PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 54 | 61--78
Tytuł artykułu

Przestrzeń publiczna jako przestrzeń tożsamości miasta. Szansa czy balast dla rozwoju miasta?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Space as a City's Identity Space. The Chance or Barrier in the City's Development?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieco ponad 20 lat temu Wacław Piotrowski napisał, że "tożsamość miasta określają jego najbardziej istotne cechy". Takich cech poszukiwać można w różnych kontekstach związanych z miastem: historii, architekturze, charakterystyce struktury społecznej, ale także, a może przede wszystkim w miejskich przestrzeniach publicznych. W kontekście socjologicznym nie chodzi tu o sam układ urbanistyczny miasta, ale też o jego historię, wydarzenia przeszłe, jakie miały miejsce w przestrzeni, i teraźniejsze, które w niej się rozgrywają, sposoby jej społecznego użytkowania codziennego i odświętnego, ale też o mniej lub bardziej oczywiste znaczenia, jakie przestrzeń komunikuje. Tym samym przestrzeń publiczna współtworzy tożsamość miasta. W niektórych miastach jest ona oczywista, a w innych skomplikowane losy historyczne, ale też sam proces wytwarzania przestrzeni miejskiej rodzi wiele niejednoznaczności. Z jednej strony mogą one fascynować i umożliwiać osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi miastami, a z drugiej stanowić balast dla miasta i jego rozwoju. Tym samym warto zastanowić się, na ile przestrzeń publiczna miast stanowi konstytutywny element tożsamości miasta i w jakim stopniu wykorzystywana jest w procesie budowania narracji tożsamościowej miasta. Próba odpowiedzi na to pytanie zostanie udzielona w oparciu o wywiady z ekspertami społecznymi i instytucjonalnymi, jakie w ramach większego projektu badawczego prowadzone były we Wrocławiu i Gliwicach w latach 2014-2015. (abstrakt oryginalny)
EN
More than twenty years ago Wacław Piotrowski noticed that the identity of the city is defined by its essential features. These features could derive from the different city's contexts: history, architecture, social structures and system of the public space. In this context public space in the sociological analysis is understood in the wide perspective which include its history, present and past events which take place on it, ways of everyday and holiday social using and meanings which are communicated by the public space. Consequently public space co-create the city's identity. This identity is obvious in some cities, but in the others, with complicated history and the process of production of space, cause some diversity of meaning. Such situation could be fascinating and cause the achievement of the competitive edge but on the other side sometimes could be barrier of the cities development. It shows that the problem of the role of public space in the creation of the city's identity is important for the research. This article presents this problem according to in-depth interviews with institutional and social experts in Gliwice and Wrocław which were conducted as a part of the wider research project in 2014 and 2015. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • B i e r w i a c z o n e k K., N a w r o c k i T. (2012), Teoretyczne spojrzenie na przestrzeń publiczną, [w:] B i e r w i a c z o n e k K., L e w i c k a B., N a w r o c k i T., Rynki malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo Nomos, Kraków, s. 23-64.
 • B ł a s z c z y k M. (2013), W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • C a r m o n a M., d e M a g a l h a e s C., H a m m o n d L. (2008), Public Space. The Management Dimension, Routledge Tayloor and Francis Group, London-New York.
 • C a r r S., F r a n c i s M., R i v l i n L. G., S t o n e A. M. (2009), Public Space, University Press, Cambridge.
 • D a v i e s N., M o o r h o u s e R. (2002), Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Wydawnictwo Znak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Fundacja, Kraków.
 • D y m n i c k a M. (2013), Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • J a ł o w i e c k i B., S z c z e p a ń s k i M. S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • J a ł o w i e c k i B. (2012), Czytanie przestrzeni, Konsorcjum Akademickie, Kraków, Rzeszów, Zamość.
 • Klekotko M. (2014), Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie "teorii scen", "Sociological Review (Przegląd Socjologiczny)", no. 1, s. 171-196.
 • Korzeniewski B. (2012), O sposobach obchodzenia się z reliktami przeszłości, "Sensus Historiae", vol. VI, no. 1, s. 35-47.
 • Krajewski M. (2011), Poza przestrzenią publiczną, [w:] N o w a k M., P l u c i ń s k i P. (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • K u n c e A. (2007), Problemy tożsamościowej układanki. Puzzle gliwickie, [w:] K u n c e A., K a d - ł u b e k Z., Myśleć Śląsk. Wybór esejów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • L i b u r a H. (1990), Percepcja przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • L o f l a n d L. H. (2007), The Public Realm. Exploring the City's Quintessential Social Territory, Aldine Transaction A Division of Transaction Publishers, London.
 • L o r e n s P. (2010), Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] L o r e n s P., M a r t y - n i u k-P ę c z e k J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 6-20.
 • Ł u k o w s k i W. (2002), Społeczne tworzenie ojczyzn, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ł u k o w s k i W. (2009), Miasto na granicy w poszukiwaniu symbolicznej spójności, [w:] Ł u k o w s k i W., B o j a r H., J a ł o w i e c k i B. (red.), Społeczność na granicy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • M a d u r o w i c z M. (2008), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • M a r o d y M., G i z a-P o l e s z c z u k A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • P i o t r o w s k i W. (1994), Tożsamość miasta (na przykładzie Łodzi), [w:] M a c h a j I., S t y k a J. (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 1: Miasto, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 171-174.
 • R e w e r s E. (2012), Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu, "Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni", nr 1(36), s. 6-15.
 • R u c z y ń s k i R. (2010), Tradycyjna urbanistyka a współczesne realizacje przestrzeni publicznych [w:] L o r e n s P., M a r t y n i u k-P ę c z e k J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 148-158.
 • S a r y u s z-Wo l s k a M. (2011), Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • S p r i n g e r F. (2013), Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • S z c z e p a ń s k i M. S. (1991), "Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Warszawa.
 • Z u k i n S h a r o n (2008), The Cultures of Cities, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Ż m u d z i ń s k a-N o w a k M. (2007), Czytelność i tożsamość przestrzeni miasta w czasach zaniku tradycyjnych wartości, [w:] M a j e r A. (red.), Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432016

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.