PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 132--148
Tytuł artykułu

Znaczenie lokalnej produkcji surowców skalnych dla gospodarki gmin

Warianty tytułu
The Significance of local Raw Rock Material Mining for the Communes' Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Górnictwo skalne występuje powszechnie i wiąże się z tym, że eksploatacja lokalnych złóż wykorzystywana jest jako argument przetargowy w polityce lokalnych układów gospodarczych i społeczno-politycznych. Celem publikacji jest analiza wpływu górnictwa skalnego na lokalną gospodarkę gmin. W artykule przeprowadzono analizę kontekstową wpływów do budżetów gmin wynikających z eksploatacji kopalin skalnych, oszacowano udział górnictwa skalnego w tworzeniu lokalnych miejsc pracy oraz korzyści płynące z rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych. Do realizacji celów publikacji wykorzystano metodę analizy wskaźnikowej jednostek samorządu terytorialnego, metody stochastyczne analizy danych oraz posłużono się wnioskowaniem na podstawie zebranej dokumentacji. Przeprowadzone badania wykazały, że górnictwo skalne jest czynnikiem wspierającym gospodarkę lokalną, a korzyści płynące z eksploatacji kopalin skalnych powinny być brane pod uwagę w procesach planowania zagospodarowania złóż kopalin skalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Rock mining is popular and characterized by the exploitation of local deposits, which are used as a bargaining chip in local economic and socio-political politics. The aim of the paper is to analyze the impact of rock mining on the local economy of Polish communes. A contextual analysis was performed of inflows to the communes' budgets resulting from the exploitation of rock minerals, the contribution of rock mining in the creation of local jobs was assessed, and the benefits from reclamation and development of post-mining areas were estimated. To do all that, the Author used the method of indicator analysis of local government units and stochastic methods of data analysis, as well as inference based on collected data. Studies have shown that rock mining is a factor supporting the local economy. Benefits from the exploitation of rock minerals should be taken into consideration in the development of plans concerning mineral rock deposits. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
132--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Czaja S., Fiedor B., Hałasa J.M., 1997, "Górnictwo skalne a lokalne strategie ekorozwoju na przykładzie Dolnego Śląska i Opolszczyzny", Górnictwo Odkrywkowe, t. 39, nr 4-5, s. 158-171.
 • Dylewski M., Filipiak B., Borzałczyńska-Koczkodaj, 2011, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: MSK Municypium.
 • Feltynowski M., 2009, "Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno-gospodarczy w gminach wiejskich województwa łódzkiego", Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 268(54), s. 35-44.
 • Greinert A., 2012, "Budżet gmin Brody i Gubin na tle polskich gmin związanych z wydobyciem węgla brunatnego", Inżynieria Środowiska, nr 28(148), s. 5-14.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014a, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014b, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r. - Activity of non-financial enterprises in 2013 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014c, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014d, Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r. - Employment in national economy in 2013, Warszawa.
 • Jewtuchowicz, A., Wiśniewska, W., 1994. "Ekologiczne i przestrzenne problemy rozwoju terenów chronionych", w: B. Krawiec (red), Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych, Szczecin: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Szczecinie, s. 243-250.
 • Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., 2010, "Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publiczny", Górnictwo i Geoinżynieria, t. 34, nr 4, 327-338.
 • Kaźmierczak U., 2015, "Wpływ górnictwa skalnego na dochody budżetów gmin", Górnictwo Odkrywkowe, t. 56, nr I, s. 36-42.
 • Kaźmierczak U., 2014, "Analysis of results of spatial development plans for management of rock raw materiał deposits", Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Minerał Resources Management, t. 30, nr 3, s. 43-54.
 • Kaźmierczak U., 2002, Gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne funkcje górnictwa skalnego okolic Wrocławia, rozprawa doktorska, niepubl., Wrocław.
 • Łukomska-Szarek J., 2012, "Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządów lokalnych", Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, t. 16, nr 2, s. 71-285.
 • Marek P., Patia S., Rogosz K., 2014, "Projektowanie rekultywacji na przykładzie kopalni Wilczą Góra", Mining Science, t. 21 ( 1 ), Wrocław s. 151-158.
 • Mickiewicz P., Nowak M.J., 2013, "Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo", Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, t. 27, s. 403-414.
 • Ministerstwo Finansów, 2014, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, Warszawa, s.l-12.
 • Nieć M., Pietrzyk-Sokulska E., Gądek R., Lisner-Skórska J., 2008, "Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie - doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych", Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 4/4, s. 251-266.
 • Nowak M.J., 2012, "Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - instrument czy wyłącznie bariera rozwoju", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(48), s. 77-91.
 • Ogrodnik K., 2013, "Ochrona dziedzictwa kulturowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego", Architecturae et Artihus, t. 5, nr 2(16), Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, s. 13-24.
 • Strategia rozwoju gminy Złotoryja na lata 2015-2020, 2015, Złotoryja.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina Złotoryja, 2015, Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/103/2015 Rady Gminy Złotoryja z dnia 16 października 2015 r., Złotoryja.
 • Uberman R., Naworyta W., 2012, "Prognoza korzyści dla społeczności i gmin Gubin oraz Brody z zagospodarowania Węgla Brunatnego Gubin", Inżynieria Środowiska, nr 147(27), s. 38-48.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.0.849).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.0.361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmia- nie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992.21.86 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.0.513 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.0.647 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995.16.78 z późn. zm.).
 • Wyższy Urząd Górniczy, 2014, Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2013 r. (na tle porównawczym od 2008 r.), Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.