PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 183--198
Tytuł artykułu

Rozwój studiów geograficzno-rolniczych w ośrodku kieleckim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dorobek geografii rolnictwa ośrodka kieleckiego, począwszy od lat 60. był inspirowany głównie przez niektóre instytucje regionalne, takie jak: Wojewódzka Rada Narodowa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki Urząd Statystyczny.(fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Akademia Świętokrzyska, Kielce
Bibliografia
 • Burek R., 1978, Próba określenia kierunków użytkowania gruntów ornych w województwie kieleckim w 1975 roku, Prace Geograficzne, Kielce, s. 234-246.
 • Burek R., 1981, Gminna sieć spichrzowa w rynkowej obsłudze rolnictwa województwa kieleckiego, Prace Geograficzne, Kielce, s. 189-197.
 • Burek R., 1984a, Infrastruktura gospodarcza a towarowość rolnictwa (na przykładzie woj. kieleckiego), Dokumentacja Geograficzna, 6, s. 1-82.
 • Burek R., 1984b, Wpływ przestrzennego zróżnicowania infrastruktury gospodarczej wsi na towarowość rolnictwa w województwie kieleckim, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, s. 112-113.
 • Burek R., 1984c, Przestrzenne uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej wsi w województwie kieleckim, Kieleckie Studia Geograficzne, 3, Kielce, s. 65-82.
 • Burek R., Koziej M., 1985, Kierunki rozwoju rolnictwa a melioracje rolne w środkowym biegu Nidy na odcinku od Motkowic do ujścia Mierzawy, Wydawnictwo NOT, Kielce.
 • Cabaj W., Ciupa T., 2001, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przyczyn i skutków powodzi na rolniczych terenach w Niecce Nidziańskiej, [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, IGiGP UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, s. 338-343.
 • Cebulska M. i in., 2002, Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001. Raport, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce, s. 209-212.
 • Cira-Szymkiewicz J., Nowak E., 1993a, Problemy rolnictwa w nowej sytuacji społeczno-ekonomiczne, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, Kielce, s. 134-135.
 • Cira-Szymkiewicz J., Nowak E., 1993b, Zalety rolnictwa ekologicznego na przykładzie gospodarstw niemieckich, [w:] M. Barcicki, J. Mityk, 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Streszczenia referatów, PTG Oddz. w Kielcach, WSP, Kielce, s. 110-113.
 • Ciupa T., 1997, Przekształcenia w rzeźbie lessowej, obszaru o silnej antropopresji rolniczej, wywołane jednym nawalnym opadem deszczu (Wyżyna Miechowska), [w:] Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Materiały sympozjum, Sosnowiec.
 • Ciupa T., 2002a, Wpływ roślinności na procesy fluwialne w zlewni zurbanizowanej i rolniczo-leśnej w strefie miejskiej Kielc, [w:] K. Klimek, K. Kocel (red.), Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji, Komisja Holocenu Komitetu Badań Czwarto-rzędu PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 31-36.
 • Ciupa T., 2002b, Zagrożenia dla środowiska związane z występowaniem opadów nawalnych na terenach lessowych Niecki Nidziańskiej i Gór Świętokrzyskich, Prace Instytutu Geografii, Akademia Świętokrzyska, 7, s. 269-280.
 • Janowski I., 1992, Eksperymentalne gospodarstwa rolne, [w:] Ekologiczne Podstawy Rolnictwa. Materiały z VI Konferencji Klubu Ekologii Krajobrazu PTG, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 105-110.
 • Janowski I. (red.), 2000, Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 1-241.
 • Janowski I., 2002, Uwarunkowania agroturystyki w Śladkowie Małym i Nagłowicach w woj. świętokrzyskim, [w:] W. Kamińska (red.), Gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 205-212.
 • Jóźwiak M., 1998a, Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich, [w:] Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Instytut Geografii WSP, Kielce, s. 50-53.
 • Jóźwiak M., 1998b, Zagrożenie erozją gleb w Górach Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 44, PAN, s. 35-46.
