PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 85--102
Tytuł artykułu

Shift Towards a Low-carbon Economy : An Impact of Support under Operational Programmes on Climate and Energy Targets

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną : Wpływ wsparcia udzielanego w ramach programów operacyjnych na cele polityki klimatyczno-energetycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest oszacowanie wpływu Polityki Spójności w okresie programowania 2014-2020 na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej dziewięciu wybranych krajów europejskich, a także na transformację tych krajów w kierunku gospodarek niskoemisyjnych. W opracowaniu omówiono efekty, których osiągnięcie zakłada się na początku okresu programowania.
Oczekiwane efekty polegają na redukcji emisji gazów cieplarnianych (na poziomie co najmniej 9 milionów ton ekwiwalentu CO2), zwiększeniu zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także na zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej.
Analiza zapisów programów operacyjnych pozwoliła również na oszacowanie wysokości wsparcia na różne rodzaje przedsięwzięć energetycznych w analizowanych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że największe wsparcie na cel związany z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną będzie oferowane w ramach programów operacyjnych przygotowanych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the analysis is to estimate the impact of Cohesion Policy in the programming period 2014-2020 on the EU climate and energy targets in 9 chosen European countries and on transition into low-carbon economies. The paper discusses benefits expected at the beginning of the 2014-2020 programming period. The benefits include reduction of greenhouse gas emissions of at least 9 million tonnes CO2 equivalent per year, increase in the capacity of renewable energy sources and improvement in the primary energy consumption. The analysis of operational programs allowed also for a rough estimate of the amount of the support for different types of energy investments in EU Member States. The paper finds that the largest financial support for low carbon transformations will be provided under operational programmes in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--102
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Austrian Conference on Spatial Planning (2014a). EFRE-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Österreich 2014-2020. Wien: Austrian Conference on Spatial Planning. Available at: https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/page/programm_iwb_efre_2014-2020_oerok_schriftenreihe _197.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Austrian Conference on Spatial Planning (2014b). STRAT.AT 2020 Partnerschaftsvereinbarung Österreich 2014-2020. Wien: Austrian Conference on Spatial Planning. Available at: http://erwachsenenbildung.at/downloads/service/esf2014-2020/B2_STRATAT2020genehmigteVersion2 derPVvom16.Oktober2015inkl.Anhnge.pdf. Accessed 1 February 2016.
 • Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (2014). OP Bayern 2014-2020 des EFRE. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien. Available at: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiL_Ne25MXKAhXp_nIKHVhLAR0QFggkMAE&url=http www.km.bayern.de download 11332_4_op_efre_20142020.pdf&usg=AFQjCNGgyPlnprKukdpLpZuaus8vf-oijQ. Accessed 10 January 2016.
 • Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014). Partnerschaftsvereinbarung zwischen Deutschland und der Europäischen Kommission für die Umsetzung der ESI-Fonds unter dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen in der Förderperiode 2014 bis 2020. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-594_en.htm. Accessed 1 February 2016.
 • Capital City of Prague (2015). Operační Program Praha - Pól Růstu ČR. Capital City of Prague. Available at: http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/budoucnost2014plus/OPP/OP_Praha_pol_rustu_CR_verze_8.0__schvaleno_EK_11.6.2015.pdf. Accessed 24 September 2015.
 • Council Directive 2013/12/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the accession of the Republic of Croatia (2013). (OJ L 141, 28.5.2013).
 • Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community's greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 (2009). (OJ L 140, 5.6.2009).
 • Dehousse, F.; Zgajewski T. (2010). The EU climate policy after the climate package and Copenhagen-promises and limits. Gent: Academia Press.
 • Department for Communities and Local Government (2015). European Regional Development Fund. England Operational Programme 2014 to 2020. London: Department for Communities and Local Government. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/453888/England_ERDF_operational_programme_FINAL_140815.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Dewulf, J.; Meester, S.; Alvarenga, R. (eds.) (2016). Sustainability assessment of renewables-based products: methods and case studies. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (2009). (OJ L 140, 5.6.2009).
 • Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (2012). (OJ L 315, 14.11.2012).
 • Energy Regulatory Office (2016). Moc zainstalowana (MW). Energy Regulatory Office. Available at: http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html. Accessed 1 February 2016.
 • European Commission (2010). Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (COM(2010) 2020 final). Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011a). A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011b). A Budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches. Brussels: European Commission.
 • European Commission (2014). The programming period 2014-2020 - guidance document on monitoring and evaluation. Concepts and Recommendations. Brussel: European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf. Accessed 5 November 2015.
