PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 546--566
Tytuł artykułu

Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

Warianty tytułu
Does the Euro Area Move Towards the Low Inflation Trap?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefa euro należy do najwolniej rozwijających się obszarów globalnej gospodarki. Jej problemy rozwojowe pozostają w sprzeczności z głównymi celami Unii Gospodarczej i Walutowej, sformułowanymi w Traktacie z Maastricht oraz stawiają pod znakiem zapytania korzyści z dalszego pogłębiania integracji europejskiej. Wyzwaniem dla skuteczności polityki gospodarczej prowadzonej przez instytucje europejskie, zwłaszcza Europejski Bank Centralny, był kryzys lat 2007-2008 oraz okres po kryzysie. Pokazały one, że kraje strefy euro jako całość nie potrafią pogodzić priorytetu niskiej inflacji z zapewnieniem gospodarce warunków do ożywienia; przeciwnie, wskutek niskiej skuteczności podejmowanych działań antykryzysowych, warunki te wydają się ulegać pogorszeniu. W konsekwencji gospodarka strefy euro może znajdować się w "pułapce niskiej inflacji", niosącej ze sobą ryzyko wieloletniej stagnacji, połączonej z tendencjami deflacyjnymi. W celu uzasadnienia powyższej hipotezy dokonano oszacowania parametrów strukturalnych modeli za pomocą metody wektorowej autoregresji (Vector Autoregression Model-VAR). Badania potwierdziły, iż wzrost podstawowej stopy procentowej EBC oraz realnej stopy procentowej prowadzi do ponadproporcjonalnego wzrostu luki PKB w strefie euro. Jeśli zatem EBC prowadzi politykę monetarną bezpośrednio zorientowaną na realizację założonego z góry i zarazem restrykcyjnego celu inflacyjnego, wówczas negatywnie wpływa to na dynamikę wzrostu gospodarczego. W przypadku utrzymywania się tej sytuacji przez dłuższy okres, gospodarce strefy euro grozi pojawienie się i utrwalenie wśród uczestników rynku oczekiwań deflacyjnych. Wówczas dążenie do ożywienia gospodarczego w strefie euro stanie się zadaniem niezwykle trudnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The euro area is one of the slowest-growing areas of the global economy. Developmental problems of the euro area are in contradiction with the main objectives of the economic and monetary union, formulated in the Maastricht Treaty, and call into question the benefits of further deepening of European integration. The challenge for the effectiveness of economic policy conducted by the European institutions, especially the European Central Bank, was a crisis of 2007-2008 and the period after the crisis. They showed that the countries of the euro area as a whole can not reconcile the low inflation priority with maintaining conditions for the economic recovery; on the contrary, due to the low effectiveness of anti-crisis actions, these conditions seem to be getting worse. As a result, the euro area economy may be in a "low inflation trap", carrying the risk of long-run stagnation, combined with deflationary tendencies. In order to justify the above mentioned hypothesis, it was estimated the structural parameters of the models using Vector Autoregression method (VAR). Studies have shown that an increase in the basic interest rate of the ECB and the real interest rate leads to a more than proportional increase in the output gap in the in the euro zone. Thus, if the ECB conducts monetary policy directly oriented in advance on realization of restrictive inflation target, then it negatively affects economic growth. If this situation persists for a long period of time, the euro area economy is threatened by the rise and maintenance deflation expectations among market participants. Then the pursuit of economic recovery in the euro zone becomes a very difficult task. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
546--566
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Azmi F.B., An Empirical Analysis of the Relationship between GDP and Unemployment, Interest Rate and Government Spending, Social Science Research Network, Working Paper Series, 2013.
 • Baranowski P., Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" 2008, nr 4.
 • Bednarczyk J.L., Złudzenia pełnej stabilności cen, w: Współczesna bankowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Bednarczyk J.L., Problemy wzrostu gospodarczego w UE a wyzwania rozwojowe Polski, w: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat - Polska - Region Świętokrzyski, red. A. Maciąg, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014.
 • Bednarczyk J.L., Neutral Inflation and the Costs of Joining and Staying in the Eurozone, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2010, nr 239.
 • Bednarczyk J.L., Polityka Europejskiego Banku Centralnego jako narzędzie przezwyciężania kryzysu w krajach strefy euro, w: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Belka M., Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2014, nr 2.
 • Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P., Rethinking Monetary Policy, "IMF Staff Position Note" 2010.
 • Blanchard OJ., Pńce Desynchronization and Price Level Inertia, "National Bureau of Economic Research Working Paper" 1982, nr 900.
 • Ciak J., Deficyt budżetowy - zagrożenie dla finansów publicznych, "Bank i Kredyt" 2002.
 • Coeure B., Non-Standard Monetary Policy Measures: Where do We Stand?, International Monetary Seminar "Sovereign Risk, Bank Risk and Central Banking" Banque de France, Paris, July 10, www.ecb.europa.eu 2013.
 • Ganev G. i in., Transmission Mechanism of Monetary Policy in Central and Eastern Europe, Center for Social and Economic Research Report 2002, nr 52.
 • Goodfriend M., How the World Achieved Consensus on Monetary Policy, "Journal of Economic Perspectives" 2007, nr 4 2007.
 • Hwang T., Wu J., Inflation and Economic Growth in China: An Empirical Analysis, "China and World Economy" 2011, nr 19(5).
 • IMF, International Financial Statistics 2013, Washington 2014.
 • Khan M.S., Senhadji S.A., Threshold Effects in the Relationship between Inflation and Growth, "IMF Staff Papers" 2001, nr 48(1).
 • Kosterna U., Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, PWN, Warszawa 1995.
 • Krugman P., The Low-Inflation Trap (Slighty Wonkish), "New York Times", 23.11.2011, http:// krugman.blogs.nytimes.com/2011/09/23/the-low-inflation-trap-slightly-wonkish/ (201 la)
 • Krugman P., The Conscience of a Liberal. The Yen And The Low-Inflation Trap, "New York Times", 2.10.2011, http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/10/02/the-yen-and--the-low-inflation-trap/ (2011b)
 • Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź 2000.
 • Misztal P., Zjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce, "Ekonomista" 2014, nr 3.
 • Mubarik Y.A., Inflation and Growth: An Estimate of the Threshold Level of Inflation in Pakistan, "SBP-Research Bulletin" 2005, nr 1(1).
 • OECD, "Economic Outlook" 2014, nr 95.
 • Sarel M., Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth, "International Monetary Fund Staff Papers" 1996, nr 43(1).
 • Starr M., Does Money Matter in the CIS? Effects of Monetary Policy on Output and Prices, "Journal of Comparative Economics" 2005, nr 33.
 • UNCTAD, Handbook of Statistics, Geneva 2014.
 • Vaona A., Schiavo S., Nonparametric and Semiparametric Evidence on the Long-run Effects of Inflation on Growth, University of Trento, Department of Economics Working Papers 2005, nr 0520.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.