PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 167--181
Tytuł artykułu

Dorobek naukowy ośrodka słupsko-koszalińskiego z zakresu geografii rolnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania z zakresu geografii rolnictwa na Pomorzu Środkowym prowadzili w przeszłości i prowadzą aktualnie przedstawiciele środowisk akademickich, instytucji planistycznych i towarzystw naukowych. Stosunkowo najszerzej problematyka badawcza z zakresu geografii rolnictwa, podobnie jak i z pozostałych dyscyplin geografii społeczno-ekonomicznej podejmowana jest w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, a także Politechnice Koszalińskiej.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna
Bibliografia
 • Bański J., Rydz E. (red.), 2002, Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, ss. 203.
 • Błażejewska M., 2002, Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w procesie integracji z Unią Europejską, Koszalińskie Studia i Materiały, 4, s. 115-125.
 • Bojar A., Fij ałko wska E., S uszy ński A., Szał a S., 1980, Rolnictwo w makroregionie północnym, Koszalińskie Studia i Materiały, 4, s. 5-23.
 • Brożek L., Suszyński A., 1998a, Przekształcenia w rolnictwie koszalińskim i ich skutki społeczno-ekonomiczne, [w:] Restrukturyzacja gospodarki czynnikiem aktywizacji regionalnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu, 3, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 119-130.
 • Brożek L., Suszyński A., 1998b, Rola Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w restrukturyzacji gospodarki rolnej Pomorza Środkowego, [w:] A. Suszyński, L. Brożek (red.), Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 79-87.
 • Brożek L., Suszyński A., 1999a, Przekształcenia własnościowe a poziom bezrobocia na obszarach wiejskich byłego województwa koszalińskiego w latach 1989-1997, Polityka Gospodarcza, 2, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 17-28.
 • Brożek L., Suszyński A., 1999b, Wybrane problemy aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich byłego województwa koszalińskiego, Zeszyty Naukowe Zachodnio-pomorskiej Szkoły Businessu, 2, Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Instytut Kształcenia Managerów, Kołobrzeg, s. 5-12.
 • Brożek L., Suszyński A., 1999c, Problemy aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 97-110.
 • Brożek L., Suszyński A., 1999d, Przemiany strukturalne a poziom bezrobocia na obszarach wiejskich byłego województwa koszalińskiego, [w:] Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 41-52.
 • Brożek L., Suszyński A., 2000, Bariery i uwarunkowania przekształceń strukturalnych rolnictwa na obszarze byłego województwa koszalińskiego, [w:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Materiały konferencji naukowej, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 131-138.
 • Brożek L., Suszyński A., 2002, Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej u progu przystąpienia do Unii Europejskiej, [w:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR, Szczecin, s. 175-184.
 • Chmielewska B., 1974, Z badań nad uwarunkowaniami gospodarności koszalińskich rolników. Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 120-133.
 • Czapiewska G., 2000, Przemiany w rolnictwie na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Suchorzu, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, UMCS, Lublin, s. 59-65.
 • Czapiewska G., 2002, Przyszłość gospodarstw indywidualnych w perspektywie przy-stąpienia Polski do Unii Europejskiej w opinii mieszkańców gminy Trzebielino, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków-Nowy Sącz, s. 311-315.
 • Czapiewska G., 2003a, Aktywność zawodowa byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej subregionu słupskiego w świetle badań ankietowych, [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, UMCS, Lublin (w druku).
 • Czapiewska G., 2003b, Historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa uspołecznionego na Pomorzu Środkowym, Słupskie Prace Geograficzne, 1, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 51-67.
 • Czapiewska G., 2003c, Przeobrażenia wsi i rolnictwa w wybranych gminach subregionu słupskiego, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, PTG, IGiGP UJ, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 19-31.
 • Dowgiałło Z., 1964, Zarys rozwoju państwowych gospodarstw rolnych województwa koszalińskiego, Przegląd Zachodniopomorski, 3, s. 87-101.