 • European Commission (2015a). Energy. European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/clima/ policies/international/paris_protocol/energy/index_en.htm. Accessed 27 December 2015.
 • European Commission (2015b). Paris Agreement. European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/clima/ policies/international/negotiations/future/index_en.htm. Accessed 27 December 2015.
 • European Commission (2016a). Financing Energy Efficiency. European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/energy/node/1742. Accessed 7 January 2016.
 • European Commission (2016b). Programmes. European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/ regional_policy/en/atlas/programmes/. Accessed 24 November 2015.
 • European Commission (2016c). Renewable energy directive. European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive. Accessed 27 December 2015.
 • European Commission (2016d). Thematic objectives. European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/thematic-objectives. Accessed 7 January 2016.
 • European Council (2014). 2030 climate and energy policy framework. Brussels: European Council. Available at: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf. Accessed 7 January 2016.
 • European Environment Agency (2015). Trends and projections in Europe 2015. Tracking progress towards Europe's climate and energy targets. Luxemburg: European Environment Agency. Available at: http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015/at_download/file. Accessed 15 January 2016.
 • Eurostat (2016). Main tables. Eurostat. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/main-tables. Accessed 7 January 2016.
 • Government Office of the Slovak Republic (2014). Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020. Government Office of the Slovak Republic. Available at: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/. Accessed 1 February 2016.
 • HM Government (2014). United Kingdom Partnership Agreement. London: HM Government. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-partnership-agreement. Accessed 1 February 2016.
 • HM Government Of Gibraltar (2014). ERDF Operational Programme 2014-2020. Gibraltar: HM Government Of Gibraltar. Available at: http://www.eufunding.gi/docs/ERDF OP final .pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Integrated regional operational programme 2014-2020 (2014). Available at: http://www.ropka.sk/sk/irop/. Accessed 24 September 2015.
 • Kettner, C.; Kletzan-Slamanig, D.; Köppl, A. (2015). Climate policy integration: evidence on coherence in EU policies. In: Kreiser, L., Andersen, M.; Olsen, B.; Speck, S.; Milne, J.; Ashiabor, H. (eds.). Environmental pricing: studies in policy choices and interactions. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (2014). OP Baden-Württemberg EFRE 2014-2020. Stuttgart: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Available at: http://www.efre-bw.de/wp-content/uploads/2015/03/EFRE_-_Operationelles_ Programm_BW_2014-2020.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Ministerium für Wirtschaft und Energie (2014). OP Brandenburg EFRE 2014-2020. Ministerium für Wirtschaft und Energie. Available at: http://www.efre.brandenburg.de/media_fast/4055/OP_EFRE_2014_2020.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (2014). OP Schleswig-Holstein EFRE 2014-2020. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie. Available at: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/Downloads/op_efre_2014_2020NEU.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Accessed 10 January 2016.
 • Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus. Mecklenburg-Vorpommern (2014). OP Mecklenburg-Vorpommern EFRE 2014-2020. Schwerin: Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus. Mecklenburg-Vorpommern. Available at: http://www.europa-mv.de/cms2/Europamv_prod/Europamv/de/_Dokumente/EU_Foerder instrumente_2014_2020/EFRE/OP_genehmigt_Druck.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Ministry of Environment of the Slovak Republic (2014). Quality of Environment, Operational Programme Quality of Environment for 2014-2020 period. Ministry of Environment of the Slovak Republic. Available at: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwie4eqvopDIAhVqpnIKHa9iA3Q&url=http www.minv.sk operational-programme-quality-of-environment-2014-2020 subor 223975&usg=AFQjCNHnQ5RlMVhM9HhNQgDlHIdexlTmrg &cad=rja. Accessed 24 September 2015.
 • Ministry of Finance of the Republic of Estonia (2014a). Partnership Agreement for the use of European Structural and Investment Funds 2014-2020. Ministry of Finance of the Republic of Estonia. Available at: http://www.struktuurifondid.ee/public/PA_EE_20062014_EN.pdf. Accessed 1 February 2016.
 • Ministry of Finance of the Republic of Estonia (2014b). Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020. Ministry of Finance of the Republic of Estonia. Available at: http://www.ngo.ee/sites/ default/files/files/EE_OP_ET_2_12_2014 1 .pdf. Accessed 24 September 2015.
 • Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (2014a). 2014-2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. Available at: http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf. Accessed 24 September 2015.
 • Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (2014b). Partnership Agreement. Republic of Lithuania. Available at: http://www.esparama.lt/c/document_library/get_file?uuid=98ccb91a-c139-4a9f-b95d-d5c4dd7596f2&gr oupId=19002. Accessed 1 February 2016.
