PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 4 | 86--104
Tytuł artykułu

Odpis podatkowy jako nowa forma finansowania wspólnot religijnych w Polsce

Warianty tytułu
The Tax Write-Off as a New Form of Financing Religious Communities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny skutków fi skalnych rządowej pro- pozycji zmiany sposobu fi nansowania wspólnot religijnych w Polsce. Wspólnoty te w istotnej części są fi nansowane z Funduszu Kościelnego, w całości zasilanego dotacją z budżetu państwa. Projekt rządowy przewiduje zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem w wysokości 0,5% należnej kwoty podatku dochodowego od osób fi zycznych (pdof ). Podobne rozwiązania występują m.in. w Hiszpanii, Holandii, na Węgrzech i we Włoszech. W Polsce prawie 89% mieszkańców deklaruje przynależność do jed- nej ze wspólnot religijnych. Symulacja lat 2000 - 2015 wykazała, że dochody z odpisu podatkowego okazały się dla tych wspólnot wydajniejszym źródłem od środków uzyskiwanych z Funduszu Kościelnego. Jednocześnie likwidacja badanego funduszu wpływa na ograniczenie wydatków budżetowych(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to assess the fi scal impact of the Government's pro- posals for the revision of the method for fi nancing religious communities in Poland. Currently a substantial number of these communities are financed from the Church Fund, which is completely fi nanced by a grant from the state budget. Th e project involves the replacement of the Church Fund by a write-off amounting to 0.5% of the applicable personal income tax. A similar solution exists in Spain, the Netherlands, Hungary and Italy. In Poland nearly 89% of the inhabitants claim affi liation to a church or religious organization. Th e simulation relating to the years 2000-2015 showed that income from tax deductions was a more effi cient source for those communities than funding received from the Church Fund. Simultaneously the liquidation of the fund means a reduction of budget expenses(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Religion   Taxes  
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
86--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Balodis, R., 2003, Church and State in Latvia , w: Ferrari, S. (ed.), Durham, W.C. Jr. (red.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA, s. 141-176.
 • Bijsterveld, S.C. van, 2007, Państwo i Kościół w Holandii , w: Robbers, G. (red.), Pań- stwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław, s. 179-196.
 • Bonnici, U.M., 2007, Państwo i Kościół na Malcie , w: Robbers, G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław, s. 263-276.
 • Canas, V., 2007, Państwo i Kościół w Portugalii , w: Robbers, G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław, s. 303-322.
 • Casey, J., 2007, Państwo i Kościół w Irlandii , w: Robbers, G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław, s. 197-214.
 • Cricovean, M., 2014, Th e Financial Support and Social Mission of the Clergy in Roma- nia , Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, vol. 23, iss. 1, s. 737-749.
 • Czerwiński, L., 2000, Finansowanie instytucji kościelnych w Hiszpanii , w: Krukowski, J. (red.), Systemy fi nansowania instytucji kościelnych w Europie , Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 65-78.
 • Exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 18.11.2011 r. , http://www. wprost.pl/ar/270463/Expos-Tuska-pelny-tekst [dostęp: 5.06.2015].
 • Filo, V., 2000, Finansowe zabezpieczenie Kościoła ze strony państwa w Republice Słowa- ckiej , w: Krukowski, J. (red.), Systemy fi nansowania instytucji kościelnych w Europie , Towarzystwo Naukowe KUl, Lublin, s. 123-132.
 • GUS, 2013a, Ludność. Stan i struktura demografi czno-społeczna. Narodowy Spis Po- wszechny Ludności i Mieszkań 2011 , Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 2013b, Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011 , Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Kiviorg, M., 2003, Church and State in Estonia , w: Ferrari, S. (red.), Durham, W.C. Jr. (red.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA, s. 99-120.
 • Kuznecoviene, J., 2003, Church and State in Lithuania , w: Ferrari, S., Durham, W.C. Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA, s. 177-196.
 • Marre, H., 2000, Niemiecki system fi nansowania Kościoła , w: Krukowski, J. (red.), Systemy fi nansowania instytucji kościelnych w Europie , Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 31-44.
 • Padjen, I., 2003, Church and State in Croatia , w: Ferrari, S., Durham, W.C. Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA, s. 57-80.
 • Peteva, J., 2003, Church and State in Bulgaria , w: Ferrari, S., Durham, W.C. Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven - Paris - Dudley, MA, s. 37-56.
 • Potz, R., 2007, Państwo i Kościół w Austrii , w: Robbers, G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław, s. 11-30.
