PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 258 | 121--134
Tytuł artykułu

Stabilizacja zasobów pracy w województwie opolskim w kontekście wyzwań demograficznych- podejmowane działania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stabilization of Employees Resources in Opolskie Voivodeship in the Context of Demographic Challenge - Undertaken Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niekorzystne zmiany demograficzne sprawiają, że Polska staje przed koniecznością podjęcia działań, aby w przyszłości zapewnić gospodarce wystarczającą (i odpowiednio wykwalifikowaną) siłę roboczą. Z prognozy GUS na lata 2014-2050 wynika, że największy spadek populacji nastąpi w województwie opolskim, bo liczba mieszkańców regionu zmniejszy się w 2050 r. w stosunku do 2013 r. o ponad 25%. Ubytkowi ludności ogółem towarzyszyć będzie zmiana w strukturze populacji - spadek liczby dzieci, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym - co może przełożyć się na sytuację na rynku pracy. Celem artykułu jest pokazanie działań podejmowanych w województwie opolskim służących minimalizacji tych przemian, w tym mających za zadanie stabilizację w zakresie zapewnienia w przyszłości pracowników. Pokazano wybrane dane dotyczące zmiany w zasobach pracy w regionie (m.in. na bazie najnowszej prognozy GUS do 2050 r.), omówiono również wybrane działania pilotażowego w Polsce Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. "Opolskie dla Rodziny" oraz zaprezentowano sytuację w regionie odnoszącą się do napływu obcokrajowców (podejmujących pracę i studia), którzy mogą w przyszłości być komplementarną siłą roboczą na regionalnym rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Unfavorable demographic changes cause that Poland faces a need for action to secure in the future sufficient and suitably qualified labour force. The CSO forecast, for the years 2014-2050, shows that the greatest decrease in population will occur in the Opolskie Voivodeship - the number of people in the region will decrease over 25% in 2050 in comparison with 2013. The decrease of population will be accompanied by a change in the structure of the population - fall in the number of children, an increase in the number of people in post-working age. It will affect the situation on the labour market. The aim of this article is to present activities undertaken in Opolskie Voivodeship, aimed to minimize the negative results of these changes, including ensuring the employees in the future. The article presents selected data concerning changes in labour force in the region (among others based on the latest CSO forecasts 2050). It also discusses the activities developed as a part of the pilot programme in Poland - Special Demographic Zone Programme until 2020 "Opolskie for Family". This article presents the situation in the region relating to the influx of foreigners (working and studying), who may in the future be complementary workforce in the regional labour market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Kahanec M., Kralikova R., Pulls of International Students Mobility, IZA Discussion Paper, No. 6233, December 2011, http://ftp.iza.org/dp6233.pdf (dostęp: 25.07.2013).
 • Kubiciel S., Cudzoziemscy pracownicy w województwie opolskim na tle Polski w świetle dostępnych danych [w:] R. Jończy, S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Opole 2010.
 • Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., http://bip.msw.gov.pl/bip/politykamigracyjna- po/19529,dok.html (dostęp: 6.10.2014).
 • Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny" przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego 16 września 2014 r., http://opolskie.pl/docs/program_ssd_x_po_posiedze.pdf (dostęp: 24.10.2014).
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce. Dokument opracowany w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy realizowanego przez OECD, styczeń 2013, s. 16, http://pokl.wup.lodz.pl/images/pliki/raporty/lokalne_scenariusze_ zmian_demograficznych_oecd_leed.pdf (dostęp: 23.10.2014).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011- 0485&language=PL&ring=A7-2011-0350 (dostęp: 6.10.2014).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące warunków podejmowania przez cudzoziemców zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z lat 2006-2014.
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Opolskiego 28 grudnia 2012 r., http://opolskie.pl/docs/ 27x01_srwo_pl_zakladki.pdf (dostęp: 24.10.2014).
 • [www 1] Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014- r-,1,5.html (dostęp: 6.10.2014).
 • [www 2] System monitorowania rozwoju GUS, http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp: 23.10.2014).
 • [www 3] http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polscestatystyki (dostęp: 6.10.2014).
 • [www 4] Wnioski z konferencji Europejskiej Sieci Migracyjnej 2012 na temat imigracji studentów zagranicznych do krajów UE, http://www.emn.gov.pl/portal/esm/704/ 10293/Konferencja_Europejskiej_Sieci_Migracyjnej_2012_na_temat_imigracji_st udentow_zag.html (dostęp: 19.07.2013).
 • [www 5] Szkoły wyższe i ich finanse, dane za lata 2004-2012, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2012-r-,2,9.html (dostęp: 6.10.2014).
 • [www 6] Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf (dostęp: 24.10.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431936

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.