PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (128) | 15--55
Tytuł artykułu

Koncepcja krajowej instytucji pieniądza elektronicznego wspierającej Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of a Domestic Electronic Money Institution Supporting the Social Insurance Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję krajowej instytucji pieniądza elektronicznego, która mogłaby wspierać zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie płatności. ZUS dzięki działalności podległej instytucji powinien osiągnąć następujące efekty: zaoferowanie świadczeniobiorcom korzyści społecznych (zmniejszenie skali wykluczenia finansowego) i stricte finansowych, które przejawią się m.in. w większej funkcjonalności legitymacji emeryta i rencisty (funkcja bezgotówkowego instrumentu płatniczego) i możliwości skorzystania z podstawowych usług płatniczych w ramach elektronicznej portmonetki,retencja środków pieniężnych w ZUS i efektywniejsze zarządzanie przepływem strumieni finansowych, skutkujące oszczędnościami w funkcjonowaniu ZUS oraz pośrednimi dochodami odsetkowymi i kapitałowymi,zmniejszenie kosztów obsługi gotówkowej ZUS (szacowanych na ok. 200 mln zł rocznie),promocja obrotu bezgotówkowego i wspieranie w tym zakresie Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,zapewnienie zgodności z wymogami SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro),wspieranie działalności rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów w tworzeniu transparentnego systemu finansowego przyjaznego obywatelom i przynoszącego korzyści finansowe państwu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article presented is the concept of a domestic electronic money institution, which could support tasks of the Social Insurance Institution (ZUS) in the scope of payments. ZUS by the activity of a subordinated institution should achieve the following aims:offering social benefits (reduced scale of financial exclusion) and purely financial to the beneficiaries, that will manifest themselves, among others, in the greater functionality of pensioner legitimacy (the function of a cashless payment instrument) and possible access to basic payment services via the electronic purse,retention of liquidity in ZUS and more efficient management of the financial flows, resulting in savings in the operation of social security and indirect interest and capital incomes,reducing the cost of cash services in ZUS (estimated at approx. 200 million PLN per year),promotion of cashless transactions and supporting the Polish central bank (NBP) and the Coalition for Cashless Transactions and Micropayments in this scope,ensuring compliance with the SEPA requirements (Single Euro Payments Area),supporting the activities of the government, the Ministry of Family, Labour and Social Policy, Ministry of Development and the Ministry of Finance in the creation of a transparent fi nancial system, which is citizen-friendly and which bring financial benefits to the state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--55
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Borcuch A., Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza elektronicznego, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Broda K., Nadzór nad dostawcami usług płatniczych, prezentacja, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 • Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013.
 • Górka J., Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Górka J., Pieniądz elektroniczny - produkt banków i instytucji pieniądza elektronicznego, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 2.
 • Grabowski M., Wybrane aspekty prawnej konstrukcji eWallet, "Problemy Zarządzania" 2015, t. 1, nr 3, Innowacje w płatnościach, red. M. Górski, J. Górka.
 • Harasim J., Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Hornowski J., Janiszewski A., Karkowska E., Rudolf P., Seweryniak K., Krajowe instytucje płatnicze - prawa i obowiązki, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 • Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 - analiza i wnioski, materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego z 12 grudnia 2014 r., do punktu 4, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego.
 • Janowicz R., Klepacz R., Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Kaszubski R., Widawski P., Przegląd systemów pieniądza elektronicznego bazujących na kartach mikroprocesorowych oraz perspektywy budowy takiego systemu w Polsce, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/systemy_pieniadza_na_kartach.pdf (30.12.2015).
 • Kisiel M., Pieniądz elektroniczny w Polsce a perspektywa wdrożenia EMD2, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 173.
 • Krueger M., E-money regulation in the EU [w:] E-Money and Payment Systems Review, red. R. Pringle, M. Robinson, London Centralbanking 2002.
 • Maśląg A., Pieniądz elektroniczny. Przegląd zaleceń i regulacji prawnych związanych z emisją pieniądza elektronicznego w Unii Europejskiej, "Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego" 2001, nr 7.
 • Maison D., Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku życia, prezentacja z badania na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2012.
 • Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2013.
 • Smus T., Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Tochmański A., Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym [w:] Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowski, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Van Hove L., Electronic money and the network externalities theory: lessons for real life, "Netnomics" 1999, t. 1, nr. 2.
 • Zawiślak A., O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Poltext, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.