiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 1, s. 140-147.
 • Wrona A., 1999, Dynamika zmian użytkowania ziemi miasta Zabrza w latach 1973-1996, Przyroda i Człowiek, 9, s. 199-225.
 • Wrona A., Gołubowicz J., 1998, Główne problemy zagospodarowania gruntów zdewastowanych w województwie katowickim, Biuletyn Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 1, s. 168-176.
 • Wrona A., Gronet R., Gołubowicz J., 1997, Wykorzystanie metod teledetekcyjnych do oceny stanu technicznego i sposobu zagospodarowania zwału odpadów górniczych, Archiwum Ochrony Środowiska, 1-2, s. 69-83.
 • Wrona A., Patrzałek A., Warteresiewicz M., 1992, Degradacja powierzchni ziemi Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i kierunek jej przeciwdziałania, Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych, 401, s. 301-309.
 • Wrona A., Skorczyński J., Biesek M., 1986, Użytkowanie gruntów w Opolskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Materiały i Studia Opolskie, 58, s. 127-159.
 • Zaborowska M., 1964, Niektóre problemy zatrudnienia w gospodarstwach ogrodniczych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn Zakładu Badań Naukowych GOP PAN, 3, Wrocław, s. 99-120.
 • Zieliński H., 1967, Charakterystyka rozwoju rolnictwa w województwie katowickim, Biuletyn 79, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, ss. 176.
 • Zieliński H., 1970, Kierunki intensyfikacji i rozwoju rolnictwa w województwie kato-wickim, Wyd. Śląsk, Katowice, ss. 179.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.