PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 2, t. 320 Differences of Local Production Systems' Performance in the European Union and Beyond - Comparative Analyses | 115--127
Tytuł artykułu

Educational Policy of Universities and the Needs of Local Production Systems

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tradycyjna misja szkoły wyższej zawiera dwa elementy: prowadzenie badań naukowych oraz nauczanie odwołujące się do najnowszych treści poznawczych. Trzecim, nowym, elementem misji jest bezpośrednia służebność publiczna. W ostatnich latach podkreślana jest rola szkół wyższych w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej, gdzie wyzwaniem staje się aktywne współuczestnictwo w procesie rozwoju regionu i kraju. Przedmiotem artykułu jest polityka edukacyjna szkół wyższych w kontekście potrzeb i oczekiwań gospodarki, szczególnie Lokalnych Systemów Produkcyjnych. Rozważania teoretyczne stanowią punkt wyjścia do zaprezentowania wyników badań realizowanych w ramach projektu Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie w szkołach wyższych regionu łódzkiego. Rynek usług edukacyjnych dynamicznie się zmienia, a ostatnie 20 lat za sprawą nakładających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych spowodowały rewolucyjne zmiany również w szkołach wyższych regionu łódzkiego. Z jednej strony szkoły poszukują własnych, indywidualnych dróg rozwoju, dywersyfikują ofertę kształcenia, by być konkurencyjnymi, z drugiej zaś zaczynają współpracować ze sobą i podmiotami z otoczenia, zarówno na polu dydaktycznym, jak i naukowym. W efekcie następuje zainicjowanie czy wzmacnianie współpracy gospodarczej i rozwój powiązań sieciowych m.in. poprzez tworzenie i wspieranie terytorialnych form współpracy (np. LSP), różnych form kooperacji gospodarczej, poprawę komunikacji i integracji środowisk gospodarczych i instytucji edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Traditional mission of a university includes two elements: research and teaching by making reference to the state-of-the-art cognitive content. A third, new element of the mission is their direct public service. In recent years we have been stressing the role of higher education institutions in the shaping of social and economic reality, where active involvement in development processes of regions and countries are a challenge. The paper discusses educational policy of universities in the context of needs and expectations of the economy, especially of local production systems. Theoretical considerations are the point of departure for the presentation of the results of studies conducted under the Project "Policy and tools of creating human capital in the region" in higher education institutions in the Lodz Region. The market of educational services evolves dynamically and, as a result of overlapping external and internal conditions, the latest 20 years provoked revolutionary changes also in the universities in the Lodz Region. On the one hand, universities seek their own, individual development paths, diversify their educational offer to be competitive and, on the other hand, they start cooperating with one another and with the external world both in the area of education and research. That initiates or enhances economic cooperation and the development of network relations through, inter alia, developing and supporting territorial forms of cooperation, e.g., LPS, various types of economic collaboration, improved communication and integration between economic circles and educational institutions. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • Chmielecka E. (2012), Elastyczność systemu kształcenia a realizacja "trzeciej misji" szkoły wyższej, [in:] Benchmarking w szkolnictwie wyższym. Wybrane problemy: elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy produktywności i konkurencyjności - kontrola zarządcza, collective work edited by J. Woźnicki, Warsaw, Polish Rectors Foundation, http://www.frp.org.pl/publikacje/FRPBench2012.pdf (access on 10.12.2013).
 • Education for Labour. Human Development Report Poland 2007 (2007), UN Development Programme, Warsaw.
 • Florida R. (2002), The rise of the creative class. And how it's transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York.
 • Jewtuchowicz A. (2001), Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, [in:] K.B. Matusiak , E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Publishing House of the University of Lodz, Lodz.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Publishing House of the University of Lodz, Lodz.
 • Marszałek A. (2010), Rola uczelni wyższych w regionie, Difin, Warsaw.
 • Matusiak K.B. (2010), Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, [in:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Report 2010, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E. (2009), P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak (eds.), Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, [in:] Kapitał ludzki - innowacje-przedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, Research papers no. 525, Ekonomiczne problemy usług no. 28, Szczecin.
 • Nowakowska A. (2012), Rola uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, [in:] Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET, Marshal Office in Lodz, Department for Operational Programme Human Capital.
 • Maillat D. (2002), Globalisation, territorial production systems and innovative milieus, Rector's Lectures no. 52, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Przygodzki Z. (2014), Zdolność absorpcji i percepcji roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim, [in:] Z. Przygodzki (ed.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Publishing House of the University of Lodz, Lodz.
 • Resolution of the European Parliament of 20 April 2012 on modernising Europe's higher education systems (2011/2294 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0139&language=PL&ring=A7-2012-0057 (access on 14.05.2014).
 • The role of universities in the Europe of knowledge (COM (2003) 58 final - not published in the Official Journal), Communication from the Commission of 5 February 2003, http://europa.eu/ legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11067_en.htm (access on 12.05.2014).
 • Rzeńca A. (2013), System szkolnictwa wyższego w Polsce w obliczu wyzwań gospodarki opartej na wiedzy [in:] Przygodzki Z., Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, Difin, Warsaw.
 • Rzeńca A. (2014), Stan i kierunki zmian na rynku usług edukacyjnych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego, [in:] Z. Przygodzki (ed.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Publishing House of the University of Lodz, Lodz.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy (2009), Publishing House of the University of Warsaw, http://www.krzasp.pl/files/Strategia_tom-1.pdf (access on 15.12.2013).
 • Innovation Union. Flagship initiative of Europe 2020 Strategy, file:///C:/Users/user/Desktop/unia-innowacji-projekt-przewodni-strategii-europa-2020.pdf (access on 4.04.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.