PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | nr 1 | 3--10
Tytuł artykułu

Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relational potential and enterprises' innovativeness - towards the open innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność przedsiębiorstwa jest determinowana przez wiele czynników, zarówno o egzo-, jak i endogenicznym charakterze. Wśród nich kluczowe znaczenie ma potencjał relacyjny, wyrażający sumę wszystkich relacji przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia oraz ich kombinacje, które są wykorzystywane do osiągnięcia jego celów. Współpraca z zewnętrznymi kooperantami może przynieść korzyści na każdym etapie procesu innowacyjnego, tj. tworzenia, wdrażania, komercjalizacji oraz dyfuzji innowacji. Wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach high-tech wykazały, że im bardziej zróżnicowany podmiotowo jest ich potencjał relacyjny oraz im bardziej korzystne są poszczególne relacje, tym silniej firmy te współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia nowych technologii oraz tym większa jest ich zdolność do tworzenia, wdrażania i komercjalizacji innowacji. Niestety w polskim sektorze high-tech współpraca ta jest wciąż słaba, co świadczy o stosunkowo niskiej skłonności tych firm do adaptacji otwartych innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
An enterprise's innovativeness is determined by many factors, both exogenous and endogenous. A relational potential is crucial among them. It is a sum of all company's relations with other external entities and their combinations that are used to achieve company's objectives. Cooperation with external co-operators can benefit at every stage of the innovation process, i.e. creation, implementation, commercialization and diffusion of innovation. The results of research conducted in high-tech companies have shown that the more diverse their relational potential and the more benefits the individual relations bring, the more these companies collaborate with external entities for the creation of new technologies and the greater their ability to create, implement, and commercialize of innovations. Unfortunately, in Polish high-tech sector such cooperation is still weak, which indicates a relatively low tendency of these companies to adapt a concept of open innovation.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
3--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Aarikka-Stenroos L., Sandberg B., Lehtimäki T., 2014, Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute, Industrial Marketing Management, vol. 43, no. 3, s. 365-381.
 • Al-Laham A., Amburgey T.L., Baden-Fuller C., 2010, Who is my partner and how do we dance? Technological collaboration and patenting speed in US Biotechnology, British Journal of Management, vol. 21, no. 3, s. 789-807.
 • Balconi M., Breschi S., Lissoni F., 2004, Networks of inventors and the location of academic research: An exploration of Italian patent data, Research Policy, vol. 33, no. 1, s. 127-145.
 • Barney J.B., 2001, Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research? Yes, Academy of Management Review, vol. 26, no. 1, s. 41-56.
 • Baum J.A.C., Cowan R., Jonard N., 2014, Does evidence of network effects on firm performance in pooled cross-section support prescriptions for network strategy?, Strategic Management Journal, vol. 35, no. 5, s. 652-667.
 • Benner C., 2003, Learning communities in a learning region: The soft infrastructure of cross-firm learning networks in Silicon Valley, Environment and Planning, vol. 35, no. 10, s. 1809-1830.
 • Boudreau K.J., Lakhani K.R., 2009, How to manage outside innovation?, Sloan Management Review, vol. 50, no. 4, s. 69-76.
 • Calighirou Y., Kastelli I., Tsakanikas A., 2004, Internal capabilities and external knowledge sources: Complements or substitutes for innovative performance?, Technovation, vol. 24, no. 1, s. 29-39.
 • Chariomonte F., 2006, Open innovation through alliances and partnership: Theory and practice, International Journal of Technology Management, vol. 33, no. 2-3, s. 111-114.
 • Ceci F., Lubatti D., 2012, Personal relationships and innovation diffusion in SME networks: A content analysis approach, Research Policy, vol. 41, no. 3, s. 565-579.
 • Chesbrough H.W., 2006, Open business models: how to thrive in the new innovation landscape, Harvard Busniess School Press, Boston, MA.
 • Chesbrough H.W., 2003, Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Cooke P., Boekholt P., Todtliong F., 2000, The governance of innovation in Europe, Pinter, London.
 • Cusmano L., 2000, Technology policy and cooperative R&D: The role of relational research capacity, http://www.druid.dk/conferences/ winter2000/cusman.pdf.
 • Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • De Witt B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Dewick P., Miozzo M., 2004, Networks and innovation: sustainable technologies in Scottish social housing, R&D Management, vol. 34, no. 3, s. 323-333.
 • Diefenbach T., 2006, Intangible resources: a categorical system of knowledge and other intangible assets, Journal of Intellectual Capital, vol. 3, no. 3, s. 406-420.
