PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 487--496
Tytuł artykułu

Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disabled Consumers in the Era of Digitalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele obserwowanych obecnie tendencji zmian w zachowaniach konsumentów znajduje swoje wytłumaczenie w postmodernizmie, który jest skutkiem i jednocześnie czynnikiem sprawczym pojawiania się kolejnych procesów przeobrażających współczesną gospodarkę. Zmiany te noszą wspólne miano "nowej konsumpcji", obejmującej wiele nasilających się zjawisk, m.in. wirtualizację oraz prosumpcję. To właśnie zjawisko prosumpcji w swoich założeniach umożliwia wszystkim konsumentom aktywne współtworzenie i nadawanie kształtu produktom i usługom dostępnym na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie konsumenta niepełnosprawnego jako aktywnego uczestnika kreującego zmiany poprzez dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz uczestnictwo w wirtualnych wspólnotach. Rozważania w artykule prowadzone są wokół założenia, że w warunkach postępującej cyfryzacji strony internetowe, portale i serwisy społecznościowe, blogi oraz fora dyskusyjne mogą stanowić skuteczne narzędzie komunikowania się z przedsiębiorstwami oraz z innymi uczestnikami gry rynkowej w zakresie przekazywania swoich potrzeb i oczekiwań oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami i obserwacjami. W artykule zaprezentowano podejście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od postmodernistycznej kultury konsumpcji scharakteryzowano zjawisko prosumpcji oraz podkreślono zmiany w przebiegu procesu decyzyjnego współczesnego konsumenta. W oparciu o badania empiryczne dokonano oceny aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo. Zaobserwowano znaczącą aktywność i zainteresowanie respondentów taką formą komunikacji z innymi konsumentami oraz przedsiębiorstwami. (abstrakt oryginalny)
EN
Many tendencies of changes observed at present in behaviors of consumers are finding their explanation in the postmodernism which is result and simultaneously a motive for another processes transforming the contemporary economy. These changes are carrying the common name of the "new consumption", including the sequence of intensified phenomena, among others, virtualization and presumption. It is exactly a phenomenon of presumption that encourage consumers to actively contribute and shape products and services available on the market. The aim of the article is introducing the disabled consumer as the active participant creating changes through sharing his observations and experiences and through the participation in virtual communities. Reflections in the article are being kept around the opinion that under the conditions of continuous digitization websites, portals and community services, blogs as well as discussion forums can constitute the effective tool of communicating with enterprises as well as with other participants of the market in the range of expressing one's needs and expectations and sharing own experiences and observations. In the article research approach leaning against preliminary research of the writing and empirical examinations were presented. Starting with the postmodernist culture of the consumption a phenomenon of presumption was characterized as well as changes in the course of decision-making processes of the contemporary consumer were underlined. Based on empirical examinations an appraisal of the prosumer activity of physically disabled consumers was made. A considerable activity and an interest of respondents in such a form of the communication with other consumers and enterprises were observed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
487--496
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013, 2014, GUS, Warszawa.
 • Bywalec C., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Court D., Elzinga D., Mulder S., Vetvik O.J., http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/the_consumer_decision_journey (dostęp: 26.03.2015).
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., 2010, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa.
 • Domańska K., 2009, Kim jest prosument, "Marketing w Praktyce", nr 29.
 • Edelman D., 2010, Branding in the Digital Age. You 're Spending Your Money in All the Wrong Places, http://saberfazermarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/Brand-ing-in-the-Digital-Age.pdf (dostęp: 20.03.2015).
 • Kirenko J., 1998, Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maciaszczyk M., 2014, Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo: raport z badań, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Mazurek-Łopacińska K., 2011, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Miczyńska-Kowalska M., 2006, Wirtualizacja konsumpcji w polskiej gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 9: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mitręga M., 2013, Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, No. 1 (40), t. 1.
 • Polscy użytkownicy Facebooka coraz starsi i mniej wykształceni, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polscy-uzytkownicy-facebooka-coraz-starsi-i-mniej-wyksztalceni/page:1 (dostęp: 29.03.2015).
 • Sowa I., 2013, Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów wyzwaniem dla współczesnego handlu [w:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szopiński T., 2012, E-konsument na rynku usług, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Van Raaij F., 2001, Konsumpcja postmodernistyczna [w:] Zachowanie konsumenta, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, PWN, Warszawa.
 • Wolny R., 2013, Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.