PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 131--145
Tytuł artykułu

Strategiczna współpraca JST i banków lokalnych warunkiem rozwoju MŚP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Cooperation of Local Government Units and the Local Banking Sector Is a Condition for the Development of SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest uzależniony od strategicznej koordynacji rozwoju społeczności lokalnych reprezentowanych przez JST i banków spółdzielczych. Najbliższe lata będą rozstrzygające zarówno dla kondycji polskich przedsiębiorstw MSP, jak też dla przyszłości polskiego sektora bankowości spółdzielczej, a także dla kondycji JST i sposobu realizacji zadań spoczywających na barkach samorządów. Wszyscy partnerzy stoją wobec wyzwań ekonomicznych i regulacyjnych. Sektor JST został poddany wstrząsowej terapii, ponieważ od samorządów rząd rozpoczął proces sanacji sektora finansów publicznych i w konsekwencji wiele budżetów JST i ich WPF, a w ślad za tym budżetów programów i projektów wymaga restrukturyzacji sposobów finansowania. Z kolei sektor banków spółdzielczych stoi przed kolejnym regulacyjnym wyzwaniem kapitałowym, w warunkach zarówno złożonej sytuacji finansowej w UE i turbulencji z tym związanych, jak też niechęci unijnych i krajowych regulatorów do zastosowania bardziej sprzyjających i odpowiadających polskiej specyfice rozwiązań systemowych wobec banków spółdzielczych. Tempo i sposób wdrażania rozwiązań w zakresie tzw. IPS powoduje kontrowersje, ale jednocześnie jest ważnym i przełomowym rozwiązaniem regulacyjnym. Natomiast sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oczekuje synergii w zakresie strategicznego rozwoju zarówno ze strony JST, jak i banków lokalnych. Oczekuje także umożliwienia lokalnym przedsiębiorstwom zarówno włączania się na zasadzie PPP w realizację zadań społeczności lokalnych, jak też sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego potencjału ekonomicznego. W przygotowaniu rozdziału zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu, analizę danych statystycznych, analizę komparatywną i werbalizację doświadczeń praktycznych autora ze współpracy z kilkunastoma podmiotami sektora JST i bankowości spółdzielczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of SME's enterprises is dependent on strategic coordination of the development of local communities represented by local government units LGU and cooperative banks. The coming years will be decisive for both the condition of the polish SME's as well as for the future of polish cooperative banking sector, as well as for the condition of LGU's and how to implement the tasks incumbent on the shoulders of LGU's. All the partners have economic and regulatory challenges. In relation to the local government sector, a shock therapy applied because of self-government began the process of rehabilitation of public finance sector and consequently many local government budgets and their WPF and followed by the budgets of the programs and projects and their financing methods require restructuring. In turn, in turn, the cooperative banking sector is before the next regulatory and capital challenges, in terms of both the complex financial situation in the EU and turbulence in this connection, and also the reluctance of EU and national regulators to apply more favorable and corresponding with the Polish system solutions to cooperative banks. The pace and method of implementation of the so-called solutions. IPS causes the controversy but it is an important and regulatory breakthrough solution. Whereas the SME's sector is expected synergies in terms of strategic development of both the local government and local banks. It is also expected to allow local companies to both turn on the principle of PPP projects tasks of local authorities, and also an enabling environment for development of entrepreneurship and local economic potential. In the preparation of the chapter has been used the following research methods: analysis of the literature, analysis of statistical data, comparative analysis and verbalization practical experience of the author's from the cooperation with several local government units and cooperative banks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
Bibliografia
 • Dyląg B., Połowa spółek komunalnych przynosi straty, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/polowa-spolek-komunalnych-przynosi-straty,68716_1.html.
 • Dziekański P., Banki spółdzielcze inkubatorami lokalnej przedsiębiorczości, [w:] A. Pawlik, P. Dziekański (red.), Bank spółdzielczy gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa lokalnego systemu finansowego, Wyd. UJK, Kielce 2013.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Majchrzak I., Rydzewska-Włodarczyk M., Wykorzystanie systemów rachunkowości zarządczej w controllingu projektów realizowanych przez JST, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2010, nr 122.
 • Misiąg W., Finanse samorządowe po 25 latach - stan i rekomendacje, Wyd. BGK, Warszawa 2015.
 • Osiński J., Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Z. Strzelecki (red.),Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
 • Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 • Pielach M., Polska sama komplikuje wydawanie unijnych pieniędzy, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/polska-sama-komplikuje-wydawanie-unijnych-pieniedzy.
 • Sprawozdanie KR RIO za 2014 r., http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_za_2014_r_www.pdf .
 • Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Wierzbicki Z.R., Determinanty zmian w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, "Europejski Doradca Samorządowy" 2014, nr 1.
 • Wierzbicki Z.R., Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST, [w:] "Europejski Doradca Samorządowy" 2013, nr 1.
 • Wierzbicki Z.R., Lokalne rynki finansowe wyzwaniem dla banków spółdzielczych, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy NBS" 2015, nr 11.
 • Wierzbicki Z.R., Strategia i zarządzanie JST - potrzeba zmian, "Europejski Doradca Samorządowy" 2015, nr 1.
 • Wierzbicki Z.R., Wpływ regulacji systemowych i luki kompetencyjnej w zarządzaniu projektami na sytuację JST i gospodarkę, [w:] A. Alińska i B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego, praca zbiorowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.