 • Jóźwiak M., 1999, Zagrożenie gleb erozją eoliczną w strefie ochronnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 46, PAN, s. 127-142.
 • Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2002, Rozwinięta koncepcja monitoringu ekosystemu rolno-leśnego regionu świętokrzyskiego, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 3, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 48-59.
 • Kamińska W. (red.), 2002, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii, Akademia Świętokrzyska, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, ss. 294.
 • Kiniorska I., 1998, Wybrane zagadnienia zagospodarowania stref ochronnych na obszarze województwa kieleckiego. Konferencja naukowa, KZZG PAN, IG WSP, Kielce, s. 58-59.
 • Kowalkowski A., i in., 1986, Album gleb Polski, PWN, Warszawa, ss. 165.
 • Kowalkowski A., 1988, Wiek i geneza gleb, [w:] Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 45-85.
 • Kowalkowski A., 1992, Warunki glebowe Gór Świętokrzyskich. Ekologiczne pod-stawy rolnictwa, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 43-64.
 • Kowalkowski A.,Brogowski Z., Kocoń J., 1992, Pokrywy stokowe i typy gleb w masywie Łysogór w Górach Świętokrzyskich. Gleby górskie, geneza, właściwości, zagrożenia. Materiały konferencji AR, Kraków, s. 42-43.
 • Kowalkowski A., Jóźwiak M., 2000, Zmiany w środowisku glebowym, [w:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Świętokrzyski Park Narodowy, s. 427-439.
 • Koziej M., 1979a, Ekonomiczno-społeczne i środowiskowe aspekty specjalizacji rolnictwa, Gospodarka planowa, 34, 3, s. 153-156.
 • Koziej M., 1979b, Kierunki rozwoju produkcji rolniczej w rejonach turystyczno-wypoczynkowych, Nowe Rolnictwo, 23, s. 4-5.
 • Koziej M., 1979c, Raport o stanie nauk rolniczych i perspektywach ich rozwoju w kieleckim ośrodku naukowym, [w:] Raporty i Opinie, PAN i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 95-125.
 • Koziej M., 1981, Podstawy i kierunki intensyfikacji rolnictwa na obszarach otulinowych parków narodowych na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Postępy Nauk Rolniczych, 28, 3, s. 135-148.
 • Koziej M., 1982a, Kierunki użytkowania ziemi i zasoby gospodarki rolnej w projektowanym Samsonowskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie, Rocznik Świętokrzyski, 10, s. 275-307.
 • Koziej M., 1982b, Rolnicze użytkowanie ziemi i kierunki rozwoju rolnictwa w Kieleckim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Rocznik Świętokrzyski, 10, s. 209-226.
 • Koziej M., 1984, Uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej w Górach Świętokrzyskich, Biuletyny ZOPiZN PAN, 1, s. 14-25.
 • Koziej M., 1985a, Rozwój rolnictwa w Górach Świętokrzyskich, [w:] Raporty i Opinie, PAN, Kraków, s. 41-42.
 • Koziej M., 1985b, Użytkowanie ziemi w regionie Gór Świętokrzyskich na przykładzie gminy Górno, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk, Kieleckie Studia Geograficzne, Rocznik Świętokrzyski, 10, s. 37-64.
 • Koziej M., 1986, Kierunki użytkowania ziemi i systemy produkcji rolnej w zlewni Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich, Studia Kieleckie, 3,43, s. 73-98.
 • Koziej M., 1988, Użytkowanie ziemi i gospodarka rolnicza w strefie ochronnej Święto-krzyskiego Parku Narodowego, Kieleckie Studia Geograficzne, 4, s. 159-173.
 • Koziej M., 1989a, Ekonomiczno-organizacyjne aspekty użytkowania ziemi w regionie świętokrzyskim, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 7, Kraków, s. 86-102.
 • Koziej M., 1989b, Kierunki użytkowania ziemi i intensyfikacji produkcji rolniczej w Górach Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 29, PAN, s. 165-184.
