PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (80) Cz.1 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 31--40
Tytuł artykułu

Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Accounting in European-Union-Funded Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem artykułu jest analiza zakresu przedmiotowego rachunkowości z punktu widzenia realizacji projektów unijnych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, obserwacji oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - w opracowaniu wykazuje się, że rachunkowość jest niezbędnym systemem informacyjnym na potrzeby prawidłowej realizacji projektów unijnych. Oryginalność/wartość - w artykule stawia się hipotezę, że każda jednostka powinna dostosować system rachunkowości do wymagań informacyjnych projektów unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of the article is to analyse the objective scope of accounting from the point of view of the realization of European-Union-funded (EU-funded) projects. Design/methodology/approach - the following research methods were used in the study: source and document analysis, observation method, deductive and inductive reasoning. Findings - the study stresses that accounting is the essential information system required for the proper realization of EU-funded projects. Originality/value - the following hypothesis is stated in the article: each entity should adjust its accounting system to the informational requirements of EU-funded project. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baran, M., Kłos, M. (2013). Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe, Przedsiębiorczość i zarządzanie, XIV, 11, 10-21.
 • Baran, W., Świderka, M. (2007). Rachunkowość projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w: W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce (s. 11-24), Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Guranowski, A., Hołub-Iwan, J. (2009). Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Warszawa: C.H. Beck.
 • Jaruga, A. (red.). (1991). Współczesne problemy rachunkowości, Warszawa: PWE.
 • Karmańska, A., Gmytrasiewicz, M. (2004). Rachunkowość finansowa, Warszawa: Difin.
 • Kiziukiewicz, T. (2003). Zastosowanie rachunkowości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 11-40), Warszawa: PWE.
 • Lech, M., Wszołek-Lech, D. (2012). Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich, Gdańsk: ODDK.
 • Lewnadowska, A., Janas, M. (2009). Fundusze europejskie na badania i rozwój, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Majchrzak, I. (2011). Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 199-209.
 • Nadolna, B. (2012). Audyt projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, w: T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (s. 390-426), Warszawa: Difin.
 • Nowa Perspektywa UE 2014-2020 - nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów, Pobrane: www.pi.gov.pl (4.01.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE nr L 347/320).
 • Sojak, S. (2002). System rachunkowości, w: S. Sojak, J. Stankiewicz (red.), Podstawy rachunkowości (s. 13-40), Toruń: TNOIK.
 • Szychta, A. (1996). Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Warszawa: FRR w Polsce.
 • Szycha, A. (2015). Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 85, 20-34.
 • Śnieżek, E. (2008). Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 42 (98), 30-316.
 • Tarczydło, B. (2009). Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich (s. 90-102), Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 • Zasady prawidłowej księgowości wspomaganej informatyczną technologią. (2005), Rachunkowość, 7, 30-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432652

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.