PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych | 9--51
Tytuł artykułu

Forum stabilności finansowej jako organizacja nadzorująca i monitorująca międzynarodowy rynek finansowy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad rolą międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizacji światowego systemu finansowego, realizowane przez Zakład Finansów Międzynarodowych w latach 2004-2006 wykazały, że dla utrzymania stabilności konieczna jest współpraca już funkcjonujących różnorodnych międzynarodowych organizacji, których cele, zadania i funkcje niejednokrotnie się pokrywały. W rezultacie, w wielu przypadkach ich działalność się dublowała. Stąd idea powołania nowego gremium - Forum Stabilności Finansowej (Financial Stability Forum - FSF), którego podstawowym zadaniem jest wzmocnienie współpracy w obszarze kontroli i nadzoru międzynarodowych rynków finansowych. To nowe gremium, powołane do życia w 1999 roku, postawiło na ścisłą współpracę nadzoru: nad papierami wartościowymi, bankowego i ubezpieczeniowego, przy czym nie chodziło o utworzenie nowej, dodatkowej instytucji, lecz o wykorzystanie istniejących instytucji narodowych i międzynarodowych, aby mogły one lepiej koordynować swoje działania w celu stabilizacji i lepszego funkcjonowania rynków finansowych. Głównym zadaniem FSF jest wzmocnienie i koordynowanie współpracy istniejących międzynarodowych organizacji finansowych, komitetów ekspertów, władz narodowych i międzynarodowych w zakresie monitorowania rynków finansowych, wymiany informacji, uzgodnienia wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Kiedrowska M., Marszałek P.: Bank centralny i stabilność finansowa. "Bank i Kredyt" 2003.
 • Kiedrowska M., Marszałek P.: Stabilność finansowa - pojęcie , cechy i sposoby jej zapewnienia. "Bank i Kredyt" 2002.
 • Kluk J. J.: The Information Society. Part I."Contact" 1998 No. 3.
 • Hedgefonds:Entwicklungen und wirtschaftspolitishe Implikationen "Monatsbericht" 2006 nr 1.
 • Hedge-Fonds und ihre Risiken. Gefahren fur die Finanzstabilitat. "Die Bank" 2007, nr 8.
 • Hellman: Selbstregulierungsoffensive der Hedgefonds "Borsen Zeitung" z 12.10.2007.
 • Rymarczyk J.: Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/631/stabilizacja_i_kryzysy_na_globalnych_rynkach_fmansowych.html [17.09.2007].
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A.: Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2004, kwiecień, z. 173.
 • Allen W.: Financial Stability, Public Policy and Central Banks. Bank of England, 2001.
 • Sundarajan V., Baliňo T.J.T.: Banking crises: cases and issues. IMF, Washington D.C.1991.
 • Waszczuk J.J.: Regulatorzy wobec globalizacji rynków finansowych. "Bank i Kredyt" 2001, kwiecień.
 • Rybiński K.: Globalizacja a rynki finansowe. NBP, Akademia Ekonomiczna, Kraków 20.04.2006.
 • Wojtyna A.: Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej. "Bank i Kredyt" 2001, nr 7-8.
 • Sławiński A.: Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego. "Bank i Kredyt" 2000, lipiec-sierpień.
 • Solarz K.: Międzynarodowy system finansowy. Istota i perspektywy. "Bank i Kredyt" 2001, styczeń-luty.
 • A Pillar to Bolster Global Finance: The Financial Stability Forum Will Unite National Bodies in a Co-ordinated Effort to Fight Market Turmoil Says. "Financial Times" 2000, Mar 22.
 • Reszat B.: Currency Trading and International Financial Instability. Intereconomics, Hamburg Mar/Apr 1999, Vol. 34, Iss. 2.
 • www.fsforum.org/ [15.07.2007].
 • Declaration of G7 Finance Ministers and Central Bank Governors, dated 30.09.1998. Group of Seven, Washington. http://www.fsforum.org/attachments/DeclarationG7financeministers_centrabank30_10_98.pdf [15.07.2007].
 • Tietmeyer H.: International Cooperation and Coordination in the Area of Financial Market Supervision and Surveillance. Report to G7 Ministers and Governors, Group of Seven, dated 11.02.1999. Bonn. http://www.fsforum.org/publications/Tietmeyerreport.pdf [15.07.2007].
 • Fleming S.: A Swang Song for Mr. Central Banker. Institutional Investor- International, London 1999, Vol. 24, Iss. 6.
 • Eatwell J.: From Cooperation to Coordination to Control. New Political Economy, Abingdon 1999, Vol. 4, Iss. 3.
 • Communiqué of G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors. Group of Seven, dated 20.02.1999 Petersberg, Bonn. http://www.fsforum.org/attachments/g7pressrelease_on_establishment_ofFSF.pdf [15.07.2007].
 • Vaughan T.: NAIC and IAIS. Bringing Global Insurance Regulation Closer to Home. "Journal of Insurance Regulation" 2002, Vol. 21, Iss. 1.
 • Navaneelan P.: G7/8 Meetings and the People's Republic of China September 1999 to September 2004. Fact Sheet, G8 Research Group, September 28, 2004. http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/factsheet/ factsheet_china.html [15.07.2007].
 • Gieve J.: Practical Issues in Preparing for Cross-border Financial Crises. Bank of England, Quartely Bulletin, London Fourth Quarter 2006, Vol. 46, Iss.4.
 • Piwowarski R.: Przejrzysta polityka podatkowa. Aspekt teoretyczny i praktyczny. "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2006, nr 1(18).
 • Mickiewicz M.: Problem przejrzystości polityki fiskalnej w warunkach decentralizacji finansów publicznych. http://www.ke.uni.lodz.pl/Pliki/Mickiewiczl .pdf [19.09.2007].