 • Koziej M., 1990, Rozwitie sielskowo choziajstwa w uslowijach okrużajuszczej sredy, Zeszyty Naukowe Instytutu Pedagogicznego Tarnopolu, Tarnopol, s. 92-94.
 • Koziej M., 199la, Kierunki przeobrażeń rolnictwa w warunkach wielofunkcyjnego regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 32, PAN, s. 109-116.
 • Koziej M., 1991 b, Produkcja rolnicza - środowisko przyrodnicze - jakość żywności, Aura, 1, s. 4-6.
 • Koziej M., 1991c, Rozwój rolnictwa a zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego i produkcji \"zdrowej żywności\", Studia Kieleckie, 2, s. 137-144.
 • Koziej M., 1992, Oddziaływanie rolnictwa na obszary chronione w regionie Świętokrzyskim, Kieleckie Studia Geograficzne, 5, s. 97-122.
 • Koziej M., 1993a, Kierunki rozwoju rolnictwa w regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 38, 1, Kraków, s. 261-272.
 • Koziej M., 1993b, Metody produkcji rolnej a zagrożenie środowiska przyrodniczego, [w:] M. Barcicki, J. Mityk (red.), 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Streszczenia referatów, PTG Oddz. w Kielcach, WSP, Kielce, s. 133-135.
 • Koziej M., 1993c, Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania rozwoju rolnictwa regionu świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów, s. 61-71.
 • Koziej M., 1995, Rozwój wsi i rolnictwa w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 295, Kraków, s. 231-238.
 • Koziej M., 1997, Charakterystyka i ocena prac naukowych dotyczących wsi, rolnictwa i organizacji gospodarstw górskich, Wiadomości Ziem Górskich, 5/9, s. 52-57.
 • Koziej M., 1998a, Przemiany w rozwoju wsi i rolnictwa na obszarach wielofunkcyjnych (na przykładzie regionu świętokrzyskiego), Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 55, Kraków, s. 355-361.
 • Koziej M., 1998b, Przemiany wsi i rolnictwa w regionie świętokrzyskim, [w:] Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny, Materiały konferencji, KZZG PAN, Instytut Geografii WSP, Kielce, s. 67-68.
 • Koziej M., 1998c, Rolnictwo w krajobrazie Gór Świętokrzyskich, [w:] Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny, Przewodnik do konferencji terenowej, Instytut Geografii WSP, Kielce, s. 45-48.
 • Koziej M., 1998d, Rozwój wsi i rolnictwa w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 41, Kraków, s. 34-45.
 • Koziej M., 1999a, Problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe WSH, Kielce, s. 59-65.
 • Koziej M., 1999b, Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa w regionie Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 45, PAN, s. 93-105.
 • Koziej M., Bednarski L., Neugebauer S., 2002, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 159-172.
 • Koziej M., Burek R., 1985, Kierunki rozwoju rolnictwa a melioracje rolne w środkowym biegu Nidy na odcinku od Motkowic do ujścia Mierzawy, Wydawnictwo NOT, Kielce.
 • Koziej M., Burek R., Śmigielska M., 1989, Rozwój rolnictwa a melioracje wodne środkowego Ponidzia, Studia Kieleckie, 1/61, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 123-131.
 • Koziej M., Januszko K., 1982, Poziom intensywności i systemy produkcji rolniczej w Kieleckim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Rocznik Świętokrzyski, 10, s. 227-253.
 • Koziej M., Jan uszko K., 1991, Rolnictwo a ochrona środowiska przyrodniczego w strefie ochronnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Studia Kieleckie, 2, s. 41-66.
 • Koziej M., Januszko K., Siudowska U., 1980, Systemy i rodzaje rolniczego użytkowania ziemi oraz intensywność rolnictwa w otulinie Świętokrzyskiego Parku Naukowego, Studia Kieleckie, 1, s. 25-42.
 • Koziej M., Kiniorska I., 1998, Problematyka zagospodarowania stref ochronnych na przykładzie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, [w:] Wydawnictwo Zwarte z 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 34-35.
 • Koziej M., Kiniorska I., 2000, Współczesna gospodarka w otulinie ŚPN, [w:] Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn - Kraków, s. 501-510.
