PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 10 | 139
Tytuł artykułu

Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi Województwa Lubelskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Housing Construction and Spatial Transformation of the Villages in the Lublin Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest analiza rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w okresie głębokich zmian społeczno-gospodarczych (1989-2002). Głównym celem niniejszego opracowania jest ustalenie kierunków rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego oraz określenie wpływu nowych inwestycji budowlanych na zmiany w układach przestrzennych oraz fizjonomii osiedli wiejskich na tym obszarze. Autorka podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn powodujących dysproporcje w wyposażeniu mieszkań, ich standardzie oraz rozwoju nowego budownictwa.(fragment tekstu)
EN
Within the next few years Polish country will undergo profound technologi-cal and functional changes which will result in significant spatial transforma-tions within the rural housing patterns. Housing construction will change the physiognomy of the countryside and these changes will head towards the structures typical of multifunctional housing estates. Due to earlier negligence, housing needs of the country are enormous both as for building new houses and modernizing the ones already existing. The Lublin viovodeship constitutes an interesting research area. It is here that low dwelling standards and a vast dwelling disproportion between this area and other parts of Poland make it necessary to intensify and modernize housing construction.(original abstract)
Rocznik
Tom
10
Strony
139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Andrzejewski A., 1977, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, PWE, Warszawa.
 • Andrzejewski A., 1987, Problemy polityki i gospodarki mieszkaniowej po 1970 r., [w:] Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło. Wybór pism, Biuletyn KPZK, PAN, 196, Warszawa 2001, s.135-145.
 • Andrzejewski A., 1989, Potrzeby i problemy mieszkaniowe, [w:] O nowoczesny kształt Polski. Dylematy rozwoju na progu XXI wieku, Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju \"Polska 2000\" PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa, s. 267-288.
 • Andrzejewski A., 1991, Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Biuletyn KPZK PAN, 154, PWN, Warszawa.
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Wrocław.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Barwińska L., 1973, Sytuacja demograficzna wsi lubelskiej na tle Polski 1960-1970, WUS, Lublin.
 • Basista A., 2000, Wiejskie budownictwo indywidualne w PRL, [w:] Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi, IX Konferencja Naukowa, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 13-21.
 • Beaujeu-Garnier J.,Chabot G., 1971, Zarys Geografii Miast, PWE, Warszawa.
 • Borcz Z., 1996, Problemy kształtowania przestrzennego wsi na pograniczu z miastem, [w:] Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi, Katedra Architektury Wsi i Przemysłu Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 13-16.
 • Burges E.W., 1925, The Growth in the City, [w:] R.E. Park, E.W. Burges, R. McKenzie (eds.), In The City, Chicago University Press, Chicago, s. 47-62.
 • Burszta J., 1958, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej: o tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowań wsi, Ossolineum, Wrocław.
 • Chilczuk M., 1970, Osadnictwo wiejskie Polski. Formy i układy przestrzenne, PWN, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 1991, Zróżnicowanie warunków życia ludności wsi, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Biuletyn K.PZK, 153, PAN, Warszawa, s. 78-116.
 • Cymerman R., Falkowski J., HopferA.,l 992, Krajobrazy wiejskie (klasyfikacja i kształtowanie), Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wyd. ART., Olsztyn.
 • Demangeon A.,1920, L \'habitation rurale en France, Essai de classification des principaux types, Annales de Gćographie, s. 352-375.
 • Demangeon A., 1926, Un questionnaire sur I\'habitat rural, Rapport de la Commission de I\'habitat rural, 1, Annales de la Geographie, 35.
 • Deszczka W., 1931, Rozmieszczenie domów wiejskich w Polsce, Sprawozdanie z II Zjazdu, Słownik Geograficzny i Etnograficzny, 2, s. 36-38.
 • Dobrowolska M., 1931, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem, Krakowskie Odczyty Geograficzne, 14, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków.
 • Dobrowolska M., 1959, Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi małopolskiej, Przegląd Geograficzny, 31, 1, s. 3-32.
 • Dobrowolska M., 1985, Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu, Prace Monograficzne WSP, 69, WSP, Kraków.
 • Douglas M., 1997, A change of system: Housing system transformation and neighbourhood change in Budapest, Nederlandse Geografische Studies, 222, Utrecht.
