PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 73 Koncepcje prawdy w teorii prawa i szczegółowych naukach prawnych | 63--77
Tytuł artykułu

Prawda jako przypadek praktyki. Uwagi na marginesie dogmatycznej koncepcji prawdy obiektywnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Truth as a Case of Practice. Remarks on the Periphery of the Dogmatic Concept of Objective Truth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor, opisuje założenia filozoficzne i teoretyczne w odniesieniu do pozytywizmu epistemologii wskazuje - opierając się na źródłach zaprezentowanych w tym artykule - na przemian z pojęciem tzw. "prawdy obiektywnej".
EN
The article has been thought as a contribution to the discussion on comprehension of truth within the framework of the domestic jurisprudence. The author, describing philosophical and theoretical assumptions with respect to positivism epistemology indicates - basing on the sources presented in this article - the transformations to which the concept of the so-called 'objective truth' was subject and the extent to which various political and social factors influenced the concept mentioned. As he concludes complexity and dynamics concerning transformations of the domestic legal culture, as well as conflicts between the written law and the practice are disclosed in lawyers' attitude to the truth.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiak Barbara, Janusz Borkowski. 2006. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa : Wydawnictwo prawnicze LexisNexis.
 • Arendt Hannah. 1985. "Odwrócenie porządku kontemplacji i działania", tł. Jacek Sieradzki Literatura na Świecie 6: 101.
 • Berutowicz Włodzimierz. 1984. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bogucki Olgierd. 2000. "Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postępowania cywilnego" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 55.
 • Bojańczyk Antoni. 2004. "Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów prywatnych w postępowaniu karnym " Palestra nr 9-10: 44.
 • Borkowski Janusz. 1985. Kodeks postępowania administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Borkowski Janusz. 1985. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Chróścielewski Wojciech, Jan Tarno. 2009. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym. Warszawa: LexisNexis.
 • Cieślak Marian. 1984. Polska procedura karna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czarnocka Małgorzata. 2009. Droga do koncepcji prawdy symbolicznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Czepita Stanisław, Sławomira Wronkowska. 2013. "Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa" Państwo i Prawo 2 : 5-6.
 • Dąbrowa Jan. 1961. "W sprawie terminów: prawda materialna czy obiektywna?" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego seria A nr 34 Prawo : 142.
 • Dolecki Henryk. 2004. Jedna czy kilka prawd w poznaniu sądowym. W Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 94-101. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Ereciński Tadeusz, Karol Weitz. 2010. Prawda i równość stron a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. W Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, 30. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. "Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym" Państwo i Prawo 7: 11.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1974. "O pewnych osobliwościach stwierdzeń faktycznych sądu w procesie cywilnym " Studia Cywilistyczne 24: 132.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1974. "Przedmiot ustaleń sądu w procesie cywilnym" Krakowskie Studia Prawnicze. VII: 145.
 • Gruszczyński Bogusław 2007. W Stefan Babiarz. Ordynacja podatkowa. Komentarz, 498. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Grzegorczyk Tomasz, Janusz Tylman. 2007. Polskie postępowanie karne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Hage Jaap. 2009. Two conceptions of law and their Implications for Legal Truth. Maastricht University.
 • Hanusz Antoni. 2004. "Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym" Państwo i Prawo nr 6: 3-17.
 • Hanusz Antoni. 2006. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego. Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze".
 • Hauser Roman, Andrzej Skoczylas. 2009. Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne. Warszawa.
 • Janowicz Zbigniew. 1982. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Janowicz Zbigniew. 1987. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jaśkiewicz Jacek. 2013. "Judykatura a proceduralne aspekty prawa" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4: 89.
 • Kmieciak Zbigniew. 2000. Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Kmiecik Romuald. 2005. W Prawo dowodowe. Zarys wykładu, 83-85. Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze".
 • Kotowa Barbara. 1999. Kulturowe a priori poznania. W Phoenix. Filozoficzne problemy wiedzy, t. 2, Wiedza a założeniowość, red. Alina Motycka, 47-55. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Kozak Artur. 2002. Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Lang Wiesław. 2006. Prawo procesowe a prawo materialne. Wzajemne relacje. W Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. Władysław Czapliński, 428-429. Warszawa: Scholar.
