PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 217--230
Tytuł artykułu

Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
NewConnect Market Development in Light of Its Organiser's Initial Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja wybranych początkowych założeń organizatora rynku NewConnect, tj. założeń w zakresie rozmiaru debiutujących emitentów i rodzaju prowadzonej przez nich działalności. W pierwszej z części zasadniczych zaprezentowano podstawy teorii wpływu rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy, przesłanki utworzenia rynku NewConnect oraz aktualne kryteria wprowadzenia do obrotu. W drugiej z części zasadniczych zawarto wyniki badań nad wielkością emitentów, którzy zdecydowali się wprowadzić swoje akcje na rynek NewConnect, a także ich charakterystykę. W podsumowaniu zaprezentowano ostateczną weryfikację hipotez towarzyszących badaniu i ogólne wnioski płynące z badania, wskazując jednocześnie obszary wymagające dalszej dogłębnej analizy. Przeprowadzone badania pozwoliły na pełną realizację zakładanego celu artykułu. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect jest rynkiem dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań, które świadczą o tym, iż 98,7% emitentów w momencie debiutu kwalifikowało się do grupy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie zweryfikowana została także hipoteza cząstkowa. Wykazała ona, że rynek NewConnect jest rynkiem nie tylko dla spółek kwalifikowanych do innowacyjnych branż, które opierają swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych. Uzyskane wyniki wykazały, że spółki zaliczane do sektorów innowacyjnych odpowiadały za 34,75% debiutantów na rynku NewConnect oraz że tylko w przypadku 7,21% spółek wartości niematerialne i prawne stanowiły ponad 50% ich sumy bilansowej. Uzyskane wyniki wskazują, że rynek NewConnect w latach 2007-2015 tylko częściowo rozwijał się zgodnie z założeniami jego organizatora - większą grupę od małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa mikro, natomiast przedsiębiorstwa zaliczane do sektorów innych niż innowacyjne przewyższały swoją liczebnością te, które oparły swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to answer a question whether the NewConnect market developed in 2007-2015 in line with the initial assumptions of its organiser regarding the type and the size of issuers. In the introduction the author has presented his main and secondary hypotheses. The first part of the article presents the theoretical basis of the impact of financial market development on economic growth, as well as the premises of NewConnect's foundation, its architecture and current listing criteria. The second part of the article contains the research result regarding the size of listed issuers and their type of business activity. The summary includes the author's conclusions with regards to the hypothesis, as well as identification of areas that require further analysis. The study allowed full realisation of the main objective. The results confirm the primary hypothesis, proving that NewConnect is a market for micro, small and medium-sized companies. The verification of the secondary hypothesis proved that NewConnect is a market for all types of companies and not only for innovative companies that base their business on intangible assets. The research results indicate that the NewConnect market in 2007-2015 only partially developed in line with the initial assumptions of its organiser regarding the type and the size of issuers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
217--230
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Agenda City Warsaw (2004), Strategia rozwoju rynku kapitałowego "Agenda City Warsaw 2010", Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Dębski, W., Bujnowicz, I., (2008), Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz. U. L 145 z 30.04.2004 r.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2013), Rocznik giełdowy 2013, GPW, Warszawa.
 • Kachniewski, M., Majewski, B., Wasilewski, P. (2008), Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK, Warszawa.
 • King R.G., Levine R. (1993), Finance and Growth. Schumpeter Might Be Right, The Quarterly Journal of Economics 108(3).
 • Kuder, D. (2014), Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Levine, R. (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature 35.
 • Merton, R.C., Bodie, Z. (1995), A conceptual framework for analyzing the financial environment, w: Crane, D.B., The global financial system: a functional perspective, Harvard Business School Press, Boston.
 • Mikołajczyk, B., Kurczewska, A. (2010), Rynek NewConnect w Polsce na tle rynków alternatywnych w Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 6(3).
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.
 • Regulamin ASO (2016), Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., ze zm. wraz z załącznikami.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.
 • Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Zawadka, D. (2013), Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, CMT, Poznań.
 • Ziarko-Siwek, U. (2008), Giełda papierów wartościowych w Polsce, w: Ziarko-Siwek, U. (red.), Giełdy Kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa.
 • Zygmanowski, P. (2014), Finansowanie działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem IPO na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 140, Warszawa.
 • Ustawa kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 200 r. Dz. U. 2000, Nr 94 poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432930

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.