 • Duszyńska E., 1947, Kształty osiedli wiejskich w woj. lubelskim, [w:] Planowanie Przestrzenne, Region Lubelski I, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy nr 7, Główny Urząd Planowania Przestrzennego, Warszawa, s. 43-45.
 • Dutkowski M., Michalski T., Sagan I., Stryjakiewicz T., 1999, Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dzieje Lubelszczyzny, 1983, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, opracował Stanisław Kuraś, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, PWN, Warszawa.
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
 • Flaga M., 2002, Zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1989, Annales UMCS, sec. B, 57, 12, Lublin, s. 211-233.
 • Galiniak J.,1994, Przemiany budownictwa mieszkaniowego we wsiach podhalańskich w latach 1931-1988, Prace monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 172, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Gałązka A., 1998, Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1971-1988. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian, Prace Geograficzne, 169, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Gałązka A., 2005, Problemy związane z sytuacja mieszkaniową wsi polskiej XXI wieku, [w:] A. Stasiak, R. Horodeński (red.), Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej, Studia KPZK PAN, 115, Warszawa, s. 132-156.
 • Gałązka A., 2003, Infrastruktura komunalna na wsi. Początki, współczesność, perspektywy rozwoju, [w:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn KPZK, 207, PAN, Warszawa, s. 13-47.
 • Gałczyńska B., 1997, Transformations of rural settlements in the metropolitan area of Warsaw, [w:] Urban and regional development in Italy and Poland, 8th Italian-Polish Seminar of Geography, Trento, s. 303-314.
 • Gałczyńska B., 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy w badaniach geograficznych, [w:] Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 139-159.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Warszawy, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski. Materiały IX ogólnopolskiego seminarium geografii rolnictwa, Łódź, s. 41-53.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R., 1996, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji, [w:] Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Conference Papers, 25, IGiPZ PAN, Wrocław, s. 63-70.
 • Gaś M., 1996-1997, \" Drugie domy \"jako element zagospodarowania turystycznego wsi w strefie podmiejskiej Krakowa, Folia Geographica, Seria geographica-oeconomica, 29-30, PAN, Kraków, s. 91-103.
 • Gorczyca M., 1992, Regionalne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych w Polsce w latach ¡950-1988, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 198, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Gorczyca M., 1993, Przewidywane zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce do 2010 roku, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 208, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Gorczyca M., 1994, Przedsięwzięcia warunkujące rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 220, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Gorczyca M., 1996, Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 238, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Gorczyca M., 1997, Stan i rozwój mieszkalnictwa w Polsce, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 250, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Gorzelak G.,1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 14, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • Gorzym-Wilkowski W., 1999, Gospodarka przestrzenna gminy, [w:] Zarys ekonomiki gminy, Norbertinum, Lublin, s. 169-218.
 • Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., 1999, Polityka przestrzenna gmin w latach 90. w zakresie budownictwa mieszkaniowego - na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK, 190, PWN, Warszawa, s. 115-123.
 • Górka A., 1995, Przekształcenia środowiska kulturowego wsi na przykładzie strefy oddziaływania aglomeracji gdańskiej, [w:] Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 15-22.
 • Górz B., 2001, Budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich południowej Polski po roku 1988, [w:] J. Rajman (red.), Polska-Europa. Gospodarka, przemysł, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 261-279.
 • Górz B., 2003, Współczesne procesy społeczno-gospodarcze i przyszłość wsi w kotlinach śródkarpackich (na przykładzie wsi Gołkowice Dolne w pow. nowosądeckim), [w:] Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 163-180.
 • Gutkowska K., 1998, Zmiany sytuacji mieszkaniowej w opinii badanych gospodarstw domowych woj. lubelskiego, Wiadomości Statystyczne, 5, GUS, Warszawa, s. 61-70.
 • Gutkowska K., Żelazna K., 1998, Zmiany w umeblowaniu gospodarstw domowych w woj. lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 9, GUS, Warszawa, s. 86-96.
 • Harris C., 1943, Suburbs, American Journal of Sociology, 49, s. 1-13.
 • Harris C., 1990, Urban Geography in the United States: My Experience of the Formative Years, Urban Geography, 11, 4, s. 403-417.
