PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 204--213
Tytuł artykułu

Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
Innovativeness of Marketing Services and Their Usefulness in the Process of Enterprise Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój procesów konkurencji rynkowej i dążenie przedsiębiorstw do poprawy własnej konkurencyjności leżą u podstaw zainteresowania optymalizacją działań rynkowych. Przedsiębiorstwa poszukując dróg doskonalenia przebiegu procesów zarządczych i dostrzegając silną presję ze strony konkurentów w coraz większym stopniu wykorzystują usługi biznesowe świadczone przez wyspecjalizowane podmioty. W sferze zarządzania marketingiem na pierwszy plan wysuwają się usługi określane mianem marketingowych, obejmujące usługi związane z badaniami rynku i reklamą. Obydwa obszary charakteryzują się intensywną konkurencją, wyrażającą się w dużej liczbie świadczących je podmiotów i dynamicznym rozwoju stosowanych przez nie technik i rozwiązań. Z punktu widzenia usługobiorców kluczowe znaczenie ma ocena ich nowoczesności i innowacyjności. Celem artykułu jest ocena poziomu innowacyjności usług marketingowych wykorzystywanych przez działające na polskim rynku przedsiębiorstwa i analiza ich wpływu na przebieg procesów zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania konkurencyjności. Podstawą analiz są wyniki badań ilościowych zrealizowanych na przełomie 2014 i 2015 roku na ogólnopolskiej próbie 505 przedsiębiorstw. Wyniki tych badań pokazują, że zarówno usługi reklamowe, jak i badawcze są oceniane jako innowacyjne przez ponad 70% korzystających z nich przedsiębiorstw. Są też oceniane jako przynoszące istotne korzyści, zwłaszcza w kontekście wzrostu konkurencyjności. W szczególności dotyczy to usług reklamowych - zdecydowana większość korzystających z nich przedsiębiorstw ocenia ich wpływ na konkurencyjność jako co najmniej pozytywny. Nieco gorzej postrzegane są pod tym względem usługi badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of the processes of market competition and enterprises' pursuit of improvement of their competitiveness underlie the interest in optimisation of market activities. Enterprises seeking for ways of improvement of the course of managerial processes and seeing the strong pressure on the side of competitors marketing management, there come to the fore the services called marketing ones, including the services related to market research and advertising. Both areas are characterised by the intense competition which is expressed in a big number of entities proving them and the dynamic development of the techniques and solutions applied thereby. From the point of view customers, of the key importance is assessment of their up-to-datedness and innovativeness. An aim of the article is to assess the level of innovativeness of marketing services used by enterprises operating in the Polish market and an analysis of their impact on the course of managerial processes with a particular consideration of formation of competitiveness. The basis for analyses are findings of quantitative surveys carried out on the turn of the year 2015 on the nation-wide sample of 505 enterprises. Those surveys' findings show that both advertising services and research ones are evaluated as innovative by more than 70% of enterprises making use of them. They are also evaluated as one yielding substantial benefits, particularly in the context of growth of competitiveness. In particular, it concerns the advertising services - the overwhelming majority of using them enterprises assess their impact on competitiveness as at least positive. A little bit worse there are perceived in this respect research services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
204--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • 7,28 mld zł wydano na reklamę w Polsce w 2014 roku. Zyskują telewizja, internet i radio - tracą prasa, kino i OOH, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/7-28-mld-zl-wydano-na-reklame-w-polsce-w-2014-roku-zyskuja-telewizja-internet-i-radio-traca-prasa-kino-i-ooh (stan na dzień 01.04.2015).
 • Badania marketingowe 2014-2015, 2014, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii", edycja XIX.
 • Damanpour F., 1991, Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinations and moderators, "Academy of Management Journal", No. 3. DOI: 10.2307/ 256406.
 • Farazmand A., 2004, Innovation In Strategic Human Resource Management: Building Capacity In the Age of Globalization, "Public Organization Review", No. 1. DOI: 10.1023/B:PORJ.0000015649.54219.b7.
 • Hund S.D., Morgan R.M., 1995, The Competetive Advantage. Theory of Competition, "Journal of Marketing", No. 59.
 • Kaufmann A., Tòdtling F., 2002, How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the region of Upper Austria, "Technovation", No. 22. http://dx.doi.org/10.1016/S0166-4972(00)00081-X
 • Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Masłowski A., 2004, Usługi biznesowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Nowacki R., 2009, Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Nowacki R., 2010, Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność [w:] Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R., 2011, Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce [w:] Reklama w procesach konkurencji, red. R. Nowacki, M. Strużycki, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R., Staniewski M.W., 2012, Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland, "Amfiteatru Economic", No. 6.
 • Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Wandałowski M., 2014, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk.
 • Rogers D.M., 1962, Diffusion of innovation, Free Press, New York.
 • Rudawska I., 2009, Innowacyjność sektora usług [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Talke K., Salomo S., Kock A., 2011, Top Management Team Diversity and Strategic Innovation Orientation: The Relationship and Consequences for Innovativeness and Performance, "Journal of Product Innovation Management", No. 28. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5885.2011.00851.x
 • Taranko T., 2009, Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.