PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 303--317
Tytuł artykułu

The Use of Eco-development Programs for the Assessment of Environmental Changes and the Effectiveness of Pro-ecological Actions of Local Government Administration at Municipal Level

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie programów ekorozwoju do oceny zmian środowiskowych oraz efektywności działań proekologicznych gminnej administracji samorządowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Dokonano analizy zmian w zakresie ochrony środowiska naturalnego zachodzące na terenie trzydziestu wybranych gmin województwa wielkopolskiego. W tym celu wykorzystano opracowane w latach 1998-2013 gminne programy ekorozwoju. Ich analiza pozwoliła na stwierdzenie, iż na obszarze poddanym analizie występuje zauważalna poprawa stanu środowiska naturalnego. Polepsza się jakość powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych, zwiększa się długość sieci kanalizacyjnych oraz liczba modernizowanych lub nowo oddanych oczyszczalni ścieków komunalnych. Wśród pracowników administracji samorządowej wyraźnie wzrasta rola i znaczenie edukacji ekologicznej. Niezbędne jest natomiast, podjęcie większego wysiłku w kierunki likwidacji przydomowych palenisk w gminach oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wśród proekologicznych celów wskazanych do osiągnięcia w programach ekorozwoju często występują zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz przygotowania lub aktualizacji dokumentów planistycznych, w tym inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of environmental protection in 30 selected municipalities of the Greater Poland Province was performed. Municipal eco-development programmes developed in the years 1998-2013 were used for this purpose. Their analysis made it possible to conclude that the conditions of the environment have improved significantly in the area under analysis. The quality of air and surface waters has been improving, the length of the sewerage networks has been growing and the number of modernized or newly commissioned municipal sewage treatment plants. Among employees of local government administration the role and importance of ecological education has been growing significantly. It is still necessary to undertake greater efforts towards elimination of household coal-fired systems in municipalities and a rational municipal waste management policy. Among proecological purposes to be achieved in eco-development programs, water and sewage management tasks, as well as preparation or updates of planning documents, including environmental inventories and valuation, are quite common. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--317
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Life Sciences, Poland
autor
 • Poznań University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Biziuk, M. (ed.). (2009). Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. Warszawa: WNT Press.
 • Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy ekorozwoju 6(2): 75-81.
 • Borys, T. (ed.). (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko Press.
 • Central Statistical Office of Poland (2014). Ochrona środowiska Warszawa.
 • Central Statistical Office of Poland (2015). Ochrona środowiska Warszawa.
 • Council of Ministers (2000). Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju - Polska 2025. Warszawa.
 • Council of Ministers (2010). Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014". M.P. 2010 nr 101 poz. 1183.
 • European Union (1991). Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment Dziennik Urzędowy UE L 135, 30/05/1991 P.
 • European Union (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Dziennik Urzędowy UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3.
 • Giordano, K. (2005). Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. Warszawa.
 • Ignatowicz, K. (2008). Mogilniki pestycydowe na terenie województwa podlaskiego. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska 10: 545-555.
 • Ilnicki P. (1996). Program ekorozwoju gminy Dzierzgoń. Zeszyty Postępów Nauk Rolniczych PAN 441: 1-253.
 • Instytut Ochrony Środowiska (1993). Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" w Rio de Janeiro, 3-14.06.1992 r. Warszawa.
 • Kachniarz, M.; Korzeń, J. (1998). Jak budować program ekorozwoju w regionie. Agenda 21, tom II. Warszawa - Jelenia Góra: Fundacja Karkonoska.
 • Kistowski, M.; Lendzion, J.; Wiechowska, M.; Wolniakowski, W. (1999). Jak realizować Agendę 21 w gminie? (Wybrane problemy). Gdańsk: Polski Klub Ekologiczny Press, Okręg Wschodnio-Pomorski.
 • Kłos, L. (2013). Zakres realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków w Polsce. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 33(2): 117-130.
 • Kozłowski, S. (2000). Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Warszawa: PWN Press.
 • Kozłowski, S. (ed.) (1999a). Ekorozwój gminy Strzyżewice. Lublin: KUL Press.
 • Kozłowski, S. (ed.) (1999b). Ekorozwój gminy Józefów. Lublin: KUL Press.
 • Kronenberg, J.; Bergier, T. (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira Press.
 • Krukowska-Szopa, I.; Ruszlewicz A. (1998). Jak budować program ekorozwoju w gminie wiejskiej. Agenda 21, tom IV. Legnica, Jelenia Góra: Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Lekcja".
 • Leśniewski, M.A. (2010). Znaczenie ekorozwoju w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie badań ankietowych gmin regionu świętokrzyskiego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 1(10): 81-86.
 • Leśniewski, M.A. (2013). Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce. CeDeWu Sp. z o.o. Press Warszawa.
 • Miklaszewski, A. (2000). Ekorozwój - rozwój zrównoważony. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 87: 39-41.
 • Ministry of Environment (2003). Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Warszawa.
 • Ministry of Environment (2009). Wytyczne określające sposób prowadzenia działań polegających na likwidacji mogilników i rekultywacji terenów zdegradowanych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2009 r.). Warszawa.
 • Pawlaczyk, P.; Jermaczek, A. (2008). Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydanie IV zmienione. Świebodzin: Klub Przyrodników Press.
 • Poskrobko, B. (1997). Teoretyczne aspekty ekorozwoju. Ekonomia i Środowisko 1(10): 7-20.
 • Poskrobko, B.; Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pułyk, M. (red.) (2011). Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska. WIOŚ.
 • Rosik-Dulewska, Cz. (2010). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: PWN Press.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Act of 13 December 1996 about maintaining of cleanliness and arrangement in municipalities (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Act of 14 December 2012 about waste (Dz.U. 2013 poz. 21).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Act of 16 April 2004 about nature conservation (Dz. U z 2004 r., nr 92, poz. 880).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Act of 27 April 2001 about environmental protection (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
 • Wołkowicz, W. (2010). Ocena wpływu migracji pestycydów chloroorganicznych z wybranych mogilników, zlokalizowanych w różnych warunkach geologicznych, na zanieczyszczenie osadów i wód podziemnych. Przegląd Geologiczny 58(11): 1087-1097.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.