PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 125--136
Tytuł artykułu

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interruption of the Running of the Limitation Period of Claims by Initiating Mediation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy kwestii przerwania biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji. W artykule poddano analizie ten przypadek, przedstawiając go najpierw w kontekście pozostałych przewidzianych w Kodeksie cywilnym przyczyn przerwania biegu przedawnienia, które budzą liczne kontrowersje, i na tym tle pokazano, że wątpliwości interpretacyjne powstają także w odniesieniu do tej przyczyny przerwania biegu przedawnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o mediację inicjowaną przez stronę. Wynikają one przede wszystkim z tego, że choć zgodnie z art. 1836 § 1 k.p.c. wszczęcie mediacji następuje z chwilą doręczenia przez stronę mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji (z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie), to jednak nie uregulowano prawnie sytuacji, gdy wniosek taki zawierał będzie braki formalne (a poglądy doktryny co do tego, czy możliwe jest ich uzupełnienie i wszczęcie wówczas mediacji, a co za tym idzie - przerwanie biegu przedawnienia, są diametralnie zróżnicowane). Ponadto źródłem wspomnianych wątpliwości jest też art. 1836 § 2 k.p.c., w którym ustawodawca przewidział cały szereg przypadków, w jakich pomimo prawidłowego doręczenia wspomnianego wyżej wniosku nie będzie dochodzić do wszczęcia mediacji. W artykule poddano je dokładnej analizie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu takich sytuacji na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (w tym oceniając zasadność tych rozwiązań prawnych oraz odnosząc się do poglądów doktryny i zgłaszając uwagi de lege ferenda). Podniesiono także kwestie wiążące się z przedawnieniem w przypadku, w którym to sąd kieruje strony do mediacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of interrupting the running of the limitation period through the initiation of mediation. First, this issue is analysed in the context of other circumstances provided for in the Civil Code, which may interrupt the running of the limitation period but frequently provoke controversy. These examples are used to demonstrate that interpretative difficulties arise in respect of the initiation of mediation proceedings as well, as an event interrupting the running of the limitation period. Such difficulties are primarily due to the fact that while Article 1836 § 1 of the Code of Civil Procedure (CCP) states that mediation proceedings are initiated from the moment one of the parties serves the mediator with a petition to conduct mediation proceedings, there is no regulation addressing the matter of formal defects in the petition; legal scholars take diametrically opposing positions in respect of whether it is possible to remedy these defects and initiate the mediation process, and whether the running of the limitation period can thereby be interrupted. In addition, Article 1836 § 2 CCP is another source of uncertainty as it provides for a range of circumstances in which the proper serving of the petition does not lead to the initiation of mediation proceedings. The article subjects these regulations to thorough analysis, with particular attention paid to the impact of these situations on interruption of the limitation period on claims (including assessment of the justifiability of such legal solutions and with reference to the views of scholars, as well as de lege ferenda remarks). Mention is also made of issues associated with the limitation period in cases where the court directs the parties to engage in mediation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Białecki, M. (2006), Praktyczne aspekty mediacji jako alternatywnej formy rozstrzygania sporów w sprawach rodzinnych-analiza prawnoporównawcza, Palestra 9-10.
 • Błaszczak, Ł., Kuźmicka-Sulikowska, J. (2012), Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, Polski Proces Cywilny 2.
 • Brzozowski, A. (2008), [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do artykułów 1-44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa.
 • Chańko, P., Strumiłło, T. (2010), Przerwanie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji, ADR. Arbitraż i Mediacja 1.
 • Ereciński, T. (2013), Kilka uwag o mediacji w sprawach cywilnych, [w:] Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa.
 • Gil, I. (2008), Skutki prawne wszczęcia i przeprowadzenia mediacji w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym, [w:] Olszewski, J. (red.), Sądy polubowne i mediacja, Warszawa.
 • Huryn, V. (2007), [w:] Gójska, A., Huryn, V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa.
 • Klafkowski, Z. (1970), Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa.
 • Kordasiewicz, B. (2008), [w:] System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa.
 • Kuźmicka-Sulikowska, J. (2008), Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, ADR. Arbitraż i Mediacja 3(3).
 • Kuźmicka-Sulikowska, J. (2010), Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, ADR. Arbitraż i Mediacja 4(12).
 • Machnikowski, P. (2014), [w:] Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.
 • Malaga, P., Mól, A. (2008), Sposoby i skutki wszczęcia mediacji, ADR. Arbitraż i Mediacja 4.
 • Milczek, Z. (2006), Mediacja w sprawach cywilnych, Przegląd Prawa Handlowego 6.
 • Morek, R. (2006), Mediacja i arbitraż. Art. 1831-18315, 1154-1217 KPC. Komentarz, Warszawa.
 • Muliński, M. (2003), Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia?, Monitor Prawniczy 2.
 • Naworski, J.P. (2004), Przerwa biegu przedawnienia na skutek uznania niewłaściwego przez dłużnika będącego osobą prawną, cz. I, Monitor Prawniczy 18.
 • Pardus, J., Pardus, B. (2013), Złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia, Radca Prawny 141.
 • Pyziak-Szafnicka, M. (1993), Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie, Rejent 9.
 • Pyziak-Szafnicka, M. (1995), Uznanie długu, Łódź.
 • Rudnicki, S., aktualizacja R. Trzaskowski (2014), [w:] Gudowski, J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Część ogólna, Warszawa.
 • Schmidt, R. (2010), Nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem, ADR. Arbitraż i Mediacja 1(9).
 • Skibińska, M. (2008), Mediacja w sprawach cywilnych - studium porównawcze na tle rozwiązań polskich i francuskich, Rejent 3.
 • Sobolewski, P. (2006), Mediacja w sprawach cywilnych, Przegląd Prawa Handlowego 2.
 • Stefańska, E. (2011), [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1-50537, red. M. Manowska, Warszawa.
 • Stępień-Sporek, A. (2010), Kilka uwag o uznaniu niewłaściwym, Gdańskie Studia Prawnicze 24.
 • Sychowicz, M. (2006), [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-50514, t. 1, red. K. Piasecki, Warszawa.
 • Szpunar, A. (1973), Wpływ uznania na bieg przedawnienia, Nowe Prawo 7-8.
 • Wawrzyniak, K. (2009), Bieg terminu przedawnienia roszczeń w przypadku wszczęcia mediacji na przykładzie prawa polskiego oraz dyrektywy 2008/52/WE, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 3-4.
 • Zieliński, A. (red.), (2014) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432912

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.