 • Donaldson A., O'Toole T., 2007, Strategic Market Relationships, John Wiley& Sons, Ltd. Chichester.
 • Duysters G., Lokshin B., 2011, Determinants of alliance portfolio complexity and its effect on innovative performance of companies, Journal of Product Innovation Management, vol. 28, no. 4, s. 570-585.
 • Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Frenz M., Ietto-Gillies G., 2009, The impact on innovation performance of different sources of knowledge: Evidence from the UK Community Innovation Survey, Research Policy, vol. 38, no. 7, s. 1125-1135.
 • Fritch M., 2004, R&D cooperation and the efficiency of regional innovation activities, Cambridge Journal of Economics, vol. 28, no. 6, s. 829-846.
 • Godziszewski B., 2001, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Hakanson H., Snehota I., 2006, No Business is an island: The network concept of business strategy, Scandinavian Journal of Mangement, vol. 22, no. 3, s. 256-270.
 • Keil T., Maula M., Schildt H., Zahra S.A., 2008, The effect of governance modes and relatedness of external business development activities on innovative performance, Strategic Management Journal, vol. 29, no. 8, s. 895-907.
 • Kim Y., Lui S., 2015, The impacts of external network and business group on innovation: Do the types of innovation matter?, Journal of Business Research, vol. 68, no. 9, s. 1964-1973.
 • Klimas P., 2014, Sieci innowacji. Implikacja bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Kodama M., 2007, Innovation and knowledge creation through leadership- based strategic community: Case study on high-tech company in Japan, Technovation, vol. 27, no. 3, s. 115-132.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kraaijenbrink J., Groen A., 2008, Towards a Functional Resource-based Theory of the Firm, Paper presented at the Strategic Management Society (SMS) 28th Annual International Conference, Cologne, Germany.
 • Laursen K., Salter A., 2006, Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms, Strategic Management Journal, vol. 27, no. 2, s. 131-150.
 • Lichtarski J. (red.), 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Love J., Roper S., 2001, Location and network effects on innovation success: Evidence for UK, German and Irish manufacturing plants, Research Policy, vol. 30, no. 4, s. 643-662.
 • Najafian M., Colabi A.M., 2014, Inter-organizational relationship and innovation: A review of literature, Global Business & Management Research, vol. 6, no. 1, s. 52-70.
 • Niedzielski P., 2005, Innowacyjność, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Partanen J., Chetty S.K., Rajala A., 2014, Innovation types and network relationships, Entrepreneurship: Theory & Practice, vol. 38, no. 5, s. 1027-1055.
 • Parung J., Bititci U.S., 2006, A conceptual metric for managing collaborative networks, Journal of Modeling in Management, vol. 1, no 2, s. 116.
 • Pearson J., Pitfield D., Ryley T., 2015, Intangible resources of competitive advantage: Analysis of 49 Asian airlines across three business models, Journal of Air Transport Management, vol. 47, s. 179-189.
 • Pichlak M., 2012, Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 60.
 • Piwoni-Krzeszowska E., 2014, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ritter T., Gemunden H.G., 2003, Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents, Journal of Business Research, vol. 56, no. 9, s. 745-755.
 • Ronde P., Hussler C., 2005, Innovation in regions: What does really matter?, Research Policy, vol. 34, no. 8, s. 1150-1172.
 • Shipilov A.V., Li S.X., 2014, Towards the Relational Multiplexity Perspective on Inter-Firm Networks, [w:] S.P. Borgatti, D. Brass, D. Halgin, G. Labianca, A. Mehra (red.), Contemporary Perspectives on Organizational Social Network Analysis, Emerald Group Publishing, Bingley, U.K.
 • Sopińska A., 2013, Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse nr 4/1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Sopińska A., Jakubowska W., 2013, Zasoby a konkurencyjność i wyniki przedsiębiorstwa - przegląd wybranych badań, [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2012, Charakterystyka relacji, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sudolska A., 2011, Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Thorgren S., Wincent J., Örtqvist D., 2009, Designing interorganizational networks for innovation: An empirical examination of network configuration, formation and governance, Journal of Engineering and Technology Management, vol. 26, no. 3, s. 148-166.
 • Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Waters R.D., Bortree D.S., 2012, Advancing relationship management theory: Mapping the continuum of relationship types, Public Relations Review, vol. 38, no. 1, s. 123-127.
 • Wójcik-Karpacz A, 2012, Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2011, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe nr 1095, Rozprawy Naukowe, z. 409, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (red.), 2014, Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.