PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 19 | 31--51
Tytuł artykułu

Polityka pieniężna państw nadbałtyckich - nowych członków Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Monetary Policy of the Baltic States - new EU Members
Języki publikacji
PL
Abstrakty
1 maja 2004 r. w obszarze Unii Europejskiej znalazły się nowe państwa członkowskie z Europy Środkowej i Centralnej, które dokonały znaczącego przełomu w systemie społeczno-gospodarczym. Zasadniczą decyzją o kapitalnym dla ich przyszłości znaczeniu było przekształcenie gospodarek centralnie planowanych w rynkowe. Wymagało to ogromnej determinacji, konsekwencji i wyrzeczeń oraz pociągało za sobą różne koszty społeczne i ekonomiczne. Wśród wielu niezbędnych reform, jakich dokonały transformujące się gospodarki, były przemiany w funkcjonowaniu sektora bankowego, zbudowaniu tożsamości niezależnego banku centralnego oraz wyboru określonej strategii polityki pieniężnej.
Podstawowym problemem w polityce monetarnej nowych państw członkowskich z Europy Wschodniej i Centralnej była konieczność opanowania wysokiej inflacji oraz kształtowanie wiarygodności narodowych walut w obliczu zmiennych warunków zewnętrznych, jak i zróżnicowania sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej tych krajów. Stabilizacja cen na niskim poziomie stała się głównym kryterium w procesach dostosowawczych tych krajów, mających na celu akcesję w struktury Wspólnoty Europejskiej. Kryterium to stało się głównym wyznacznikiem polityki pieniężnej i jej strategii realizowanych w poszczególnych państwach kandydujących do Unii.
Opracowanie skupia uwagę na prezentacji sposobu realizacji polityki pieniężnej w grupie państw nadbałtyckich z Europy Wschodniej. W rozważaniach przedstawiono zatem politykę pieniężną Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te wyróżniają się wśród nowych członków Unii Europejskiej położeniem geopolitycznym, gdyż powstały po rozpadzie ZSRR, tworząc relatywnie homogeniczną grupę gospodarek transformujących się. Pewnie elementy homogeniczności można dostrzec także w przyjętej przez nie strategii polityki pieniężnej. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano istotę strategii kursu walutowego, którą w praktyce stosują analizowane nowe nadbałtyckie kra-je członkowskie UE. Następnie w związku z tym, iż najważniejszymi warunkami istotnymi z punktu widzenia polityki pieniężnej, a związanymi z wejściem analizowanych krajów do Eurosystemu, są niezależność banku centralnego oraz określenie głównego celu polityki pieniężnej zgodnie z celem Europejskiego Banku Centralnego, przybliżono genezę realizacji polityki pieniężnej w poszczególnych państwach, skupiając się na kwestii niezależności instytucjonalnej banku centralnego oraz głównych celach i instrumentach polityki pieniężnej. Prześledzono też przebieg procesów inflacyjnych w latach 1997-2005. (fragment tekstu)
EN
On 1 May 2004, new East and Central European states that had made a major breakthrough in their social and economic system found themselves within the European Union area. A fundamental decision of capital importance for their future had been the transformation of centrally planned economies into market economies. This required an extreme determination, consistence and sacrifices, and entailed different social and economic costs. The economies in transformation carried out many indispensable reforms and among them changes in the functioning of the banking sector, development of an independent central bank and choice of a defined monetary policy strategy.
The fundamental problem in the monetary policy of the East and Central European countries was the necessity to get under control the high inflation and build up the credibility of their national currencies in the face of both the changing external conditions and the differentiation of the political, economic and social situation in the group of the countries in question. Stabilization of prices on a low level became the main criterion in the adaptation processes of those countries on their road to integration with the European Community structures. This criterion also became the most important determinant of the monetary policy and its strategies adopted by the individual countries running for the EU membership.
The paper focused on presentation of the methods adopted by the group of East European Baltic countries in the conduct of their economic policy. Thus, the monetary policy of Lithuania, Latvia and Estonia was presented. These three countries distinguish themselves among the new EU members by their geopolitical situation because all of them have emerged from the disintegration of the Soviet Union and constitute a relatively homogeneous group of economies in transformation. Certain elements of homogeneity can also be observed in the monetary policy adopted by them. In the first part of the paper, the essence of the exchange rate strategy applied in practice by the new Baltic EU member countries was characterized. Then, in consideration of the fact that the most important conditions substantial from the point of view of the monetary policy, and related to the accession of the countries in question to the Eurosystem, were the independence of the central bank and the definition of the main goal of their monetary policy so as to make it compatible with the goal of the European Central Bank, the process of shaping the monetary policy in the individual countries was presented in more detail, in concentrating on the problem of institutional independence of the central bank and on the main goals and instruments of the monetary policy. Also, the course of the inflationary processes over the period of 1997-2005 was monitored. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--51
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
  • Atkeson A., Kehoe P., 2001, The Advantage of Transparent Instruments of Monetary Policy, Working Paper No. 8681, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
  • Bofinger P., Wollmershaeuser T., 2001, Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order, Discussion Paper No. 3064, Centre for Economic Policy Research, London.
  • Bordo M. D., 2003, Exchange rate regime choice in historical perspective, Working Paper No. 9654, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
  • Cottarelli C., Giannini C., 1997, Credibility without rules? Monetary frameworks in the post Bretton-Woods era, International Monetary Fund, Occasional Paper No. 154,Washington.
  • Ghironi F., Rebucci A., 2002, Monetary Rules for Emerging Market Economies, International Monetary Fund, Working Paper No. 34, Washington.
  • Mishkin F. S., 1997, Strategies for controlling inflation, NBER, Working Paper No. 6122, Cambridge.
  • Mishkin F. S., 1999, International experiences with different monetary policy regimes, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 7044, Cambridge.
  • Papaioannou G., 2003, Determinants of the choice of exchange rate regimes in six central American countries: an empirical analysis, International Monetary Fund, Working Paper No. 59, Washington.
  • Pošiunas G., Zygas L., 2005, National Experiences in Addressing the Issue of Independence in Central Bank Statues, w: L. Amicorum, P. Zamboni-Garavelli, Legal Aspects of the European System of Central Banks, ECB, Frankfurt am Main.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.