PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 1 | 251--268
Tytuł artykułu

Znaczenie zasady równouprawnienia stron w procesie cywilnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of the Principle of Equality between the Parties in the Civil Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy dokonują klasyfikacji zasad postępowania cywilnego oraz umiejscowienia ich w systemie zasad prawa. Analizują relację między zasadą a normą prawną. Przegląd różnych sposobów definiowania zasad procesowych skłania ich do refleksji, że wielu przedstawicieli doktryny traktuje zasady procesowe jako idee, myśli przewodnie, co może oznaczać, że mają one bardziej optymalizacyjny, a nie bezpośrednio normatywy charakter. Nie stoi to jednak na przeszkodzie analizowaniu rozwiązań ustawowych, na podstawie których przyjmuje się istnienie danej zasady procesowej, a w doktrynie postępowania cywilnego rozróżnia się opisowe i dyrektywalne ujęcie zasad procesowych. Można spotkać pogląd, że idee stają się zasadami procesowymi tylko wtedy, gdy znajdują odpowiedni wyraz w przepisach prawa. Autorzy, analizując zasadę równouprawnienia stron, zgadzają się ze stwierdzeniem, że zajmuje ona wysoką pozycję w hierarchii zasad procesowych, gdyż wywodzi się z normy konstytucyjnej oraz spełnia szczególną rolę w systemie zasad procesu cywilnego jako aksjomat obowiązywania wszystkich innych zasad i instytucji tego procesu. Wynika to z tego, że zasada równouprawnienia ma dla procedury cywilnej znaczenie zasady - dyrektywy interpretacyjnej, która służy właściwej wykładni norm z przepisów proceduralnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors make the classification rules of Civil Procedure and the location of their system of law principles, and analyze the relationship between the principle of a legal norm. Overview of the different ways of defining the principles of process leads them to think that many representatives of the doctrine of procedural rules is treated as ideas, thoughts, guiding, which may mean that they have more optimization, and not directly normative character. This does not, however, prevent the analysis of legal provisions under which assumes the existence of the principle of the process, and the doctrine of civil procedure meets the distinction to distinguish between descriptive and procedural rules directive shot. One can even meet the notion that ideas are procedural rules only when there are adequate expression in the law. The authors analyzed the principle of equality between the parties, agreed with the statement that it occupies a high position in the hierarchy of procedural rules, as derived from the constitutional norm, and fulfills a specific role in the system of rules of civil procedure - as an axiom of all other rules and institutions in that process. This is due to the fact that the principle of equality is for the importance of civil procedure - interpretation of the Directive, which is the correct interpretation of the rules of the procedure. (original abstract)
Rocznik
Strony
251--268
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Berutowicz W., O pojęciu naczelnych zasad postępowania cywilnego, "Studia Cywilistyczne" 1975, t. XXV-XXVI.
 • Berutowicz W., Postępowanie cywilne, Warszawa 1984.
 • Błaszczak Ł., [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Ł. Błaszczak, I. Gil, E. Rudkowska-Ząbczyk, Postępowanie cywilne, Warszawa 2013.
 • Bodio P., Strona słabsza, [w:] Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz, C. Kosikowski, M. Sawczuk, Warszawa - Białystok 2000.
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne, Warszawa 1998.
 • Dalka S., Podstawy postępowania cywilnego, Sopot 2005.
 • Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
 • Ereciński T., Weitz K., Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 10.
 • Ereciński T., Weitz K., Prawda i równość stron w postępowaniu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. Serock k. Warszawy, 24-26 września 2009 r., red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 2010.
 • Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Państwo i Prawo" 2000, z. 1.
 • Flaga-Gieruszyńska K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2001.
 • Góra-Błaszczykowska A., Status majątkowy strony a realizacja zasady równości stron w postępowaniu cywilnym, "Przegląd Sądowy" 2007, nr 1.
 • Góra-Błaszczykowska A., Zasada równości stron w aspekcie zmiany przepisów art. 5 i 212 k.p.c. i wynikających z nich obowiązków sądu w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), "Przegląd Sądowy" 2005, nr 10.
 • Góra-Błaszczykowska A., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008.