 • Koziej M., Palka E., 1995, Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich w regionie świętokrzyskim, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, PTG, UMK, Toruń, s. 126-132.
 • Koziej M., Palka E., 1996a, Możliwości rozwoju agroturystyki w województwie kieleckim, [w:] Agroturyzm świętokrzyski. Materiały sesji naukowej, Agencja Wydawnicza KWANT, Kielce, s. 19-23.
 • Koziej M., Pałka E., 1996b, Próba określenia modelu restrukturyzacji w zakresie wybranych elementów rolnictwa w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, WSP, Słupsk, s. 169-174.
 • Koziej M., Pałka E., 1997, Proces restrukturyzacji rolnictwa regionu Gór Święto-krzyskich przez rozwój funkcji agroturystycznej, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 43, PAN, s. 101-107.
 • Koziej M., Pałka E., 1998a, Kierunki rozwoju turystyki w gminie Nowa Słupia w województwie kieleckim, [w:] Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny, KZZG PAN i Instytut Geografii WSP, Kielce, s. 68-70.
 • Koziej M., Pałka E., 1998b, Warunki rozwoju agroturystyki w województwie kieleckim, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 52, Kraków, s. 283-292.
 • Koziej M., Pałka E., 1998c, Zagospodarowanie turystyczne obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu Górnego Śląska, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, s. 359-361.
 • Koziej M., Pałka E., 2000, Przyrodnicze i ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki w regionie świętokrzyskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2, 2, Warszawa-Poznań, s. 147-151.
 • Koziej M., Pałka E., 200la, Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w woj. świętokrzyskim. Polskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Górskich, 9(139), s. 31-40.
 • Koziej M., Pałka E., 200lb, Przyrodniczo-ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa w regionie Gór Świętokrzyskich, Roczniki Naukowe, 3, 6, Białystok, s. 55-59.
 • Koziej M., Pałka E., 2002a, Bezrobocie na obszarach wiejskich województwa święto-krzyskiego, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 177-184.
 • Koziej M., Pałka E., 2002b, Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4, 4, Warszawa-Bydgoszcz, s. 90-94.
 • Koziej M., Pałka E., 2002c, Perspektywy rozwoju agroturystyki w regionie święto-krzyskim, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 48, PAN, s. 201-207.
 • Koziej M., Pałka E., 2002d, Wybrane problemy rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich Kielecczyzny, Inżynieria Rolnicza, 8(41), Komitet Techniki Rolniczej PAN, Warszawa, s. 61-70.
 • Koziej M., Siudowska U., Januszko K., Jóźwiak M., Rogalińska I., 1991, Forms of land use and the protection of soil and water resources in the Lubrzanka river basin (the Góry Świętokrzyskie Mts. Region), Ochrona Przyrody, 48, Kraków, s. 267-286.
 • Koziej M., Śmigielska M., 1992, Rolnictwo w krajobrazie Gór Świętokrzyskich, Klub Ekologii Krajobrazu Gór Świętokrzyskich, PTG, WSP, Kielce, s. 162-163.
 • Koziej M., Śmigielska M., 1993a, Przemiany struktury rolnictwa a ekorozwój w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, [w:] M. Barcicki, J. Mityk (red.), 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Streszczenia referatów, PTG, Oddz. w Kielcach, WSP, Kielce s. 135-139.
 • Koziej M., Śmigielska M., 1993b, Rolnictwo regionu Gór Świętokrzyskich, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych. Materiały ogólnopolskiego seminarium, Kielce, s. 111-114.
 • Koziej M.,Wrońska J., 1995, Zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi pod wpływem restrukturyzacji na przykładzie trzech wybranych gmin województwa kieleckiego, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, PTG, UMK, Toruń, s. 141-145.
 • Koziej M.,Wrońska J.,200 la, Kierunki rozwoju rolnictwa w województwie święto-krzyskim, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 377, 78, Kraków s. 401-410.
