PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 O pojęciu odpowiedzialności z perspektywy zagadnień filozoficznoprawnych i wybranych dogmatyk prawniczych | 201--219
Tytuł artykułu

O tożsamości prawa w związku z jego jakością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About Identity of Law in Relation to Its Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zawartość tego opracowania jest odzwierciedleniem idei tożsamości prawnej z punktu widzenia spraw w ontologii prawa i jego legitymizacji. Autor podkreśla trudności, które są z natury epistemologicznej i metodologicznej ważne w odniesieniu do możliwości uznania i wyczerpania określenia idei. Autor wskazuje również na kryzys w ocenie społecznej prawa i tym samym jego wartości. Zmiana tej oceny jest postrzegana jako wzrost jego szeroko rozumianej jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
The contents of this study is a reflection of an idea of the law identity from a perspective of issues in the ontology of law and its legitimization. The author underlines difficulties that are of epistemological and methodological nature in relation to a possibility of recognition and exhaustive determination of the idea. The author also indicates to a crisis of social assessment of law and by the same token its value . A change in this assessment is viewed as an increase in its broadly understood quality.(original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Law   Identity   Quality  
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bauman Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. tł. Kunz Tomasz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bekrycht Tomasz. 2009. Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bekrycht Tomasz. 2013. O związku koniecznym między prawem a moralnością. W Abiit, non obiit. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. 83-95. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Biernat Tomasz, Zirk-Sadowski Marek red. 2008. Politics of Law and Legal Policy. Between Modern and Post-Modern Jurisprudence. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bogucka Iwona, Pietrzykowski Tomasz. 2010. Etyka w administracji publicznej. Warszawa: Wydawca: LexisNexis
 • Complak Krystian. 2012. Godność człowieka na rozdrożu. W Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. red. Czarny Ryszard M, Spryszak Kamil. 567-564. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Czepita Stanisław. 1996. Reguły konstytutywne a zagadnienie prawoznawstwa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1989. "Konflikt dóbr i kolizja norm". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1 : 1-15.
 • Gromski Włodzimierz. 2000. Autonomia i instrumentalny charakter prawa. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Habermas Jurgen. 2005. Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. tł. Romaniuk Adam, Marszałek Robert. Warszawa: Scholar.
 • Helios Joanna. 2002. Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jabłońska-Bonca Jolanta. 2002. Podstawy prawa dla ekonomistów. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
 • Kaczmarek Przemysław, red. 2009. Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kaźmierczyk Stanisław. 1981. Konstytucyjna determinacja treści prawa. W Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL. red. Działocha Kazimierz. 63-75. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kaźmierczyk Stanisław. 2009. Z teoretycznoprawnej problematyki wykładni prawa. W Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej. red. Przemysław Kaczmarek. 15-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kaźmierczyk Stanisław. 2011. O związku wykładni prawa z teorią prawa. W W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. red. Choduń Agnieszka, Czepita Stanisław. 250-264. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kaźmierczyk Stanisław. 2012. "Jakość prawa w dyskursie teoretycznym". W Studia z nauk społecznych. red. Wolański Marian S. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 5 : 105-125.
 • Kelsen Hans. 1935. Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (w rozwinięciu nauki o normie prawnej). tł. Przeorski Tadeusz. Wilno: Wydawnictwo Akademickiego Koła Prawników Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego.
 • Kołodziejczyk Sebastian Tomasz. 2006. Granice pojęciowe metafizyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kordela Marzena, Smolak Marek. 1995. "Postscript H. L. A. Harta". Państwo i Prawo 1 : 52-57.
 • Kordela Marzena. 2006. "Zasady prawa jako normatywna postać wartości". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1 : 39-54.
 • Kość Antoni. 2003. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym. W Prawo a wartości. Księga jubileuszowa profesora Józefa Nowackiego. red. Bogucka Iwona, Tobor Zygmunt. 135-147. Kraków: Zakamycze
 • Kruk Maria. 1998. Konstytucyjne zasady podstawowe. W Zasady podstawowe polskiej Konstytucji. red. Sokolewicz Wojciech. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Kustra Ewa. 1980. Racjonalny ustawodawca. Analiza teoretycznoprawna. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Lang Wiesław, Wróblewski Jerzy. 1986. Współczesna filozofia i teoria prawa w USA. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Lang Wiesław. 1992. Aksjologia prawa. W Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. red. Czech Bronisław. 120-132. Katowice.
 • Leszczyński Jerzy. 2007. Problem tożsamości prawnika i jego alter ego w teorii prawa. W Ponowoczesność. Z zagadnień teorii i filozofii prawa. red. Błachut Michał. 159-167. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Lipowicz Irena. 1991. Pojęcie sfery wewnętrznej w administracji państwowej. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Lisowski Mariusz. 2012. Miejsce i rola społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji. W Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. red. Czarny Ryszard M, Spryszak Kamil. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Longchamps Franciszek. 1966. "Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego". Państwo i Prawo 6 : 885-8
 • Ławniczak Artur. 2012. Losowanie w sferze publicznej. Między wróżeniem a głosowaniem. Kobierzyce: Wektory.
 • Machnikowski Piotr. 2008 "Zasady europejskiego prawa umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy". Transformacje Prawa Prywatnego 5: 77-87
 • Mazur Jacek, red. 1988. System źródeł prawa - stan obecny i wnioski. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 • Morawski Lech. 2001. Zasady prawa - komentarz krytyczny. W Studia z filozofii prawa. red. Stelmach Jerzy. 70-80. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nowak Leszek. 1974. U podstaw marksistowskiej aksjologii. Warszawa: PWN 1974.
