PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 4 | 105--122
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT)w państwach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Factors Affecting Value Added Tax Budget Revenue in the European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zbadano zmiany wysokości wpływów budżetowych z podat- ku od wartości dodanej (VAT), który stanowi ważne źródło dochodów budżetowych wszystkich państw Unii Europejskiej. W celu określenia determinant dochodów z VAT w latach 2004-2013 skonstruowano modele regresji, w których dochody te były zmienną objaśnianą. Jako zmienne objaśniające przyjęto natomiast wysokość stawki podstawowej, stopę bezrobocia, wartość produktu krajowego brutto (PKB), wydatki konsumpcyjne, wartość eksportu i importu. Przeprowadzone analizy pozwo- liły stwierdzić, że wpływy z VAT są wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej, gdyż zmienną objaśniającą najczęściej uznaną za determinantę okazała się wartość PKB danego państwa członkowskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Th is article examines the changes of value added tax (VAT) revenue which is an important source of income in every country of the European Union. In order o identify the determinants of VAT revenue in 2004-2013 regression models were constructed in which VAT income was treated as the dependent variable whereas the standard VAT rate, the unemployment rate, the gross domestic product (GDP), general consumption, export and import were used as indicative variables. Th e analysis conducted in this paper found that VAT revenues are sensitive to economic fl uctuations because GDP was the main determinant of VAT revenues.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
105--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aczel, A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu: pełny wykład , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Andruskaite, E., Bikas, E., 2013, Factors Aff ecting Value Added Tax Revenue , Pro- ceedings of 1st Annual International Interdisciplinary Conference, 24-26 April, Azores, Portugal.
 • Bitner, A., 2007, Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości , Acta Scientiarum Polonorum - Administratio Locorum, t. 6, nr 4, s. 59-66.
 • Bogetić, Z., Hassan, F., 1993, Determinants of Value-Added Tax Revenue , Th e World Bank Working Papers Series, no. 1203, s. 1-14.
 • Dolata, S., 2013, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym , Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Draper, N.R., Smith, H., 1998, Applied Regression Analysis , John Wiley & Sons, New York.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 347.
 • Dyrektywa Rady 2010/88/UE z 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/ WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej, Dz.Urz. UE L 326/1.
 • European Commission, 2015, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union , http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/ how_ vat_works/ rates/vat_rates_en.pdf. [dostęp: 18.07.2015].
 • Eurostat, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 07-08.2015].
 • Famulska, T., 2011, VAT jako instrument polityki fi skalnej w warunkach kryzysu gospodarczego , w: Owsiak, S. (red.), Nowe zarządzanie fi nansami publicznymi w warunkach kryzysu , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 81-89.
 • Felis, P., 2010, Główne źródła dochodów budżetowych w Polsce , Studia BAS, nr 3(23), s. 91-114.
 • Frenkel, J.A., Razin, A., Symansky, S., 1991, International VAT Harmonization: Mac- roeconomic Eff ects , Staff Papers - International Monetary Fund, vol. 38, no. 4, s. 789-827.
 • Gołasa, P., 2009, Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej , Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark., t. II, nr 2(51), s. 163-171.
 • Gomułowicz, A., Małecki, J., 2011, Podatki i prawo podatkowe , LexisNexis, Warszawa.
 • Hybka, M.M., 2009, VAT C o l l e c t i o n E ffi ciency in Poland before and aft er Accession to the European Union - a Comparative Analysis , Ekonomika, nr 85, s. 7-18.
 • Hybka, M.M., 2011, Determinanty wydajności fi skalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Hybka, M.M., 2014, Priorities and Recommendations of Fiscal Stability Programmes in France and Germany , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 1, no. 299, s. 33-43.
 • IMF, 2014, Republic of Poland. Selected issues , IMF Country Report, no. 174, June.
 • Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2006, Zbyt szybka harmonizacja zaszkodziła rozwojowi gospodarczemu , informacja prasowa z 29 czerwca, http://www.arch.iped.pl/pliki/informacja_prasowa_strategie_harmo- nizacji.doc. [dostęp: 22.07.2015].
 • Juja, T., 2011, Finanse publiczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Po- znaniu, Poznań.
 • Karagöz, K., 2013, Determinants of Tax Revenue: Does Sectorial Composition Matter? , Journal of Finance, Accounting and Management, vol. 4, no. 2, s. 50-63, DOI: 10.1016/S0186-1042(14)71265-3.
 • Legeida, N., Sologoub, D., 2003, Modeling Value Added Tax (VAT) Revenues in a Trans- ition Economy: Case of Ukraine , Institute For Economic Research And Policy Consulting, Working Paper, no. 22.
 • Lejeune, I., 2011, Th e EU VAT Experience: What Are the Lessons? , Tax Analysts, s. 257-282.
 • Lipniewicz, R., 2010, Docelowy system VAT w Unii Europejskiej: harmonizacja opodat- kowania transakcji wewnątrzwspólnotowych , Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Namysłowski, R., Sachs, K., 2008, Dyrektywa VAT: komentarz , Wolters Kluwer Bu- siness, Warszawa.
 • Nowak, E., 2007, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak, S., 2008, Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji go- spodarczej Unii Europejskiej , w: Płowiec, U. (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju , Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 143-173.
 • Parlament Europejski, 2013, Podatki pośrednie: podatek od wartości dodanej (VAT) , http://www.europarl.europa.eu/ft u/pdf/pl/FTU_5.11.4.pdf. [dostęp: 18.07.2015].
 • Stanisz, A. 2007, Przystępny kurs statystyki , t. 2, Modele liniowe i nieliniowe , StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Szołno-Koguc, J., 2008, Problemy harmonizacji podatkowej w krajach Unii Europejskiej , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia Sectio H, vol. XLII, nr 18, s. 253-266.
 • Tait, A.A., 1988, Value Added Tax: International Practice and Problems , International Monetary Fund, Washington, D.C.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 26.10.2012 (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 326/49.
 • Tratkiewicz, T., 2014, Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fi skalnej w latach 2004 - 2013 , Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 198, Finanse - Problemy - Decyzje , cz. 1, s. 307-322.
 • United States Government Accountability Offi ce, 2008, Value-Added Taxes: Lessons Learned from Other Countries on Compliance Risks, Administrative Costs, Com- pliance Burden and Transition , Report to Congressional Requesters.
 • Wawire, N., 2011, Determinants of Value Added Tax revenue in Kenya , CSAE confe- rence paper at St Catherine's College.
 • Ząber, J., 2008, Ocena poziomu stawek podatku VAT i ich wpływ na konkurencyjność podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej , Ekonomia Menedżerska, nr 4, s. 83-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.