 • Projekt z 25 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumie- nia i wyznania oraz niektórych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/ docs//2/171075/171083/17108 4/dokument80528.pdf [dostęp: 10.06.2015].
 • Przeciszewski, M., 2011, Finansowanie Kościołów przez państwo , Niedziela Ogólno- polska, nr 50, s. 19-21.
 • Przeciszewski, M., 2013, Unikalny raport o majątku kościelnym , http://www.niedziela. pl/artykul/5027/Unikalny-raport-o-majatku-koscielnym [dostęp: 13.06.2015].
 • Przychody i wydatki Funduszu Kościelnego (1990 - 2004) , http://www.racjonalista.pl/ xpliki/fundusz.pdf [dostęp: 13.06.2015].
 • Robbers, G. (red.), 2007, Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław.
 • Robbers, G., 2013, Modele fi nansowania kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Schanda, B., 2003, Church and State in Hungary , w: Ferrari, S., Durham, W.C. Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA, s. 121-140.
 • Sowiński, S., 2008, Modele stosunków państwo - Kościół w Unii Europejskiej , Studia Europejskie, Nr 3(47), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, War- szawa, s. 39-52.
 • Stanisławski, T., 2011, Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych , Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Stanisz, P., 2009, Perspektywy zmiany systemu fi nansowania kościołów i innych związ- ków wyznaniowych w Polsce , Studia z prawa wyznaniowego, t. 12, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 5-34.
 • Sturm, L., 2003, Church and State in Slovenia , w: Ferrari, S., Durham, W.C. Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe , Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA, s. 327-354.
 • Torfs, R., 2007, Państwo i Kościół w Belgii , w: Robbers, G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej , Kolonia Limited, Wrocław, s. 31-50.
 • Tretera, J.R., 2000, Finansowanie Kościołów w Republice Czeskiej , w: Krukowski, J. (red.), Systemy fi nansowania instytucji kościelnych w Europie , Towarzystwo Na- ukowe KUL, Lublin, s. 109-122.
 • Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego, M.P., nr 39, poz. 279.
 • Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r., Dz.U., nr 13, poz. 82.
 • Ustawa budżetowa na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r., Dz.U., nr 21, poz. 89.
 • Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r., Dz.U., nr 50, poz. 229.
 • Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r., Dz.U., nr 14, poz. 64.
 • Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r., Dz.U., nr 52, poz. 209.
 • Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r., Dz.U. 1995, nr 27, poz. 141.
 • Ustawa budżetowa na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r., Dz.U., nr 19, poz. 87.
 • Ustawa budżetowa na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r., Dz.U., nr 19, poz. 106.
 • Ustawa budżetowa na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r., Dz.U., nr 28, poz. 156.
 • Ustawa budżetowa na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r., Dz.U., nr 17, poz. 154.
 • Ustawa budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r., Dz.U., nr 7, poz. 85.
 • Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r., Dz.U., nr 21, poz. 246.
 • Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r., Dz.U., nr 30, poz. 275.
 • Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r., Dz.U., nr 235, poz. 1981.
 • Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r., Dz.U., nr 17, poz. 167.
 • Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r., Dz.U., nr 278, poz. 2755.
 • Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r., Dz.U., nr 35, poz. 244.
 • Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r., Dz.U., nr 15, poz. 90.
 • Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r., Dz.U., nr 19, poz. 117.
 • Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Dz.U., nr 10, poz. 58.
 • Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r., Dz.U., nr 19, poz. 102.
 • Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., Dz.U., nr 29, poz. 150.
 • Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r., Dz.U., poz. 273.
 • Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., Dz.U., poz. 169.
 • Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Dz.U., poz. 162.
 • Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., Dz.U., poz. 153.
 • Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, po- ręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz.U., nr 9, poz. 87.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U. 2005, nr 213, poz. 1965.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o sys temie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2015, poz. 121.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2015 r., poz. 581.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432204

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.