 • Ministry of Finance. Republic of Latvia (2014a). Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība". Riga: Ministry of Finance. Republic of Latvia. Available at: http://www.esfondi.lv/ upload/Planosana/OP_2014LV16MAOP001.pdf. Accessed 24 September 2015.
 • Ministry of Finance. Republic of Latvia (2014b). Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014-2020.gada plānošanas periodam. Riga: Ministry of Finance. Republic of Latvia. Available at: http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMPlans_230714_Partn_lig_ar_grozijumiem_17.12.2014.pdf. Accessed 1 February 2016.
 • Ministry of Industry and Trade (2015). Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Ministry of Industry and Trade. Available at: http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/4e78c40e-a983-4208-8ecf-5edee06936e0/OPPIK.pdf?ext=.pdf. Accessed 24 September 2015.
 • Ministry of Infrastructure and Development (2014a). Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development. Available at: https://www.pois.gov.pl/media/10900/ POIiS_2014-2020_04112015.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Ministry of Infrastructure and Development (2014b). Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development. Available at: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/718069a9e4d43adc403971846295a5d1.pdf. Accessed 1 February 2016.
 • Ministry of Infrastructure and Development (2015). Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development. Available at: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/7cd85b5fa624cb436352617e823100 23.pdf. Accessed 1 February 2016.
 • Ministry of Regional Development (2014). Partnership Agreement for the Programming Period 2014-2020. Czech Republic. Ministry of Regional Development. Available at: http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/92b600c0-fa29-4467-a758-9696268dcefb/CZ-PA-adopted-by-EC-20140826.pdf?ext=.pdf. Accessed 1 February 2016.
 • Ministry of Regional Development (2015). Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020. Ministry of Regional Development . Available at: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/52791db3-c01e-4058-9314-9c3aeaac82ff/PD-IROP-20150604-schvalen-EK_2.pdf?ext=.pdf. Accessed 24 September 2015.
 • Ministry of the Environment of the Czech Republic (2015). Operační program Životní prostředí 2014-2020. Available at: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/188317b2-48f3-4628-8dee-15e407e0b4d5/50-1-OPZP_-2014-2020- 2 .pdf?ext=.pdf. Accessed 24 September 2015.
 • National Fund for Environmental Protection and Water Management (2016). Programy 2015-2020. National Fund for Environmental Protection and Water Management. Available at: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/. Accessed 7 January 2016.
 • OECD (2011). OECD Economic Surveys: Belgium 2011. Paris: OECD. Available at: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2011_eco_surveys-bel-2011-en. Accessed 10 November 2015.
 • OP Berlin EFRE 2014-2020 (2014). Available at: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source =web&cd=2&ved=0ahUKEwiNnanyk8XKAhUj83IKHafWBjIQFggnMAE&url=https www.berlin.de sen wirtschaft gruenden-und-foerdern europaeische-strukturfonds efre%2 Fprogramme 2014-20 efre-op_berlin_sfc-dokument_versand_03_06_2014.pdf&usg=AFQjCNF1 ognB2d37-Ju0kv3_ViiNmUNA7g&sig2=hx1WU-7xqtTH9SaypAFlug&bvm=bv.112454388,d.bGQ&cad =rja. Accessed 10 January 2016.
 • OP Bremen EFRE 2014-2020 (2014). Bremerhaven. Available at: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj41MLt4MXKAhWqs3IKHSp0AJkQFggkMAE&url=http www.efre-bremen.de sixcms media.php% 2F13 Operationelles 20Programm 20Bremen_2014_2020.pdf&usg=AFQjCNEIPtsvgj36oOHRtjJ00tChI-wXGA. Accessed 10 January 2016.