 • Hołub-Pacewiczowa Z., 1930, Z badań nad pasterstwem karpackim i alpejskim, Wierchy, 8, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków, s. 89-121.
 • Hołub-Pacewiczowa Z., 193la, L\'habitat pastorial et les migrations dans les Tatra et dans la Région Substatrique, Prace Komisji Geograficznej PAU, Kraków.
 • Hołub-Pacewiczowa Z., 1931b, Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu, Prace Komisji Geograficznej, 1, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Hoyt H., 1939, The Structure and Growth of Residential Naighborhoods in American Cities, Washington.
 • Hughes J., 1974, Introduction, [w:] J. Hughes (ed.), Suburbanization Dynamics and the Future of the City, Center for Urban Policy Research, New Brunswick, s. 1-16.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1988, Niektóre aspekty urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 9, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-52.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie pod-miejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 13.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast, Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jedut R., 1995, Ewolucja morfologii wsi w następstwie przemian społeczno-gospodarczych (wybrane przykłady z Polski środkowowschodniej), [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 115-125.
 • Johnson J., 1972, Urban Geography, An Introductory Analysis, Pergamon Press, Oxford-New York-Toronto-Sydney-Braunschweig.
 • Kamiński Z. J., 1995, Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko--wiejskich, [w:] Z. J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 29-40.
 • Kiełczewska M., 1937, Osadnictwo wiejskie i miejskie Pomorza i Prus Wschodnich, [w:] Słownik Geograficzny Państwa Polskiego, 1, s. 243-282.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1956, O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, IG PAN, Prace Geograficzne, 5, s. 9-178.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1970, Rozmieszczenie wiejskich osiedli rozproszonych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 42, 2, s. 225-234.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1971, Zaplecze Tarnowa i jego struktura osadnicza, [w:] Studia z geografii średnich miast w Polsce, Problematyka Tarnowa, IG PAN, Prace Geograficzne, 82, Warszawa, s. 183-220.
 • Kowalczyk A., 1993, Miejsce \"drugich domów\" w lokalnych układach osadniczych, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Toruń, s. 134-143.
 • Kozłowski S. (red.), 1984, Surowce mineralne środkowowschodniej Polski, województwa: lubelskie, chełmskie, zamojskie, bialskopodlaskie i siedleckie, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • Krzówski Z., Pawlik P., Wojtowicz U., 1979, Surowce skalne regionu lubelskiego, Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, seria A, 2, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Kubijowicz W., 1926, Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5, Kraków.
 • Kubijowicz W., 1927, Życie pasterskie w Beskidach Magórskich, Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, 2, Kraków.
 • Kuciński K., 2001. Osadnictwo, [w:] I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Kulesza H., 1988, Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych na wsi, Wieś Współczesna, 11.
 • Kulesza H.,1995, Sytuacja mieszkaniowa w pierwszych latach transformacji w województwach, Biuletyn KPZK, 170, PAN, Warszawa.
 • Kusiński W., 1991, Stadia rozwoju urbanizacji w Polsce, Przegląd Geograficzny, 63, s. 271-281.
 • Kusiński W., 1993, Regionalne zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 64, 1, s. 43-58.
 • Leszczycki S., 1932a, Badania geograficzne nad osadnictwem w Beskidzie Wyspowym, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13, Kraków.
 • Leszczycki S., 1932b, Osadnictwo Kliszczaków w Beskidzie Wyspowym, Ziemia, 4-5, s. 1-7.
 • Leszczycki S., 1934, Osadnictwo Zachodnich Karpat Polskich, Wiadomości Geograficzne, 5-9, Kraków, s. 52-60.
 • Leszczycki S., 1935, Zarys antropogeograficzny Łemkowszczyzny, Wierchy, 13, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków, s. 62-88.
 • Leszczycki S., 1977, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, PWN, Warszawa.
 • Leszczycki S., 1990, Osadnictwo Podhala w okresie międzywojennym, [w:] B. Górz (red.), Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego, 38, Zakopane.
 • Liszewski S., 1991, Osadnictwo turystyczne, Problemy Turystyki, 1-2, s. 65-74.
 • Lorens P., 2005, Porządek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, 3(21), s. 21-50.