 • Niedzielski A.: Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych - analiza ekonomiczna oraz odniesienie do Polski. W: Kontrola państwowa. Najwyższa Izba Kontroli, Rocznik L, Numer specjalny (2) 2005, grudzień.
 • Wajda-Lichy M.: Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej. http://mikro.univ.szczecin.pl.bp/pdf/41/8.pdf [16.09.2007].
 • Barczyk R.: Teoria i praktyka polityki antycyklicznej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 • Miłaszewicz D.: Wybrane aspekty polityki monetarnej i budżetowej. Uniwersytet Szczeciński. http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/28/5.pdf [19.09.2007].
 • Bals E.: Macroeconomics in an Open Economy. Centre for Economic Performance. Occasional Paper, No. 31, November 1997.
 • Szumański A.: Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 5. http://www.pfcg.org.pl/article/4652_Zasady_nadzoru_korporacyjnego_OECD.htm [27.09.2007].
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004, s. 4. http://www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=99&id=2010 [27.09.2007].
 • Millstein M.: The Evolution of Corporate Governance in the United States, Remarks of Ira. 02.02.1998. World Economic Forum, Davos, Egon Zehnder International.
 • Masny M.: Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 9. http://www.pfcg.org.pl/article/4654 Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance.htm, [15.08.2007].
 • Rogowski W., Pawłowska M, Kopczewski T.: Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości, część 1. "Bank i Kredyt" 2003, marzec.
 • Zalega K.: Nadzór bankowy i corporate governance a konkurencyjność sektora bankowego. "Bank i Kredyt" 2003, lipiec.
 • Nowak E.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a globalizacja gospodarki. Referat wygłoszony na Konferencji "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości" organizowanej przez Wyższą Szkolę Informatyki Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, http://www.wsiz.rzeszow.pl/publikacje/konferencia.html [19.09.2007].
 • Winiarska K.: FASB, IASB, US GAAR IFRS... - międzynarodowe regulacje w polskiej rachunkowości. Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit, nr 006/2007 z 2007-06-01. http://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci/53944,0,FASB-IASB~US-GAAP~IFRS- miedzynarodowe-regulacje-w-polskiej-rachunkowosci.html [15.09.2007].
 • Turyna J.: Rachunkowość według standardów międzynarodowych, http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/WWW/download%5CWZUW%5CMSRiF%20II%20rok%5CMSR%5CStandardy%20_%20wyk%C5%82ad.doc [22.09.2007].
 • Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M.: Leksykon bankowo-giełdowy. Poltext, Warszawa 1998.
 • Smółko M.: Model nadzoru bankowego w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/KAT_B4875.PDF [27.09.2007].
 • Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego. NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, NB/PB/4/98, Warszawa l998, styczeń.
 • Antczak J.: Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Gdańsk 31.03.2007. http://www.eceuroconsulting.olsztyn.pl/dokumenty /10/antczakl.pdf, [21.12.2007].
 • Wójcik J.W.: Jak się bronić? Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. "Gazeta Sądowa" 2003, listopad. http://www.prawo.lex.pl/czasopisma/gs/jaksiel.html [19.12.2007].
 • Pranie brudnych pieniędzy. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Posiedzenie nadzwyczajne na temat Światowego Problemu Narkotykowego, Nowy Jork 8-10 czerwca. Press Release, United Nations Information Centre, http://www.unic.un.org.p1/incb.97.2.pdf [19,12.2007].
 • Czterdzieści zaleceń FATF. NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2003, sierpień.
 • Polityka Narodowego Banku Polskiego w dziedzinie nadzoru nad systemami płatności. NBP. http://www.nbp.pl/system platniczy/nadzor/zarzad 220404.pdf [02.01.2008].
 • Senderowicz K.: Wymogi Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe i ich wpływ na rozwój systemów płatności w Polsce, Euro od A do Z. NBP, Warszawa. http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0001/KAT_B2001.PDF [15.08.2007].
 • Wróbel B., Tochmański A.: Ocena spełniania przez polski system płatniczy dziesięciu minimalnych zasad obowiązujących dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2001, sierpień, z. 129.
 • Fundusze hedgingowe: rozwój i implikacje prawne. "ECB, Biuletyn Miesięczny" 2006, styczeń.
 • Wiśniewski E.: Wpływ rozwoju sektora funduszy hedgingowych na stabilność systemu finansowego. W: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw. Uniwersytet Łódzki, Difin, Łódź-Warszawa 2007.
 • Bednarek M.: Fundusze hedgingowe mają już 1,2 bin dolarów aktywów. "Gazeta Prawna" nr 91(1961) z 13-15.05.2007.
 • Marguardt R.M.: Hedge-Fonds: Risiken fur die Internationale Finanzmarkte. "Wirtschaftsdienst" 2007.
 • Meister E.: Hedge-Fonds Starker in die Pflickt Nehmen. "Reuters" z 06.02.2007.
 • Rogoff K.: Niebezpieczna hegemonia funduszy hedgingowych. "Gazeta Prawna" nr 69 (1939) z 6-9.04.2007.
 • Statement by G7 Finance Ministers and Central Bank Governors. "Auszuge aus Presseartikeln" nr 8 z 14.02.2007.
 • Siebengruppe nimmt Hedge-Fonds im Visier. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 12.02.2007.
 • Systemische Stabilität und Transparenz der Finanzmarkte (Hedge-Fonds). W: Wachstum und Verantwortung in Weltwirtschaft. Gipfelerklarung 2007, Juni.
 • Update of the FSF Report on Highly Leveraged Institutions. FSF, 2007, May.
 • USA Offnen sich in der Hedgefonds-Debatte. "Borsen Zeitung" z 18.10.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433164

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.