 • Falkowski J., Jasiulewicz M. (red.), 1994, Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych (ze szczególnym uwzględnieniem woj. koszalińskiego i woj. słupskiego). Materiały konferencyjne XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, PTG, Instytut Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin, s. 255.
 • Falkowski J., Rydz E. (red.), 1996, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnokrajowego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG, WSP, Słupsk, s. 296.
 • Gołębiowska U., 1996, Reformy wspólnotowej polityki rolnej i ich wpływ na kierunki restrukturyzacji rolnictwa środkowopomorskiego wobec wyzwań przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] M. Jasiulewicz, B. Polak (red.), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, PK, Koszalin, s. 61-70.
 • Gołębiowska U., 2002, Poziom i kierunki inwestowania w polskim rolnictwie w latach 1996-2000, Roczniki Naukowe SERiA, 4,4, Warszawa-Bydgoszcz, s. 26-30.
 • Gołębiowska U., 2003, Wyniki ekonomiczne gospodarstw (powyżej 50 ha) w województwie zachodniopomorskim, Roczniki Naukowe SERiA, 5, 1, Warszawa-Poznań-Koszalin, s. 58-62.
 • Gołębiowska U., Denisowska L., Jagła A., Górnaś Z., 1997, Analiza rentowności wybranych gospodarstw rolnych w woj. koszalińskim w 1996 r., [w:] M. Jasiulewicz, B. Polak (red.), Polityka regionalna a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, PK, Koszalin, s. 131-144.
 • Gospodarowicz D., 1978, Wpływ miast na rozmieszczenie areału państwowej gospodarki rolnej na terenie Pomorza Środkowego, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 58-67.
 • Gospodarowicz D., 1980, Osadnictwo rolnicze a gospodarka wielkoobszarowa województwa koszalińskiego w latach 1950-1977, Dokumentacja Geograficzna, 2, s. 8-23.
 • Jasiulewicz M., 1981, Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 127-145.
 • Jasiulewicz M., 1983, Budownictwo i inwestycje na obszarach wiejskich, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, s. 64-79.
 • Jasiulewicz M., 1987, Procesy migracji z obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego na przykładzie województwa koszalińskiego, [w:] Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do miast, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności. Ekspertyza, PAN, Warszawa, s. 289-318.
 • Jasiulewicz M., 1988, Struktura agrarna wsi w wybranych gminach województwa koszalińskiego, Koszalińskie Studia i Materiały, 1-2, s. 18-54.
 • Jasiulewicz M., 1994, Proces restrukturyzacji PGR w województwie koszalińskim, [w:] J. Falkowski, M. Jasiulewicz (red.), Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych. Materiały konferencyjne XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, PTG, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, s. 81-92.
 • Jasiulewicz M., 1995a, Migracje ludności a problem bezrobocia na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego w latach 1988-1994, [w:] J. Falkowski, M. Kluba (red.), Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski. Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, UMK, Toruń, s. 81-89.
 • Jasiulewicz M., 1995b, Problem przekształceń własnościowych i strukturalnych rolnictwa wielkoobszarowego na Pomorzu Zachodnim, [w:] K. Dobrzański, M. Jasiulewicz, A. Suszyński (red.), Problemy zarządzania w okresie transformacji gospodarczej, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, s. 49-56.
 • Jasiulewicz M., 1996, Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały XIII Ogólnokrajowego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG, WSP, Słupsk, s. 97-109.
 • Jasiulewicz M., 1997, Restrukturyzacja obszarów wiejskich warunkiem rozwoju wielofunkcyjnego, [w:] M. Jasiulewicz, B. Polak (red.), Polityka regionalna a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 103-120.
 • Jasiulewicz M., 1998a, Przekształcenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego podstawą nowego ładu przestrzennego, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski. Strategia ekorozwoju u> warunkach integracji z Unią Europejską, PTG, UMK w Toruniu, Politechnika Białostocka, Toruń-Białystok, s. 104-113.