 • Lux M., 2000a, Changes in consumption of households during 1990-1997, Czech Socjological Review, 8, s. 211-232.
 • Lux M., 2000b, The housing Policy Changes and Housing Expenditures in Czech Republic, Sociological papers, 1/200, Institute of Sociology, Academy of Sciences, Prague.
 • Maj T., 2003, Obiekty w środowisku, 1, Rozwój techniki budowlanej. Budynki, WSiP, Warszawa.
 • Marszał T., 1999, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju. Biuletyn KPZK, 190, PAN, Warszawa, s. 7-28.
 • Matczak A., 1984, Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowej osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi, Problemy Turystyki, 2.
 • Meitzner A., 1895, Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen, 1-3, Berlin.
 • Michalak J., 1973, Budownictwo indywidualne w wybranych rejonach rekreacyjnych, Materiały i Studia, 12/236/73, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
 • Michalak J., 1981, Indywidualne dom rekreacyjne, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 • Michalak J., Zaniewska H., Drzewiecka B., Limanowska A., 1985, Budownictwo jednorodzinne na wsi (na przykładzie wybranych województw), Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 • Michalczyk Z., Turczyński M., 1998, Przekształcenia i zagrożenia hydrosfery, [w:]. M. Harasimiuk, Z. Michalczyk, M. Turczyński (red.), Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia przyrodnicza, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin, s. 157-164.
 • Mikielewicz R.,1995, Wybrane aspekty przekształceń struktury przestrzennej wsi podłódzkich, [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 47-50.
 • Mikielewicz R., 1996, Urbanizacja a kształt przestrzenny wsi podmiejskiej aglomeracji łódzkiej, [w:] Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi, Katedra Architektury Wsi i Przemysłu Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 70-73.
 • Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 2, Warszawa.
 • Myśliński K, 1969, Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamość.
 • Nowak M., 1974, Indywidualne budownictwo mieszkaniowe na wsi (Czynniki rozwoju na przykładzie powiatu płockiego), Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, PWN, Warszawa.
 • Ostrowski L., 1993, Procesy dostosowawcze w infrastrukturze wsi, [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 61-73.
 • Petelenz M., 1996, Dwudziestowieczne \"style\" architektury wsi podkrakowskich, [w:] J. W. Rączka (red.), Wieś polska w pracach Instytutu Architektury i Planowania Wsi, Kraków, s. 135-140.
 • Pięcek B., 2001, Rozwój infrastruktury na wsi a warunki życia ludności wiejskiej (Raport z badań), Wieś i Rolnictwo, 1 (110), IRWiR PAN, s. 128-138.
 • Pięcek B., 2005, Problemy rozwoju infrastruktury wiejskiej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), Wieś i Rolnictwo, 4, IRWiR PAN, s. 186-198.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, 2002, Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, tom 1, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin.
 • Prognoza rozwoju gospodarki mieszkaniowej w latach 1971-1990, Materiały i Studia, 9/233/73, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1973.
 • Przesmycka E., 2001, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Rajman J., 1996-1997, Przekształcenia urbanizacyjne wsi krakowskiej w okresie transformacji gospodarczej, Folia Geographica, Seria geographica-oeconomica, 29-30, PAN, Kraków, s. 31-46.
 • Reinfuss R., 1936, Łemkowie, Wierchy, 14, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków, s. 1-24.
 • Schärer W., 1956, Die Suburbane von Zürich, Geographica Helvetica, 11, s. 1-46.
 • Schlüter O., 1899, Bemerkungen zur Siedlungsgeographie, Geographische Zeitschrift, s. 65-68.
 • Schlüter O., 1903, Die Siedelungen im nordöstlichen Thüringen, Verlagsbuchhand-lung von Hermann Costenoble, Berlin.
 • Sendi R., 1999, Housing Construction in the Transition Period: Slovenia \'s non-starter Situation, Housing studies, 14 (6), s. 803-819.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1880-1904, województwo lubelskie, 1974, wyciąg haseł wykonany przez Władysława Sakławskiego, 1974, PTG, Zakład Kartografii INoZ UMCS, Lublin.
