PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 9 | 149
Tytuł artykułu

Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Dimension of the Contemporary Processes in the Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikowanych dotychczas przez geografów pracach, problematyka wiejska rzadko ujmowana była kompleksowo. Na ogół badacze prowadzą wyspecjalizowane studia, pogłębiające naszą wiedzę o wsi, ale w bardzo wąskim zakresie i sporadycznie wykorzystują badania innych dyscyplin naukowych zajmujących się tą problematykę. Tę lukę może wypełnić niniejsze opracowanie, którego głównym celem jest identyfikacja i ocena współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych, jakie zachodzą w przestrzeni wiejskiej. Okres transformacji jest już na tyle długi, aby można było pokusić się o identyfikację i ocenę procesów oraz zjawisk gospodarczych i społecznych, jakie miały miejsce na obszarach wiejskich. Obserwujemy bądź obserwowaliśmy: likwidację gospodarstw państwowych w rolnictwie, powstawanie wielkich prywatnych własności ziemskich, rozwój nowych funkcji gospodarczych na terenach wiejskich, dynamiczny rozwój stref podmiejskich wokół dużych aglomeracji miejskich, wzrost bezrobocia rejestrowanego i ukrytego, zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wiele innych procesów, które wymagają zdiagnozowania i wskazania na mapie Polski. Każdy z nich zostanie opisany i oceniony w kontekście wpływu na dotychczasowy i przyszły rozwój obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The last decade of the 20th century and first few years of the new millennium have brought significant economic, social and cultural change to Polish rural areas. These are being shaped by diverse processes and phenomena, of which some only became apparent at all after 1989. While some have the overall effect of stimulating or holding up rural development, others favour divergence and spatial polarisation. The aim of the work described here has thus been to diagnose and point to the main processes and phenomena ongoing across rural space. Each of these has then been described and assessed in regard to the influence exerted on the rural development that has taken place already, or is to do so in the future. The identification and recognition of the processes accompanying the period of transformation in turn allows for an indication of the main directions to rural development in the years to come.(short original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
149
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, 2002, IGiPZ PAN, Warszawa, maszynopis.
 • Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 41-52.
 • Bański J. (red.), 2004, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2004, Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 21-38.
 • Bonnamour J., 1973, Geographie rurale, methodes et perspectives, Masson, Paris.
 • Cloke P., Little J., 1990, The rural state?, Oxford University Press, Oxford.
 • Cloke P., Milbourne P., 1992, Deprivation and lifestyles in rural Wales II: rurality and the cultural dimension, Journal of Rural Studies, 8, s. 359-371.
 • Cloke P., Doel M., Matless D., Phillips M., Thrift N.. 1994, Writing the rural: five cultural geographies, Poul Chapman, London.
 • Clout H.D., 1972, Rural Geography, An Introductory Survey, Pergamon Press, Oxford.
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Falkowski J. (red.), 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich), IX Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Łódź.
 • Falkowski J., 1993, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Falkowski J., Rydz E. (red.), 1996, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), XIII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Słupsk.
 • Frenkel I., (red.), 1989, Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., 1997, Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 55, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., Rosner A., (red.), 1995, Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR, Pol. Tow. Demograficzne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Gałązka A., 2004, Uwarunkowania i stan rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w okresie transformacji, [w:] J.Bański (red), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, 145-164.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 2000, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Zróżnicowanie przestrzenne i procesy transformacji, Dokumentacja Geograficzna, 20, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • George P., 1963, Precis de geographie rurale, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Gilg A., 1985, An introduction to rural geography, Edward Arnold, Baltimore.
 • Gillmor D.A., Bański J., (red.), 2003, Aspects of changes in European rural space, Geographia Polonica, 76, 1, IGSO PAS, Warsaw.
 • Głębocki B. (red.), 1998, Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Halfacree K.H., 1995, Talking about rurality: social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, 11,1, Pergamon, s. 1-20.
 • Halfacree K.H., 1997, British rural geography; a perspective on the last decade, [w:] A.L. Ontiveros, F.M. Hernando (red), From traditional countryside to postproductivism: recent trends in rural geography in Britain and Spain, Asociacionde Geografos Espanoles, Murcia, s. 37-53.
 • Heffner K., 2002, Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] A.Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, 75-106.
 • Iibery B. (red.), 1998, The geography of rural change, Longman.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie pod-miejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 13.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie pod-miejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 13.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jasiulewicz M., 1998, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Jedut R., 1992, Uwarunkowania i kierunki przeobrażeń osadnictwa wiejskiego w strefach podmiejskich, [w:] Restrukturyzacja Obszarów Wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Łódź, s. 29-39.
 • Jędrzejczyk D., Wilk W., 1994, Procesy urbanizacji wsi w Polsce po II wojnie światowej, Czasopismo Geograficzne, 65,3-4, PTG, Wrocław, s. 307-315.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1971, Zaplecze Tarnowa i jego struktura osadnicza, [w:] Studia z geografii średnich miast w Polsce, Problematyka Tarnowa, IG PAN, Prace Geograficzne, 82, Warszawa, s. 183-220.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna, Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 601-611.
 • Kulikowski R., 2003, Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, GUS, Warszawa.
 • Leszczycki S., 1977, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, PWN, Warszawa.
 • Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, z. 1-2, s. 65-76.
 • Notes de geographie rurale, 1957, Institut de Geographie, 14, Clermont-Ferrand.
 • Ochrona Środowiska 2001, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • Pacione M., 1984, Rural geography, Harper and Row, London.
 • Phillips M., 1998, Social perspectives [w:] B. Iibery (red.), The geography of rural change, Longman, s. 31-54.
 • Phillips D\" Williams D., 1984, Rural Britain, a social geography, Basil Blackwell, Oxford.
 • Przykłady przedsięwzięć pozarolniczych na obszarach wiejskich, 2001, Baza danych AGRINPOL, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 • Rydz E., 2002, Bariery edukacyjne młodzieży wiejskiej, [w:] J.Bański, E.Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, 53-68.
 • Sasinowski H., Rudnicki R. (red.), 1998, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Politechnika Białostocka, Białystok, Toruń.
 • Skawińska E., 1994, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Stasiak A., 1980, Wieś Polska 2000, Biuletyn KPZK PAN, 110.
 • Stasiak A., 1981, Potrzeby mieszkaniowe wsi polskiej, Wieś Współczesna, 11, s.34-42.
 • Stasiak A., 1983, Struktury społeczno-demograficzne wsi polskiej i jej przemiany, Biuletyn KPZK PAN, 122, Warszawa, s. 53-67.
 • Stasiak A. (red.), 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK, 60, KPZK PAN, SGGW, Warszawa.
 • Stasiak A., Zgliński W., 1997, Wieś polska na przełomie XX-XXI wieku, Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
 • Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Szulc H., 1976, O typologiach morfologicznych osiedli wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 48, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 627-636.
 • Szulc H., 1982, Zmiany form osadnictwa wiejskiego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 54, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 453-474.
 • Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Wesołowska M., 2005, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich woj. lubelskiego w okresie transformacji, praca doktorska, UMCS, Lublin.
 • Zaremba P., 1962, Funkcjonalny podział terenów podmiejskich, Czasopismo Geograficzne, 33, 3, PWN, Warszawa-Wrocław, s. 328-338.
 • Zgliński W., 2004, Współczesne procesy i perspektywy rozwoju w zakresie gospodarki rolnej, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 59-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431054

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.