PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 46 | 191--201
Tytuł artykułu

Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Innovation in Achieving Social Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonujące się przemiany społeczno-gospodarcze w UE i w jej otoczeniu powodują konieczność zwrócenia uwagi nie tylko na zapewnienie spójności w wymiarze ekonomicznym, lecz również i społecznym. W szczególności ostatni kryzys gospodarczy i finansowy z 2008 r. spowodował intensyfikację problemów społecznych, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne. Postuluje się wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie istniejącym zróżnicowaniom w sferze społecznej i ich pogłębianiu, na co wskazano w strategii "Europa 2020". W artykule, w oparciu o wybrane wskaźniki, dokonano omówienia spójności społecznej w UE. Do krajów UE o najwyższym stopniu spójności zaliczono: Danię, Finlandię i Szwecję, natomiast wśród krajów charakteryzujących się jej najniższym stopniem wymieniono: Litwę, Łotwę, Bułgarię, Grecję i Rumunię. Podkreślono, iż wiele czynników przyczynia się do poprawy spójności społecznej w UE, wśród nich innowacje. Przedstawiono koncepcję innowacji społecznych oraz działania podejmowane w UE mające na celu ich promowanie. Innowacje społeczne wspierane są w UE przez zróżnicowane instrumenty, wśród nich poprzez tworzenie sieci, kreowanie sprzyjających warunków ramowych dla ich rozwijania, poprzez ułatwianie dostępu do informacji o potencjalnych źródłach ich finansowania, jak również przekazywane są środki finansowe, w tym z funduszy strukturalnych, promujące innowacje społeczne w różnych obszarach. Jednakże dla dalszego rozwoju innowacji społecznych w UE konieczne jest wykreowanie odpowiedniego ekosystemu, jak również należy zwrócić uwagę na czynniki, które stwarzają ograniczenia w ich dalszym rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Current socio-economic transformations in the EU and its environment create a need to pay attention not only to ensuring consistency in economic, but also social dimension. In particular, the last economic and financial crisis of 2008 caused an increase in social problems, such as: unemployment, poverty, social exclusion. It is postulated to support efforts in order to counteract the existing diversifications in the social sphere, and their deepening, as indicated in the Europe 2020 strategy. In the paper, on the basis of selected indicators, social cohesion in the EU has been discussed. EU countries with the highest degree of cohesion include: Denmark, Finland and Sweden, while the countries with the lowest level are: Lithuania, Latvia, Bulgaria, Greece and Romania. It was stressed that many factors contribute to the improvement of social cohesion in the EU, including innovations. The concept of social innovations and actions undertaken in the EU in order to promote them were presented. Social innovations are supported in the EU by different instruments, including through networking, creating favourable framework conditions for their development, through facilitating access to information on potential sources of their financing, and also financial resources are transferred, including from structural funds, promoting social innovations in different areas. However, for the further development of social innovations in the EU, it is necessary to create an appropriate ecosystem, as well as pay attention to the factors that create restrictions in terms of their further development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baglioni S., Sinclair S., 2014, Introduction: Social Innovation and Social Policy, "Social Policy & Society", Vol. 13, Issue 03, http://dx.doi.10.1017/S1474746414000177.
 • Dragolov G., Ignacz Z., Lorenz J., Delhey J., Boehnke K., 2013, Social Cohesion Radar. Measuring Common Ground. An International Comparison of Social Cohesion Bertelsmann Stiftung, www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/fileadmin/Inhalte/Downloads_Sozialer Zusammenhalt/Radar_InternationalerVergleich_web_en. pdf (dostęp 9.09.2015).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Guide to social innovation, February 2013, European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf (dostep 3.09.2015).
 • Hochgerner J., 2013, Social innovations and the advancement of the general concept of innovation [w:] Social innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies, eds. C.R. Viñals, C.D. Rodrigues, Routledge.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm i strony powiązane, stan na dzień 3.09.2015.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators, stan na dzień 3.09.2015.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/main-tables, stan na dzień 3.09.2015.
 • http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1509074.html.
 • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, 2014, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Jenson J., 2010, Defining and measuring social cohesion, Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/ httpAuxPages /170C271B7168CC30C12577D0004 BA206/$file/Jenson ebook.pdf (dostęp 3.09.2015).
 • Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G., 2010, The open book of social innovation, The Young Foundation, http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf (dostęp 13.09.2015).
 • Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2006, wyd. trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyd. polskie, www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLO-MANUAL1. pdf (dostęp 13.09.2015).
 • Rodrigues C.P., 2013, Re-examining the concept of social innovation [w:] Social innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies, eds. C.R. Viñals, C.D. Rodrigues, Routledge.
 • Social cohesion and well-being in the EU, 2014, Bertelsmann Stiftung, Eurofund, www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef14 72en.pdf (dostęp 3.09.2015).
 • Social Innovation. A decade of changes, 2014, A BEPA Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/social_innovation_decade_of_changes.pdf (dostęp 10.09.2015).
 • Viñals C.R., 2013, Introduction to social innovation as new form of organisation in knowledge-based societies [w:] Social innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies, eds. C.R. Viñals, C.D. Rodrigues, Routledge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.