PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 27--36
Tytuł artykułu

Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decentralisation as a Political Regime Principle Underlying Relationships among Different Bodies of Public Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje charakterystykę podstawowych zasad związanych ze zorganizowaniem podmiotów władzy wykonawczej i ich zadań w szczególnej, nowej sferze ustawowo określonej jako "prowadzenie polityki rozwoju". Podkreśla się przede wszystkim normatywny sposób ujęcia tej powinności publicznej jako "zespołu wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej", przy jednoczesnym szerokim zakreśleniu podmiotów prowadzenia tej polityki. Istotne jest, że fundamentem kształtowania prawnych relacji pomiędzy podmiotami prowadzenia polityki rozwoju: Radą Ministrów, samorządem województwa oraz samorządem powiatowym i gminnym, są konstytucyjne podstawy ustroju terytorialnego państwa. W opracowaniu podkreśla się, że konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej wyznacza organizację prowadzenia polityki rozwoju, i to zarówno od strony podmiotowej (organizacja struktury), jak i proceduralnej, w tym prawnych form współdziałania (organizacja działania). Sposób prowadzenia polityki rozwoju - jako ustawowo określonej powinności władzy publicznej - na zasadach określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oparty na wzajemnie powiązanych działaniach określony został jako "publicznoprawne działania powiązane". Działania te tworzą sieć powiązań i współzależności pomiędzy organami władzy wykonawczej, wyznaczonych celem publicznym prowadzenia polityki rozwoju oraz założeniami ustrojowymi sprawowania władzy w państwie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article provides a characteristic of the basic principles underlying organisation of executive power bodies. Their tasks performed in a new sphere of public life defined as 'conducting a development policy' have been discussed. What has been emphasised is the normative approach to this public duty seen as a set of interconnected actions undertaken and implemented with a view of ensuring a stable and sustainable development of the country, social-economic spatial cohesion at the regional level, enhanced competitiveness of the economy and creation of new jobs at a local and regional level as well as nation-wide. Of essential importance for shaping legal relations between organs of public authority, i.e. the Council of Ministers, self-governing regional authorities and local authorities are the constitutional foundations of the territorial regime of the state. What is also emphasised is that the constitutional principle of decentralised public power determines the manner in which development policy is being organised both in terms of its structure and procedural issues. Implementation of the development policy defined in statute as executing a public duty is based on the principles specified in the Act on the Principles of Conducting Development Policy. They constitute a network of mutual relationships among individual bodies holding executive power called 'interconnected public duties' that are determined by a public goal (development policy) and the political regime adopted for the enforcement of authority in a state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamiak, B. (2004), Uwagi o współczesnej koncepcji organu administracji publicznej, [w:] Ura, E. (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23-24 maja 2004 r., Rzeszów.
 • Błaś, A. (1972), Proces administrowania jako zorganizowany układ działań administracji publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo XXXVI, No 169, Wrocław.
 • Błaś, A. (1975), Prawne aspekty działań złożonych administracji państwowej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji VI, No 261, Wrocław.
 • Boć, J. (2007), Założenia badawcze struktur administracji publicznej, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Materiały konferencyjne (Zakopane 24-27.09.2006 r.), Warszawa-Kraków.
 • Chełmoński, A. (1972), Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań propozycja metodologiczna, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo XXXVIII, No 163, Wrocław.
 • Cieślik, Z. (2004), Zagadnienia prawa europejskiego. Informacje na temat kontroli działań podejmowanych przez UE pod względem zgodności z zasadą subsydiarności, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz 3.
 • Debbasch, M., Pointer, J.M. (1984), Administracja i zarządzanie, [w:] Łętowski, J. (red.), Administracja Republiki Francuskiej, Warszawa.
 • Jeżewski, J. (2015), Idea demokracji w przekształceniach samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(3).
 • Kokocińska, K. (2006), Planowanie rozwoju regionu przez administrację regionalną - decentralizacja?, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Poznań.
 • Kokocińska, K. (2007), Udział jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu polityki rozwoju, [w:] Materialne prawo administracyjne, cz. I, Forum Naukowe 12, 4(22).
 • Kokocińska, K. (2008), Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (druk numer 950) z 14 października 2008 r.
 • Kokocińska, K. (2009), Prawne gwarancje udziału jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu polityki rozwoju (postulowane kierunki zmian koncepcji polityki rozwoju), [w:] Kiczka, K. (red.), Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn, Poznań.
 • Kokocińska, K. (2009), Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań.
 • Kokocińska, K. (2010), Gmina jako podmiot prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Kieres, L. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław.
 • Kokocińska, K. (2014), Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Poznań.
 • Kulesza, M. (2009), O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, [w:] Supernat, J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław.
 • Kuta, T. (1969), Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Wrocław.
 • Lipowicz, I. (2008), Europeizacja administracji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(1).
 • Niewiadomski, Z. (2010), Pojęcie administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa.
 • Popławska, E. (1998), Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Sokolewicz, W. (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa.
 • Przybylska-Marciniuk, E. (2004), Zasada subsydiarności w projekcie Traktatu konstytucyjnego, [w:] Przyszły traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, t. 2, Warszawa.
 • Rabska, T. (1999), Pytania o stan współczesnej administracji, [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego, Poznań.
 • Rabska, T. (2009), Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań.
 • Rabska, T. (2010), Norma zadaniowa w świetle publicznego prawa gospodarczego, [w:] Choduń, A., Czepita, S. (red.), Poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin.
 • Skrzydło-Niżnik, J., Sieniawska, K. (2001), Prawne i pozaprawne uwarunkowania sprawności (efektywności) działania administracji publicznej, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. J. Filipka, Kraków.
 • Starościak, J. (1960), Decentralizacja administracji, Warszawa 1960.
 • Szpor, A. (2001), Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, Samorząd Terytorialny 1-2.
 • Szreniawski, J. (2004), Wstęp do nauki administracji, Lublin.
 • Zgud, Z. (1999), Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 7 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483; zm.: Dz. U. 2001, Nr 28, poz. 319; Dz. U. 2000, Nr 200, poz. 1471; Dz. U. 2009, Nr 114, poz. 946.
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658; zm.: Dz. U. 2007, Nr 140, poz. 984; Dz. U. 2008, Nr 216, poz. 1370; Dz. U. 2009, Nr 19, poz. 100; t.jedn.: Dz. U. 2009, Nr 84, poz.712; zm.: Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. 2011, Nr 279; poz. 1644, Dz. U. 2013, poz. 714; t.jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1649, Dz. U. 2015, poz. 349, poz. 1240, 1358, 1890.
 • Orzeczenie TK, K 24/02, OTK-A, 2003, nr 2, poz. 11.
 • Wyrok TK z 12 grudnia 2011 r., P 1/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.