 • Oniszczuk Jerzy. 2004. Koncepcje prawa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Oniszczuk Jerzy. 2008. Filozofia i teoria prawa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Patryas Wojciech. 2002. Kilka uwag na marginesie koncepcji obowiązywania norm. W Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze. red. Brzeziński Jerzy, Klawiter Andrzej, Kuipers Theo, Łastowski Krzysztof, Paprzycka Katarzyna, Przybysz Piotr. 265-273. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Peczenik Aleksander. 1991. "Prima facie Values and the Law". Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 23 : 91-110.
 • Petrażycki Leon. 1985. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: PWN
 • Pichlak Maciej. 2006. Odniesienie do prawa w ramach praktyki społecznej. Koncepcja Herberta Harta a założenie świata życia. W W poszukiwaniu podstaw prawa. Z zagadnień teorii i filozofii prawa. red. Sulikowski Adam. 60-74. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pichlak Maciej. 2011. Zamknięty system źródeł prawa. W Czy koniec teorii prawa? red. Jabłoński Paweł. 193- 211. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Płeszka Krzysztof. 2010. Wykładnia rozszerzająca. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Pulka Zbigniew. 1996. Legitymizacja państwa w prawoznawstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sadurski Wojciech. 2006. Status jednostki w prawie: refleksje filozoficzno-prawne na temat prawowitości demokracji proceduralnej. W Prawa stają się prawem: Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa. red. Wyrzykowski Mirosław. 9-20. Warszawa: Wydawnictwo LIBER.
 • Sarkowicz Ryszard. 2004. Amerykańska etyka prawnicza Kraków 2004: Kantor Wydawniczy Zakamycze
 • Smolak Marek. 1998. Prawo. Fakt. Instytucja. Koncepcje teoretycznoprawne prawniczego pozytywizmu instytucjonalnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Sozański Jarosław. 2005. "Ogólne zasady prawa w acquis communautaire oraz w prawie międzynarodowym publicznym - istotniejsze pytania badawcze". Studia Prawnicze 2005 2 : 6-10.
 • Spyra Tomasz. 2006. Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni. Kraków: Zakamycze.
 • Staśkiewicz Wiesław, Stawecki Tomasz. 2010. Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Warszawa: LexisNexis.
 • Stawecki Tomasz. 2008. O celowości rozumowań prawniczych w polskiej teorii prawa i praktyce prawniczej. W Rozumność rozumowań prawniczych. red. Wyrzykowski Mirosław. 35-54. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Stelmach Jerzy. 1998. Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym i relatywnym. W Teoria prawa, filozofia prawa, współczesne prawo i prawodawstwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. W. Langowi. 310-321. Toruń: TNOiK.
 • Stelmach Jerzy. 2003. Studia z filozofii prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stępień Antoni B. 1989. Wstęp do filozofii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Szołtysek Adolf E. 2011. Filozofia myślenia. Kraków: Impuls.
 • Sztompka Piotr 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak
 • Sztompka Piotr. 2007. Zaufanie - fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Tischner Józef. 2008. Etyka a historia. Wykłady. Kraków: Znak
 • Tuleja Piotr. 1997. Zasady konstytucyjne. W Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych. red. Sarnecki Paweł. 20-27. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Wojciechowski Bartosz. 2006. "Dyskursywno-etyczne uzasadnienie kary kryminalnej". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3 : 137-151.
 • Woleński Jan. 1992. Treść logiczna dwóch zasad prawnych. W Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga poświęcona Profesor Marii Borneckiej-Arctowej. red. Skąpska Grażyna, Czapska Janina, Daniel Krystyna, Górski Józef, Pałecki Krzysztof. 138-151. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Woleński Jan. 1997. "Logika Trybunału Konstytucyjnego". Prawo i Życie 37.
 • Woleński Jan. 1998. Wstęp. Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina. W Biorąc prawa poważnie. red. Dworkin Ronald. tł. Kowalski Tomasz. VII-XIX. Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Wolniewicz Bogusław. 1985. Ontologia sytuacji: podstawy i zastosowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wolniewicz Bogusław. 1985. Ontologia sytuacji: podstawy i zastosowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wronkowska Stanisława, Zieliński Maciej. 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 • Wronkowska Stanisława. 1990. Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego. W Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych. red. Wronkowska Stanisława, Zieliński Maciej. 118-134. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Zajadło Jerzy. 2010. Prawa podstawowe w filozofii prawa Roberta Alexy'ego - wprowadzenie. W Teoria praw podstawowych. Alexy Robert. tł. Kwiatkowska Bożena, Zajadło Jerzy. 6-24. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zirk-Sadowski Marek. 1999. Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej. W Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja, integracja europejska. red. Leszczyński Leszek. 49-64. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Zirk-Sadowski Marek. 2012. "Tożsamość konstytucyjna a prawo europejskie". Analizy Natolińskie 1 (53).
 • Zirk-Sadowski Marek. 1982. "Hermeneutyka a problemy filozofii prawa". Studia Prawno-Ekonomiczne XXVIII
 • Zirk-Sadowski Marek. 1998. Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zirk-Sadowski Marek. 2007. Postmodernistyczna jurysprudencja? W Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność. red. Błachut Michał. Wrocław: Kolonia Limited.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.