 • Leoński Zbigniew. 2004. Zarys prawa administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Leszczyński Jerzy. 2010. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Łoziński Romuald. 1991. Problematyczność prawdy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Łubnicki Narcyz. 1958. Teoria poznania. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Marek Andrzej, Stanisław Waltoś. 2008. Podstawy prawa i procesu karnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Marszał Kazimierz. 2008. Proces karny. Zagadnienia ogólne. Katowice : Volumen.
 • Morawski Lech. 1980. "O pewnym rozumieniu prawa i faktu oraz niektórych jego zastosowaniach" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 185-203.
 • Morawski Lech. 1988. Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Niebrój Katarzyna. 2012. "Subiektywne - intersubiektywne - obiektywne w ujęciu Gottloba Fregego" Analiza i Egzystencja 17.
 • Opałek Kazimierz, Jerzy Wróblewski. 1991. Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Patterson Dennis. 1996. Law & Truth. Oxford: University Press.
 • Piasecki Kazimierz. 1989. "Prawda w procesie cywilnym " Nowe Prawo nr 2-3: 18.
 • Piasecki Kazimierz. 2010. Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Pietrzykowski Tomasz, Bartosz Wojciechowski. 2004. "Równość, prawda, sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji k.p.c." Palestra nr 9-10 : 11-24.
 • Rylski Piotr. 2010. W Dowody w postępowaniu cywilnym, 125-128. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Sawczuk Mieczysław. 1985. Teoria Prawdy w prawie cywilnym (procesowym i materialnym). W Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Z. Resicha, 259-261. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Schaff Adam. 1959. Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa: "Książka i Wiedza".
 • Skorupka Jerzy. 2009. Sprawiedliwość proceduralna jako cel procesu karnego. W Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. Jerzy Skorupka, 58. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Smolak Marek. 2012. Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Stawecki Tomasz. 2006. "Filozofia prawa a teoria prawa: spór nierozstrzygalny czy pozorny?" Studia Iuridica XLV : 216.
 • Stelmach Jerzy. 2006. Epistemologiczna perspektywa ponowoczesnej filozofii prawa. W Prawo - władza - społeczeństwo - polityka. Księga Jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, red. Maria Borucka-Arctowa, 45-47. Toruń : Adam Marszałek.
 • Strzelec Dariusz. 2011. "Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym - wątpliwości praktyczne i teoretyczne" Palestra nr 3-4: 86-100.
 • Wojciechowski Bartosz. 2004. Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Woleński Jan. 2006. O Prawdzie i prawdzie W Janusz Jaskóła, Anna Olejarczyk. Filozofia. Prawda a metoda Cz. 2 O prawdzie. red. Janusz Jaskóła, Anna Olejarczyk, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Woleński Jan. 2007. Epistemologia, poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wronkowska Sławomira, Maciej Zieliński, Zygmunt Ziembiński. 1974. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Wróbel Andrzej. 2009. W Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 132-133. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Wróblewski Bronisław. 1932. "Prawda sądowa" Wileński Przegląd Prawniczy 3 (7) : 198.
 • Wróblewski Jerzy. 1972. "Obiektywność decyzji prawnej" Studia Prawno-Ekonomiczne IX: 14-16.
 • Wróblewski Jerzy. 1990. Paradygmat dogmatyki prawa a prawoznawstwo. W Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński, 38, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Zieliński Maciej, Zygmunt Ziembiński. 1988. Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zieliński Maciej. 1979. "Obiektywność ustalania faktów jako element praworządności stosowania prawa" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 36-41.
 • Zieliński Maciej. 1979. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Zieliński Maciej. 2011. Zasady i wartości konstytucyjne W Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), red. Andrzej Bałaban, Przemysław Mijal, 21-40. Szczecin.
 • Ziembiński Zygmunt. 1983. Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zirk-Sadowski Marek. 1982. "Paradygmat poznawania faktów w postępowaniu sądowym" Studia Prawno-Ekonomiczne XXVIII: 199.
 • Zirk-Sadowski Marek. 1986 "Uniwersalna pragmatyka a teoria i filozofia prawa" Studia Prawno-Ekonomiczne XXXVII: 23-40.
 • Zirk-Sadowski Marek. 1998. Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zirk-Sadowski Marek. 2001. Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania. W Studia z Filozofii Prawa, red. Jerzy Stelmach, 83-97. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zirk-Sadowski Marek. 2005. Wykładnia i rozumienie prawa w Polce po akcesji do Unii Europejskiej. W Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. Sławomira Wronkowska, 109. Kraków : Zakamycze.
 • Zirk-Sadowski Marek. 2011. Wprowadzenie do filozofii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431202

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.