PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 161--172
Tytuł artykułu

Nauki o zarządzaniu i marketing

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing and Management Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce i w innych krajach słowo "zarządzanie" nie jest jednolicie rozumiane. Wręcz odwrotnie - jest używane w różnych kontekstach znaczeniowych. Jest nadużywane. Zarządzanie trzeba widzieć jako jeden z rodzajów szeroko rozumianego pojęcia "kierowanie" obok administrowania, dowodzenia, rządzenia i "mikrokierowania". Zarządzanie jest związane z zespołową działalnością ludzi. Jest procesem dokonującym się w organizacji (instytucji), która ma spajający ją wspólny cel oraz niezbędne zasoby materialne i niematerialne. Jej organ zarządzający (organ władzy) przez realizację funkcji kierowniczych ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Nauka o marketingu jest częścią nauk o zarządzaniu, czyli jest ich subdyscypliną. Funkcje marketingu są analogiczne do funkcji w całym zarządzaniu. Marketing jest zarządzaniem w odniesieniu do pewnego, węższego zakresu rzeczywistości: obszaru działań organizacji względem rynku. Jako nauki ukształtowały się one na początku XX wieku. Współcześnie wyraźnie wyodrębniło się zarządzanie publiczne z zarządzania biznesowego oraz marketing publiczny wyodrębnił się z marketingu biznesowego. Koncepcje i metody wypracowane w zarządzaniu mogą być w dużym stopniu przenoszone do marketingu i odwrotnie. W Polsce w nauce o marketingu słabo rozwijany jest wątek ochrony interesów konsumentów i innych odbiorców dóbr i usług. Zarówno zarządzanie, jak i marketing jako zjawiska gospodarcze mają, choć nie zawsze doceniane, silne związki z moralnością, a jako dyscypliny naukowe z etyką. Zarządzanie i marketing, jak każda nauka, na podstawie prowadzonych badań formułuje prawidłowości i prawa w swoim obszarze, co jest jednak trudne ze względu na wieloznaczność i emocjonalne zabarwienie przedmiotu badania oraz z powodu złożoności właściwej istotom ludzkim. Twierdzenia nauk o zarządzaniu i marketingu charakteryzują się: 1) niskim stopniem ścisłości, 2) niską trwałością w czasie, 3) ograniczonością w przestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland and in other countries a word "management" is diversely understood. It is used in different semantic context. It is overused. Management must be perceived as one kind of a widely understood "directing" concept, next to administration, leadership, governance and "micro-directing". Management is connected with team activity of people. It is a process that takes place in organization (institution), which has a common uniting aim and necessary material and immaterial resources. Its managing body (governing body) has influence on running and development of organization because it fulfills managerial functions. A marketing science constitutes a part of a management science, being its subdiscipline. Marketing functions are analogous to functions in the whole management. Marketing is a management regarding specified, narrow range of reality: a sphere of actions of organization in reference to market. As sciences they were constituted at the beginning of the 20th century. Nowadays, public management is distinctly separated from business management and public marketing is separated from business marketing. Concepts and methods elaborated in management may be, to a big extend, transposed to marketing and conversely. In Poland in a marketing science an issue of protection of consumers and other recipients of goods and services is poorly developed. Management and marketing alike as economic phenomena has, however not always appreciated, strong connections with morality, and as a scientific disciplines - with ethics. Management and marketing, as every science, basing on conducted research formulates rules and laws in their area. However, it is difficult because of ambiguity and emotional aspect of the object under research as well as because of complexity typical for human beings. Claims in management and marketing sciences are characterized by: 1) a low level of accuracy, 2) low time permanence, 3) limitation in space. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Altkorn J. (red.), 1995, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Andruszkiewicz K., 2007, Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wyd. Nauk. UMK, Toruń.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), 2009, Zarządzanie publiczne. Elementy teorii i praktyki, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1992, Marketing, PWE, Warszawa.
 • Grobler A., 2006, Metodologia nauk, Aureus/Znak, Kraków.
 • Hansen U., 1995, Verbraucher- und Unweitorientiertes Marketing. Spurensuche einer Dialogischen Marketingethik, Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart.
 • Hansen U., Leitherer E., 1994, Produktpolitik, C.E. Poeschel Verlag Stuttgart.
 • Hatch M., 2002, Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hirszowicz M., 1967, Wstęp do socjologii organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hughes O.E., 2003, Public Management and Administration, Palgrave Macmillan, London.
 • Kemeny J.G., 1967, Nauka w oczach filozofa, PWN, Warszawa.
 • Klimczak B., 1996, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Köhler R., 2002, Marketing - Von der Reklame zur Konzeption einer marktorientierten Unternehmensführumg[w:] Entwicklungen der Betriebswirtschaftslehre, red. E. Gaugleri R. Köhler, Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart.
 • Kotler P., 1988, Marketing Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Krzyżanowski L., 1985, Podstawy nauki o zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Krzyżewski R., 2008, Marketing publiczny (zarys zagadnień), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa.
 • March J.G., Simon H., 1967, Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A., 2010, Nowe zachowania konsumentów - wyzwania zarządcze dla organizacji [w:] Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • OleksynT., 2008, Granice zarządzania [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalewski, Difin, Warszawa.
 • PłoszajskiP., 1985, Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • Rutka R., 2001, Kierowanie [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Smyczek S., 2015, "Forum" U.E. styczeń.
 • Strużycki M., 1992, Przedsiębiorstwo a rynek, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S., 2012, Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S., 2013, Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne [w:] Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, red. nauk. A. Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Sułkowski Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Szpaderski A., 2009, Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 4/138.
 • Szpaderski A., 2011, Dezintegracja nauk o zarządzaniu: sytuacja problemowa, "Organizacja i Kierowanie".
 • The Handbook of Public Management, 2005, E. Ferlie, L. Lynn Jr, C. Pollitt /eds/, Oxford University Press, Oxford.
 • Zimniewicz K., 2007, Hipotezy i ich sprawdzalność w naukach o zarządzaniu [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.