 • Koziej M., Wrońska J., 2001b, Poziom rozwoju rolnictwa a jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy trans-granicznej - bilans dokonań. Materiały konferencyjne 50 Zjazdu PTG, UMCS, Rzeszów - Polańczyk, s. 154-160.
 • Kozioł Z., 2001, Problemy strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Zarządzanie w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe WSH, 3, s. 53-67.
 • Mityk J., 1977, Zastosowanie metodyki kompleksowej oceny środowiska geograficznego dla potrzeb planowania rolniczego na przykładzie okolic Górna w Górach Świętokrzyskich, Rocznik Świętokrzyski, 5, s. 59-80.
 • Mityk J., 1978, Zastosowanie metodyki kompleksowej oceny środowiska geograficznego dla potrzeb planowania przestrzennego sadownictwa na przykładzie gminy Masłów w Górach Świętokrzyskich, Prace Geograficzne, Kielce, s. 104-132.
 • Mityk J., 1980, Ocena środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Radomia dla potrzeb upraw warzyw, Biuletyn kwartalny TNT, 17, 3, Radom, s. 20-32.
 • Mityk J., 1992, Rejony rolniczej przydatności w Górach Świętokrzyskich, [w:] Ekologiczne Podstawy Ekologii Krajobrazu, PTG, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 95-103.
 • Mityk J., (red.) 1996, Agroturyzm Świętokrzyski. Materiały sesji naukowej, Agencja Wydawnicza KWANT, Kielce, ss. 111.
 • Mityk J., Rysiak Z., 1982, Próba diagnozy warunków przyrodniczych dla potrzeb rolnictwa na obszarze Kieleckiego Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Rocznik Świętokrzyski, 10, s. 191-207.
 • Nowak E., 1992, Problemy rolnictwa europejskiego. Ekologiczne podstawy rolnictwa, Materiały konferencji naukowej, Klub Ekologii Krajobrazu PTG i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 145-151.
 • Nowak E., 1996, Rozwój lokalny przez agroturystykę. Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne w świetle doświadczeń francuskich i polskich, [w:] Polska w Europie bałtyckiej. Materiały 45 Zjazdu PTG, Słupsk-Ustka, s. 328-331.
 • Nowak E., Piasecka-Janowicz B., 2001, Potencjał rozwojowy gmin woj. święto-krzyskiego. Próba oceny zróżnicowania przestrzennego, [w:] Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Miscellanea Oecono-micae, 5, 5, Kielce.
 • Olszewski J. L., Żarnowiecki G., 1997, Agroklimatyczne warunki upraw w województwie kieleckim, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 43, PAN, s. 23-28.
 • Olszewski J. L., Żarnowiecki G., Szałach G., 1996, Agroklimatyczne uwarunkowania głównych upraw w województwie kieleckim, [w:] Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, Lublin-Zagłębocze, s. 19.
 • Pałka E., 1997, Rolnicze użytkowanie ziemi a przestrzenne rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w województwie kieleckim, [w:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Materiały 46 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa, s. 261-265.
 • Pałka E., 1998a, Agroturystyka - nowa forma działalności gospodarczej wsi województwa kieleckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, 59, Kraków, s. 205-216.
 • Pałka E., 1998b, Czynniki rozwoju agroturystyki na Kielecczyżnie, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, UMK, s. 210-215.
 • Pałka E., 2000, Modelowe kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyżnie, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, UMCS, Lublin, s. 252-258.
 • Pałka E., 2002a, Prawidłowości rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich Kielecczyzny w świetle trendów rozwojowych turystyki w krajach Europy Zachodniej, [w:] Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 84-85.
 • Pałka E., 2002b, Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim w aspekcie integracji z Unią Europejską, [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 173-180.
 • Pałka E., 2002c, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w regionie Gór Świętokrzyskich, [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojców, s. 537-549.
 • Pałka E., 2002d, Agro-tourism in rural areas on the basis of the Kielecczyzna, [w:] Transformations of rural areas in Poland and Bułgaria - a case study, Dokumentacja Geograficzna, 27, s. 149-163.
 • Pałka E. (red.), 2003a, Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, ss. 134.