 • Habscheid W.J., Die Europäisierung des Zivilprozeβrechts, [w:] Unity of Civil Procedural Law and Its National Divergencies, ed. M. Sawczuk, Lublin 1994.
 • Habscheid W.J., Verfahren in Zivilsachen und aktuelle Fragen zum rechtlichen Gehör, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego, Białystok 1991.
 • Harla A.G., Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania cywilnego wskazówek w świetle art. 5 k.p.c. (uwagi de lege lata i de lege ferenda), "Przegląd Sądowy" 2003, nr 10.
 • Jakubecki A., Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr i zakładów postępowania cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005), Kraków 2006.
 • Jankowski J., Nowelizacje KPC wprowadzone w 2005 r., Warszawa 2005.
 • Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich. J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 1996.
 • Jodłowski J., [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław 1974.
 • Knoppek K., Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, "Palestra" 2005, nr 1-2.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretyczno-prawne, Poznań 2012.
 • Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1997.
 • Krajewski J., Piasecki K., Kodeks postępowania cywilnego. Tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa 1977.
 • Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012.
 • Łętowska E., Ochrona "słabszych" uczestników obrotu jako problem legislacyjny, "Annales UMCS. Sectio G" 1982, Vol. XXIX.
 • Małajny R., Reguła równości wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Manowska M., Zasada prawdy materialnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, "Prawo Spółek" 1999, nr 12.
 • Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • Mądrzak H., [w:] H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003.
 • Mądrzak H., O pojmowaniu naczelnych zasad postępowania cywilnego, [w:] Proces i prawo (Księga pamiątkowa ku czci Jerzego Jodłowskiego), Warszawa 1989.
 • Osajda K., Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa (na przykładzie prawa cywilnego), [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 roku, red. P. Winczorek, Warszawa 2005.
 • Osowy P., Aktywność informacyjna sądu a ustawowe granice pomocy stronie - rozważania na tle art. 5 k.p.c., "Rejent" 2003, nr 7-8.
 • Osowy P., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2001.
 • Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004.
 • Pogonowski P., Wpływ wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. na sądowe postępowanie cywilne, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Kraków 2006.
 • Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985.
 • Sadurski W., Równość wobec prawa, "Państwo i Prawo" 1978, z. 8-9.
 • Sawczuk M., Konstytucyjne idee prawa sądowego cywilnego, "Problemy Egzekucji" 2000, nr 7.
 • Sawczuk M., Naruszenie prawa do wysłuchania podstawą skargi konstytucyjnej, "Annales UMCS. Sectio G" 1997, Vol. XLIV.
 • Sawczuk M., Niezawisłość sędziowska a granice pomocy stronie, [w:] Studia z procesu cywilnego, red. K. Korzan, Katowice 1986.
 • Sawczuk M., Problem aktywności stron ("vigilantibus iura scripta sunt") w postępowaniu cywilnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1974, z. 1.
 • Sawczuk M., Zasady procesu cywilnego, [w:] Wielka encyklopedia prawa, red. C. Kosikowski, E. Smoktunowicz, M. Sawczuk, Warszawa - Białystok 2000.
 • Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Siedlecki W., Ochrona praw jednostki w procesie cywilnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1978, z. 81.
 • Siedlecki W., Zasady naczelne postępowania cywilnego w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania cywilnego, "Studia Cywilistyczne" 1966, t. VII.
 • Tkacz S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii), Toruń 2014.
 • Waśkowski E., System procesu cywilnego, Wilno 1932.
 • Weitz K., Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, t. 1, Warszawa 2011.
 • Wengerek E., Zasada równości stron w procesie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1955, z. 11.
 • Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka (wybrane aspekty), "Państwo i Prawo" 2000, z. 4.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.
 • Wróblewski J., Wstęp do prawoznawstwa, Łódź 1984.
 • Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
 • Wyrok TK z dnia 28 lipca 2004 r., P 2/04, OTK-A 2004, nr 7, poz. 72.
 • Wyrok TK z dnia 20 grudnia 2007 r., P 39/06, OTK-A 2007, nr 11, poz. 161.
 • Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.