 • Jasiulewicz M., 1998b, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej w okresie zmian systemowych, Politechnika Koszalińska, Koszalin, ss. 278.
 • Jasiulewicz M., 1998c, Zmiana poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w latach 1988-1996, [w:] Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 45-62.
 • Jasiulewicz M., 1999a, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, ss. 183.
 • Jasiulewicz M., 1999b, Zmiany w strukturze władania i użytkowania gruntów w województwach koszalińskim i słupskim, [w:] S. Paszkowski (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Roczniki Akademii Rolniczej, 308, Rolnictwo, 53, 1, Poznań, s. 223-246.
 • Jasiulewicz M., 2000a, Bariery i szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. Materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, UMCS, PTG, Lublin, s. 142-149.
 • Jasiulewicz M., 2000b, Możliwości rozwoju wielofunkcyjnego Pomorza Środkowego, [w:] A. Stasiak (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 110, Warszawa, s. 257-278.
 • Jasiulewicz M., 2001 a, Przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich i rolnictwa Pomorza Zachodniego w aspekcie integracji z Unią Europejską, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3, 2, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 99-103.
 • Jasiulewicz M., 2001 b, Restrukturierung der Wirtschaft in der Region Westpommern hinsichtlich der Integration mit der Europäischen Union, [w:] Projektzusammenarbeiten in einen vereinten Europa, Politechnika Koszalińska, Bildung Wirtschaft Technik, Land Brandenburg, s. 151-158.
 • Jasiulewicz M., 2001c, Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi Pomorza Środkowego w kontekście integracji z Unią Europejską, Rocznik Koszaliński, 29, s. 159-182.
 • Jasiulewicz M., 2001 d, Przemiany strukturalne rolnictwa województwa zachodnio-pomorskiego w kontekście integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, 7, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 65-82.
 • Jasiulewicz M., Fijałkowska E., 2003, Możliwości rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego poprzez wykorzystanie upraw roślin energetycznych, [w:] Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin, s. 607-620.
 • Jasiulewicz M., Kudelska I., Szulc H., 1983a, Zmiany ludnościowe obszarów wiejskich, [w:] H. Szulc (red.), Przemiany osadnictwa województwa koszalińskiego w latach 1945-1980, KON-B, Koszalin, s. 75-117.
 • Jasiulewicz M., Kudelska I., Szulc H., 1983b, Zmiany struktur władania ziemią, [w:] H. Szulc (red.), Przemiany osadnictwa województwa koszalińskiego w latach 1945-1980, KON-B, Koszalin, s. 118-146.
 • Jasiulewicz M., Pliszka M., Rydz E., 1990, Kształtowanie się struktur demograficznych w wybranych gminach województwa koszalińskiego, [w. ] Migracje ludności województwa koszalińskiego, KON-B, SGPiS, Koszalin, s. 71-130.
 • Jasiulewicz M., Polak B. (red.), 1997, Polityka regionalna a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Materiały konferencyjne, Instytut Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Krupiński Z., Szała S., 1977, Specjalizacja gospodarstw indywidualnych, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 43-59.
 • Łach S., 1979a, Osadnictwo w gospodarstwach indywidualnych Pomorza Zachodniego w latach 1946-1950, Rocznik Koszaliński, KON-B, Koszalin, s. 102-120.
 • Łach S., 1979b, Rolnicza produkcja roślinna Pomorza Zachodniego. Materiały archiwalne, Koszalińskie Studia i Materiały, KON-B, Koszalin, s. 131-142.
 • Łach S., 1981, Osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne i grupowo-parcelacyjne na Po-morzu Zachodnim w latach 1946-1948, Rocznik Słupski, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne \"Pobrzeże\", Słupsk, s. 82-98.
 • Łach S., 1984, Nadawanie osadnikom na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1949 praw własności gospodarstw rolnych, Przegląd Zachodniopomorski, 3-4, s. 61-79.