 • Pałka E., 2003b, Produkcja ekologiczna w rolnictwie na przykładzie Kielecczyzny, Inżynieria Rolnicza, Komitet Techniki Rolniczej PAN, 1, 3(45), Warszawa, s. 395-405.
 • Pałka E., 2003c, Diagnoza rozwoju rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim, [w:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 413-419.
 • Pałka E., 2003d, Rozwój gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 137-147.
 • Pałka E., 2003e, Rolnictwo województwa świętokrzyskiego u progu integracji z Unią Europejską, [w:] A. Czudec (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 385-392.
 • Pałka E., 2004a, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Akademia Świętokrzyska, Kielce, ss. 135.
 • Pałka E., 2004b, Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w małych i średnich gospodarstwach indywidualnych na terenie województwa świętokrzyskiego, [w:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 1, PAN, Kraków, s. 67-81.
 • Pałka E. (red.), 2004c, Pozarolniczo działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, ss. 204.
 • Pałka E., 2004d, Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczo działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 93-103.
 • Pałka E. (red.), 2004e, Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, ss. 176.
 • Pałka E., 2004f, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich, [w:] E. Pałka (red.), Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 25-31.
 • Rusinowicz D., 2001, Analiza stanu i struktury bezrobocia w województwie święto-krzyskim ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia na obszarach wiejskich, [w:] Zarządzanie w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe WSH, 3, s. 86-95.
 • Sala S., 2002, Globalizacja - szansa czy zagrożenie dla regionów rolniczych Polski, [w:] VI. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 50-52.
 • Sobczak L., 1978, Ewolucja i problemy rolnictwa w Indiach, Nowe Rolnictwo, 27, 19, s. 23-26.
 • Sobielga M., 1990, Stimulirowanije razwitija polskogo APK w usłowijach rynocznych otnoszenii, [w:] Chozjajstwo wowriemiapierestrojki. Materiały konferencji naukowej, Instyait Finansowy w Leningradzie, ss. 11.
 • Sobielga M., 1992, Energochłonność kompleksów żywnościowych w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, Kieleckie Studia Geograficzne, 5, s. 123-135.
 • Strzyż M., 1991, Ekologiczne podstawy rolnictwa w Górach Świętokrzyskich na przykładzie Pasma Masłowskiego. Materiały IV konferencji naukowej Klubu Ekologii Krajobrazu PTG, WSP, Kielce.
 • Strzyż M., 1992a, Ekologiczne podstawy rolnictwa w południowej części Pasma Masłowskiego. Materiały 41 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, s. 242-245.
 • Strzyż M., 1992b, Wpływ układów przestrzennych gruntów i wsi na krajobraz rolniczy regionu świętokrzyskiego. Materiały VI Konferencji Naukowej Klubu Ekologii Krajobrazu PTG, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 121-125.
 • Strzyż M., 1993, Próba określania ekologicznych podstaw dla rolnictwa w południowej części Pasma Masłowskiego, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych. Materiały X Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Kielce, s. 133-134.
 • Strzyż M., 2001, Przemiany strukturalne rolnictwa regionu świętokrzyskiego w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z UE. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 2, Akademia Rolnicza, Kraków, s. 212-220.
 • Strzyż M., 2002a, Perspektywy rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego w świetle badań krajobrazowych, [w:] Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce-Sandomierz, s. 56-58.
 • Strzyż M. (red.), 2002b, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce-Sandomierz, s. 82.
 • Strzyż M., Wrońska J.,2002, Wyniki finansowe budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w 2000 roku, [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Święto-krzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 181-188.
 • Swałdek M., 1974, Wpływ nawożenia mineralnego i wapnowania na zmianę odczynu oraz zawartość glinu i wodoru w bielicowych glebach leśnych, Studia Kieleckie, 3-4, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 46-65.
 • Swałdek M., 1983, Gleby, [w:] Studium ochrony środowiska i krajobrazu rzeki Nidy na odcinku od Motkowic do ujścia Mierzawy, Kielce, s. 48-78.