 • OP Hamburg EFRE 2014-2020 (2014). Available at: http://www.hamburg.de/contentblob /4272348/data/operationelles-programm-hamburg-efre.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Hessen EFRE 2014-2020 (2014). Available at: https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/ files/media/hmwvl/op_hessen_stand_08_12_2014.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Niedersachsen EFRE-ESF 2014-2020 (2014). Available at: http://www.stk.niedersachsen.de/ download/94960/Multifonds-OP_Stand_22.12.2014.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Nordrhein-Westfalen EFRE 2014-2020 (2014). Available at: http://www.efre.nrw.de/fileadmin/ user_upload/EFRE-Programm/OP_Version__final_Internet_01.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Rheinland-Pfalz EFRE 2014-2020 (2014). Available at: http://efre.rlp.de/fileadmin/efre/ F rderperiode_2014-2020/Download-Center/Vereinbarungen_Operationelles_Programm/141009_ Operationelles_Programm__SFC-Version.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Saarland EFRE 2014-2020 (2014). Available at: http://www.saarland.de/dokumente/res_innen/ Operationelles_Programm_EFRE_Saarland_2014-2020.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Sachsen-Anhalt EFRE 2014-2020 (2014). Available at: http://www.mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/ Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/STARK_III/OP_EFRE_Markeriungen.Febr.2015.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • OP Thüringen EFRE 2014-2020 (2014). Available at: http://www.efre20-thueringen.de/mam/efre20/ op/op_thueringen_efre_20142020.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Operational Programme under the 'Investment for Growth and Jobs' Goal. United Kingdom - ERDF Scotland (2014). Available at: http://www.gov.scot/Resource/0046/00467309.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Operational Programme under the 'Investment for Growth and Jobs' Goal. United Kingdom - ERDF Northern Ireland (2014). Available at: https://www.detini.gov.uk/sites/default/files/publications/deti/investment-for-growth-and-jobs-2014-20-operational-programme.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Pomorze Zachodnie (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecin: Pomorze Zachodnie. Available at: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/dokument_rpo_ 15.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Razzaque, J. (2013). Environmental governance in Europe and Asia: a comparative study of institutional and legislative frameworks. Abingdon: Routledge.
 • Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 (2013). (OJ L 347, 20.12.2013).
 • Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 (2013). (OJ L 347, 20.12.2013).
 • Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (2013). (OJ L 347, 20.12.2013).
 • Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (2014). Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2014-2020. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Available at: http://www.strukturfonds.sachsen.de/download/OP_EFRE_Sachsen_2014-2020.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Talus, K. (2013). EU energy law and policy: a critical account. Oxford: Oxford University Press.
 • Tišma, S.; Boromisa, A.; Kaselj, A. (2012). Environmental finance and development. Abingdon: Routledge.
 • United Kingdom - ERDF East Wales (2014). Available at: http://gov.wales/docs/wefo/ publications/141210erdfeastwalesen.pdf. Accessed 10 January 2016.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Available at: http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1426769848305998.pdf/ Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew C3 B3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 5Bwer. po akceptacji KE 5D/. Accessed 20 October 2015.
 • Vesco, A.; Ferrero, F. (2015). Handbook of Research on Social, Economic, and Environmental Sustainability in the Development of Smart Cities. Hershey: IGI Global.
 • West Wales and the Valleys European Regional Development Fund Operational Programme (2014). Available at: http://www.gov.scot/Topics/Business-Industry/support/17404/EuropeanStructuralFunds/ProgrammeDocumentation/europeanstructuralfundsoperationalprogrammes2014-2. Accessed 10 January 2016.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (2014). Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Available at: http://mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Dolnośląskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Available at: http://rpo.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/ upload/2011 grudzie /RPO WD 2014-2020.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Lubuskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Zarząd Województwa Lubuskiego. Available at: http://rpo.lubuskie.pl/-/regionalny-program-operacyjny-lubuskie-2020. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Lubuskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Lubuskiego. Available at: http://rpo.lodzkie.pl/images/prawo-i-dokumenty/RPO_WL_2014_2020_31_12_2014.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kraków: Zarząd Województwa Małopolskiego. Available at: http://www.rpo.malopolska.pl/ download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Warszawa: Zarząd Województwa Mazowieckiego. Available at: http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020.html. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Opolskiego (2014). Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Opole: Zarząd Województwa Opolskiego. Available at: http://umwo.opole.pl/docs/ rpo_wo_2014x2020.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Podkarpackiego. Available at: http://rpo.podkarpackie.pl/ rpo/attachments/article/278/RPO WP 2014-2020_03 03 2015.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Podlaskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Podlaskiego. Available at: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/tinymce/File/RPOWP 2014-2020.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Pomorskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego. Available at: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ media/1799/rpowp.pdf. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Śląskiego (2014). Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice: Zarząd Województwa Śląskiego. Available at: https://rpo.slaskie.pl/dokument/ rpo_wsl_2014_2020_przyjety_przez_ke_18_12_2014_r. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (2014). Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Available at: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/zapisz/171-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2014-2020-wersja-5/16/93. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Olsztyn: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Available at: http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/plik/3/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020. Accessed 20 October 2015.
 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego (2014). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 WRPO 2014+. Poznań: Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Available at: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/438/original/WRPO_2014__wersja_zatwierdzona_przez_KE.pdf?1431498290. Accessed 20 October 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433320

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.