 • Miklos S., 1975, Początki rozwoju Człuchowskiego Przedsiębiorstwa Rolniczo-Przemyslowego, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 145-156.
 • Miklos S., 1976a, Czynniki produkcji w przedsiębiorstwach gospodarki rolnej Pomorza Środkowego, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 44-62.
 • Miklos S., 1976b, Usługi mechanizacyjne kółek rolniczych w produkcji rolnej woj. Koszalińskiego, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, s. 55-68.
 • Miklos S., 1979, Wykorzystanie użytków rolnych do produkcji towarowej, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 29-38.
 • Miklos S., 1980, Czynniki postępu w produkcji zwierzęcej PGR na Pomorzu Środkowym, Koszalińskie Studia i Materiały, 4, s. 30-38.
 • Miklos S., 1982, Główne przyczyny obniżenia efektów produkcji rolniczej w województwie koszalińskim, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 78-88.
 • Miklos S., Szamrej R., 1984, Udział gospodarki państwowej w rolniczym użytkowaniu gruntów na Pomorzu Środkowym, Koszalińskie Studia i Materiały, 1-2, s. 17-25.
 • Około-Kułak S., 1980, Granice specjalizacji i koncentracji produkcji rolniczej na przykładzie Makroregionu Północnego, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 44-55.
 • Piotrowski Z., 1973, Perspektywy zmian społecznych w państwowych przedsiębiorstwa rolnych, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, s. 118-128.
 • Przemieniecki B., 1982, Oddziaływanie czynników przyrodniczych na rozwój produkcji zwierzęcej, Koszalińskie Studia i Materiały, 1-2, s. 88-96.
 • Raniszewski M., 1973, Przeobrażenia struktury własnościowej, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 94-116.
 • Rydz E., 1991, Wybrane problemy demograficzne, [w:] M. Jasiulewicz (red.), Wyludnianie się obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Projekt badawczy RBBP, IGiPZ PAN, Koszalin, s. 21-38.
 • Rydz E., 1994, Wybrane problemy bezrobocia na terenach wiejskich województwa słupskiego, [w:] Restrukturyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, s. 50-61.
 • Rydz E., 1995a, Główne problemy restrukturyzacji rolnictwa Pomorza Środkowego, [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski, s. 495-507.
 • Rydz E., 1995b, Przeobrażenia demograficzno-społeczne w okresie modernizacji wsi i rolnictwa na przykładzie województwa słupskiego, [w:] Szanse i bariery aktywizacji obszarów wiejskich Polski Północnej. Materiały konferencyjne, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ustka, s. 47-68.
 • Rydz E., 1995c, Regionalne aspekty restrukturyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych w Polsce na przykładzie Pomorza Środkowego, Geografia w Szkole, 3, s. 139-145.
 • Rydz E., 1996a, Kierunki rozwoju rolnictwa województwa słupskiego, [w:] W. Florek (red.), Przewodnik wycieczek 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk, s. 179-208.
 • Rydz E., 1996b, Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym woj. słupskiego w okresie transformacji gospodarczej, [w:] J. Falkowski, E. Rydz (red.), Wielofunkcyjna gospodarka wiejska (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), Słupsk, s. 235-245.
 • Rydz E., 1996c, Zmiany struktury agrarnej i ekonomicznej na Pomorzu Środkowym w latach 1990-1995, [w:] M. Jasiulewicz, B. Polak (red.), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 41-60.
 • Rydz E., 1997, Pomorze Środkowe na tle transformacji gospodarki kraju, [w:] M. Jasiulewicz, B. Polak (red.), Polityka regionalna a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 53-72.
 • Rydz E., 1998a, Podstawowe bariery przemian strukturalnych w rolnictwie na przy-kładach z północnej Polski. Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 111-129.
 • Rydz E., 1998b, Przemiany w strukturze obszarowej gospodarstw indywidualnych województw nadmorskich w latach 1988-1996, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia rozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Białystok-Toruń, s 239-251.