 • Swałdek M., 1989, Gleby w zlewni Nidy na odcinku Motkowice-Kopernia, Studia Kieleckie, 1/61, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 51-61.
 • Szymona J., Kita A., 2001, Produkcja żywności ekologicznej-perspektywy rozwoju, [w:] Zarządzanie w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe WSH, 3, s. 74-79.
 • Śmigielska M. (i in.), 1989, Rozwój rolnictwa a melioracje wodne Środkowego Ponidzia, Studia Kieleckie, 1/61, Kielce.
 • Śmigielska M., 1992, Kierunki rozwoju rolnictwa w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 231.
 • Śmigielska M. (red.), 1993, Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, Instytut Geografii WSP, Kielce, ss. 135.
 • Świercz A., 1998, Charakterystyka ważniejszych typów gleb leśnych Pasma Zgórskiego, [w:] Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny. Referaty, komunikaty, postery, s. 95-97.
 • Świercz A., 2000, Gleby w otulinie rezerwatu Białe Ługi, Rocznik Świętokrzyski, B, Nauki Przyrodnicze, 28, PAN Oddz. w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 51-60.
 • Szkatulska A., 1993, Realizacja programu ekologizacji rolnictwa w woj. kieleckim, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, Instytut Geografii WSP, Kielce, s. 197-109.
 • Tokarska-Ołowina W., 2001, Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji gospodarki, Zeszyty Naukowe WSEi A, 4, Kielce, s. 53-66.
 • Wojtowicz B. (i in.), 1994, Raport o stanie środowiska w województwie kieleckim w roku 1993, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce, s. 1-153.
 • Wojtowicz B., i in., 1997, Raport o stanie środowiska w województwie kieleckim w roku 1996, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce.
 • Wojtowicz B., Stachurski M., Sidło J., 2000, Przyroda województwa święto-krzyskiego, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Kielce, s. 5-152.
 • Wrońska J., 1998a, Uwarunkowania przyrodniczo-ekonomiczne a wielofunkcyjność wsi w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym, [w:] Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, UMK, Białystok, s. 307-314.
 • Wrońska J., 1998b, Zmiany struktury agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych regionu świętokrzyskiego na tle województwa kieleckiego w okresie transformacji gospodarki narodowej, [w:] Przemiany środowiska geograficznego obszarów wiejskich w Polsce i jego stan współczesny, Instytut Geografii WSP, Kielce, s. 101-102.
 • Wrońska J., 2000a, Metody badania struktury agrarnej i użytkowania ziemi w indywidualnych gospodarstwach rolnych, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, UAM, Poznań.
 • Wrońska J., 2000b, Struktura agrarna a rolnicze użytkowanie ziemi w indywidualnych gospodarstwach rolnych wybranych parków krajobrazowych województwa święto-krzyskiego, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko--ukraińskim. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, UMCS, Lublin, s. 336-340.
 • Wrońska J., 2002a, Kierunki rolniczego użytkowania ziemi na obszarach wiejskich wojewódzka świętokrzyskiego, [w:] Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, PAEK, Kielce-Sando-mierz, s. 75-76.
 • Wrońska J., 2002b, Przemiany społeczno-demograficzne w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Materiały konferencyjne 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, AP, UJ, Kraków, s. 489-495.
 • Wrońska J., 2003, Statystyczna analiza struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim w latach 1988 i 1996, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, AP, UJ, PTG, Kraków, s. 223-237.
 • Wrońska J., 2004a, Kierunki rolniczego użytkowania ziemi w województwie święto-krzyskim na progu XXI wieku, [w:] Wybrane problemy rozwoju regionalnego, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 11, s. 39-50.
 • Wrońska J., 2004b, Chów zwierząt gospodarskich w regionie Gór Świętokrzyskich wiatach 1966-2002, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 50, PAN, s. 61-74.
 • Wrońska J., Koziej M., 2002, Poziom rozwoju rolnictwa a jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy trans-granicznej - bilans dokonań, UMCS, Lublin, s. 277-285.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430028

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.