 • Spiss M., 1948, Wieś podmiejska jako istotny czynnik rozwoju urbanistyki, Studium higieniczne, Prace Komisji Lekarskiej, 6, 3, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Stasiak A., 1966, Podstawowe problemy mieszkaniowe wsi, [w:] Konferencja naukowa poświęcona ocenie potrzeb mieszkaniowych i kierunków programu budownictwa mieszkaniowego w perspektywie (1966-1985), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 63-77.
 • Stasiak A., Cesarski M., 2001, Profesor Adam Andrzejewski (1914-1998) -postać, badania i działalność, [w:] Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło. Wybór pism, Biuletyn KPZK,196, PAN, Warszawa, s. 9-25.
 • Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich w Polsce. Próba metodyczna, Praca habilitacyjna, Wrocław.
 • Stola W., 1995, Funkcje obszarów wiejskich, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, PPWK, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa lubelskiego, 2000, Urząd Marszałkowski, Lublin.
 • Szolgin W., 1991, Architektura i budownictwo. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Warszawa.
 • Szulc H., 1963, Osiedla podwrocławskie na początku XIX w., Monografie Śląskie, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Szulc H., 1983, Badania geograficzno-historyczne osadnictwa wiejskiego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 55, 3, s. 647-661.
 • Szulc H., 1988, Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu zachodnim. Prace Geograficzne, 149, IGiPZ PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Szulc H., 1994, Osadnictwo wiejskie Polski w pracach geograficzno-historycznych w latach 1918-1995, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce lata 1918-1993. Kierunki badań naukowych, PTG Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 77-92.
 • Szulc H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, 163, IGiPZ PAN.
 • Szulc H., 2002, Atlas Historyczny Wsi w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Śliwińska-Ładzińska W., 1981, Urbanistyczne problemy domów wakacyjnych w Polsce, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Thünen J., 1826-1836, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und nationalókonomie, Jena.
 • Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1734, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Trafa s K., 1997, Przebieg procesów transformacji i zmiany infrastruktury przestrzennej aglomeracji krakowskiej, Zeszyty IGiPZ PAN, 44, Warszawa.
 • Uhorczak F., 1938, Warunki mieszkaniowe w Polsce. Mieszkania o 1 izbie w Polsce według spisu 1931, Przegląd Krajoznawczy, 2, 1/3, s. 20-25.
 • Uhorczak F., 1957, Polska. Przeglądowa Mapa Użytkowania Ziemi 1:1000000, Osadnictwo, 6, Warszawa, CUGiK, PPWK.
 • Uhorczak F., 1971, Zagadnienia demograficzne i osadnictwo, [w:] Lubelskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Biblioteka wiedzy o Polsce Ludowej, Warszawa, PWN, s. 76-119.
 • Wartości kulturowe gminy Niemce, 1993, opracowała Bożena Stanek-Lebioda, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Materiały niepublikowane, Lublin.
 • Wesołowska M., 2003, Współczesne przeobrażenia wsi podlubelskiej (na przykładzie Jakubowic Konińskich), [w:] Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 197-208.
 • Wesołowska M., 2004, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich, [w:] Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 165-175.
 • Wissink G., 1962, American Cities in Perspective. With Special Reference to the Development of Their Fringe Areas, Assen.
 • Wiśniewska M., 1999, Osadnictwo wiejskie, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Zaborski B., 1926, O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, 1, Kraków.
 • Zagożdżon A., 1964, Problematyka zespołów osadniczych, Czasopismo Geograficzne, 35, 3-4.
 • Zagożdżon A., 1976, Przekształcenie sieci osadniczej w rejonach uprzemysławianych Polski, Biuletyn KPZK, 89, PAN, Warszawa.
 • Zagożdżon A., 1983, Współczesne procesy i kierunki przemian wiejskich układów osadniczych, [w:] Wieś polska 2000, Biuletyn KPZK, 122, PAN, Warszawa, s. 176-188.
 • Zaniewska H., 2000, Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, SGGW, Warszawa.
 • Zaremba P., 1962, Funkcjonalny podział terenów podmiejskich, Czasopismo Geograficzne, 33, 3, s. 328-338.
 • Zathej M.,2002, Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich, [w:] Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 165-174.
 • Zgliński W., 2002, Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju strefy żywicielskiej Warszawy, [w:] Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 161-180.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.