 • Rydz E., 1998c, Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w polskim rolnictwie (na przykładzie Pomorza Środkowego), Przegląd Regionalny, Toruń, s. 101-121.
 • Rydz E., 1998d, Wpływ uwarunkowań regionalnych na tempo i kierunki przekształceń własnościowych w rolnictwie. Materiały konferencyjne, 2, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 18-27.
 • Rydz E., 1999a, Die Rolle und Aufgaben der Agentur für Landeigentum des Staatsas-chatzes in den eigentums-strukturellen Umwandlungen der Landwirtschaft in Polen, [w:] Agenda 2000 und die Entwicklung der Landwirtschaft in einem vereinten Europa, Politechnika Koszalińska, Bildung Wirtschaft Technik, Land Brandenburg, Europa Zentrums Roctock, s. 127-146.
 • Rydz E., 1999b, Społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Pomorza Środkowego, [w:] R. Orłowski, Z. Zioło (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Zamość, s. 147-166.
 • Rydz E., 2000a, Kleine und mittlere Unternehmen der Subregion Słupsk unter dem Ge-sichtspunkt der Integration mit der EU. Die Einführung des Euro und Förder-möglichkeiten der Europäischen Union für die mittelständische Wirtschaft, Politechni-ka Koszalińska, s. 133-145.
 • Rydz E., 2000b, Społeczne następstwa restrukturyzacji rolnictwa uspołecznionego na przykładach z północnej Polski, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Zakład Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin, s. 268-276.
 • Rydz E., 2001, Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności wiejskiej na Pomorzu Środkowym w okresie zmian systemowych, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 13c, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 205-238.
 • Rydz E., 2002a, Bariery edukacyjne młodzieży wiejskiej, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 53-68.
 • Rydz E., 2002b, Wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich województwa pomorskiego na wybranych przykładach, [w:] E. Rydz. (red.), Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, PTG, IG PAP, Słupsk, s. 113-130.
 • Rydz E. (red.), 2002c, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, PTG, IG PAP, Słupsk.
 • Rydz E., 2003, Współczesne tendencje w rolnictwie strefy podmiejskiej na przykładzie gminy Słupsk i Kobylnica, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa^. 181-196.
 • Rydz E., Jażewicz I., 2001, Zastosowanie metody statystyki pierwszych cyfr do typologii gmin Polski Północnej, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 207-215.
 • Siwkowski L., 1975, Niektóre aspekty rozwoju sadownictwa na Pomorzu Środkowym, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 99-122.
 • Stachurski W., 1975, Inwestycje w rolnictwie Pomorza Środkowego, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 131-145.
 • Suszyński A., 1974, Badania nad nową formą przedsiębiorstwa rolniczo-przemysłowego, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 112-115.
 • Szał a S., 1965, Zagospodarowanie rolnicze Pomorza Zachodniego w latach 1945-1965, Przegląd Zachodniopomorski, 6, s. 110-135.
 • Szala S., 1973a, Koszalińskie rolnictwo, jego uwarunkowania i efekty, Koszalińskie Studia i Materiały, 2, s. 73-94.
 • Szała S., 1973b, Perspektywy rozwoju koszalińskiego rolnictwa, Koszalińskie Studia i Materiały, 4, s. 3-14.
 • Szała S., 1974, Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne koszalińskiego rolnictwa, Koszalińskie Studia i Materiały, 4, s. 121-156.
 • Szała S., 1976, Poziom chemizacji rolnictwa na Pomorzu Środkowym, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 26-40.
 • Świątkiewicz W., 1973, Poziom wiedzy fachowej koszalińskich rolników, Koszalińskie Studia i Materiały, 3, s. 26-40.
 • Swiekatowski M., 1973, Przepływy towarowe a specjalizacja przestrzenna w rolnictwie Polski Północno-Zachodniej. Praca doktorska.
 • Świekatowski M., 1982, Warunki naturalne i typy lasów w woj. słupskim, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 1, Słupsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429920

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.