PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 270--279
Tytuł artykułu

Wspieranie inwestowania długoterminowego z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych na poziomie UE

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Supporting Long-Term Investments with the Use of Investment Funds at the EU Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest zaprezentowanie finansowania długoterminowego z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych oraz próba oceny nowej koncepcji europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF) w kontekście dotychczas oferowanych funduszy inwestycyjnych. Koncepcja ELTIF łączy w sobie długoterminowy horyzont inwestycji, możliwości inwestowania nie tylko przez inwestorów profesjonalnych, ale i indywidualnych, ochronę inwestora oraz transgraniczny charakter inwestycji. Dotychczasowa harmonizacja rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie UE dotyczyła funduszy UCITS oraz zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Harmonizacja wybranej grupy alternatywnych funduszy inwestycyjnych jest kolejnym krokiem tworzenia wspólnego rynku finansowego, promowania transparentnych i transgranicznych rozwiązań na międzynarodowym rynku finansowym oraz elementem budowania zaufania do rynku finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to present long-term financing using investment funds and attempt to evaluate a new concept of European Long-Term Investment Funds (ELTIF) in the context of the previously offered investment funds. The ELTIFs concept combines the long-term investment horizon, investment opportunities for professional and individual investors, investor protection and cross-border nature of the investment. So far, harmonisation of the investment fund market at the EU level has related to UCITS funds and Alternative Investment Fund Managers. The harmonisation of a selected group of alternative investment funds is the next step in creating a single financial market, promoting transparent and cross-border solutions on the international financial market and playing a part in building investors confidence in the financial market.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Allen F., Santomero A., 2001, What do financial intermediaries do?, Journal of Banking and Finance, vol. 25, s. 271-294.
 • Allen F., Santomero A., 1997, The theory of financial intermediation, Journal of Banking and Finance, vol. 21, s. 1461-1485.
 • Bushee B.J., 1998, The Influence of Institutional Investors on Myopic R&R Investment Behavior, Accounting Review, vol. 73, no. 3, s. 305-333.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz.Urz. UE L 174 z 1.07.2011.
 • Dyrektywa Rady z 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisó w ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą cych się do przedsię biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoś ciowe (UCITS) (85/611/EWG), Dz.U. L 375 z 31.12.1985.
 • Eckhardt P., Baran A.K., 2013, Finansowanie długoterminowe. Analiza z dnia 29 lipca 2013 r., Centre for European Policy, http://www.for.org.pl (1.02.2016).
 • EFAMA, European Quarterly Statistical Release, http://www.efama.org (1.02.2016).
 • Goshen Z., Hamdani A., 2016, Corporate Control and Idiosyncratic Vision, Yale Law Journal, vol. 125, no. 3.
 • Jin L., 2005, How Does Investor Short-termism Affect Mutual Fund Manager Short-termism, EFA 2005 Moscow Meetings Paper, http://ssrn.com/abstract=675262 (8.02.2016).
 • KE, 2010, Komunikat Komisji. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zró wnoważ onego rozwoju sprzyjają cego włą czeniu społecznemu, Bruksela, COM (2010) 2020.
 • KE, 2013, Zielona Księga. Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, Bruksela, COM (2013) 150.
 • KE, 2015, Zielona Księga. Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych, Bruksela, COM (2015) 63.
 • Kowalewski O., 2010, System finansowy a realna sfera gospodarki, Master of Business Administration, nr 2 (103), s. 36-53.
 • Krupa D., 2011, Fundusze inwestycyjne w zabezpieczeniu emerytalnym w państwach UE, Polityka Społeczna, Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, cz. 2, t. 38, s. 48-50.
 • Krupa D., Walczak D., Chojnacka E., 2012, Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 1, no. 1, 111-122.
 • Mroczkowski R., 2011, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, Dz.Urz. UE L 123/98 z 19.05.2015.
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, 2015, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-97-15 (9.02.2016).
 • Stein J.C., 2004, Why are most funds open-end? Competition and the limits of arbitrage, Working paper, Harvard University and NBER.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.